Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Hallitus noun declension

Finnish
86 examples

Conjugation of hallitus

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
hallitukset
governments
hallitukset
governments
hallitusten
(of) governments
hallituksia
(part of) governments
hallituksissa
(in) governments
hallituksista
(out of) governments
hallituksiin
(into) governments
hallituksilla
(at) governments
hallituksilta
(from) governments
hallituksille
(onto) governments
hallituksina
(as) governments
hallituksiksi
(into) governments
hallituksin
(with) governments
hallituksitta
(without) governments
hallituksineen
(together with) governments
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
hallitus
government
hallitus
government
hallituksen
government
hallituksen
(of) government
hallitusta
(part of) government
hallituksessa
(in) government
hallituksesta
(out of) government
hallitukseen
(into) government
hallituksella
(at) government
hallitukselta
(from) government
hallitukselle
(onto) government
hallituksena
(as) government
hallitukseksi
(into) government
hallituksetta
(without) government

Examples of hallitus

Example in FinnishTranslation in English
- Muiden maailmojen hallitukset eivät salli sitä.- The other governments won't stand for it.
- Se saa hallitukset kuuntelemaan.- It'll make governments listen.
- Useat hallitukset ovat ilmoittaneet...Now, several governments have come forward...
Afrikan unionia rahoittaa kansanvälisten elinten yhteenliittymä, - hallitukset ja yritykset.The African Union is financed by a consortium of international bodies, - governments and corporations.
Ajatelkaa mitä hallitukset tekevät kansalle.I mean, Jesus, look what some governments do to their people.
"Osavaltioiden hallitusten konsultointi" on liian kuiva."Consulting with state governments" is way too dry.
Aivan kuten Guttenbergin luoma painotekniikka teki lopun ― kirkon ja hallitsijan asemasta tiedon vartijoina, ― nyt Internet horjuttaa hallitusten, rahavallan ja median asemaa.Just as Gutenberg's printing press wrestled control of the cognitive map away from an ecclesiastical and royal elite, today the internet is beginning to change governments, finance and the media We are at the cusp of change
Annan lain sallia omaisuuden takavarikoinnin sodassa - tietäen sen pätevän vain sotaakäyvien hallitusten ja kansalaisten omaisuuksiin.I use the law allowing for the seizure of property in a war knowing it applies only to the property of governments and citizens of belligerent nations.
Asiat hoidetaan hallitusten kesken suljettujen ovien takana. Niin on aina tehty.These matters will be settled between governments behind closed doors as they always have been.
Ehkä hän halusi käyttää uusia teknologioita maiden hallitusten kustannuksella..Maybe he wanted to exploit new technologies having world governments pick up the tab.
"...ja pyrkimys onneen. Näiden oikeuksien varmistamiseksi on perustettu hallituksia - joiden oikeudenmukainen valta perustuu hallittujen suostumukseen. Milloin hallitus käy tuhoisaksi noille tarkoitusperille - kansalla on oikeus muuttaa tai kukistaa se.""--life, liberty and the pursuit of happiness and to secure these rights, governments are instituted among men deriving their just powers from the consent of the governed that whenever any form of government becomes destructive to these ends it is the right of the people to alter or abolish it."
Arvelimme ettei ole hallituksia eikä poliitikkoja.That point, we figured, no governments, no politics.
Ei kannattaisi pelätä hallituksia, vaan matkapuhelinyhtiöitä.People shouldn't be scared of governments. They should be scared of cell phone companies.
Enkä tarkoita ainoastaan organisaatioita, vaan myös hallituksia, jotka tukevat niitä.And not just at organizations such as yours, but at the governments that support them.
Ennen salamurhayritystä Wayne tavoitteli Lähi-idän hallituksia - pyytäen heiltä apua Fayedin pysäyttämiseen.Before the attempted assassination on your brother, Wayne was reaching out to the Middle East governments to solicit their help in stopping Fayed.
Kumppanini hallituksissa ja apujärjestöissä - täyttävät lupauksen. Rauhan tultua voitte palata koteihinne. Jälleenrakennatte maanne tietotaidolla.Because I call on my fellow businessmen, on governments, on aid organizations, to fulfill this promise, so that on the day when peace comes, you, the people of Alladia, can go home and rebuild your country with pride
Ei velkaa = ei rahaa. Eikö ole hämmästyttävää että kaikesta vauraudesta, resursseista, innovaatiosta ja - tuottavuudesta ympärillämme, lähes kaikki hallituksista yrityksiin ja yksilöihin ovat raskaasti veloissa pankeille?Isn't it astounding, that despite the incredible wealth of resources, innovation and productivity that surrounds us, almost all of us, from governments to companies to individuals, are heavily in debt to bankers!
Hän on karismaattinen ja melkein profeetan kaltainen hahmo, - joka johtaa kummajaisten ryhmää, - joka kaivaa tietoja hallituksista ja levittää sitä.And he's a charismatic, almost prophet-like figure who presides over this group of misfits who help him dig out information about governments and spread it.
Meidän ryhmämme ei perusta hallituksista.Monsieur Storsch, my group... we don't care much for governments... any governments.
Meistä on tullut yksi huonoiten toimivista ja täydellisimmin talutusnuorassa olevista hallituksista sivistyneessä maailmassa.by very reason of their own limitations, chill and check and destroy genuine economic freedom. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated, governments in the civilized world- no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority,
Ne meistä, jotka äänestettiin toimistoon haluaisivat mahdollisuuden tehdä ne päätökset niistä hallituksista, joiden kanssa me sovimme asioita.Those of us who actually have been voted into office would like the opportunity to make the damn decisions about the governments we make treaties with.
Kuka vain goa'uld, olisi saanut selville heidän kuuluvan huippusalaiseen järjestöön, - joilla on korkeatasoisia yhteyksiä tämän planeetan hallituksiin ja instituutioihin. Mukaan lukien komentokeskus, Alue 51- ja mahdollisesti muinaisten etuvartioasema etelänavalla.- Any Goa'uld who caught them would have discovered they belong to a top-secret organisation with high-level connections to the most powerful governments and institutions, including the SGC, Area 51, and maybe even the Ancient outpost in the Antarctic.
Marie, jos emme voi luottaa maailman hallituksiin, niin mihin sitten?Marie, if you can't trust the governments of the world, then who can you trust?
Pitkälle kehittyneet tiedusteluverkostot saattoivat rahoittajat etulyöntiasemaan - hallituksiin nähden, joiden valtaa ne hitaasti siirsivät itselleen.Sophisticated intelligence gathering networks gave the financiers a clear edge - over the governments they were slowly gaining control of.
Pysytään puolustustila kolmosessa toistaiseksi. Ottakaa yhteys Venäjän, Ison-Britannian, Ranskan, Kiinan ja Kanadan hallituksiin.Remain at DEFCON 3 for the time being, but contact the governments of Russia, Great Britain, France, China and Canada.
Me vakiinnutimme tämän maan alkuunkin - erittäin vahvoilla osavaltioiden hallituksilla - juuri siitä samasta syystä.Now we established this country in the first place with very strong state governments just for that very reason.
Valtioilla ja hallituksilla ei ole väliä.States, governments don't matter.
Yritykset ovat muuttuneen maailmanlaajuisiksi ja siten hallitukset ovat menettäneet otettaan niistä huolimatta siitä voidaanko yrityksiin luottaa vai ei nykyajan hallituksilla ei ole valtaa yritysten toimintaan samoissa määrin kuin vielä 50-60 vuotta sitten oli se on suuri muutos hallituksista on tullut voimattomiaand the leverage they had 50 or 60years ago. And that's a major change. So governments have become powerless compared to what they were before.
Eikö hallituksilta saadut lahjat pidä rekisteröidä protokollavirastoon?Don't gifts from governments have to be registered with the office of protocol?
Elinikäinen takuu EU: n ja USA: n hallituksilta.Lifetime guarantee by both the E.U. and the U.S. governments.
Kahden maan kansalaisuuden ansiosta hän onnistui vakoilutehtävässään - saatuaan apua USA:n ja Israelin hallituksilta.Using his dual citizenship as a guise, he was able to conduct his covert spying operation sponsored by the American and Israeli governments.
Mutta aiommeko kiristää hallituksilta rahaa?But are we going to blackmail governments for money?
- Yleensä hallituksille ylellisyyksiä varten.No.Usually foreign governments trying to get around treaties.
Anna anteeksi hallituksille, jotka salaavat kansalta totuuden.Forgive governments who withhold the truth from the people.
Chalnotheilla ei ole käyttöä laeille tai hallituksille.The Chalnoth have no use for laws or governments.
Hälytystasolla kuusi WHO:n suuntaviivat hallituksille...At alert level six, W.H.O. guidelines for governments...
Hän jatkoi samojen asioiden tekemistä muille hallituksille - kunnes hänellä todettiin aivokasvain, jolloin hän muutti tälle saarelle.But he starts over from scratch doling the same stuff for other governments, until three years ago, he was diagnosed with a brain tumor, At which point, he retired and moved to this Island,
""Muiden hallituksen osastojen tulee osallistua yhteistyöhön..."""Wherever other governmental agencies are involved... "...these are to cooperate with you..." I hope.
"Asianomainen kuuluu ryhmiin, jotka yrittävät kaataa hallituksen" "väkivaltaisen toiminnan ja kansankiihotuksen avulla.""Subject is active in groups associated with the overthrow of the U.S. government, violent political unrest and social agitation."
"Et esittänyt meille konkreettista suunnitelmaa varastoinnista - etkä esittänyt kysymyksiä Tanskan hallituksen kannasta asiaan."You provided us not having any concrete plan for such Storage and asked how the Danish government relate the issue.
"Haluan nähdä maailmanlaajuisen hallituksen - yhdellä johtajalla.""I want to see a one-world government led by a one-world leader."
"Ihmiset itkevät sen vuoksi." "Ja saavat itsenäisyyden" "ja oman hallituksen"The people are crying for it, and will get independence and their own government.
"'Minun ei olisi pitänyt yrittää kaataa hallitusta. Se oli väärin.'"'l tried to overthrow the government, I was bad, I shouldn't have."'
"... USA:n hallitusta..." "...jos se haluaa sotia.""I refuse to support the government of the United States in any war it might conduct."
"Kuollut" on viivattu: "häipynyt. " "Syytän hallitusta. ""Dead's" crossed out and it says, "gone. " "I blame the government. "
"Meitä pidetään panttivankeina." "Järjestö vaatii Ranskan hallitusta vapauttamaan joitakin jäseniään - vastineeksi vapauttamisestamme."It says we're being held hostages and demands that the French government free hostages belonging to their group in exchange for our liberation.
"Nykypankin röyhkeät yritykset kontrolloida hallitusta - ovat enteitä siitä kohtalosta, mikä odottaa amerikkalaisia - jos he harhautuvat säilyttämään tämän laitoksen - tai perustamaan toisen samanlaisen. "Stating that one point: "The bold efforts the present bank has made to control the government... are but premonitions of the fate that awaits the American people should they be deluded into a perpetuation of this institution or, the establishment of another like it."
"Vain siten voi saada aseman Yhdysvaltain hallituksessa."-"That's the only way you can be a cabinet officer in the american government"
- Entä ystäväsi hallituksessa?What about your government friends?
- Guardian kirjoittaa: "Katastrofi hallituksessa."- "Guardian" go with "Disaster for government."
- Heillä on myyrä hallituksessa.What are you talking about? They have a mole inside the U.S. government.
- Hän on hallituksessa.Yeah, he's a member of the government, isn't he?
"Se johtui hallituksesta...""It was all the government, you know..."
- Auta minua löytämään osalliset hallituksesta tähän.How? Help me find their co-conspirators in the government.
- He ovat hallituksesta.They're from the government.
- Koska jos hän on hallituksesta, en halua...'Cause if he's government, I don't want...
- Kuka vain hallituksesta.- A government official.
- Hän kuuluu Cheyennen hallitukseen. Mutta en tiedä kuinka korkealla hän on hierarkiassa.- Yeah, he's, he's within the government of Cheyenne now, but I don't knowing what capacity.
- Ihmettelet vielä miksei hallitukseen luoteta.And you wonder why people don't trust the government. What the hell is going on?
- Luottaa hallitukseen? - Niin.- Trust the government?
- Minä voin mennä Topekasta itään, - ja ottaa osavaltion hallitukseen yhteyttä.Well, I can go east to Topeka and connect with the state government.
- Otimme yhteyttä Venäjän hallitukseen...The Russian government have been contacted and you...
- Collier väittää tiedon olleen hallituksella - yli vuoden, mutta on pitänyt sen salaisuutena välttääkseen yleisen pakokauhun.why didn't you tell me? collier charges that the government has had this information for more than a year, but has kept it secret in an effort to avert a public panic.
- Mitä oikeuksia hallituksella on... - Älä viitsi!- What right does the government have...
- Yhdysvaltain hallituksella on resurssit - ja valtuudet tämän ongelman rajaamiseksi.The United States government has the resources and the authority to contain this problem.
- Yhdysvaltain hallituksella on vankina kuusi tšetšeeni-separatistia salaisessa vankilassa Afganistanissa.The United States government is holding six alleged members of a Chechen separatist group in a secret prison in Afghanistan.
Ainut varotoimenpide oli se, että laukaisukoodit oli hallituksella.The only safeguard was that the Russian government controlled the launch codes.
- Haisee ihan hallitukselta.Smells like government.
- Hyväksyit rahan Kanadan hallitukselta tuputtaaksesi freemiumpeliä meille.I'm not the one who made it. You accepted money from the Canadian government to push a freemium game on us.
- Hän kavalsi varoja Kazakstanin hallitukselta.Defrauded the government of Kazakhstan of funds to which it was entitled.
- Jos saat puhelun hallitukselta ja he kyselevät päihteiden käytöstäsi, tulokset olisivat melkoisesti alakanttiin."I'm from the federal government. "I wanna know whether you've been using cocaine or marijuana recently." Presumably, you might be getting a little bit of an underestimate.
- Lontoossa paossa olevalta Puolan hallitukselta.Polish government in exile in London.
"Japanin hallitus toteaa valittaen USA:n hallitukselle", "että USA:n suhtautumisen vuoksi" "neuvotteluratkaisuun ei ole mahdollista päästä. ""The Japanese government regrets to have to notify the American government that, in view of the attitude of the American government it is impossible to reach an agreement through negotiations. "
"Me intellektuellit, taiteilijat ja vapaat ajattelijat - annamme tukemme demokraattisesti valitulle hallitukselle." "Teemme sen paremman toivossa."We, intellect ones, artists and members of the free thinking professions reaffirm our support for the democratically elected popular government and we do so for the aspirations.
- Annamme hänet uudelle hallitukselle.Just give him over to the new government. He gets loose, forget it.
- Annat hallitukselle liian paljon kunniaa.You give the government too much credit.
- Craig pidätettiin yrittämässä postittaa pillereitä - ja hän suostui työskentelemään hallitukselle.Mr. Johnson was arrested trying to mail the pills and he agreed to work with the government.
Moni antoi henkensä, jotta voisimme seistä täällä uudelleen, - laillisen Tasavallan yhdistyneenä hallituksena.Many gave their lives that we might stand here Once again united in the government of our lawful
He eivät voi edes kutsua sitä hallitukseksi, joten he kutsuvat sitä väliaikaiseksi.They can't agree it is a government, so they call it provisional.
Siltaa kansan mielipiteestä - julkiseen politiikkaan kutsutaan hallitukseksi.It's the bridge across this chasm of public opinion to public policy. It's called government.
Sitä kutsutaan "hallitukseksi"."The government," let's call them.
"...ja pyrkimys onneen. Näiden oikeuksien varmistamiseksi on perustettu hallituksia - joiden oikeudenmukainen valta perustuu hallittujen suostumukseen. Milloin hallitus käy tuhoisaksi noille tarkoitusperille - kansalla on oikeus muuttaa tai kukistaa se.""--life, liberty and the pursuit of happiness and to secure these rights, governments are instituted among men deriving their just powers from the consent of the governed that whenever any form of government becomes destructive to these ends it is the right of the people to alter or abolish it."
"Japanin hallitus toteaa valittaen USA:n hallitukselle", "että USA:n suhtautumisen vuoksi" "neuvotteluratkaisuun ei ole mahdollista päästä. ""The Japanese government regrets to have to notify the American government that, in view of the attitude of the American government it is impossible to reach an agreement through negotiations. "
"Kiinan hallitus närkästynyt rajanylityksestä.""Chinese government most disturbed your crossing border.
"Koska hallitus on huolimattomasti tuhlannut - "valtion varoja - "aion poistaa varat käytöstä."ln view of the bad use to which the government has put the public money, l shall take steps to remove it from circulation.
"Mutta kun pitkä väärinkäytön ja väkivallan ketju - pyrkii yhteen ja samaan, raivamaan tietoisen suunnitelman - alistamaan heidät totaalisen mielivallan alle - se on heidän oikeus ja velvollisuus kumota sellainen hallitus - ja luoda uusia takuita tulevaisuuden turvaamiseksi.""But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government and provide new guards for their future security."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

harmitus
irritation

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hallituksen päämies
thing
hallitusaika
reign
hallitsija
ruler
hakasulje
thing
hallinto-oikeus
an administrative court
hallinta
control
haltijavelkakirja
bearer bond
halpakopio
thing
halogeeni
halogen
hallituspula
interregnum

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'government':

None found.