בלע [vl‘] (to swallow) conjugation

Hebrew
68 examples
This verb can also mean the following: fall for, fall, engulf

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
בולע
vṿole‘a
I/you/he (masculine) swallow
בולעת
vṿola‘at
I/you/she (feminine) swallow
בולעים
vṿolə‘iym
we/you all/they (masculine) swallow
בולעות
vṿolə‘ṿot
we/you all/they (feminine) swallow
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
בלעתי
vala‘ətiy
I swallowed
בלעת
vala‘əta
you (masculine) swallowed
בלעת
vala‘ətə
you (feminine) swallowed
בלע
vala‘
he swallowed
בלעה
valə‘ah
she swallowed
בלענו
vala‘ənṿ
we swallowed
בלעתם
vəla‘ətem
you all (masculine) swallowed
בלעתן
vəla‘əten
you all (feminine) swallowed
בלעו
valə‘ṿ
they swallowed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אבלע
’evəla‘
I will swallow
תבלע
tivəla‘
you (masculine) will swallow
תבלעי
tivələ‘iy
you (feminine) will swallow
יבלע
yivəla‘
he will swallow
תבלע
tivəla‘
she will swallow
נבלע
nivəla‘
we will swallow
תבלעו
tivələ‘ṿ
you all (masculine) will swallow
תבלענה
tivəla‘ənah
you all (feminine) will swallow
יבלעו
yivələ‘ṿ
they (masculine) will swallow
תבלענה
tivəla‘ənah
they (feminine) will swallow
Imperative mood
-
בלע
vəla‘
swallow!
בלעי
vilə‘iy
swallow!
-
-
-
בלעו
vilə‘ṿ
swallow!
בלענה
vəla‘ənah
swallow!
-
-

Examples of בלע

Example in HebrewTranslation in English
! אל תכריח אותי לבלוע את זה ! אני אעשה את זה ?Don't make me swallow this!
".לא לבלוע""do not swallow."
".שיכול לבלוע אותך ברגע... ,המפלצת של ד"ר פרנקנשטיין"A gentle big fish which could swallow you in an instant.
"אבל אפרוץ ל"בית המרקחת .אם אתה רוצה להצטרף הלוואי שיכולתי אבל ערפדים .לא יכולים לבלוע כדוריםBut I'll bust out the pharmacy if you wanna join. I wish I could... -...but vampires can't swallow pills.
"אין סיכוי שאוכל "לבלוע .את זה תחת הנסיבות .אתה אכן סוער, מר בראוןI couldn't possibly swallow it under the circumstances. You are tempestuous, Mr Brown.
'הקוף שלי בלע כ !My monkey swallowed a "K" !
,אבל גורקה ! הסוס בלע את המשדר ! לא שובBut Gorka, the horse has swallowed the transmitter!
,הו, תראו מי על רחבת הריקודים .והגיהינום לא בלע אותךOh, look who's on the dance floor, and hell hasn't swallowed you up.
,הוא בלע אותו ,זה נתקע בגרון שלוHe swallowed it down. It lodged in his throat and he choked to death on the spot.
,הלוחם לא אמר דבר .מפני שפיו היה מלא .ואז בלעThe warrior said nothing for his mouth was full. Then he swallowed.
! הוא בולע ?He's swallowing!
" אם אני בולע מים , אני לא יהיה בסדר. " חכה ."if I swallow water, I shall not be fine." Hang on.
"... בולע אותי שלם"♪ swallow me whole ♪
,אבל שמתי לו רסן על השיניים .כי הוא בולע יותר מדי פקקיםYeah, he likes to open 'em up with his teeth, but I had to put the kibosh on that, because he kept swallowing too many bottle caps.
,אני לא מחבב אוכל .אני אוהב אוכל ,אם אני לא אוהב אותו .אני לא בולע אותוI don't like food. I love it. If I don't love it, I don't swallow.
,את נזרקת מחור תולעת בולעת כמה ספלי של ,איזה משקה מקומי מנקה את הקיבה .והנה, כמו חדשהYou get spit out of a wormhole, you swallow a couple of tankards of the local grog, put it in your stomach, and look out!
,בכל שעתיים בולעת את הרעל .הזה מבלי למחותEvery two hours... I swallow this poison without protest.
,ואז כשהייתי בן ארבע .הוא ברח עם בולעת חרבותAnd then when I was four, he ran off with a lady sword swallower.
,וזוכרת את האדום בעינו של הפיראט" באצילות היא בולעת את התרופה" .כשידו של פיטר מנסה להגיע אליה"Tinkerbell sees its red color and remembers the red in the pirate's eye nobly swallows the draft as Peter's hand is reaching for it.
-אבל איך ראינו את המפלצת .טורפת-הבשרים בולעת אותך .היא לא מקפידה על לעיסה- Kilowatt, you're alive. We saw the Flesh-Devouring Beast swallow you. He-He's not big on chewing.
,אתם רואים את זובל ,אתם רואים וסטון ... אתם רואים את אחד מאנשי הצוות, אתם אתם בולעים את הדחף להרוגYou see Zobelle, you see Weston, you see any of the crew, you... You swallow the urge to kill them and you walk on.
,חורים שחורים נוצרו .בולעים חומר קבוצות כוכבים מילאו ...את שמי הליל.Black holes arose, swallowing matter. Constellations filled the night sky. Libra...
,יש להם דם קר ,הם בולעים בכמויות גדולות והם מעכלים את האוכל .שלהם מאוד לאטThey are cold-blooded, they swallow huge amounts, and they digest their food very slowly.
- הם בולעים?- Do they swallow?
.אה, מלטביה .זה מופע ממש מצחיק .הם בולעים מברשותIt's a very funny act. They swallow brushes.
.בנות טובות לא בולעותGood girls don't swallow.
אוכלת ...כן, זה .ככה הן בולעות את האוכלYeah, that's... That's how they swallow their food.
מסוכנות בכלל הן בולעות בני אדם, אבל אחר כך .מוציאות אותם במקום אחר !They swallow humans, but spit them out somewhere else. You're out of your mind.
קל, נכון אתן בולעות 50 ואני משלם ? לכן 10,000 דולר.You swallow 50, and I pay you $10,000.
רוב הילדות .רק רוצות קצת תשומת לב כן, הן רבות עם ההורים ,או עם החבר ,בולעות 5 כדורים במקום שניים .ומתקשרות לאמבולנסMost of these girls are looking for attention. Yeah, they fight with their folks or their boyfriend... ...swallowfivepillsinsteadoftwo and then call 911.
"בתוכנית "כלואים בחוץ לארץ .אני לא יודעת למה .אף פעם לא בלעתי בלון הליוםI don't know why. I haven't swallowed a heroin balloon.
,אז בלעתי את הפחד שלי שאפתי פנימה את הנשימה ...הכי גדולה שיכולתיSo I swallowed my fear, sucked in the biggest breath I could.
,אני בלעתי גם את האצבעון .מכונית-המרוץ, והנעל אריק ואחיו הגדול .לא תמיד מסתדריםI also swallowed the thimble, the racecar, oh, and the shoe. Eric and his older brother don't always get along.
,אתמול בלילה לא יצא לי מהראש אז הבוקר בלעתי את גאוותיTurns out last night got in my head, so this morning I swallowed my pride and asked Dr Gross to take me back.
,באותו לילה ,בלעתי את גאוותי קניתי טלפון חד פעמי ,וקופסה של קונדומים פרסמתי מודעה בשער האחורי ,"של הThat night I swallowed my pride, bought a prepaid cell phone and a box of condoms and put an ad in the back pages of "The Detroit Examiner."
! בלעת .כן...You swallowed.
'אתה בלעת את היין?-You swallowed the wine?
,אלוהים אדירים, למון נעלת את הפה שלך .ואז בלעת את המפתחGood Lord, Lemon. You just locked your mouth and then swallowed the key.
,אם בלעת עוד מתכת כלשהי .עכשיו זה יהיה זמן טוב להגיד לנו(Cole) if you swallowed any more metal, Now would be a good time to tell us.
,עישנת, בלעת, הזרקת ? כל דבר ?Have you done any kind of drug... smoked, swallowed, injected, anything?
,אחרי שהסערה חלפה .לא יכולתי לראות אותך .זה היה כאילו שהאדמה בלעה אותךAfter the storm passed, I couldn't see you. It was like the earth swallowed you up.
,איך היא בלעה את זה אני לא יודע .אבל הנה זהHow she swallowed that, I don't know but there it is.
,אישה זקנה בלעה חתול"♪ There was an old lady who swallowed a cat ♪
,אם ונסה קמפבל בלעה את זה אז היו לה צלקות .כתוצאה מחומצות העיכולIf Vanessa Campbell swallowed this, it would be scarred by digestive acids.
,הוא אומר שהאדמה בלעה אותו .כמו כל האחריםHe says the ground swallowed him, like all the others.
,הם בלעו את הפיתיון .עכשיו צפונה לעבר הרי אורלOkay, the bait's been swallowed. Let's head north to the Urals.
.המים בלעו אותה בשל אי ציות ,כשהרוח נושבת בין הטוטמיםThe water swallowed her for her disobedience.
.כאילו המכשפות בלעו אותוLike the witches swallowed her up.
את יודעת הם בלעו אותו ...הכל רק מצבות, ספסלים ומבני קבורה .בכל השטח אני מתכוון שיש להם יותר מתים .משהם יודעים מה לעשות איתםYou know they've swallowed it up. It's just all headstones and benches and mausoleums... the whole shebang. I mean, they have more dead than they know what to do with them.
♪ מילות אייסי שחתכו ♪ ♪ כאשר הם בלעו ♪ ♪ אני יכול לתת באותה קלות ♪♪ Icy words that cut when they're swallowed ♪ ♪ I can give just as easily ♪
אבלע את הגלולה המושחרת .לפני שאבגוד במטרה ,זו תהיה כוונתך, כןI will swallow the blackened pill before I betray the cause.
גבירותיי ורבותיי, מראה שלא .נראה בשום מקום בעולם אבלע את הלהב המתכתי הזהLadies, and gentlemen, a sight never before seen anywhere in the world. I will swallow this long blade of solid steel down my throat and into my stomach.
...היא בולעת אנשים ,היא תבלע גם אותך .אם לא תהיה מוכןIt will swallow you, too, if you are not prepared.
אבוא עם זעם .להעניש אתכם שבע פעמים על חטאיכם אתם תאבדו, ארץ אויוביכם ...תבלע אתכםI will come with rage and punish you seven times for your sins. You will perish, the land of your enemies will swallow you
המוות מגיע .לכל אחד וכל דבר אפלה אשר תבלע .את השחרDeath is coming for everyone and everything. A darkness that will swallow the dawn.
ואני יודע שהשמש תבלע .את כדור הארץ היחיד שיהיה לנו אי פעם .ואני מאוהב בךAnd I know that the sun will swallow the only Earth we will ever have. And I am in love with you.
! המדבר יבלע אתכםThe desert will swallow you!
,אם את לא זהירה ...הלסינקי יבלע גם אותך ואת לא תקבלי את .מבוקשךIf you're not careful, Helsinki will swallow you too... And you won't get what you want.
,הוא יבלע את פירנצה שלכם ,את ונציה שלכם, את מילאנו שלכם ,ואז איטליה אכן תתקיים .אדוני, בשליטתוHe will swallow your Florence, your Venice, your Milan, and Italy then will exist, my liege, under him.
,ואז, כפי שהיה איתו .זה יבלע את קולךThen, as with him, it will swallow your voice.
,כן, אם אבעט בו הוא יבלע לי את הרגל .וישלח אותי חזרה למורדורUh, yeah, if I kick it, it will swallow my foot and drag me back down to mordor.
.הגענו הנה כדי להישאר .לא כדי להתחיל מסע צלב .לכן, אנחנו נבלע את הכעס שלנוWe came here to stay. Not to start a crusade. So, we will swallow our anger.
.שרלוק נוכל... ואנשים יבלעו את זה .כי כל השאר נכוןSherlock's a fraud, and people will swallow it because the rest of it's true.
הגברים שנלחמים בבורות של Meereen יבלעו כולו.The men who fight in the pits of Meereen will swallow him whole.
היא התקשרה אליי גם ואמרה שאתן .לא יכולות לשלם את השכר-דירה וגם שבטוח שהמים ,העולים באוקיינוסים .יבלעו אותנו ויהרגו את כולנוShe called me too, and said you didn't have your rent, and also that, for sure, the rising waters of the ocean will swallow us and kill us all.
הם יבלעו כל דבר .שנשים מולםThey will swallow whatever we put in front of them.
לא ממש חשוב יותר מדי .בעיר הגדולה ואיך שלפעמים חלומות ...גדולים יבלעו את כל כולךAnd how sometimes big dreams will swallow you whole.
בלעי את זה .יש לזה טעם רע !Now swallow this. It's too bitter.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בגד
betray
בדה
make up
בדק
check
בחר
choose
בטח
rely on
בכה
cry
בלה
wear out
בנה
build
ברא
create
ברח
escape
זרע
seed
טבע
drown
ידע
know
כרע
kneel
מנע
occur

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

אגר
hoard
אובטח
be secure
בלה
wear out
בנה
build
גבר
become stronger
גלה
go into exile
דימם
do
הוזכר
be recalled
רצח
murder
שב
return

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'swallow':

None found.
Learning languages?