Zachęcać (to encourage) conjugation

Polish
85 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zachęcam
I encourage
zachęcasz
you encourage
zachęca
he/she/it encourages
zachęcamy
we encourage
zachęcacie
you all encourage
zachęcają
they encourage
Imperfective future tense
będę zachęcać
I will encourage
będziesz zachęcać
you will encourage
będzie zachęcać
he/she/it will encourage
będziemy zachęcać
we will encourage
będziecie zachęcać
you all will encourage
będą zachęcać
they will encourage
Imperative
-
zachęcaj
you encourage!
niech zachęca
let him/her/it encourage
zachęcajmy
let's encourage
zachęcajcie
you all encourage
niech zachęcają
let them encourage
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zachęcałam
I encouraged
zachęcałaś
you encouraged
zachęcała
she encouraged
zachęcałyśmy
we encouraged
zachęcałyście
you all encouraged
zachęcały
they encouraged
Future feminine tense
będę zachęcała
I will encourage
będziesz zachęcała
you will encourage
będzie zachęcała
she will encourage
będziemy zachęcały
we will encourage
będziecie zachęcały
you all will encourage
będą zachęcały
they will encourage
Conditional feminine tense
zachęcałabym
I would encourage
zachęcałabyś
you would encourage
zachęcałaby
she would encourage
zachęcałybyśmy
we would encourage
zachęcałybyście
you all would encourage
zachęcałyby
they would encourage
Conditional perfective feminine tense
zachęcałabym była
I would have encouraged
zachęcałabyś była
you would have encouraged
zachęcałaby była
she would have encouraged
zachęcałybyśmy były
we would have encouraged
zachęcałybyście były
you all would have encouraged
zachęcałyby były
they would have encouraged
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zachęcałem
I encouraged
zachęcałeś
you encouraged
zachęcał
he encouraged
zachęcaliśmy
we encouraged
zachęcaliście
you all encouraged
zachęcali
they encouraged
Future masculine tense
będę zachęcał
I will encourage
będziesz zachęcał
you will encourage
będzie zachęcał
he will encourage
będziemy zachęcali
we will encourage
będziecie zachęcali
you all will encourage
będą zachęcali
they will encourage
Conditional masculine tense
zachęcałbym
I would encourage
zachęcałbyś
you would encourage
zachęcałby
he would encourage
zachęcalibyśmy
we would encourage
zachęcalibyście
you all would encourage
zachęcaliby
they would encourage
Conditional perfective masculine tense
zachęcałbym był
I would have encouraged
zachęcałbyś był
you would have encouraged
zachęcałby był
he would have encouraged
zachęcalibyśmy byli
we would have encouraged
zachęcalibyście byli
you all would have encouraged
zachęcaliby byli
they would have encouraged
Impersonal
zachęcano by
there would be encouraged
zachęcano by
there would be encouraged

Examples of zachęcać

Example in PolishTranslation in English
, zamierza zachęcać do używania technologii recyrkulacjibardziej dostosowanej do naturalnych i klimatycznych warunków kraju.) to encourage the use of recirculation technologies which are better suited to the country’s environmental and climatic conditions.
- Nie chcą być następne... ani go zachęcać.Why is that? They don't want to be next. They don't want to encourage him.
- Nie ma za co. W końcu skoro chcemy, aby załoga przestawiła się na żywność naturalną, musimy do tego zachęcać.If you want the crew to accept natural food alternatives to conserve our energy reserves, you need to encourage them by your own choices, don't you?
A republikański kandydat na prezydenta, który chce zlikwidować edukacyjne przywileje dla wojskowych, żeby nie zachęcać ich do opuszczenia armii?Are you, really? How about a republican presidential candidate who opposes educational benefits for GIs so as not to encourage troops to leave the military?
Aby promować cele rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 oraz zachęcać do korzystania ze standardów MSSF na globalnych rynkach finansowych, a także by zminimalizować zakłócenia na rynkach wspólnotowych, właściwe jest uwzględnianie wszelkich programów na rzecz konwergencji z MSSF lub zobowiązania ze strony właściwego organu kraju trzeciego do przyjęcia MSSF.In order to promote the objectives of Regulation (EC) No 1606/2002 and to encourage the use of IFRS throughout the global financial markets, and to minimise disruption to markets in the Community, it is appropriate to take account of any convergence programme with IFRS or commitment on the part of the relevant authority of the third country to adopt IFRS.
"Cieszę się, że mam akolitę i zachęcam do znalezienia kolejnych"."Glad to have an acolyte," and encouraged her to find more of them.
- Nie zachęcaj go. - Nie zachęcam.- ...don't encourage.
- Nie zachęcam jej.- I don't encourage it.
Ale zachęcam go, bo wierzę w jego pisarstwo.But I encourage him because I believe in his writing.
Bo zachęcam cię do korzystania z kursów dla pracujących?Because l encourage you to take adult education? It's a wonderful thing.
A ty ją do tego zachęcasz.And you seem to encourage it.
Dlaczego zachęcasz ich do skorzystania z Europass?José Janssens: Europass należy rzeczywiście postrzegać jako narzędzie, które kandydat będzie wykorzystywać przez całą karierę zawodową oraz do jej planowania.Why do you encourage them to use Europass?José Janssens: You should really regard Europass as a tool that you will use throughout your career and for the planning of your career.
Dlaczego zachęcasz takie typy?Why do you encourage those people?
Inaczej tylko zachęcasz do takiego zachowania.Otherwise, you just encourage that kind of behavior.
Jeśli nawet ich nie zachęcasz, a one same lgną?What if you don't encourage them and they still chase you?
"i zachęca nas...""and eventually encourages us...
(53) Komisja zachęca do podejmowania wszelkich wysiłków prowadzących do ustanowienia Europejskich Komitetów Dialogu Społecznego w sektorze sportu i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w tym zakresie.(53) The Commission encourages and welcomes all efforts leading to the establishment of European Social Dialogue Committees in the sport sector.
- Firma do tego zachęca.- The firm encourages children.
-Niestety dając wiarę tym historyjką jej ojciec tylko ją do tego zachęca.Unfortunately, by humoring her stories, her father encourages her behavior.
/poprzez utrwalanie tego wywiadu, /która tylko przeszkadza w pracy FBI /i zachęca innych źle poinformowanych /poszukujących rozgłosu, /żerując na naszej tragedii."Perpetuating such a story only hinders the work of the FBI and encourages any other misguided individuals who would seek fame by exploiting our tragedy."
/...zachęcamy do dzwonienia na gorącą linię. Każdą wskazówkę traktujemy poważnie.We encourage you to continue to call our hotline, as we take every tip seriously.
/Jednakże zachęcamy do ponownego zgłoszenia /aplikacji w przyszłym roku...{\$However, we encourage you} {\$to apply again next year...}
/Nawet zachęcamy pacjentów, /aby domagali się opini innych.We even encourage patients to seek second opinions.
/To prawda, zachęcamy naszych naukowców, /aby podchodzili do wszystkiego z otwartym umysłem.It's true. We encourage our scientists to open their minds however, they can get carried away.
/Wierzymy, że tak /i zachęcamy do spróbowania.We believe they can, and we encourage you to try.
- Po co go zachęcacie?Why do you encourage that boy?
Do czego zachęcacie oczywiście.Which you help encourage, naturally.
Jedynie zachęcacie nas do tego."Let's just be enthusiastic and encourage this thing"?
Posyłacie nową technologię, zachęcacie by jej użyć, i czekacie aż sami ulegniemy zagładzie.You send us new technology, encourage us to use it, and then you wait for us to obliterate ourselves.
Przez ostatnie miesiące zachęcacie mnie bym myślała i działała jak jednostka.Over the past several months, I've been encouraged to think and act as an individual.
-Ci ludzie zachęcają..- These people encourage...
Aby móc przyjąć i wprowadzić w życie szczególne ustalenia dotyczące użytkowników niepełnosprawnych, państwa członkowskie zachęcają do udostępniania urządzeń końcowych oferujących niezbędne usługi i funkcje.”;In order to be able to adopt and implement specific arrangements for disabled end-users, Member States shall encourage the availability of terminal equipment offering the necessary services and functions.’;
Aby ułatwić zapewnienie wystarczającej liczby ekspertów, państwa członkowskie zachęcają do realizacji programów szkoleniowych, w ramach których uzyskuje się kwalifikacje audytora energetycznego.Member States shall encourage training programmes for the qualification of energy auditors in order to facilitate sufficient availability of experts.
Aby zapewnić perspektywę integracyjną, beneficjenci zachęcają odnośne grupy docelowe do udziału w działaniach finansowanych w ramach Programu.In order to ensure an inclusive perspective, beneficiaries shall encourage the participation of relevant target groups in actions financed by the Programme.
Ale w tym klubie, ludzie aż zachęcają cię, byś popracował nad sobą.At a gym, people encourage you to work out.
! Nie zachęcaj go.Don't encourage him.
- Hej, nie zachęcaj go!- Hey, don't encourage him!
- Helen, nie zachęcaj go.- Helen! Helen, please don't encourage him.
- Nie zachęcaj go. - Nie zachęcam.- ...don't encourage.
- Nie zachęcaj go. / - Powiem ci co się stało.- Frank, don't encourage him.
- Nie zachęcajcie go.- Don't encourage him.
Ludzie! Nie zachęcajcie jej!Folks, folks, please don't encourage her.
Nie zachęcajcie go.No, do not encourage this.
- Cieszyłam się, zachęcałam ją.I was glad, I encouraged it.
Ja tylko zachęcałam cię do podejmowania lepszych decyzji.I just encouraged you to make better choices.
Kiedy zachęcałam Nate'a, żeby pogodził się z rodziną, nie miałam pojęcia, że będą tyle od niego oczekiwać.When I encouraged nate to reconnect with his family, I had no idea it came with such expectations.
Nie miałam pojęcia i nigdy go nie zachęcałam.I had no idea and I never encouraged it.
Nie mówię, że ją zachęcałam, ale przyznaje, że nie zrobiłam wszystkiego, by to powstrzymać.I'm not saying that I encouraged it, but I admit that I didn't do enough to stop it.
- ty, która mu to umożliwiłaś, zachęcałaś do przemocy, pytasz, czy on mnie obchodzi?- You who have enabled him, encouraged his violence, you ask if I care about him?
Ale nawet ty zachęcałaś mnie do niego.But even you encouraged me to be with him.
I nie można w żaden sposób powiedzieć że zachęcałaś go do tego?And there's no way it could be said that you encouraged him anyway?
Jerry powiedział mi, że zachęcałaś go, aby o mnie zapomniał.Jerry shared with me that you encouraged him to forget me.
Myślałem, że zachęcałaś mnie do tego.But I thought you had encouraged me.
/Pomimo, że nie znosiła mojej kolekcji owadów, /niestrudzenie zachęcała mnie do nauki. /Pozwoliła mi wydzielić w pokoju kącik.Even though she hated my collection of insects, she still encouraged my interest in science and let me set up a corner in my room.
Byłem zaskoczony, przeglądając pani ostatnie sprawy, jak często zachęcała pani prawników do kontynuacji, bez poprawnego orzeczenia, unikając tym samym apelacji od takich odrzuceń.And I was surprised in reviewing your past court cases, how often you encouraged lawyers to move on without actually ruling, therefore avoided having your nonrulings overturned on appeal.
Chociaż Komisja zachęcała oraz, ostatnio, wymagała, aby w ramach projektów promocji zdrowia prowadzono kompleksową samoocenę, nie stało się to jeszcze powszechną praktyką wśród uczestników, po części ze względu na brak wytycznych Komisji dla koordynatorów projektów oraz brak monitoringu zestrony Komisjilub PHEA(zob. pkt 70–73).While the Commission has encouraged and, more recently, required health promotion projects to conduct a comprehensive self-evaluation, this hasnotyetbecomecommonpracticeamongparticipants —owing partlytothelackof Commissionguidanceforprojectcoordinators and the absence of follow-up by the Commission or the PHEA (see paragraphs 70to 73).
Czy nie zachęcała mnie Pani do rozwijania poczucia humoru?You yourself have encouraged me to use my sense of humor.
Jeden z wyjątków dotyczył stanowisk pracy, które zostały stworzo-nelub utrzymane w wyniku projektów Leader, do monitorowania których Komisja zachęcała państwa członkowskie wprzypadku wszystkich programów funduszy strukturalnych.One partial exception concerned the jobs created or safeguarded bythe Leader projects, whichthe Commission encouraged Member States to monitorfor all Structural Fund programmes.
Niektórym zaproponowano szkolenia, do udziału zachęcały też władze lokalne.Some teachers have been offered training and encouraged by their local authorities.
Od procedury udzielania absoluto­rium za 2005 r. Parlament Europejski i Rada zachęcały Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia usprawnień koniecznych do zapewnienia kompletności i dokładności dostępnych informacji, aby udostępnić Trybunałowi wiary­godne dowody umożliwiające mu ocenę skuteczności mecha­nizmów wieloletniej korekty wydatków UE.Since the 2005 discharge procedure, the European Parliament and the Council have encouraged the Commission and Member States to implement the improvements necessary to ensure completeness and accuracy of the information available, with the aim of providing reliable evidence to allow the Court to assess the effectiveness of multiannual correction mechanisms for EU spending.
W prowadzonych rozmowach z przedsiębiorstwem Verne władze islandzkie zachęcały przedsiębiorstwo do wykorzystania tej działki pod budowę centrum danych.In its discussions with Verne, the Icelandic authorities encouraged the use of the site for the data centre project.
Wytyczne centrali Komisji nie stanowiły instrukcji, lecz jedynie „zachęcały” przedstawicielstwa do wspierania działań w ramach Światowego Funduszu.Guidance notesissued by Commission headquarters did notinstruct but only ‘encouraged’ delegations to support Global Fund operations.
-Myślisz, że to ja zachęcałem?-You think I encouraged her?
/Zezwalałem, a nawet zachęcałem, /twoje decyzje /dotyczące tamtych ludzi.I permitted, indeed, encouraged your decisions regarding the people there.
A potem zachęcałem, żebyś próbowała.And then I encouraged you to try.
Cały czas zadaję sobie pytanie, czy go do tego... zachęcałem.I keep asking myself if I... encouraged him.
Już na tym spotkaniu zachęcałem wszystkich, żeby mówili, co chcą.To get a story. To dig. I mean, just now in this meeting, I encouraged everyone to say whatever they wanted.
Dałeś mu pracę, zachęcałeś go, pracowaliście wspólnie nad komiksem.So you gave him a job,you encouraged him,you worked on a comic book together.
Historia Kjartana mówi o powstaniu Anglików przeciw naszemu ojcu, a ty ich zachęcałeś.So Kjartan's story is that the English rose against our father, encouraged by you.
Jako ojciec na pewno zachęcałeś go do tego a on cię posłuchałAs a father, you encouraged him and he's come to this position
Mój syn mówi mi, że zachęcałeś go, by porozmawiał ze mną.My son tells me you encouraged him to talk to me.
Mówiłeś jej, że jest piękna, /udawałeś przyjaciela, /wciągałeś ją, zachęcałeś...You told her she was beautiful, pretended to be her friend, drew her in, encouraged her...
- Mówią, że Matt zachęcał Neala do zastrzelenia zakładnika i tak właśnie się skończyło.-What? -They're saying he encouraged Neal to shoot the hostage, and that's what ended up happening.
/Thavi Matola zachęcał Gretę /do radykalnych sugestii odnośnie poprawek. /Spotykali się kilka razy w tygodniu.Thavi Matola encouraged Greta to make radical suggestions for rewrites.
Ale obóz artystyczny zachęcał do tego żeby rozwijać skrzydła i latać.But arts camp encouraged us to spread our wings and fly.
Ale wygląda mi na to, że zachęcał pan na blogu seryjnego mordercę do zabijania.But the way I see it,you encouraged a serial killer to kill on your blog.
Był jednym z najbardziej zaufanych lokajów Henryka... który, w przeciwieństwie do innych służących, zachęcał Henryka do szukania pocieszenia i rozgrzeszenia w Piśmie Świętym, i który uciekł z chwilą, gdy Henryk umarł.He was one of Henry's most trusted first-valets... whom, according to the other servants, encouraged Henry to seek solace and absolution within Scripture, and who fled the moment Henry died.
Przez sześć lat... sześć lat... zachęcaliśmy Węgrów i okoliczne sowieckie kraje satelickie do buntowania się przeciw rosyjskiemu nadzorowi.For six years-- six years-- we encouraged the Hungarians and the surrounding soviet satellite countries to rebel against the Russian chokehold.
Więc, zachęcaliśmy go żeby ją zostawił, ale, uh, był straszliwie, straszliwie jej wierny prawy aż wyprowadził się.Well, we encouraged him to leave her, but, uh, he was horribly horribly faithful to her, right up until he moved out.
Lokalni mieszkańcy zachęcali ich do tego.They was encouraged by the local citizens.
Na tej samej sesji europejscy ministrowie środowiska także zachęcali państwa członkowskie do pilnej ratyfikacji konwencji, aby mogła ona jak najszybciej wejść w życie i przynieść pożądane efekty. TAt the same session, European Environment ministers also encouraged the Member States to ratify the Hong Kong Convention as a matter of priority to facilitate its entry into force as early as possible, and to generate a real and effective change on the ground. T
Po opowiedzeniu historii swojego życia seniorzy zachęcali dzieci do zadawania pytań oraz do twórczych zajęć, takich jak prace plastyczne, gry i zabawy oraz pisanie tekstów.The seniors encouraged the children to respond to their life stories with questions and by producing creative work such as artwork, plays or written text.
Po pierwszej wojnie w Zatoce amerykanie zachęcali szyitów do walki z SaddamemSo after the 1st Gulf War, the Americans encouraged the southern Shiites to rebel against Saddam, right?
Stwierdził, że migranci byliby lepiej postrzegani, gdyby liderzy mniejszości zachęcali ich do przyjęcia większej ilości należących do głównego nurty wartości i przestrzegali prawa.Migrants would be more popular if minority leaders encouraged them to adopt more mainstream values and abide by the law, he said.
Ostatni poziom to ci, którzy nie piszą ani nie mówią płynnie w joruba z wielu powodów (dorastali w środowisku, które nie zachęcało ich do używania joruby, albo brakuje im odpowiedniego wykształcenia).The last level, are those who can’t write or speak it fluently for a number of reasons (some of which includes the fact that they grew up not being encouraged to do so, or a lack of sufficient education).

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'encourage':

None found.
Learning languages?