Wystosować (to send) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wystosuję
I will send
wystosujesz
you will send
wystosuje
he will send
wystosujemy
we will send
wystosujecie
you all will send
wystosują
they will send
Imperative
-
wystosuj
you send!
niech wystosuje
let him/her/it send
wystosujmy
let's send
wystosujcie
you all send
niech wystosują
let them send
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wystosowałam
I sent
wystosowałaś
you sent
wystosowała
she sent
wystosowałyśmy
we sent
wystosowałyście
you all sent
wystosowały
they sent
Future feminine tense
wystosuję
I will send
wystosujesz
you will send
wystosuje
she will send
wystosujemy
we will send
wystosujecie
you all will send
wystosują
they will send
Conditional feminine tense
wystosowałabym
I would send
wystosowałabyś
you would send
wystosowałaby
she would send
wystosowałybyśmy
we would send
wystosowałybyście
you all would send
wystosowałyby
they would send
Conditional perfective feminine tense
wystosowałabym była
I would have sent
wystosowałabyś była
you would have sent
wystosowałaby była
she would have sent
wystosowałybyśmy były
we would have sent
wystosowałybyście były
you all would have sent
wystosowałyby były
they would have sent
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wystosowałem
I sent
wystosowałeś
you sent
wystosował
he sent
wystosowaliśmy
we sent
wystosowaliście
you all sent
wystosowali
they sent
Future masculine tense
wystosuję
I will send
wystosujesz
you will send
wystosuje
he will send
wystosujemy
we will send
wystosujecie
you all will send
wystosują
they will send
Conditional masculine tense
wystosowałbym
I would send
wystosowałbyś
you would send
wystosowałby
he would send
wystosowalibyśmy
we would send
wystosowalibyście
you all would send
wystosowaliby
they would send
Conditional perfective masculine tense
wystosowałbym był
I would have sent
wystosowałbyś był
you would have sent
wystosowałby był
he would have sent
wystosowalibyśmy byli
we would have sent
wystosowalibyście byli
you all would have sent
wystosowaliby byli
they would have sent
Impersonal
wystosowano by
there would be sent
wystosowano by
there would be sent

Examples of wystosować

Example in PolishTranslation in English
Będzie to dobra okazja, by nie tylko dyskutować o zasadniczych kwestiach z manifestu partii, lecz także wystosować pod adresem obywateli europejskich wyraźne przesłanie, mające przekonać ich do oddania głosu.Not only will key themes from the party’s manifesto be discussed, but this will also be an opportunity to send a strong message to European citizens to go out and vote.
Jakie przesłanie chciałby Pan do nich wystosować?What message would you like to send to them?
Jeśli w ciągu dwunastu miesięcy Przewodniczący jest zmuszony wystosować takie upomnienie trzykrotnie, poseł traci na sześć miesięcy prawo do składania pytań w ramach tury pytań.If the President has to send such a letter three times in the space of any 12-month period, the Member concerned shall lose the right to table questions at Question Time for a 6-month period.
Bo szkoła wystosowała pismo do matki, grożąc, że mnie zawieszą.Because they sent a letter to my mother and threatened to suspend me if I didn't.
Dnia 1 września 1999 r. Komisja wystosowała do Niemiec wniosek o udzielenie informacji, który dotyczył przeniesień do innych banków krajów związkowych, w tym również do Banku Kraju Związkowego Berlin (zwany dalej „LBB”).On 1 September 1999 the Commission sent Germany a request for information on the transfers of assets to the other Landesbanks, including LBB.
Dnia 7 kwietnia 2004 r. oraz dnia 3 maja 2004 r. Komisja wystosowała kolejne zapytania do Niemiec, na które odpowiedziano dnia 27 maja 2004 r. oraz dnia 28 czerwca 2004 r. W dniach 16 sierpnia oraz 9 września 2004 r. Niemcy przesłały uwagi uzupełniające do dotychczasowego stanowiska.On 7 April and 3 May 2004 the Commission sent Germany further requests for information, to which the latter replied by letters dated 27 May and 28 June 2004. On 16 August and 9 September 2004 Germany sent further comments supplementing its previous position.
Jedna zainteresowana strona wystosowała zapytanie, czy całość przywozu na rynek wspólnotowy z krajów objętych niniejszym dochodzeniem została wzięta pod uwagę w obliczeniu wartości procentowej odpowiadającej przywozowi walcówki dla niektórych użytkowników, wymienionej w motywie 171 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.One interested party questioned whether all imports to the Community market from countries subject to this investigation were taken into account in the percentage provided in recital (171) of the provisional Regulation which represents the imports of wire rods by certain users.
Komisja nie otrzymała żadnej odpowiedzi w ustalonym terminie, w związku z czym wystosowała pismem z dnia 22 maja 2003 r. ponaglenie, w którym przypomniała, że zgodnie z art. 88 ust. 3 traktatu WE środek pomocy nie może zostać wprowadzony w życie, dopóki Komisja nie wyrazi swojego stanowiska w jego sprawie.Not having received any reply by the date set, the Commission requested the information by letter of 22 May, in which it reminded the Italian authorities that, according to Article 88(3) of the EC Treaty, the aid measure may not be put into effect until the Commission has presented its comments on the matter.
Dnia 18 października 2011 r. władze francuskie wystosowały do Komisji pismo zawierające podsumowanie argumentów przedstawionych podczas poprzednich kontaktów.On 18 October 2011, the French authorities sent a letter to the Commission, summarising the arguments presented during the previous exchanges.
Wyjaśnia, że gdyby władze francuskie miały zamiar zmienić strukturę systemu, wystosowałyby nowe zgłoszenie do Komisji zgodnie z przepisami art. 108 ust. 3 TFUE.It specifies that, if a change to the architecture of the regime were to be considered, the French authorities would send a new notification to the Commission, in accordance with Article 108(3) of the TFEU.
Artykuł 3-1 akapit piąty wspomnianego dekretu stanowi, że „gdyby w terminie ośmiu dni od chwili powiadomienia o wpisaniu wydatku organ samorządu terytorialnego lub zakład publiczny nie wystosował polecenia wypłaty należnej kwoty, przedstawiciel państwa lub organ odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru wystosowuje polecenie wypłaty z urzędu w terminie jednego miesiąca”.Lastly, the fifth subparagraph of Article 3-1 of the same Decree provides that ‘If within eight days following notification of entry of the appropriation the local authority or publicly owned establishment has not ordered payment of the sum due, the representative of the State or the authority responsible for supervision shall within one month issue a mandatory payment order’.
Autonomiczny Rząd Katalonii wystosował formalny wniosek do hiszpańskiego Ministerstwa Rozwoju Terytorialnego w celu nałożenia zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych na połączenie lotnicze Gerona–Madryt zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.The Autonomous Government of Catalonia presented a formal request to the Spanish Ministry for Regional Development with a view to imposing a public service obligation (PSO) on the Gerona– Madrid route in conformity with Regulation (EEC) No 2408/92.
Dnia 2 sierpnia 2004 r. Urząd wystosował do władz norweskich wniosek o udzielenie informacji dotyczących płatności na rzecz spółek Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA i Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA [7] z tytułu rekompensaty za zmiany w norweskim systemie zróżnicowanych regionalnie składek na ubezpieczenie społeczne (zdarzenie nr 289240).Władze norweskie odpowiedziały pismem Ministerstwa Handlu i Przemysłu z dnia 1 września 2004 r., przekazującym pismo Ministerstwa Transportu i Komunikacji z tego samego dnia, otrzymanym i zarejestrowanym przez Urząd dnia 1 września 2004 r. (zdarzenie nr 291435).On 2 August 2004, the Authority sent an information request to the Norwegian authorities regarding a payment to Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA and Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA [7] as compensation due to the changes in the Norwegian differentiated social security system (Event No 289240).The Norwegian authorities replied by letter from the Ministry of Trade and Industry dated 1 September 2004, forwarding a letter from the Ministry of Transport and Communications of the same date, received and registered by the Authority on 1 September 2004 (Event No 291435).
Gdyby w terminie ośmiu dni od chwili powiadomienia o wpisaniu wydatku organ samorządu terytorialnego lub zakład publiczny nie wystosował polecenia wypłaty należnej kwoty, przedstawiciel państwa lub organ odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru wystosowuje polecenie wypłaty z urzędu w terminie jednego miesiąca”.The representative of the State or the authority responsible for supervision shall, as appropriate, release the necessary resources either by reducing the appropriations allocated to other expenditures and still available or by increasing resources’.
GoI wystosował podobne zaproszenie do następujących krajów ASEAN: Brunei, Malezji, Filipin, Singapuru i Tajlandii.The GoI sent a similar invitation to the ASEAN countries Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.
5 maja prezydent, premier oraz przewodniczący parlamentu Gruzji wystosowali wspólny list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, w którym apelowali o złagodzenie polityki wizowej.On May 5 Georgia’s President, Prime Minister, and Chairman of Parliament sent a joint letter to EU Council President Donald Tusk imploring the EU to grant visa liberalization.
AFB wystosowało do Komisji pismo w dniu 4 czerwca 1998 r., w którym stwierdzało, że wynagrodzenie w wysokości 1,3 % środków z wkładów oszczędnościowych z tytułu książeczek oszczędnościowych „Livret bleu” scentralizowanych w CDC było nadmierne, zważywszy, że kasy oszczędnościowe (Caisses d’Épargne) i poczta (la Poste) otrzymywały w tym samym okresie od CDC odpowiednio 1,2 % i 1,5 % środków z tytułu „Livret A”, również scentralizowanych w CDC.On 4 June 1998 the AFB sent the Commission a letter stating that the commission of 1,3 % on Livret bleu deposits centralised with the CDC was excessive given that, at the same time, the Caisses d’Épargne and la Poste received 1,2 % and 1,5 % respectively on Livret A savings, which were also held centrally by the CDC.
W dniach 14 oraz 18 sierpnia 2006 r. dwóch odrzuconych oferentów wystosowało do Parlamentu pisma zawierające protest.On 14 and 18 August 2006, two unsuccessful tenderers sent letters of complaint to the Parliament.
W stosownych przypadkach należy podać nazwę i dane kontaktowe organu publicznego, właściwych służb, organizacji poza- lub międzyrządowych, które pomogły w identyfikacji i określeniu miejsca pobytu danej osoby, ocenie stopnia pokrewieństwa/stosunku łączącego ją z wnioskodawcą lub w ocenie zdolności sprawowania nad nim opieki i z którymi mogłyby się skontaktować służby socjalne/medyczne państwa członkowskiego, które wystosowało wniosekIf applicable, name and contact details of public authority, representative services, NGO or IGO who were involved in identifying and locating the person, assessing the degree of relationship or in evaluating the capacity to take care of the applicant and that could be contacted by medical/social services in the requesting Member State
W stosownych przypadkach należy podać nazwę i dane kontaktowe organu publicznego, właściwych służb, organizacji poza- lub międzyrządowych, które pomogły w identyfikacji i określeniu miejsca pobytu danej osoby, ocenie stopnia pokrewieństwa/stosunku łączącego z dzieckiem lub w ocenie zdolności sprawowania opieki nad dzieckiem i z którymi mogłyby się skontaktować odnośne organy państwa członkowskiego, które wystosowało wniosekIf applicable, name and contact details of public authority, representative services, NGO or IGO who were involved in identifying and locating the person, assessing the degree of relationship or in evaluating the capacity to take care of the child and that could be contacted by similar services in the requesting Member State
gdy państwo członkowskie identyfikacji wystosowało do niego zgodnie z art. 60a ponaglenie dotyczące trzech bezpośrednio poprzedzających kwartałów kalendarzowych, a w terminie dziesięciu dni od wysłania ponaglenia nie złożono deklaracji VAT za każdy z tych kwartałów kalendarzowych;where reminders pursuant to Article 60a have been issued to him by the Member State of identification, for three immediately preceding calendar quarters and the VAT return has not been submitted for each and every one of these calendar quarters within 10 days after the reminder has been sent;

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'send':

None found.
Learning languages?