Wliczać (to count) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wliczam
I count
wliczasz
you count
wlicza
he/she/it counts
wliczamy
we count
wliczacie
you all count
wliczają
they count
Imperfective future tense
będę wliczać
I will count
będziesz wliczać
you will count
będzie wliczać
he/she/it will count
będziemy wliczać
we will count
będziecie wliczać
you all will count
będą wliczać
they will count
Imperative
-
wliczaj
you count!
niech wlicza
let him/her/it count
wliczajmy
let's count
wliczajcie
you all count
niech wliczają
let them count
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wliczałam
I counted
wliczałaś
you counted
wliczała
she counted
wliczałyśmy
we counted
wliczałyście
you all counted
wliczały
they counted
Future feminine tense
będę wliczała
I will count
będziesz wliczała
you will count
będzie wliczała
she will count
będziemy wliczały
we will count
będziecie wliczały
you all will count
będą wliczały
they will count
Conditional feminine tense
wliczałabym
I would count
wliczałabyś
you would count
wliczałaby
she would count
wliczałybyśmy
we would count
wliczałybyście
you all would count
wliczałyby
they would count
Conditional perfective feminine tense
wliczałabym była
I would have counted
wliczałabyś była
you would have counted
wliczałaby była
she would have counted
wliczałybyśmy były
we would have counted
wliczałybyście były
you all would have counted
wliczałyby były
they would have counted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wliczałem
I counted
wliczałeś
you counted
wliczał
he counted
wliczaliśmy
we counted
wliczaliście
you all counted
wliczali
they counted
Future masculine tense
będę wliczał
I will count
będziesz wliczał
you will count
będzie wliczał
he will count
będziemy wliczali
we will count
będziecie wliczali
you all will count
będą wliczali
they will count
Conditional masculine tense
wliczałbym
I would count
wliczałbyś
you would count
wliczałby
he would count
wliczalibyśmy
we would count
wliczalibyście
you all would count
wliczaliby
they would count
Conditional perfective masculine tense
wliczałbym był
I would have counted
wliczałbyś był
you would have counted
wliczałby był
he would have counted
wliczalibyśmy byli
we would have counted
wliczalibyście byli
you all would have counted
wliczaliby byli
they would have counted
Impersonal
wliczano by
there would be counted
wliczano by
there would be counted

Examples of wliczać

Example in PolishTranslation in English
Nie wliczam oszustwa na cenach w sklepie, co spowodowało, że są w takiej sytuacji.FACE: Not counting what you cheated them for at the market... which is what put them in this situation in the first place.
I ty sama wliczasz się w tych ludzi, chyba zwariowałaś.And you count yourself among those people. You're crazy.
Nie wiem co ty wliczasz w kategorię zdrady, ale została zmuszona do poślubienia kogoś innego.I don't know what you count as cheating, but she was forced to marry someone else.
"Przepraszam" też się wlicza do mówienia."Sorry" counts as speaking.
- Dzisiejszy dzień też się wlicza.Today counts. She's not kidding.
Co wlicza wojenną sztukę jest kto i jak praktykować to.What counts in a martial art is who and how to practice it.
A prawda, Denis. Ale ten facet to już historia. Jego w to nie wliczamy.Ok, so there's Dennis, but that's ancient history, no big deal, we don't even count him.
Nie ma portfela, komórki, kluczy, chyba że wliczacie do tego kluczyk od linki rowerowej.There's no wallet, there's no cell, and there's no keys, unless you want to count this bicycle lock thingy.
Chociaż emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF) wliczają się do unijnego celu w zakresie redukcji emisji na mocy protokołu z Kioto, nie są one częścią celu polegającego na redukcji emisji o 20 % do 2020 r. w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego.Whilst emissions and removals of greenhouse gases relating to land use, land-use change and forestry (LULUCF) count towards the Union’s emissions reduction target under the Kyoto Protocol, they are not part of the 20 % target for 2020 under the Climate and Energy package.
Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych w sektorze LULUCF nie są uwzględnione w unijnym celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 2020 r. zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych [3] i dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie [4], natomiast wliczają się częściowo do zobowiązań ilościowych Unii w zakresie ograniczenia i redukcji emisji zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu („UNFCCC”) („protokołu z Kioto”) zatwierdzonego decyzją Rady nr 2002/358/WE [5].Emissions and removals of greenhouse gases resulting from the LULUCF sector are not counted towards the Union’s 20 % greenhouse gas emission reduction targets for 2020 pursuant to Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020 [3], and Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community [4], though they count in part towards the Union’s quantified emission limitation and reduction commitments pursuant to Article 3(3) of the Kyoto Protocol (‘Kyoto Protocol’) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (‘UNFCCC’), approved by Council Decision 2002/358/EC [5].
Niestety twoje potajemne, nocne działania nie wliczają się w służbę dla Rzeszy.- Unfortunately, your nocturnal activities don't count as service to the Reich.
Państwa Członkowskie nie wliczają do dni przydzielonych swoim statkom na mocy niniejszego załącznika dni, kiedy dany statek przebywał poza portem, ale nie miał możliwości łowienia ponieważ pomagał innemu statkowi pilnie potrzebującemu pomocy, ani dni, kiedy dany statek przebywał poza portem, ale nie miał możliwości łowienia ponieważ został wykorzystany do przewiezienia rannego członka załogi w celu udzielenia mu pomocy medycznej.A Member State shall not count against the days allocated to any of its vessels under this Annex either any days when the vessel has been absent from port but unable to fish because it was assisting another vessel in need of emergency aid or any days when a vessel has been absent from port but unable to fish because it is transporting an injured crew member for emergency medical aid. The Member State shall provide justification to the Commission within one month of any decisions taken on this basis with associated evidence of the emergency from the competent authorities.
- Mnie nie wliczaj.Well, you can count me out.
- Nie wliczaj tego.- That doesn't count.
To mnie nie wliczaj.Well, then, count me out.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'count':

None found.
Learning languages?