Voimakas noun declension

Finnish
91 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
voimakas
powerful
voimakas
powerful
voimakkaan
powerful
voimakkaan
(of) powerful
voimakasta
(part of) powerful
voimakkaassa
(in) powerful
voimakkaasta
(out of) powerful
voimakkaaseen
(into) powerful
voimakkaalla
(at) powerful
voimakkaalta
(from) powerful
voimakkaalle
(onto) powerful
voimakkaana
(as) powerful
voimakkaaksi
(into) powerful
voimakkaatta
(without) powerful
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
voimakkaat
powerful
voimakkaat
powerful
voimakkaiden
(of) powerful
voimakkaita
(part of) powerful
voimakkaissa
(in) powerful
voimakkaista
(out of) powerful
voimakkaisiin
(into) powerful
voimakkailla
(at) powerful
voimakkailta
(from) powerful
voimakkaille
(onto) powerful
voimakkaina
(as) powerful
voimakkaiksi
(into) powerful
voimakkain
(with) powerful
voimakkaitta
(without) powerful
voimakkaine
(together with) powerful

Examples of voimakas

Example in FinnishTranslation in English
"Urheiden, voittamattomien joukkojemme antaneen voimakkaan vastarinnan... liittoutuneiden kasvottomalle sotakoneelle."Our brave and invincible fighting men have delivered a powerful blow to the faceless war machine unleashed by the Allies.
- Agentti Scully näki voimakkaan tapahtuman.- That agent Scully witnessed a very powerful event...
- He tekivät minusta voimakkaan.Made me powerful.
- Hän on voimakkaan taian alla.He's under a powerful enchantment.
- Jos tämän täyttää veriheinällä, saa voimakkaan vihollisia karkottavan loitsun.Hey, you fill this thing with bloodweed, you got a powerful charm to ward off enemies.
- Hienovaraista mutta voimakasta.Subtle, but powerful.
- Hän sai haltuunsa harvinaista ja voimakasta teknologiaa, jonka tunnette käsittääkseni varsin hyvin.He acquired a very rare and powerful piece of technology.
- Hänen taikuutensa on voimakasta.Her magic will be powerful.
- Ja voimakasta.Oh, yes, this is powerful.
- Jollakulla on todella voimakasta magiaa.Someone has got some very powerful magic.
Kaksi henkilöä sai surmansa voimakkaassa räjähdyksessä...Two people have died in the powerful explosion ...
-Vieroitut voimakkaasta huumeesta.you are withdrawing from a very powerful drug.
Daniel taisi mainita minulle jostain todella voimakkaasta aseesta jaffojen hallussa Dakaralla.Didn't Daniel tell me something about a very powerful weapon in the hands of the Jaffa on Dakara?
Haluaisin tietää lisää tästä naqahdahin voimakkaasta muunnelmasta, jota löytyi planeetaltasi.I'm eager to find out more about this powerful variation of naqahdah discovered on your planet.
Hyvin pimeästä ja voimakkaasta, - mutta ennen tätä, minulla ei ollut tarkkaa tietoa siitä.Very dark, very powerful. But until tonight I had no idea just how powerful.
Jostain hyvin voimakkaasta.Off of something pretty powerful.
Kaikki viittaa hienosti - erittäin voimakkaaseen, hyvät kontaktit omaavaan sijoitusrahastoon, - joka vetoaa tietämättömyyteensä ja on tyrmistynyt, jos pääset heidän lähelleen.All neatly stitched together with a common thread of a supremely powerful, well-connected private equity fund, who, if you ever get anywhere near them, will plead ignorance and be shocked.
Kuuliaisuus ihanaan, kaikkivaltiaaseen, voimakkaaseen Jumalan sanaan - ja käskyn meidän herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, - me kastamme tämän veljen herramme Jeesuksen nimeen.An obedience to the wonderful, almighty, powerful word of God. And in commandment with our Lord and Savior, Jesus Christ, we baptize this brother... in the name of Lord Jesus.
Meillä on juuri tarpeeksi aikaa minun pieneen, voimakkaaseen puheeseen.We have just enough time for me to squeeze in a small, powerful speech.
Minut on koulutettu torjumaan satunnaiset ajatukset - mutta kun törmäät johonkin niin voimakkaaseen...I've been trained to block out casual thoughts but when you hit something that powerful...
- Ei. Ehkä noin voimakkaalla naisella on kyky estää minua lukemasta itseään.But maybe a woman as powerful as she is has the ability to prevent me from reading her.
- Juoppo voimakkaalla kaulalukolla.- drunkard with the powerful...
- Sinut on merkattu voimakkaalla taialla, poika.You've been marked by powerful magic, boy.
Aseistettuna hänen rohkeudellaan - ja voimakkaalla mielikuvituksella -Armed with nothing more than his newfound courage... and a powerful imagination...
En ole Craig vaan Ginza, Kitaman voimakkaalla miekalla.I am not Craig, I am Ginza. With the powerful blade of the Kintama.
- Vau, hän kuulostaa voimakkaalta.- Wow, he does sound powerful.
Jotenkin... minusta tuntui voimakkaalta.Somehow you... you still felt powerful.
Melko voimakkaalta.Kind of powerful.
Näyttää voimakkaalta.That looks powerful. - Yeah, it is.
Näytät... voimakkaalta.- You're looking... powerful. - Thank you.
Jos Kalille oli henkilöitymä, eikö sellainen voi olla myös toiselle voimakkaalle poikkeavalle?If there was an avatar for kali, Couldn't there be one For another powerful abnormal as well?
Koskaan ei tiedä, milloin on tarvetta voimakkaalle noidalle.One never knows when a powerful witch might come in handy.
Rentoutuminen on oleellista nopealle ja voimakkaalle taistelulle.relaxation is essential... for faster and more powerful punching.
Tämä oli jälkipeliä voimakkaalle räjähdykselle jonka aiheutti tuntematon määrä dynamiittiaNow this was the grisly aftermath of a powerful explosion believed to have been caused by an unknown quantity of dynamite.
Viime aikoina on ollut trendikästä - joidenkin ihmisten nähdä kristinusko pahana ja Saatana vapauttajana, - joka todella voi johdattaa ihmisen voimakkaalle ja oikealle polulle.Lately, there has been a tendency for some people to see Christianity and all other religions as evil and Satan as the liberator, which could take really the powerful path to follow.
Eddie on integroitunut järjestelmääni voimakkaana tekoälynä.And somehow he's integrated my systems As a powerful a. I.
Harvinainen kiteinen alkuaine joka voi toimia voimakkaana energialähteenä.A rare crystalline element that can be a powerful source of energy.
Kalastajat huomasivat sen höyryn toimivan voimakkaana unilääkkeenä.Fishermen, when cooking seaweed to eat, discovered that the fumes can act as a powerful sedative.
Mistä minä tulen, shadrinin raakaa maksaa pidetään voimakkaana sukuvietin kiihokkeena.Where I come from, the raw liver of a Shadrin is considered a powerful aphrodisiac.
Nuorten ihmisten verta pidetään hyvin voimakkaana.The blood of the young is considered very powerful.
-James saa antaa heille pakit. Hän tuntee olonsa voimakkaaksi ja silloin saan, mitä ikinä pyydän.Katie, Michelle, and Josh every year, it makes him feel really powerful, and on that day, I can ask him for anything in the world, and he won't refuse me, just like don corleone
-Se saa oloni voimakkaaksi.Just makes me feel very powerful.
Ei Frank lukinnut teitä ulos järjestelmästä varotoimenpiteenä tai turvallisuuden takia. Hän halusi nähdä kuinka voimakkaaksi nuo myrskyt voi saada.Frank didn't lock you out as a precaution or as a safety measure he wanted to see how powerful these storms would get.
En välitä, kuinka voimakkaaksi he sinua sanovat, - mutta jos satutat isääni, keksin keinon saada sinut maksamaan.Hey, listen, I don't care how powerful they say you are -- if you hurt my dad, I'll find a way to make you pay.
Hullua, miten voimakkaaksi tunnen itseni hänen kanssaan. - Suu kiinni.It's crazy that I could feel so powerful and capable around him.
- Ei, sanat ovat hyvin voimakkaat.The lyrics are very, very powerful.
Bill Leellä on aina ollut voimakkaat vaistot.Bill Lee has always been a man of powerful instinct, Hafid.
Ennen avaruuden, kuun ja planeettojen tutkimista ihminen uskoi, että taivaalla asui voimakkaitajumalia, jotka hallitsivat sekä valtavaa taivaan- kantta että Maan ihmisen kohtaloa, ja että voimakkaat sotivat jumalat aiheuttivat ihmisten olosuhteet, menneet ja tulevat.[ Mulder ] before the exploration of space, Of the moon and the planets, man held that the heavens... Were the home and province of powerful gods,
Entä, jos muut voimakkaat klaanit, tulevat Suwan avuksi?What if other powerful clans come to the aid of the Suwa? !
Erittäin voimakkaat myrskyt häiritsevät magneettikenttää vielä pahemmin, aiheuttaen sähkövirtauksia maan päälle.Extremely powerful storms distort the magnetic field even futher, inducing electric currents that span a continent.
...niin voimakkaiden naisten kanssa?But such powerful women?
Juna käyttää mieheni nimeä - koska hän ymmärtää miesten tarpeet voimakkaiden naisten seurassa.Juna always puts it under my husband's name. You know, because she's sensitive and smart and understands what men need around powerful women.
Keiretsu on satojen voimakkaiden yhtiöiden yhteisrintama, jossa - kaikki toimivat yhdessä voittaakseen.A keiretsu is a united front of hundreds of powerful companies, all acting in partnership to win.
Kuutonen Forbesin voimakkaiden naisten listalla."forbes'" number six most powerful woman in the world.
Panit minut orastavien, voimakkaiden nuorten parveen.You put me into a gaggle... of burgeoning powerful youths.
"Nopeusdemonit ovat voimakkaita olioita jotka kulkevat valon nopeutta ja saavat voimaa pikkudemoneista.""Celerity demons are powerful beings who can move at the speed of light and feed off lesser demons."
- Aina on voimakkaita ihmisiä, - jotka peittelevät asioita jokaisessa lehdessä ja kaupungissa.There will always be powerful people covering things up, Ro at every paper, in every city.
- He olivat voimakkaita.They were powerful.
- Jos nämä miehet ovat niin voimakkaita, et ole varmaankaan turvassa missään täällä Maassa.- lf these men are as powerful as you say, there's probably nowhere on Earth you'd be safe.
- Makutan varjot ovat voimakkaita.- The shadows of the Makuta are powerful.
Hänen täytyy olla voimakkaissa aineissa.She must be on pretty powerful stuff...
- Pidän voimakkaista naisista.I love a kick-ass, powerful kind of girl.
Ettekö pidä voimakkaista miehistä?Don't you like powerful men?
He kärsivät hallitsemattomista raivonpuuskista. Niin voimakkaista, etteivät he kirjaimellisesti saa pidettyä niitä sisällään.They suffer from uncontrollable bouts of rage so powerful they literally can't contain it.
Olen aina fantasioinut siitä joutsenesta. - Sen voimakkaista siivistä, sen kovasta...I've always fantasized about that swan, its powerful wings, its hard...
Paksun turkkinsa ansiosta panda tuntee vain pientä kutitusta voimakkaista sähköiskuista.- Aaah! - Don't worry, folks. Because of their thick, thick hides... pandas only feel the slightest tickle from these powerful electric shocks.
- Mutta et pystynyt siihen yksin, - joten tarraudut voimakkaisiin miehiin.But you couldn't do it alone, so you clung to powerful men. Enough!
En tiedä niistä paljoa, mutta he varustivat tämän aluksen voimakkailla vehkeillä.l don't know much about them, but they equip this vessel with powerful stuff.
Jumalat siunatkoot meitä voimakkailla tuulilla ja tyynillä merillä.May the gods bless us with powerful winds and calm seas.
Puolustan tätä kylää läsnäolollani- ja ylläpidän rauhaa voimakkailla käsilläni.And I have chosen to honour this village with my presence, ensuring that life here goes on peacefully, under the protection of my powerful arm.
Näytämmekö mekään voimakkailta lumotuilta noidilta?Yeah, look at us. Do we look like we should be the all-powerful Charmed Ones?
Ja vaikka uskoinkin, että uskomme piti meidät voimakkaina yhteiskunnassa, - varakkaina, terveinä.And although I believed our faith kept us powerful in the community - wealthy, good health -
Oli kysymyksessä ystävä tai vihollinen, kaikkien tulee pitää Takedan joukkoja voimakkaina!Friend and foe alike, all must consider the Takeda Forces to be powerful!
Pitänette majesteetin argumentteja yhtä johdattelevina ja voimakkaina nyt, kuin silloin kun hän kirjoitti ne.I think you'll find His Majesty's arguments are as persuasive and powerful now as they were when he first wrote them.
Tuntuu mahdottomalta, että muistot voivat säilyä - niin voimakkainaIt's unbelievable how powerful memories can be. So very powerful.
lskut tulivat voimakkaina vasemmalta.The blows were from the left, and powerful.
- Aivan. Kuten nimi viittaa, - he monistuivat ja jälleenrakensivat itsensä voimakkaiksi.And as the name suggests, they replicated and rebuilt themselves into a powerful force.
Ja ne ovat kasvaneet voimakkaiksi.And they've grown into something... powerful.
Olimme suuria henkisotureita. Muodonmuuttajia. Pystyimme muuttumaan voimakkaiksi susiksi.We were great spirit warriors, shape-shifters that transformed to the powerful wolf.
Takajalat kasvoivat pitkiksi ja voimakkaiksi.And his back legs grew long and powerful.
"Hamlet" on voimakkain ja vaikutus valtaisin kirjoitus.Hamlet is one of the most powerful and influential pieces of literature in the English language.
"Hän on voimakkain velhotar, jopa sinua voimakkaampi."She's the most powerful sorceress I've ever encountered," "even more powerful than you."
- Ehkä kaikista voimakkain.In fact, you may be the most powerful of all.
- Hiljaa ! Meidän täytyy herättää kaikkein suurin ja voimakkain.We must send the most powerful of all.
- Hän oli kaikkien aikojen voimakkain velho.He was the most powerful sorcerer to have lived. Really?
Tuomari Edward Conlin totesi pyykkilautavatsaisen epäillyn voimakkaine jalkoineen, - olevan liian hyväkuntoinen ollakseen epäiltynä entisen rakastajansa surmaamisesta.Judge Edward Conlin said that the suspect... with her washboard abs and powerful leg muscles... is of too sound body... to be tried for the killing of her ex-lover.
"Iso, voimakas" -"Any of certain large, powerful...
"Jotkut taas uskoivat, että se oli voimakas velho, joka pystyi muuttumaan ihmisiä syöväksi hirviöksi.""While others believe it was a powerful sorcerer "who could shape-shift into a man-eating monster."
"Matkustajaloitsu" on muinainen, voimakas taika.At one point, she wrote about "The Traveler Spell." Ancient, powerful invocation.
"Minä ja kaupunkini haluamme kiittää sinua, - voimakas, älykäs, nöyrä -"Now me and my city would like to thank you, "the powerful, the intelligent, the... "Humble
"Onpa kaunis kukkapenkki. Kuinka voimakas asymmetria."What a lovely flower bed, what powerful asymmetry!"

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

voitokas
victorious

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

vivipaarinen
viviparous
voimakastuoksuinen
odorous
virheellinen
erroneous
vilpoisa
cool
verensekainen
sanguinolent
vihreä
green
vimmaisa
frenzied
vitivalkoinen
some
vilpillinen
insincere
viininpunainen
claretcoloured

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'powerful':

None found.
Learning languages?