Wpłacić (to pay) conjugation

Polish
29 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wpłacę
I will pay
wpłacisz
you will pay
wpłaci
he will pay
wpłacimy
we will pay
wpłacicie
you all will pay
wpłacą
they will pay
Imperative
-
wpłać
you pay!
niech wpłaci
let him/her/it pay
wpłaćmy
let's pay
wpłaćcie
you all pay
niech wpłacą
let them pay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wpłaciłam
I paid
wpłaciłaś
you paid
wpłaciła
she paid
wpłaciłyśmy
we paid
wpłaciłyście
you all paid
wpłaciły
they paid
Future feminine tense
wpłacę
I will pay
wpłacisz
you will pay
wpłaci
she will pay
wpłacimy
we will pay
wpłacicie
you all will pay
wpłacą
they will pay
Conditional feminine tense
wpłaciłabym
I would pay
wpłaciłabyś
you would pay
wpłaciłaby
she would pay
wpłaciłybyśmy
we would pay
wpłaciłybyście
you all would pay
wpłaciłyby
they would pay
Conditional perfective feminine tense
wpłaciłabym była
I would have paid
wpłaciłabyś była
you would have paid
wpłaciłaby była
she would have paid
wpłaciłybyśmy były
we would have paid
wpłaciłybyście były
you all would have paid
wpłaciłyby były
they would have paid
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wpłaciłem
I paid
wpłaciłeś
you paid
wpłacił
he paid
wpłaciliśmy
we paid
wpłaciliście
you all paid
wpłacili
they paid
Future masculine tense
wpłacę
I will pay
wpłacisz
you will pay
wpłaci
he will pay
wpłacimy
we will pay
wpłacicie
you all will pay
wpłacą
they will pay
Conditional masculine tense
wpłaciłbym
I would pay
wpłaciłbyś
you would pay
wpłaciłby
he would pay
wpłacilibyśmy
we would pay
wpłacilibyście
you all would pay
wpłaciliby
they would pay
Conditional perfective masculine tense
wpłaciłbym był
I would have paid
wpłaciłbyś był
you would have paid
wpłaciłby był
he would have paid
wpłacilibyśmy byli
we would have paid
wpłacilibyście byli
you all would have paid
wpłaciliby byli
they would have paid
Impersonal
wpłacono by
there would be paid
wpłacono by
there would be paid

Examples of wpłacić

Example in PolishTranslation in English
- W zasadzie, panie Cochrane, pan Nazatchov zgodził się wpłacić 10% zaliczki.Well, actually, Mr. Cochrane, Mr. Nazatchov already agreed to pay the 10% guarantee.
Ale już wpłaciłam zaliczkę oraz pierwsze wkłady!Then move to a different place. But I paid the deposit and moved my stuff in!
Ale wpłaciłam już pieniądze na konto, więc... moglibyście zdjąć obciążenie konta?But I've paid money into the account now, so... couldn't you just take off the charges?
Dlaczego nie wpłaciłaś ich jeszcze na swoje konto?Why haven't you paid it in yet?
Delia i Deidre Dennis, wasza babcia wpłaciła za was kaucję. Do czasu procesu będziecie pod jej nadzorem. - Jejku.Delia and Deidre Dennis, your grandmother's paid your bail.
Eksperci Komisji ustalili również, że w dniu 9 sierpnia 2004 r. państwo greckie wypłaciło Olympic Airways w gotówce kwotę 8,2 mln EUR. Kwota ta została wypłacona przez państwo jako zaliczka dla Olympic Airways na poczet środków pieniężnych, które Olympic Airways wpłaciła na rachunek powierniczy jako poręczenie spłaty leasingu finansowego dwóch statków powietrznych A340 na rzecz Crédit Lyonnais.The experts also found that on 9 August 2004 the Greek State had made a cash payment of EUR 8,2 million to Olympic Airways. This sum had been paid by the State as an advance to Olympic Airways against money that Olympic Airways had paid into an escrow account, as a guarantee for finance lease payments to Crédit Lyonnais for two A340 aircraft.
Faktycznie, po zapłacie kwoty 595676,89 EUR z tytułu składek za pracowników, dnia 27 maja 2004 r. spółka Pickman wpłaciła kwotę w wysokości 2012786,39 EUR.In fact, after the payment of EUR 595676,89 for workers’ contributions, the amount of 2012786,39 was paid by Pickman on 27 May 2004.
Jego mama wpłaciła 650 dolców za badania medyczne.Yeah, his mom was paid 650 bucks for the medical trial.
Komisja stwierdza, że Francja wpłaciła kwotę pomocy w wysokości 503 mln EUR [57] na innych warunkach niż te przyjęte w decyzji Sernam 1 i że bezprawnie wpłaciła kwotę pomocy dodatkowej w wysokości 41 mln EUR.The Commission concludes that France has paid the amount of €503 million [57] in aid under conditions different from those approved in the Sernam 1 decision and has unlawfully paid the sum of €41 million in additional aid.
A zatem 503 mln EUR i 41 mln EUR, które SNCF/państwo francuskie wpłaciły na rzecz Sernam, stanowią zasoby publiczne.Consequently, the €503 million and €41 million which SNCF/the French State has paid to Sernam are public resources.
Przystępując do ESBC 1 maja 2004 r. Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta wpłaciły 7% swojego udziału w kapitale subskrybowanym EBC jako wkład w koszty operacyjne EBC. Zgodnie z art. 49 Statutu ESBC, Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta wpłaciły pozostałą część swojej subskrypcji 1 stycznia 2008 r.Upon joining the ESCB on 1 May 2004, the Central Bank of Cyprus and the Central Bank of Malta paid up 7% of their share of the subscribed capital of the ECB as a contribution to the ECB’s operational costs.
w przypadkach określonych w pkt. a) wkłady należne w związku z operacją z tytułu art. 25 ust. 1 od państw członkowskich, które nie wpłaciły wkładu z góry, płacone są – po zatwierdzeniu przez zainteresowane państwa członkowskie – w ciągu 5 dni od wysłania stosownego wezwania przez administratora.in the case referred to in subparagraph a), contributions due for the operation under Article 25(1) from Member States that had not contributed in anticipation shall be paid, after approval by the Member States concerned, within five days following despatch of the call by the administrator.
- Wczoraj wpłaciłem pieniądze.-I paid the money yesterday.
Ale wpłaciłem kaucję i miałem nadzieję, że poświęci mi pan pięć minut swojego czasu.I paid your bail and... and hoped it would buy me 5 minutes of your time.
Mogę oddać ci to, co mi wpłaciłeś, ale...I can wire you back what you Already paid me, but I have-
- A co z depozytem 5 milionów dolarów, /- który już wpłacił? /But Mr. Cochrane, what would become of the 5-billion-dollar deposit that Nazatchov has paid.
- Ktoś wpłacił za ciebie kaucję.Someone just paid your bail. - Yeah?
- Trochę panu zajęło, pan Tightwiler dawno wpłacił kaucję.- It was sku time. Since Mr. Tightwiler paid my bail several hours ago.
Spytaj go, co z pieniędzmi, które wpłaciliśmy.Ask about the money we paid into the account.
- Rodzice wpłacili okup.- Parents still paid up.
Clantonowie i McLaury'owie wpłacili kaucję. Takie jest prawo.The Clantons and the McLaurys paid their bail.
Po pierwsze, przy pierwszym podwyższeniu kapitału zakładowego SODIGA wpłaciła swój wkład natychmiast, podczas gdy prywatni partnerzy wpłacili swoje wkłady później, ponadto SODIGA zapłaciła 90 EUR za każdą nabytą przez siebie akcję, natomiast prywatni partnerzy zapłacili za swoje akcje tylko po 60 EUR.Firstly, in the first increase in capital, SODIGA paid for its stake immediately, while the private partners paid for theirs later and SODIGA paid EUR 90 for each of the shares it acquired, while the private partners paid only EUR 60 for theirs.
Przez indywidualnych funkcjonariuszy i członków związków... wpłacili $70,000 dla różnych przekupnych polityków... i Demokratów w przeciągu ostatnich 8 miesięcy.And through individual officers and union members... they've paid about $70,000 to various PACs... and Democratic organizations in the last eight months.
Wszyscy wpłacili czesne za pierwszy semestr?They all paid first semester's tuition?
Teraz pójdę do więzienia, nikt nie wpłaci za mnie kaucji.Now I'm about to go to jail There's no one who will pay my bail
Pewnie jeszcze z 5 osób wpłaciło kaucje i dostało klucze.There's probably five other people who paid deposits and got the keys.
Uwzględniając uwagi, dotyczące beneficjentów przedmiotowej pomocy, przedstawione Komisji przez Unione Petrolifera, władze włoskie zobowiązały się do wstrzymania wypłat pomocy w przypadku gdy beneficjentem miałoby być przedsiębiorstwo, które jeszcze nie zwróciło pomocy niezgodnej z prawem i z zasadami wspólnego rynku, otrzymanej w ramach środków pomocy wymienionych przez Komisję, lub wpłaciło taką pomoc na konto zablokowane.The Italian authorities referred to the comments submitted by the Unione Petrolifera to the Commission on the beneficiaries of the aid at issue. In consideration of these comments, the Italian authorities undertook to suspend the payment of the aid at issue if the beneficiary was a company that had not yet reimbursed or paid into a blocked account any illegal and incompatible aid received on the basis of one of the aid measures mentioned by the Commission.
W 2006 r. i w 2007 r. państwo wpłaciło dotację równoważącą odpowiednio w wysokości 390,11 i 414 mln EUR.In 2006 and 2007, the State paid balancing subsidies of EUR 390,11 and EUR 414 million.
W związku z powyższym władze włoskie zobowiązały się w ramach przedmiotowego środka do wstrzymania wypłat pomocy w przypadku gdy beneficjentem miałoby być przedsiębiorstwo, które jeszcze nie zwróciło pomocy niezgodnej z prawem i z zasadami wspólnego rynku, otrzymanej w ramach środków pomocy wymienionych przez Komisję w decyzji o wszczęciu postępowania, lub wpłaciło taką pomoc na konto zablokowane.In consideration of these comments, the Italian authorities undertook, in the context of this measure, to suspend the payment of the aid at issue if the beneficiary was a company that had not yet reimbursed or paid into a blocked account any illegal and incompatible aid received on the basis of one of the aid measures mentioned by the Commission in its decision initiating the procedure.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?