Zastrzec (to reserve) conjugation

Polish
13 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zastrzegę
I will reserve
zastrzeżesz
you will reserve
zastrzeże
he will reserve
zastrzeżemy
we will reserve
zastrzeżecie
you all will reserve
zastrzegą
they will reserve
Imperative
-
zastrzeż
you reserve!
niech zastrzeże
let him/her/it reserve
zastrzeżmy
let's reserve
zastrzeżcie
you all reserve
niech zastrzegą
let them reserve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zastrzegłam
I reserved
zastrzegłaś
you reserved
zastrzegła
she reserved
zastrzegłyśmy
we reserved
zastrzegłyście
you all reserved
zastrzegły
they reserved
Future feminine tense
zastrzegę
I will reserve
zastrzeżesz
you will reserve
zastrzeże
she will reserve
zastrzeżemy
we will reserve
zastrzeżecie
you all will reserve
zastrzegą
they will reserve
Conditional feminine tense
zastrzegłabym
I would reserve
zastrzegłabyś
you would reserve
zastrzegłaby
she would reserve
zastrzegłybyśmy
we would reserve
zastrzegłybyście
you all would reserve
zastrzegłyby
they would reserve
Conditional perfective feminine tense
zastrzegłabym była
I would have reserved
zastrzegłabyś była
you would have reserved
zastrzegłaby była
she would have reserved
zastrzegłybyśmy były
we would have reserved
zastrzegłybyście były
you all would have reserved
zastrzegłyby były
they would have reserved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zastrzegłem
I reserved
zastrzegłeś
you reserved
zastrzegł
he reserved
zastrzegliśmy
we reserved
zastrzegliście
you all reserved
zastrzegli
they reserved
Future masculine tense
zastrzegę
I will reserve
zastrzeżesz
you will reserve
zastrzeże
he will reserve
zastrzeżemy
we will reserve
zastrzeżecie
you all will reserve
zastrzegą
they will reserve
Conditional masculine tense
zastrzegłbym
I would reserve
zastrzegłbyś
you would reserve
zastrzegłby
he would reserve
zastrzeglibyśmy
we would reserve
zastrzeglibyście
you all would reserve
zastrzegliby
they would reserve
Conditional perfective masculine tense
zastrzegłbym był
I would have reserved
zastrzegłbyś był
you would have reserved
zastrzegłby był
he would have reserved
zastrzeglibyśmy byli
we would have reserved
zastrzeglibyście byli
you all would have reserved
zastrzegliby byli
they would have reserved
Impersonal
zastrzeżono by
there would be reserved
zastrzeżono by
there would be reserved

Examples of zastrzec

Example in PolishTranslation in English
I tak, zakładając, że listy krajów bezpiecznych takiego znaczenia nie mają oraz że chodzi tu o szczególny przypadek, Rada mogła zastrzec dla siebie wykonywanie uprawnień wykonawczych pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia takiej decyzji (zob. podobnie wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie C-257/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. s. I-345, pkt 50).Thus, on the assumption that the lists of safe countries are non-essential and relate to a specific case, the Council could have decided to reserve the right to exercise implementing powers, provided that it stated in detail the grounds for its decision (see, to that effect, Case C-257/01 Commission v Council [2005] ECR I-345, paragraph 50).
HLW zastrzegła sobie jednak prawo do zachowania możliwości wystąpienia o pozostałą pomoc w ramach limitu 75 milionów PLN, ale nigdy z niego nie skorzystała.However, HLW reserved the right to apply for the remaining aid under the PLN 75 million ceiling, but never did so.
Komisja podkreśla jednak, że zastrzegła sobie w skierowanej do Niemiec decyzji C(2002) 441 wersja ostateczna z dnia 13 lutego 2002 r. prawo do wdrożenia procedury sprawdzającej prawidłowość przyznanej pomocy.The Commission underlines nevertheless that it reserved its right to examine the aid under scrutiny in its Decision C(2002) 441 final of 13 February 2002 addressed to Germany.
Komisja zastrzegła sobie prawo do zbadania kwestii wykorzystania pomocy agromonetarnej i pomocy pochodzącej z nadsubskrypcji: wykorzystanie takich źródeł mogłoby zostać uznane za nadużycie decyzji upoważniającej do zatwierdzenia pomocy albo nawet mogłoby nie zostać notyfikowane Komisji.The Commission reserved the right to examine the question of the use of agrimonetary aid and aid originating from overbooking: the use of such sources of financing could be construed as misuse of decisions to authorise aid or might even not have been notified to the Commission.
Komisja zastrzegła sobie prawo wezwania Włoch do przedstawienia dodatkowych informacji, by wyjaśnić pewne aspekty projektów przed przyjęciem decyzji.It reserved the right to put further questions to Italy in order to clarify certain aspects of the projects before taking a decision.
Na mocy tego zawiadomienia Komisja określiła stopy na podstawie pięcioletniej stopy międzybankowych transakcji typu swap powiększonej o premię, ale zastrzegła sobie prawo stosowania stopy bazowej o krótszym terminie (np. jednorocznej stopy LIBOR) lub stopy bazowej o dłuższym terminie (np. stopy obligacji dziesięcioletnich) niż pięcioletnia stopa międzybankowych transakcji typu swap.Under that notice, the Commission defined rates based on the five-year interbank swap rates, plus a premium, but reserved the right to use a shorter base rate (for example, LIBOR one-year rate) or a longer base rate (for example, the rate on 10-year bonds) than the five-year interbank swap rate.
Królestwo Hiszpanii i Republika Węgierska oświadczyły, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i 3 lit. a) Traktatu o Unii Europejskiej [1],Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika Francuska, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji oświadczyły, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej [2],składając wyżej wspomniane oświadczenia, Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów i Republika Austrii zastrzegły prawo wprowadzenia przepisu w prawie krajowym mówiącego, że w przypadku gdy pytanie dotyczące ważności lub wykładni aktu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, podniesiono w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, sąd ten zobowiązany jest podnieść tę sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości.the Kingdom of Spain and the Republic of Hungary have declared that they accept the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities in accordance with the arrangements laid down in Article 35(2) and (3)(a) [1],the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have declared that they accept the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities in accordance with the arrangements laid down in Article 35(2) and (3)(b) [2],when making the abovementioned declarations, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria reserved the right to make provision in their national law that when a question concerning the validity or interpretation of an act referred to in Article 35(1) is raised in a case pending before a national court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal is obliged to bring the matter before the Court of Justice.
Królestwo Hiszpanii oświadcza, że uznaje właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. a) [1],Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika Francuska, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji oświadczają, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) [2],składając wyżej wspomniane oświadczenia, Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rumunia i Republika Słowenii zastrzegły sobie prawo wprowadzenia w prawie krajowym przepisu stanowiącego, że w przypadku gdy pytanie dotyczące ważności lub wykładni aktu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, podniesiono w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, sąd ten zobowiązany jest wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.the Kingdom of Spain has declared that it accepts the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in accordance with the arrangements laid down in Article 35(2) and (3)(a) [1],the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have declared that they accept the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in accordance with the arrangements laid down in Article 35(2) and (3)(b) [2],when making the above mentioned declarations, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, Romania and the Republic of Slovenia reserved the right to make provision in their national law that when a question concerning the validity or interpretation of an act referred to in Article 35(1) is raised in a case pending before a national court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal is obliged to bring the matter before the Court of Justice of the European Union.
Królestwo Hiszpanii oświadcza, że uznaje właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. a) [1],Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika Francuska, Republika Włoska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji oświadczają, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) [2],składając wyżej wspomniane oświadczenia, Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii i Republika Słowenii zastrzegły sobie prawo wprowadzenia w prawie krajowym przepisu stanowiącego, że w przypadku gdy pytanie dotyczące ważności lub wykładni aktu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, podniesiono w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, sąd ten zobowiązany jest wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.the Kingdom of Spain has declared that it accepts the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities in accordance with the arrangements laid down in Article 35(2) and (3)(a) [1],the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have declared that they accept the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities in accordance with the arrangements laid down in Article 35(2) and (3)(b) [2],when making the above mentioned declarations, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Slovenia reserved the right to make provision in their national law that when a question concerning the validity or interpretation of an act referred to in Article 35(1) is raised in a case pending before a national court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal is obliged to bring the matter before the Court of Justice.
Niemcy zastrzegły sobie możliwość przyjęcia ewentualnych dodatkowych uregulowań do ustawy o dotacjach inwestycyjnych z roku 1999,poręczenie dla pożyczki bankowej w oparciu o program pomocy zatwierdzony w roku 1991.(25) Niemcy potwierdziły, że warunki zatwierdzonej karty obszaru objętego wsparciem oraz wyżej wymienionych zatwierdzonych programów pomocy zostały spełnione.Germany had reserved for itself the use of a potential successor scheme to the Investment Premium Law 1999,A guarantee for a bank loan, based on an aid scheme approved in 1991.(25) Germany has confirmed that the conditions of the approved regional aid map and of the abovementioned approved aid schemes will be complied with.
Przypominając, że w konwencji z Chicago wyraźnie uznano prawo każdej umawiającej się strony do stosowania, na zasadzie niedyskryminacji, własnych praw i regulacji do statków powietrznych ze wszystkich państw, państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej wraz z piętnastoma innymi państwami europejskimi zgłosiły zastrzeżenie do tej rezolucji i zastrzegły – na mocy konwencji z Chicago – prawo do wdrażania środków rynkowych i ich stosowania na zasadzie niedyskryminacji do wszystkich operatorów statków powietrznych ze wszystkich państw, którzy świadczą usługi lotnicze na trasach rozpoczynających się lub kończących na ich terytorium lub w ich granicach.Recalling that the Chicago Convention recognises expressly the right of each Contracting Party to apply on a non-discriminatory basis its own air laws and regulations to the aircraft of all States, the Member States of the European Community and fifteen other European States placed a reservation on this resolution and reserved the right under the Chicago Convention to enact and apply market-based measures on a non-discriminatory basis to all aircraft operators of all States providing services to, from or within their territory.
Liechtenstein początkowo zastrzegł sobie prawo do uczestniczenia w sieci EURES w zależności od wyników wspólnego przeglądu środków przejściowych w dziedzinie swobodnego przepływu osób, zgodnie z protokołem 15 do Porozumienia.Liechtenstein originally reserved its right to participate in Eures subject to the results of the joint review of the transitional measures in the field of free movement of persons as contained in Protocol 15 to the Agreement.
Parlament zastrzegł sobie prawo do przedłożenia konferencji międzyrządowej konkretnych propozycji dotyczących szczególnych tematów wchodzących w zakres jej mandatu. Stwierdził również, że ma zamiar we właściwym czasie odpowiedzieć na wezwanie Rady Europejskiej do rozważenia kwestii własnego składu.But it reserved the right to make concrete proposals to the IGC on specific items within the scope of the mandate and stated that it would respond in due time to the invitation made by the European Council to deal with the issue of its own composition.

More Polish verbs

Related

dostrzec
notice
postrzec
perceive
przestrzec
caution
strzec
guard
ustrzec
protect
wystrzec
keep people

Similar

dostrzec
notice
postrzec
perceive
wystrzec
keep people
zastrzyc
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'reserve':

None found.
Learning languages?