Zmierzać (to aim) conjugation

Polish
2 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zmierzam
I aim
zmierzasz
you aim
zmierza
he/she/it aims
zmierzamy
we aim
zmierzacie
you all aim
zmierzają
they aim
Imperfective future tense
będę zmierzać
I will aim
będziesz zmierzać
you will aim
będzie zmierzać
he/she/it will aim
będziemy zmierzać
we will aim
będziecie zmierzać
you all will aim
będą zmierzać
they will aim
Imperative
-
zmierzaj
you aim!
niech zmierza
let him/her/it aim
zmierzajmy
let's aim
zmierzajcie
you all aim
niech zmierzają
let them aim
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zmierzałam
I aimed
zmierzałaś
you aimed
zmierzała
she aimed
zmierzałyśmy
we aimed
zmierzałyście
you all aimed
zmierzały
they aimed
Future feminine tense
będę zmierzała
I will aim
będziesz zmierzała
you will aim
będzie zmierzała
she will aim
będziemy zmierzały
we will aim
będziecie zmierzały
you all will aim
będą zmierzały
they will aim
Conditional feminine tense
zmierzałabym
I would aim
zmierzałabyś
you would aim
zmierzałaby
she would aim
zmierzałybyśmy
we would aim
zmierzałybyście
you all would aim
zmierzałyby
they would aim
Conditional perfective feminine tense
zmierzałabym była
I would have aimed
zmierzałabyś była
you would have aimed
zmierzałaby była
she would have aimed
zmierzałybyśmy były
we would have aimed
zmierzałybyście były
you all would have aimed
zmierzałyby były
they would have aimed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zmierzałem
I aimed
zmierzałeś
you aimed
zmierzał
he aimed
zmierzaliśmy
we aimed
zmierzaliście
you all aimed
zmierzali
they aimed
Future masculine tense
będę zmierzał
I will aim
będziesz zmierzał
you will aim
będzie zmierzał
he will aim
będziemy zmierzali
we will aim
będziecie zmierzali
you all will aim
będą zmierzali
they will aim
Conditional masculine tense
zmierzałbym
I would aim
zmierzałbyś
you would aim
zmierzałby
he would aim
zmierzalibyśmy
we would aim
zmierzalibyście
you all would aim
zmierzaliby
they would aim
Conditional perfective masculine tense
zmierzałbym był
I would have aimed
zmierzałbyś był
you would have aimed
zmierzałby był
he would have aimed
zmierzalibyśmy byli
we would have aimed
zmierzalibyście byli
you all would have aimed
zmierzaliby byli
they would have aimed
Impersonal
zmierzano by
there would be aimed
zmierzano by
there would be aimed

Examples of zmierzać

Example in PolishTranslation in English
Agencja EEA kontynuowała realizacj∃ przyj∃tej misji, dostosowuj#c coroczn# sprawozdawczo%∋ do działa & podejmowanych na poziomie europejskim w zakresie polityki %rodowiska i zrównowa∀onego rozwoju. Agencja opublikowała szereg ró∀nego rodzaju raportów po%wi∃conych ochronie %rodowiska, usprawniła dost∃p do danych i informacji na stronach internetowych oraz kontynuowała liczne działania wraz z pa & stwami członkowskimi i innymi partnerami, zmierzaj#ce do poprawy jako%ci i aktualno%ci dostarczanych informacji. Równocze%nie Agencja prowadziła przygotowania do rozszerzenia liczby członków do 31 krajów, przewidzianego na 2002r., poprzez dokonanie przegl#du realizowanej strategii oraz okre%lenie trzech działa & priorytetowych, którym w przyszło%ci podporz#dkowane b∃d# programy robocze. Agencja dokonała równie∀ zmian w strukturze organizacyjnej i procedurach oraz rozszerzyła program działania. Polityka !rodowiska i zrównowa∀onego rozwoju w Unii EuropejskiejIn 2001, the EEA continued to fulfil its mission through consolidating its annual reporting cycle in line with the developing environmental and sustainable development policy context in Europe, by publishing a wide range of reports on environmental issues and by improving access to data and information on its web site. It also continued to undertake many activities together with member countries and other partners aimed at improving the quality and timeliness of the information it can provide.
Nie zmierzały one do powiększenia zdolności IFB, ale raczej do inwestycji odtworzeniowych wymiany aktywów będących w końcu cyklu i całkowicie zamortyzowanych, jak również inwestycji różnych, jak samochody, komputery, małe renowacje budynków itd. Inwestycja w wysokości 0,6 mln EUR w finansowe aktywa trwałe w 2004 r. związana była z restrukturyzacją spółki zależnej IFB Maritime Germany: IFB Maritime Germany została przejęta przez Haeger & Schmidt International, a udział w RKE w posiadaniu Haeger & Schmidt International zastał przekazany IFB,They were not aimed at expanding IFB’s capacity but were rather investments in renewal of assets which had come to the end of their life cycle and were entirely amortised, together with various investments such as vehicles, computers, minor building renovations etc. The investment of EUR 0,6 million in financial fixed assets in 2004 was linked to the restructuring of the subsidiary IFB Maritime Germany: IFB Maritime Germany was taken over by Haeger & Schmidt International and the shareholding in RKE owned by Haeger & Schmidt International was transferred to IFB,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'aim':

None found.
Learning languages?