Wskazać (to indicate) conjugation

Polish
29 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wskażę
I will indicate
wskażesz
you will indicate
wskaże
he will indicate
wskażemy
we will indicate
wskażecie
you all will indicate
wskażą
they will indicate
Imperative
-
wskaż
you indicate!
niech wskaże
let him/her/it indicate
wskażmy
let's indicate
wskażcie
you all indicate
niech wskażą
let them indicate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wskazałam
I indicated
wskazałaś
you indicated
wskazała
she indicated
wskazałyśmy
we indicated
wskazałyście
you all indicated
wskazały
they indicated
Future feminine tense
wskażę
I will indicate
wskażesz
you will indicate
wskaże
she will indicate
wskażemy
we will indicate
wskażecie
you all will indicate
wskażą
they will indicate
Conditional feminine tense
wskazałabym
I would indicate
wskazałabyś
you would indicate
wskazałaby
she would indicate
wskazałybyśmy
we would indicate
wskazałybyście
you all would indicate
wskazałyby
they would indicate
Conditional perfective feminine tense
wskazałabym była
I would have indicated
wskazałabyś była
you would have indicated
wskazałaby była
she would have indicated
wskazałybyśmy były
we would have indicated
wskazałybyście były
you all would have indicated
wskazałyby były
they would have indicated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wskazałem
I indicated
wskazałeś
you indicated
wskazał
he indicated
wskazaliśmy
we indicated
wskazaliście
you all indicated
wskazali
they indicated
Future masculine tense
wskażę
I will indicate
wskażesz
you will indicate
wskaże
he will indicate
wskażemy
we will indicate
wskażecie
you all will indicate
wskażą
they will indicate
Conditional masculine tense
wskazałbym
I would indicate
wskazałbyś
you would indicate
wskazałby
he would indicate
wskazalibyśmy
we would indicate
wskazalibyście
you all would indicate
wskazaliby
they would indicate
Conditional perfective masculine tense
wskazałbym był
I would have indicated
wskazałbyś był
you would have indicated
wskazałby był
he would have indicated
wskazalibyśmy byli
we would have indicated
wskazalibyście byli
you all would have indicated
wskazaliby byli
they would have indicated
Impersonal
wskazano by
there would be indicated
wskazano by
there would be indicated

Examples of wskazać

Example in PolishTranslation in English
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy — tak jak w niniejszej sprawie — wykładnia taka byłaby sprzeczna z wyraźnymi przepisami traktatu WIPO, który (jak wskazałam) ma istotne znaczenie przy dokonywaniu wykładni dyrektywy o prawie autorskim i stanowiłaby naruszenie swobody przepływu towarów.That is all the more so when, as in the present case, such a construction would be contrary both to the express terms of the WCT, which (as I have indicated) is relevant when construing the Copyright Directive, and to the free movement of goods. It must be borne in mind that the Directive also seeks to implement the four freedoms of the internal market. 28
Jednakże, jak wskazałam powyżej, strata kursowa nie była widoczna w LIT i dlatego nie została uwzględniona przy obliczaniu we Włoszech podatku od zysków osiągniętych przez oddział.As I have already indicated, however, the currency losses were not apparent in ITL, and were therefore not taken into account in the Italian tax assessment of the branch’s profits.
Wcześniej już wskazałam, że moim zdaniem stan faktyczny leżący u podstaw odesłania prejudycjalnego nie wchodzi w zakres prawa wspólnotowego 85.I have already indicated that, in my view, the situation giving rise to the reference does not fall within the scope of Community law. 85
Świadczenie, do którego prawo pragną uzyskać rozpatrywane tu osoby, jest świadczeniem, które również, jak wskazałam wcześniej, idealnie podlega przepisom rozporządzenia nr 1408/71.The benefit to which the persons concerned wish to have access is one that, as I have indicated, falls equally squarely within Regulation No 1408/71.
23 — W opinii w sprawie C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales, Zb.Orz. s. I-6269 rzecznik generalny J. Kokott wskazała jednak, że stanowisko Trybunału w wyroku w sprawie C-384/01, wydanego na podstawie artykułu 226 WE, nie powinno zostać nieprawidłowo zinterpretowane.23 — In her Opinion in Case C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales [2006] ECR I-6269 Advocate General Kokott indicated, however, that the position of the Court in Commission v France, which was an action based on Article 226 EC, should not be misinterpreted.
Ani Komisja, ani Rada nie zaproponowały ani nie wskazały daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.No start date for accession negotiations has been proposed or indicated yet by the Council or Commission.
Banki Kookmin i Woori również wskazały, że interwencje RRK mogły doprowadzić do podejmowania przez nie decyzji politycznych w ich prospektach emisyjnych przekazanych Securities Exchange Commission (Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) w 2002 r. Hynix przedłożył dowody na to, że wspomniane sformułowanie nie odnosi się konkretnie do jego przedsiębiorstwa i powinno być interpretowane jako wskazujące na sprawowanie przez RRK kontroli nad koreańskim sektorem bankowym.Kookmin and Woori Bank have also indicated that GOK interference might lead them to make policy-based decisions in their prospectuses to the Securities Exchange Commission in 2002. Hynix has submitted evidence that the wording in question did not refer specifically to Hynix and should not be taken as intending to imply that the GOK exercised control over the Korean banking sector.
Belgia odpowiedziała, że kwota 15237646 EUR zawiera się w całości w kwocie 67156527,65 EUR. Władze belgijskie wskazały ponadto, że chcą przeprowadzić obliczenia w celu sprawdzenia dokładności wspomnianej kwoty.Belgium replied that the first sum was an integral part of the second amount. The Belgian authorities also indicated their willingness to perform calculations to verify the correctness of the amount mentioned.
Biorąc pod uwagę możliwość zakwestionowania niedoskonałości rynku i efektu zachęty ze względu na późne sformalizowanie pomocy, władze szwedzkie wskazały swoją gotowość do wyrażenia zgody na zmianę pierwotnie zgłoszonej kwoty pomocy.Considering that the market failure and the incentive effect could be called into question by the late formalisation of the aid, the Swedish authorities indicated their readiness to accept an amendment of the originally notified aid amount.
Chociaż Włochy wskazały, że poszczególne stocznie mogłyby doprowadzić do zwiększenia produkcji aż do osiągnięcia maksymalnych mocy produkcyjnych poprzez pracę na dwie zmiany i że możliwe jest jednoczesne wprowadzenie takich rozwiązań we wszystkich bądź w większości stoczni, to zdaniem Komisji byłoby to bardzo ryzykowne i bardzo kosztowne, a ponadto wymagałaby wielkiego wysiłku w sferze zarządzania, biorąc pod uwagę – co podkreślały Włochy – scentralizowaną strukturę zarządzania procesem produkcji w Fincantieri.Although Italy has indicated that individual yards could have increased their production up to their peak level by operating two shifts, to do so simultaneously in all or most of its shipyards would, in the Commission's opinion, involve a very high risk and cost and would place a heavy strain on management capacities, particularly since Italy underlines the central management structure of Fincantieri's production process.
Jak już wcześniej wskazałem, celem dyrektywy 96/71 jest skoordynowane przepisów państw członkowskich w taki sposób, aby powstało jądro bezwzględnie obowiązujących zasad ochrony minimalnej, których w kraju przyjmującym muszą przestrzegać pracodawcy delegujący pracowników do czasowego wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego, gdzie świadczone są usługi.As I have already indicated above, Directive 96/71 is designed to coordinate the laws of the Member States in order to lay down a nucleus of mandatory rules for minimum protection to be observed in the host country by employers who post workers to perform temporary work in the territory of a Member State where the services are provided.
Jak już wcześniej wskazałem, swobody przepływu sprzeciwiają się wszelkim przepisom państwa członkowskiego, które przewidują bez uzasadnionej przyczyny różne zasady dla sytuacji takich samych lub takie same zasady dla różnych sytuacji.As I have previously indicated, the freedoms of movement preclude any legislation of a Member State which unjustifiably lays down a different rule for identical situ - ations or lays down the same rule for different situations.
Jak wskazałem wyżej, decyzję Rady o wzajemnym powiązaniu systemu refundacji wywozowych i przepisów wspólnotowych wyrażona w rozporządzeniu 805/68, zmienionym rozporządzeniem nr 2634/97 w dziedzinie ochrony zwierząt należy uznać za ze swej istoty zasadną, tak też odesłanie do tych przepisów w rozporządzeniu nr 615/98 ustanawiającym system refundacji wywozowych, dokonane przez Komisję w ramach uprawnień delegowanych jej w tej dziedzinie przez Radę, należy uznać samo w sobie za zasadne.If, as indicated, the choice made by the Council in Regulation No 85/68, as amended by Regulation No 2634/97, to establish a link between the rules on refunds and Community animal-protection legislation must be regarded as intrinsically legitimate, the same must apply to the reference to that legislation made by the Commission when regulating refunds by means of Regulation No 615/98, in the exercise of powers delegated to it for that purpose by the Council.
Jak wspomniałem, nawet gdy pytanie postawione przez sąd krajowy jest błędnie sformułowane, możliwe jest jego przeformułowanie w sposób, który wskazałem w pkt 29 powyżej, aby zapewnić mimo wszystko użyteczność odpowiedzi Trybunału.As we have seen, even if the question asked by the referring court is inappropriately formulated, it can be rephrased in the terms I have indicated in paragraph 29 above in order nevertheless to ensure a useful reply from the Court.
Jest oczywiste, że do wykonania tego rodzaju czynności w przypadku transportu drogowego konieczne jest zatrzymanie pojazdu, co nie ma zastosowania do transportu promowego, w przypadku którego, jak wskazałem w pkt 26 powyżej, zwierzęta mogą i muszą być karmione, pojone także w trakcie tego etapu transportu.However, while it is clear that the vehicle has to stop for these operations in the case of transport by road, this does not apply in the case of transport by ferry where, as indicated in paragraph 26 above, the animals can and must be fed and watered during transport.
Bardzo grzecznie wskazaliśmy, że będzie powitany znowu...We very politely indicated that he'd be welcomed back...
Eksperci wskazali również, że od grudnia 2004 r. do końca marca 2005 r. Olympic Airlines nie uiszczała płatności na rzecz państwa za dwa statki powietrzne typu A340, które poddzierżawiała od państwa.The experts also indicated that between December 2004 and the end of March 2005, Olympic Airlines had made no payments to the State for the two A340s the State was subleasing to it.
Eksperci zbadali działania restrukturyzacyjne i sposób oceny aktywów i pasywów, które miały być przeniesione na Olympic Airlines, oraz aktywów i pasywów, które miały pozostać w Olympic Airways, i wskazali, że niektóre pozycje nie były zgodne z greckimi lub międzynarodowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.The experts examined the restructuring operation and the way in which the assets and liabilities to be transferred to Olympic Airlines and to remain with Olympic Airways had been evaluated; they indicated that certain entries were not in accordance with either Greek or international generally accepted accounting principles (GAAP).
Importerzy wskazali również, że na rynku Unii nie brakuje węglanu baru i to mimo rosnących trudności ze sprowadzeniem węglanu baru z ChRL spowodowanych wzrostem popytu wewnętrznego.Importers also indicated that there was no shortage of barium carbonate on the Union market even though they were facing increasing difficulties to source barium carbonate from the PRC due to increased domestic demand.
Importerzy wskazali, że nałożenie ceł antydumpingowych spowodowało wzrost cen w momencie nałożenia tych ceł.Importers indicated that the imposition of anti-dumping duties had pushed prices upward at the time of imposition.
Na rozprawie przedstawiciele rządów: francuskiego, duńskiego i niemieckiego wskazali, że wyrok Trybunału w tej sprawie może mieć daleko idące skutki finansowe.At the oral hearing the representatives of the French, Danish and German Governments indicated that the ruling of the Court in this case could have far-reaching financial implications.
Dla charakterystyk wymienionych w sekcji 3 i dla każdej pozycji w ramach różnych typów operacji wymienionych w sekcji 8 pkt 2 państwa członkowskie wskażą procent, w jakim zebrane dane statystyczne reprezentują całość odpadów z odpowiedniej pozycji.For the characteristics listed in Section 3, and for each item amongst the types of operations listed in Section 8(2), Member States will indicate the percentage to which the compiled statistics represent the universe of waste of the respective item.
Dla każdej pozycji wymienionej w sekcji 8 (działalności i gospodarstwa domowe) państwa członkowskie wskażą procent, w jakim zebrane dane statystyczne reprezentują całość odpadów z odpowiedniej pozycji.For each item listed in Section 8 (activities and households), Member States will indicate the percentage to which the compiled statistics represent the universe of waste of the respective item.
Eksperci wskażą prawdopodobny wpływ tych zmian na nakłady i sprzęt oraz mogą wskazać ich wpływ na budżet.The experts will indicate the likely impact in effort and equipment, and may indicate the impact on budget, of any such changes.
1,3 procenta wskazało negatywne odczucia.1.3 percent indicated negative feelings.
15 procent wskazało neutralne odczucia.15 percent indicated neutral feelings.
62 % ostatecznych beneficjentów GIF wskazało, że wsparcie miało kluczowe znaczenie dla znalezienia potrzebnego im finansowania. Zwiększenie odsetka ostatecznych beneficjentów, którzy uważają, że EFG lub LGF zapewniło finansowanie, którego nie można by zdobyć w inny sposób, w stosunku do punktu odniesienia. Cel szczegółowy:62 % of GIF final beneficiaries indicated that support was crucial to find the finance they needed
64 % ostatecznych beneficjentów wskazało, że wsparcie miało kluczowe znaczenie dla znalezienia potrzebnego im finansowania.64 % of final beneficiaries indicated that support was crucial to find the finance they needed
Agencja Standard & Poor's wskazuje, ze: „państwo francuskie – będące w posiadaniu 55 % akcji France Télécom – wyrażnie wskazało agencji Standard & Poor, że będzie postępować jak inwestor rynkowy i że podejmie stosowne postanowienia, jeżeli FT stanie w obliczu trudnościami”. ( „the French State – which owns 55 % of France Telecom – has clearly indicated to Standard & Poor's that it will behave as an aware investor and would take appropriate steps if France Telecom were to face any difficulties”.)The Standard & Poor's agency states that: ‘The French State – which owns 55 % of France Telecom — has clearly indicated to Standard & Poor's that it will behave as an aware investor and would take appropriate steps if France Telecom were to face any difficulties’.)

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'indicate':

None found.
Learning languages?