Tulema conjugation

Conjugate tulema - to come

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tulen I come
Sa
tuled you come
Ta
tule he does come
Me
tuleme we come
Te
tulete you all come
Nad
tulevad they come

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tulin I did come
Sa
tulid you did come
Ta
tuli he did come
Me
tulime we did come
Te
tulite you all did come
Nad
tulid they did come

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tuleksin I would come
Sa
tuleksid you would come
Ta
tuleks he would come
Me
tuleksime we would come
Te
tuleksite you all would come
Nad
tuleksid they would come

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
tule you come!
Te
tulgeyou all come!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tulema

There is no additional usage information for the verb tulema.

Examples of tulema

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Kui temalt küsitakse arvamust linna tuleviku kohta, ütleb 26-aastane tõlk Lachezara Raykova: „Läksin 2005. aastal Veliko Tarnovo Ülikooli inglise keelt ja tõlkimist õppima ja arvasin, et tulen lõpetamise järel paariks kuuks tagasi, lihtsalt et otsustada, kuhu edasi minna.When asked about her feelings on the town’s future, 26 year-old interpreter Lachezara Raykova says: "I went to Veliko Tarnovo University to study English and interpretation in 2005 and I thought I'd come back for a few months after graduation, just to decide where to go next.
Ma tulen nüüd Amtsgericht Oranienburgi 20. juuni 2007. aasta otsuse juurde, millega abielu lahutati ning määrati hooldamisõigus lõplikult ainult lapse isale ja anti (taas) korraldus laps tagasi tuua (otsus, mille Brandenburgisches Oberlandesgericht jättis 17. veebruaril 2008 muutmata).I come now to the Oranienburg court’s judgment granting divorce, awarding sole custody definitively to the father and ordering (yet again) the child’s return (delivered on 20 June 2007 and confirmed on 17 February 2008 by the Brandenburg appeal court).
Üks tagajärg, mille juurde ma tulen hiljem tagasi, on see, et nii nagu ka teistes ühenduses ühtlustamata valdkondades, ei keela EÜ artikkel 56 piiranguid ega ebasoodsaid tingimusi, mis tulenevad lihtsalt siseriiklike maksusüsteemide erinevusest ja kahe liikmesriigi suveräänse maksualase pädevuse paralleelsest teostamisest.One consequence, to which I will have to come back later, is that, as in other areas where there is no Community harmonisation, Article 56 EC does not prohibit restrictions or disadvantages resulting merely from existing disparities between national tax systems and the exercise in parallel by two Member States of their sovereign powers of taxation.
Ma tulen riigist, kus on juba kaua aega tugevalt arenenud kommunaalsüsteem: kommuunidel on palju vastutust ja suur v÷im, eelk÷ige sotsiaalkaitsega seotud teenuste korraldamise osas.I come from a country with a tradition of strong local government. Local authorities have a great deal of responsibility and power, organising welfare services amongst other things.
"Ma tulen tagasi.""I shall come back."
Me tuleme ühest Inglismaa nurgast, mis on majandusliku poole pealt, ütleme, veidi hukas... Kuid maa on see-eest väga ilus.We come from apart of England that’s been pretty hard hit economically … But the countryside is really beautiful.
"Me tuleme õhtusöögile uue aasta õhtul.""We'll come to dinner New Year's Eve."
- Ma tulen kohe tagasi. - Me tuleme varsti jälle, Franz.- I'll come right back.
Kui keegi meist kuuli saab, siis enne surma tuleme teie juurde, ajame kannad kokku ja küsime kangelt:If any of us stops a bullet, before we die... we're going to come to you, click our heels together and ask stiffly,
Igatahes, meie kaks, mina ja mu tütar tuleme kindlasti.Sure, we two, I and my daughter will certainly come.
Toetused ja kapitalidotatsioonid, mille suhtes tehti käesolev otsus, tulevad riigieelarvest.The grants and capital injections covered by this Decision come from the French national budget.
Ümberkorralduskavas nähakse ette, et uued tellimused tulevad peamiselt sellelt turult, samal ajal kui muud tüüpi laevad ei peaks moodustama märkimisväärset osa saadud tellimustest.The restructuring plan itself anticipates that new orders will come mainly from that market, while other types of vessel are not expected to figure prominently amongst orders received.
Lisaks sellele tuleb ette näha, et lihatootesaadetiste transiit läbi ühenduse on lubatud üksnes siis, kui need tooted tulevad kolmandatest riikidest või kolmandate riikide osadest, mille toodete ühendusse toomine ei ole keelatud.In addition, it should be provided that transit through the Community of consignments of meat products is only permitted where those products come from third countries or parts of third countries whose products are not prohibited for introduction into the Community.
Agentuuri sõltumatuse ja tegevusautonoomia tagamiseks tuleks talle anda iseseisev eelarve, mille tulud tulevad ühenduse assigneeringutest ja agentuuri poolt osutatavate lepinguliste teenuste tasudest.In order to guarantee the functional autonomy and independence of the Agency, it should be granted an autonomous budget whose revenue comes from a contribution from the Community as well as from payments for contractual services rendered by the Agency.
Periood: 1.1.2004–31.12.2004: konteinerid lähevad välja radioisotoopide tarbijatele ja tulevad tagasi radioisotoopide tarnijale.Period: 1.1.2004 to 31.12.2004: containers go out to the radioisotopes customers and come back to the radioisotopes supplier.
Ma tulin tagasi! - Paul!I've come back!
Kuulmata, milleks ma tulin.You ain't heard what I come for yet.
Ütlesite talle ikka, et tulin taksoga?Did you tell him I come in a taxi?
Ma tulin just Emmy Slattery voodi juurest, mr. Wilkerson.Mr. Wilkerson, I've just come from Emmy Slattery's bedside.
Sealt kust mina tulin olid mehed keda kutsuti kangelasteks.Back where I come from we have men who are called heroes.
Määruse (EÜ) nr 1003/2005 lisas sätestatud kontrollikava läbivaatamine tõi esile proovide võtmise juhiste rakendamise keerukuse ning ilmsiks tulid uued asjaolud kontrollikava tundlikkuse kohta.A review of the testing scheme set out in the Annex to Regulation (EC) No 1003/2005 revealed difficulties in the implementation of sampling instructions and new information on the sensitivity of testing schemes has become available.
Need puudused tulid täielikult ilmsiks endise konjunktuuri taastumise ajal, mille tulemusena tekkis äriühingul struktuuriline puudujääk.These weaknesses became apparent during the economic downturn, which caused the company to become structurally loss-making.
See on rühm vabatahtlikke, kes tegelevad meditsiiniseadmete õigusliku valdkonnaga Austraalias, Brasiilias, Kanadas, Hiina RVs (esindaja osaleb vaatlejana), Euroopa Liidus, Jaapanis, Venemaal (esindaja osaleb vaatlejana) ja USAs ja kes tulid kokku, et jätkata ülemaailmses meditsiiniseadmetealase ühtlustamise töökonnas (GHTF) tehtud tööd.It is a voluntary group of medical device regulators from Australia, Brazil, Canada, China (observer), European Union, Japan, Russia (observer) and the United States who have come together to build on the strong foundational work of the ‘Global Harmonization Task Force on Medical Devices (GHTF)’.
Põhjus, miks nad kokku tulid ja tehnilise koordinatsiooni grupi (TCDI) moodustasid, oli lihtne: vastasel juhul oleks jäädud fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete hulka, mis on küll viimane koht, kuhu Euroopa Parlamendis kuuluda.The reason why they came together, and formed the Technical Coordination Group (TCDI) was simple: the alternative was to become so called non-attached members and that is no place to be in the EP.
Kohaliku tegevusrühma eesmärk on olla territooriumi eri sidusrühmade keskuseks ning projekt sobitub sellesse strateegiasse, kuna territooriumi kui terviku heaolu nimel tulid selle raames kokku paljud huvirühmad.The LAG has aimed to be the focal point for different stakeholders in the territory, and the project fits into this strategy asmany different interest groups have come together for the good of the territory overall.
Me tulime küsima...We've come to ask--
Miks me siia tulime?Better if we had never come!
Uh, palun, Lassie, ee, me tulime... ettepanekuga, et sind aidata.Uh, please, lassie, uh, we've come... with a-a proposition for helping' ya.
Õige, me tulime kaupa tegema.That's right. We've come to trade.
Me tulime Flosteret vaatama.We've come to see Flostre.
Kas te tulite mind kirikusse viima?- Did you all come to take me to church?
Kui ma saaksin relvad võtta, siis ma tuleksin teiega.If I could take guns I would come with you.
Olen kindel, et teil on raske uskuda, miks me sellega lagedale tuleksime.l'm sure what you find hard to believe is why we would come forward with this.

Questions and answers about tulema conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tulema
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
tuletamaderive

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
põlemaburn
tegemado
tundmaknow
ütlemasay
Different length:
tuletamaderive

Do you know these verbs?

VerbTranslation
keemaboil
leemado
meelitelemado
mõõtmado
naermalaugh
naudiskelemado
pilgutelemado
suudlemakiss
targutelemado
usutelemado