Zapłacić (to pay) conjugation

Polish
120 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zapłacę
I will pay
zapłacisz
you will pay
zapłaci
he will pay
zapłacimy
we will pay
zapłacicie
you all will pay
zapłacą
they will pay
Imperative
-
zapłać
you pay!
niech zapłaci
let him/her/it pay
zapłaćmy
let's pay
zapłaćcie
you all pay
niech zapłacą
let them pay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zapłaciłam
I paid
zapłaciłaś
you paid
zapłaciła
she paid
zapłaciłyśmy
we paid
zapłaciłyście
you all paid
zapłaciły
they paid
Future feminine tense
zapłacę
I will pay
zapłacisz
you will pay
zapłaci
she will pay
zapłacimy
we will pay
zapłacicie
you all will pay
zapłacą
they will pay
Conditional feminine tense
zapłaciłabym
I would pay
zapłaciłabyś
you would pay
zapłaciłaby
she would pay
zapłaciłybyśmy
we would pay
zapłaciłybyście
you all would pay
zapłaciłyby
they would pay
Conditional perfective feminine tense
zapłaciłabym była
I would have paid
zapłaciłabyś była
you would have paid
zapłaciłaby była
she would have paid
zapłaciłybyśmy były
we would have paid
zapłaciłybyście były
you all would have paid
zapłaciłyby były
they would have paid
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zapłaciłem
I paid
zapłaciłeś
you paid
zapłacił
he paid
zapłaciliśmy
we paid
zapłaciliście
you all paid
zapłacili
they paid
Future masculine tense
zapłacę
I will pay
zapłacisz
you will pay
zapłaci
he will pay
zapłacimy
we will pay
zapłacicie
you all will pay
zapłacą
they will pay
Conditional masculine tense
zapłaciłbym
I would pay
zapłaciłbyś
you would pay
zapłaciłby
he would pay
zapłacilibyśmy
we would pay
zapłacilibyście
you all would pay
zapłaciliby
they would pay
Conditional perfective masculine tense
zapłaciłbym był
I would have paid
zapłaciłbyś był
you would have paid
zapłaciłby był
he would have paid
zapłacilibyśmy byli
we would have paid
zapłacilibyście byli
you all would have paid
zapłaciliby byli
they would have paid
Impersonal
zapłacono by
there would be paid
zapłacono by
there would be paid

Examples of zapłacić

Example in PolishTranslation in English
"Byłeś zbyt skąpy, by zapłacić za średniej klasy sedana,"because you are too cheap to pay for a mid-size sedan,
"Chciałabym zapłacić ale wiecie jaki jestem.""I-I'd love to pay, but you know how I am."
"Jak wyjdę, znajdę pracę, żeby zapłacić za podróż ".When I get out, "I""II find a job to pay my airfare".
"Jaką cenę musiałem zapłacić."¢Ü Oh, what a price I've had to pay!
"Mamo, mam kłopot, męża ograli znaczonymi kartami, grozi mu więzienie, nie mamy czym zapłacić za hotel, nie mamy za co wrócić do Frankfurtu."Mama, I'm having difficulties... My husband has been accused of cheating in gambling. We've got no money to pay for the hotel, nor for returning home.
- Księżulku, zapłać miłej pani - Może zapłacimy naszą kartą kredytową.Hey, Priest, pay the little lady so we can get out of here, man.
Jesli zamierzasz im zapłacić, zapłać im z twojej kasy.If you wanna pay them, pay them out of your cash.
Na początek zapłać za drinki, to pogadamy, za co jeszcze możesz zapłacić.You can start by paying for drinks during which we'll discuss what else you'll be paying for.
Pożyczę tobie pieniądze ale będziesz musiał zapłacić oczywiście zapłać boisz sięI will lend you money but you must pay back of course pay back fear you
Zapłaciłaś ostatnio, więc zapłać też teraz.You paid last time, so you can pay again.
"Już raz zapłaciłam, nie zapłacę drugi.""I already paid once. I'm not gonna do it again."
- Ale ja jeszcze nie zapłaciłam.- But I haven't paid yet.
- Ale ja za niego zapłaciłam tylko 800.But I only paid 800 for it.
- Ale mu zapłaciłam.Well I paid him.
- Drogo zapłaciłam za ten błąd.A mistake dearly paid for. A sum costing us both.
- Ale i tak nią zapłaciłaś.But you paid with it anyway.
- I ty za niego zapłaciłaś?Oh, my... and it's paid for? Yes.
- I zapłaciłaś mu?- And so you paid him?
- Ile za to zapłaciłaś?- How much you paid for it?
- Już mi zapłaciłaś.- You already paid me.
- "Ciekawe ile mu zapłaciła?" - Posłuchaj mamo, jeśli nie jesteś na to gotowa, to po prostu tego nie rób.I wonder if she paid him." you know, if you're not ready to do this, mom,
- A Celeste zapłaciła za to.Celeste paid the price.
- Ale wtedy firma ubezpieczeniowa zapłaciła.- And yet the insurance companies paid out.
- Ale zapłaciła tylko za sześć miesięcy.But she only paid for six months.
- Co masz na myśli -"nie zapłaciła"?What do you mean, she never paid?
Już zapłaciłyśmy rachunek.We already paid the check.
Pewnego weekendu gdy byłam w szkole katolickiej ze współlokatorką zapłaciłyśmy dziewczynie z Pigalle by nauczyła nas wszystkich sztuczek.When I was in Catholic school, one weekend my roommate and I, we paid a girl from Pigalle to come and teach us all her tricks.
Tak jak to że powiedziałaś, że zapłaciłyśmy wasz rachunek za prąd.Kinda like the one where you said that we paid for your electric bill last semester.
Bo przyszedł dziś do mnie właściciel, mówiąc, że nie zapłaciłyście czynszu.'Cause the landlord came into my store today and mentioned you guys hadn't paid your rent.
Jedyna rzecz na tym przyjęciu za którą wy zapłaciłyście to wasze balony.The only thing at this party you two actually paid for are your breasts.
Spójrzcie, już zapłaciłyście za jedną noc...Look, you've already paid for one night.
Aby otrzymać całość ryczałtowej kwoty określonej w art. 1–12, państwa członkowskie potwierdzają, że zapłaciły wszystkie koszty poniesione przy wykonywaniu działań lub badań i że żaden z tych kosztów nie został poniesiony przez stronę trzecią inną niż właściwy organ.In order to receive the lump sum fixed in Articles 1 to 12 in its entirety Member States shall confirm that they paid all costs incurred in the performance of the activity or test and that none of the costs have been borne by a third party, other than a Competent Authority.
Aby otrzymać całość ryczałtowej kwoty określonej w art. 1–12, państwa członkowskie potwierdzają, że zapłaciły wszystkie koszty poniesione przy wykonywaniu działań lub badań i że żaden z tych kosztów nie został poniesiony przez stronę trzecią, inną niż właściwy organ.In order to receive the lump sum fixed in Articles 1 to 12 in its entirety Member States shall confirm that they paid all costs incurred in the performance of the activity or test and that none of the costs have been borne by a third party, other than a Competent Authority.
Ale że nie mogłeś tego zrobić, więc zapłaciły za to biedne kury, prawda?Since you think you're in jail, you believe we all hate you and you wanted to kill us. But you couldn't do it so the hens paid for us, right? Yes, sir.
Dziewiątki już zapłaciły za ten sprzęt.Niners already paid for that hardware.
I cena, jaką zapłaciły.And the price they've paid.
Gdyby to było moje dziecko, zapłaciłabym. Podoba mi się:Again, I say if it were my kid, I would pay.
Nie mam forsy nawet na to, by wyjechać do Atlanty, więc nie mam pojęcia, jak zapłaciłabym za...I don't even have the money to get to Atlanta so I have no idea how I would pay for an...
Nie potrzebuję wynagrodzenia, zapłaciłabym nawet za pracę z panią.See, I don't need a salary, okay? In fact, I would pay for the experience Of working for you.
Oczywiście zapłaciłabym za opiekunkę.I would pay for the sitter, of course.
Oczywiście zapłaciłabym za to.I would pay for it, of course.
25 tysięcy? Wiem, że zapłaciłabyś 500 tys.I happen to know that you would pay half a million dollars for that song.
Ile najwięcej zapłaciłabyś za vintage koszulkę z Destiny child?Um, what is the most you would pay for a vintage destiny's child t-shirt?
Co byś powiedział na wzięcie udziału w kursie w szkole biznesowej, za który zapłaciłaby firma?What would you say to the idea of taking a business course at school that the company would pay for?
Komisja uważa, że refinansowanie zadłużenia i nową pożyczkę w ramach programu restrukturyzacyjnego z października 2001 r. można rozpatrywać w świetle art. 6 lit. b) rozporządzenia podstawowego (zasadniczo odpowiadającego art. 14 lit. b) Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych), odnoszącego się do kwoty, jaką zapłaciłaby firma od porównywalnej pożyczki komercyjnej, którą faktycznie mogła uzyskać na rynku.The Commission considers that the debt roll-over and new loan in the October 2001 restructuring programme may be considered in the light of Article 6(b) of the basic Regulation (which generally corresponds to Article 14(b) of the SCM Agreement), which refers to the amount which the firm would pay on a comparable commercial loan that the firm could actually obtain on the market.
Mogłoby to wynikać z (i) stosunkowo dużego udziału i dobrej jakości kredytowej portfela „Public Finance” i upłynnianego portfela obligacji [48] oraz (ii) faktu, że Dexia słusznie zdecydowała się nie dostosowywać rzeczywiście dochodów grupy w skrajnych warunkach w swoim modelu,po drugie, wydaje się, że w modelu Dexii wykorzystanym do testu warunków skrajnych nie istnieje żaden merytoryczny związek pomiędzy wskaźnikiem wzrostu a kosztami finansowania Dexii, a ogólniej zmiennej „koszty finansowania”, tj. marży powyżej stopy międzybankowej, jaką Dexia zapłaciłaby za nowe środki finansowe, nie przypisano pesymistycznych wartości.This could be imputable to (i) the relatively large proportion and good credit quality of the ‘Public Finance’ portfolio and the bond portfolio in run-off [48] and (ii) the fact that Dexia made the justified choice of not really adjusting the group income in the case of stress in its model,secondly, it appears that in the Dexia model used for the stress test, no material link is established between the growth rate and Dexia’s funding cost and, more generally, the ‘funding cost’ variable, i.e. the margin above the interbank rate which Dexia would pay for new funding, was not stressed.
Ona zapłaciłaby każdą cenę, aby uratować Szkocję, ale ciebie nigdy by nie poprosiła.She would pay any price to save Scotland, but would never ask you to.
Wiem, w którym momencie firma zapłaciłaby, żeby zamknąć projekt.I can see where the company would pay you to kill the project.
Brukowce zapłaciłyby milion dolarów za tą kasetę.The tabloids would pay a million dollars for this videotape.
Inne firmy zapłaciłyby miliony, żeby go zdobyć.Other companies would pay millions for access to it.
Można przypuszczać, że niektóre z nich zapłaciłyby, żeby utrzymać romans z Kuzmenko w tajemnicy.You gotta think some of them would pay to keep an affair with Kuzmenko quiet.
Tak, zawołajmy kolesia z IT. Zarabia 35 tys. dolarów na rok. Dam mu dostęp do dysku, za który obce agencje zapłaciłyby miliony.Yes, let's bring in an IT guy, making $35,000 a year, and give him access to hard drives that a foreign agent would pay millions for.
Wiesz ile pieniędzy niektóre rodziny zapłaciłyby za zdrowe kaukaskie dziecko?You know how much money some families would pay for a healthy Caucasian baby?
"Koszt" jest pojęciem mylącym, bo zapłaciłem za wszystko."Cost" is a bit misleading because I paid for everything.
"Tak, zapłaciłem Ci."Yeah, I paid you.
#Za ilość pieniędzy, # #jaką zapłaciłem LexCorpowi? # #Lepiej żeby. #For the amount of money I paid LexCorp, it had better.
'Poza tym zapłaciłem za 3 noce i 4 dni, więc równie dobrze...'..and as it is l have paid for 3 nights and 4 days.. so might as well..'
- "Właśnie zapłaciłem i chcę dostać..."- "I just got paid and I wanna get..."
'Bo Mickey... 'bo dostali rozkaz, żeby dostarczyć ci to za co zapłaciłeś.'Cause Mickey... 'cause they were under orders to get you what you paid for.
'Synu', odpowiedział Eddie, 'zapłaciłeś za patrzenie.'"Son," Eddie told him, "all you paid was the looking price.
- A ty im zapłaciłeś?- And you've paid them?
- Ale mi zapłaciłeś za robotę. Wymyśliłem jak odzyskać wózek Tatuśka.Yeah, but I was paid to do the job, and so, here's the thing.
- I jeszcze mu zapłaciłeś.And you paid him.
"Hej, wiem że Macklin zapłacił ci za wpuszczenie rekina do mojego basenu, żeby mnie zniszczyć."Hey, I know Macklin paid you "to put that shark into my pool to ruin me.
"I nigdy nie zapłacił mi za czyszczenie butów."And he never paid me for the shoeshine.
"Na rękach Nelsona była krew niewinnych zwierząt i zapłacił on za swe zbrodnie". Wygląda na to, że mamy więcej podejrzanych.The blood of innocent animals was on Nelson's hands and he has paid the price for his crimes."
"Peter Stuyvesant za wyspę Manhattan zapłacił tylko 24.""Peter Stuyvesant paid only $24 for the entire island of Manhattan."
$500,000 zapłacił do...$500,000 paid into...
"Wszyscy zapłaciliśmy tyle opłat , by dostać się..Faltu can stop. We all have paid so much fees to get admission..
- Bo mu zapłaciliśmy.- He's been paid. He didn't take anything.
- Chciałabym naprostować, to, że ubezpieczenie zapłaciliśmy dla was wszystkich.I'd like to make it clear that Insurance paid for that car.
- Dlatego zapłaciliśmy Fieldowi.That's why we paid Field. We made a plan. We had a plan!
- I mu zapłaciliśmy.-And we paid him for the lookout.
- Już zapłaciliście, prawda?You've paid, right?
- czekajcie, czekajcie, czekajcie... zapłaciliście Libby?Wait, wait, wait... you paid Libby?
A więc wszyscy zapłaciliście niemałe pieniądze by spędzić weekend w tym pustym hotelu, szukając sensu życia?So you all paid good money to spend the weekend in this empty hotel looking for the meaning of life?
Albo bierzecie tyle, za ile zapłaciliście, i spokojnie odchodzicie, albo odchodzicie z niczym.Now y'all can take what y'all paid for and walk away or just walk away with nothing.
Ale nie zapłaciliście za dziś.We've paid for this month! You haven't paid for today.
"Co ja będę z tego miała?" Więc zapłacili mi za to parę dolarów.So they paid me a little something,
"To za to mu zapłacili, żeby sobie drzemał, gdy przeszła obok niego Śmierć i zabrała mi mojego anioła?"BONASERA: "Is that what they paid him for, "to take a cozy little nap
- Ale myśmy już za to zapłacili.- But we've already paid for it.
- Ale zapłacili odszkodowanie.They paid up, instead.
- Czy oni ci już zapłacili?It's solid gold - do you like it? I do. - Hey, have they paid you?
Jeśli chcesz, zapłacę ci forsą. Albo Eton zapłaci Heroiną.If you want, I will pay you straight... or Eton can pay in heroin.
! Teraz ty zapłacisz.Now it's you who will pay.
"Miła..." Tyś niedoświadczona i za byle słowo drogo zapłacisz.Dear! You're just an inexperienced little goose. And thou will pay dearly for a cheap word.
"Nie groź mi więcej albo za to zapłacisz."Don't threaten me again or you will pay for it.
"jeśli jej powiesz, zapłacisz za to""if you do tell her, you will pay for it."
"Cały rząd zapłaci za tych ludzi, którym odebrano..."It will pay government to give those people who are suffering..."
"Mój kraj zapłaci za mój powrót.""My country will pay handsomely for my return."
(...)Ale tym razem człowiek, który toczy tą batalie, adwokat Wendell Rohr(...) (...)twierdzi, że będzie inaczej.(...) (...)Twierdzi, że tym razem koncern zbrojeniowy zapłaci.(...)He says this time, the gun industry will pay. - It's not sticking.
- A kto nam zapłaci... panie ładny?Don't blame me. And who will pay us for the music?
- Adam zapłaci za to.Adam will pay for this.
"Hollywoodzkie szychy, albo zapłacicie milion dolarów,"Hollywood bígwígs, you will pay $1 million,
- Obydwaj mi za to zapłacicie.- Both of you will pay for this, Beddoe.
Ale ta osoba, lub firma zapłacą za to, w ten, czy inny sposób. Zmusimy ich, żeby za to zapłacili!But he or his company will pay in other ways, and we must make them pay.
Zapłacisz za śmierć naszych dziadków i babek! Wszyscy Anglicy zapłacą!You will pay for the deaths of our grandfathers and grandmothers.
- I zapłaciłbym to teraz, przed próbą dostarczeniu listu?Yes. and i would pay you that now before attempting the letter's delivery?
Bo zapłaciłbym, żeby to zobaczyć.Because that I would pay to see.
Madam, zapłaciłbym 100 funtów, żeby to zobaczyć. - Dwieście funtów!Madame, l would pay 100 pounds just to see him hang.
Najchętniej zapłaciłbym, żeby to się skończyło.Right now, I would pay to make it go away.
- Jesteś mizernym facetem, nikt nie zapłaciłby za ciebie, będziesz pomagał za sceną.- You're hardly a man, no one would pay for you, you'll help out behind the scenes.
- Obcy rząd zapłaciłby za to fortunę.Foreign governments would pay for that.
Byłam zdesperowana, więc jakiś facet napisał do mnie w Internecie, pisząc, że jest przyjacielem ojca, że jest dziennikarzem i że zapłaciłby mi sporo za nowinki ze świata technologii.I was desperate, so a man reached out to me on the Internet, said he was a friend of my father's, said he was a journalist, said he would pay me for gossip from the high-tech world.
Co za dureń zapłaciłby tyle za konia?Now, what fool would pay so much for a horse?
"Kryminaliści zapłaciliby niezłą sumkę komuś wewnątrz.""Those interests would pay a pretty penny for an inside man, or woman.
Ale jestem pewien, że Taelonowie zapłaciliby wiele za stałe dostawy.I'm sure the Taelons would pay anything to ensure a state supply.
Coś, za co pewni ludzie zapłaciliby majątek, by ujrzeć na własne oczy.Well, something that some people would pay a lot of money to see for themselves.
Iran, Północna Korea, nawet nasi sojusznicy zapłaciliby majątek za dostęp do ARESa.Iran, North Korea, even some of our allies would pay a fortune to get their hands on ARES.
Ludzi, którzy zapłaciliby aby się zabawić.people who would pay to have fun.
"Setki tysięcy zapłaciło już staszliwą cenę, swoim życiem."Hundreds of thousands have already paid a terrible price, with their lives.
- Niby jak? Nasz nowy klient, plemię Odżibwejów z Michigan, zapłaciło nam najwyższe honorarium w historii.Gus, our new client's the Chippewa tribe of Michigan just made me the highest paid lobbyists in our nation history, okay.
/Biuro zapłaciło za nie /7 milionów dolarów.The Bureau paid $7 million for it
16 milionów zapłaciło Chicago miastu Bensenville, by porzuciło sprzeciw na rozwój i zezwoliło na wyburzenie 500 domów w swoich granicach.$16 million paid by the City of Chicago to the City of Bensenville to drop its opposition to the expansion and allow for the demolition of 500 homes in its municipality.
A "tamto" zapłaciło za nasze mieszkanie.- and That paid for our apartment. - Okay.
Kilku starszych gości zapłaciłoby niezłą kasę, żeby to zobaczyć.There's a couple of old boys would pay top dollar to see that.
Madeline przez wszystkie lata narobiła sobie wielu wrogów, spośród których wielu zapłaciłoby za jej głowę.Madeline has made a number of well-heeled enemies over the years, many of whom would pay a handsome price for her head.
Mnóstwo ludzi zapłaciłoby za swoje sekrety dużo więcej niż $50,000, a teraz jest krótki okres czasu kiedy Sekcja wciąż myśli, że jesteś Owenem.A lot of people would pay for its secrets, a lot more than $50,000, and right now, there's a small window of time where Division still thinks you're Owen.
Niewiele osób zapłaciłoby za taki pogrzeb.Not many people would pay for a funeral like this.
Wielu ludzi zapłaciłoby trzy razy tyle za widok na morze.Many people would pay triple for a sea view.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?