Zgłosić (to report) conjugation

Polish
58 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zgłoszę
I will report
zgłosisz
you will report
zgłosi
he will report
zgłosimy
we will report
zgłosicie
you all will report
zgłoszą
they will report
Imperative
-
zgłoś
you report!
niech zgłosi
let him/her/it report
zgłośmy
let's report
zgłoście
you all report
niech zgłoszą
let them report
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zgłosiłam
I reported
zgłosiłaś
you reported
zgłosiła
she reported
zgłosiłyśmy
we reported
zgłosiłyście
you all reported
zgłosiły
they reported
Future feminine tense
zgłoszę
I will report
zgłosisz
you will report
zgłosi
she will report
zgłosimy
we will report
zgłosicie
you all will report
zgłoszą
they will report
Conditional feminine tense
zgłosiłabym
I would report
zgłosiłabyś
you would report
zgłosiłaby
she would report
zgłosiłybyśmy
we would report
zgłosiłybyście
you all would report
zgłosiłyby
they would report
Conditional perfective feminine tense
zgłosiłabym była
I would have reported
zgłosiłabyś była
you would have reported
zgłosiłaby była
she would have reported
zgłosiłybyśmy były
we would have reported
zgłosiłybyście były
you all would have reported
zgłosiłyby były
they would have reported
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zgłosiłem
I reported
zgłosiłeś
you reported
zgłosił
he reported
zgłosiliśmy
we reported
zgłosiliście
you all reported
zgłosili
they reported
Future masculine tense
zgłoszę
I will report
zgłosisz
you will report
zgłosi
he will report
zgłosimy
we will report
zgłosicie
you all will report
zgłoszą
they will report
Conditional masculine tense
zgłosiłbym
I would report
zgłosiłbyś
you would report
zgłosiłby
he would report
zgłosilibyśmy
we would report
zgłosilibyście
you all would report
zgłosiliby
they would report
Conditional perfective masculine tense
zgłosiłbym był
I would have reported
zgłosiłbyś był
you would have reported
zgłosiłby był
he would have reported
zgłosilibyśmy byli
we would have reported
zgłosilibyście byli
you all would have reported
zgłosiliby byli
they would have reported
Impersonal
zgłoszono by
there would be reported
zgłoszono by
there would be reported

Examples of zgłosić

Example in PolishTranslation in English
"Chcesz zgłosić widzenie UFO", po czym wybucha śmiechem, odpowiadasz "nie"."Do you want to report a UFO sighting," and then bursts out laughing, what you say is, "No."
"Gdzie znajdziemy posterunek? Chcemy zgłosić kradzież rowerów.""Please tell us where we could find a policeman to report our bikes stolen."
"Mama i tata poszli na policje zgłosić twoje zaginięcie."Mom and Dad went to the police to report you missing.
"Naszą etyka zawodowa nakazuje mi zgłosić niepokojącą sytuację, związaną z pańskim kolegą, Peterem Latimerem"."I am duty bound by our professional ethics to report "a distressing situation relating to your colleague Peter Latimer."
"Zwalnia się kapitana John Simcoe ze wszelkich obowiązków i nakazuje mu się niezwłocznie zgłosić do majora Johna Andre"."Captain John Simcoe is hereby relieved of all other duties and is ordered to report posthaste to Major John André."
"W przypadku zaistnienia czegoś dziwnego, zgłoś to policji"."If you see anything weird, report it immediately."
- Czwórka, zgłoś się!- Sierra 4, - report your position.
- Daniel, zgłoś się!Daniel, report!
- Dobrze, zgłoście się do ambulatorium.Very well, Ensign. Will you report to Sick Bay?
- Marines, zgłoście się na pokład ratowniczy.- Marines, report to the rescue deck.
- Sprawdźcie każdy ślad... - Sprawdźcie każdy ślad, jaki macie na strzelca, i zgłoście się od razu do mnie.- Follow up every lead... you have on the shooter, and report directly to me.
A z drugiej, zgłosiłam kradzież kart kredytowych Karla, i powycinałam mu kieszenie ze wszystkich spodni.On the other, I reported Karl's credit cards stolen, and I cut the pockets out of all of his pants.
Ale ja nie zgłosiłam ich znalezienia.But I never reported it.
Ale ja tego nie zgłosiłam.But i never reported it.
- To zgłosiłaś.That's what you reported.
Chcemy porozmawiać o tym włamaniu, które zgłosiłaś kilka tygodni temu.We just wanted to learn about this burglary you reported a couple of weeks back.
Chcieliśmy porozmawiać o incydencie, który zgłosiłaś na policję w zeszłym miesiącu.What do you want? Well, we're here to ask you about the incident you reported to the police last month.
- Jej mama zgłosiła...- Before... her mom reported...
- Księgarnia nie zgłosiła kradzieży.The bookshop reported nothing missing.
- Nie zgłosiła tego.She never reported it.
- Sara Clancy. Studentka ostatniego roku, współlokatorka zgłosiła zaginięcie.Sarah Clancy, junior at N.Y.U., reported missing by her roommate.
- Tego nie wiemy. Jego rodzina zgłosiła zaginięcie.He's been reported missing by his family.
Nie, zgłosiłyśmy jej zaginięcie.No. We reported her missing.
/Dzisiejszego ranka tysiące ludzi /w całym kraju zgłosiły krwotoki wewnętrzne... /po zjedzeniu Chrupek Sharpa.This morning, thousands of people across the country reported internal hemorrhaging after eating Sharp Cereal products.
41 państwa członkowskie zgłosiły nadużycia nansowe lub inne nieprawidłowości.(35) SEC(2006) 911.(36) e statistics given in this chapter relate to expenditure in respect of which the Member States have reported fraud and other irregularities.
Gdybym uważała, że jest niebezpieczny, zgłosiłabym to.If I thought he was dangerous, I would report him.
- Ja tylko zgłosiłem.Not me, daddy, I just reported it.
- Nie, mam tyle kasy, że nie zauważyłbym kradzieży auta. Oczywiście, że zgłosiłem.-No, I'm rolling in it, me, wouldn't notice the loss of a car - of course I bloody reported it.
- Oczywiście, że to zgłosiłem.- Of course I reported it.
- Tak, zgłosiłem.Yes, I reported it.
- To ja rano zgłosiłem morderstwo.I'm the cop who reported the murder.
- Bo zabiłeś Tommy'ego i zgłosiłeś jego zaginięcie, żeby kryć swój tyłek.- Because you killed Tommy, and you reported him missing to cover your own ass. No, no.
- Nigdy tego nie zgłosiłeś.- You never reported it.
- Czy wiedziałeś, że w latach 50-tych zgłosił tak wiele obserwacji UFO, że Policja nie chciała już odbierać jego teleefonów.Did you know he reported so many UFO sightings in the '50s, the police wouldn't take his calls any more.
- Genda, dlaczego zwiad z Soryu jeszcze się nie zgłosił?- Genda, why hasn't the Soryu's scout plane reported?
- Jego agent zgłosił jego zaginięcie.-His agent reported him missing.
- Kto je zgłosił?- Who reported it?
- Kto się zgłosił?-Who's reported in?
- ..którego kradzież zgłosiliście.- thatyou reported stolen. - You bet.
Moi ludzie znaleźli porzuconego sedana, którego zgłosiliście.My men found the abandoned sedan that you reported.
Nie zgłosiliście tego. Ciekawe dlaczego.Never reported it.Wonder why.
- Rodzina stwierdziła, że uciekła, więc nie zgłosili zaginięcia.- I know the story. - Family figured she ran away, So never reported her missing.
/Wendy i David Harrisowie zgłosili wczoraj zaginięcie.- Wendy and David Harris reported him missing last night.
/zgłosili zauważenie,"have reported sightings
Ale po 2 godzinach, nasi zwiadowcy nic nie zgłosili.But after 2 hours, our scouts have reported nothing.
Byli więźniowie sumienia to potwierdzili i zgłosili, że byli narażeni na przetrzymywanie w izolatkach oraz na obelgi. Poza tym, odmawiano im dostępu do książek i otrzymywali niewystarczające racje pożywienia i wody, co przyczyniało się do dodatkowych problemów zdrowotnych.Former prisoners of conscience have confirmed this and reported that they were subjected to solitary confinement and verbal abuse, were denied books and received inadequate food and drinking water, which caused them additional health problems.
- Jeśli major Carter nie zdoła naprawić transportowca, natychmiast zgłosicie się do centrum dowodzenia Alfa.- Yes, sir. - If Major Carter cannot repair the ship, you will report immediately to the Alpha site and assume command.
Jeśli Hernan jest nadal w grze... Natychmiast zgłosicie jakikolwiek kontakt z nim do mojego biura.If Hernan's still in play, you will report any and all contact with him to my office immediately.
Po lekcjach, obaj zgłosicie się do biura dyrektora! Z rodzicami!At the end of class, both of you will report to the principal's office with your parents.
Po powrocie zgłosicie się na odprawę.Upon arrival you will report for debriefing.
Nie sprawiają mi kłopotu, bo gdyby tylko spróbowali... zgłosiłbym ich do Inspekcji Pracy.And they give me no trouble, 'cause if they did I would report them to Labor Inspection.
Ratownik zgłosiłby ranę postrzałową.We needed an ambulance. EMS would report the bullet wound.
"Kilku świadków, włączając strażnika, zgłosiło, że widziało piękną kobietę w dziwnym stroju, na drzewie w Rock Creek Park"."several witnesses, Including a park ranger, "have reported seeing A beautiful woman "in a strange costume
/Podobne objawy zgłosiło 27 członków załogi.27 crew members have reported the symptoms.
/Przez ostatnie 3 godziny 9 członków załogi /zgłosiło bóle i zawroty głowy oraz skurcze.Nine crew members have reported unusual symptoms - severe headaches, muscle spasms and waves of dizziness.
29 przedsiębiorstw spośród nich zgłosiło wywóz biodiesla do Wspólnoty w OD i wyraziło wolę uczestniczenia w próbie, podczas gdy 25 przedsiębiorstw, spośród których dwa wystąpiły o wyłączenie ich z postępowania, zgłosiło, że nie dokonywało wywozu do Wspólnoty w OD.Of this total, 29 companies reported exports of biodiesel to the Community during the IP and expressed a wish to participate in the sample, whereas 25 companies, two of which requested to be removed from the proceeding, reported no exports to the Community during the IP.
40,2% dorosłych (określonych jako osoby w wieku 12 i więcej lat) zgłosiło przynajmniej jednokrotne ich zażywanie, w porównaniu ze średnią UE wynoszącą około 20%.By contrast, in the 2004 US national survey on drug use and health (60), 40.2 % of adults (defined as aged 12 years and older) reported lifetime use, compared with the EU average of about 20 %.
Dlatego też nawet gdyby Komisja przyjęła, że przedsiębiorstwa te poniosły stratę podatkową w 2012 r., lub gdyby ostateczna deklaracja podatkowa za 2012 r. zweryfikowana przez biegłego rewidenta była dostępna i wykazała stratę podatkową (co w tym przypadku nie ma miejsca), Komisja i tak uwzględniłaby korzyści czerpane w ramach tego programu, ponieważ nie można byłoby wykluczyć, że do korzyści z tytułu ulgi podatkowej naliczonej w 2012 r. doszłoby, kiedy dane przedsiębiorstwo zgłosiłoby dochód podlegający opodatkowaniu w którymkolwiek z następnych pięciu lat podatkowych.Therefore, even if the Commission would accept that these companies have made a tax loss in the year 2012 or the final audited 2012 tax return were available and would show a tax loss (which is not the case here), it would still take account of the benefits under this programme as it could not be excluded that the benefits from the tax deduction accrued in 2012 would be used as soon as the company would report taxable income in any of the following five tax years.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'report':

None found.
Learning languages?