Utworzyć (to create) conjugation

Polish
51 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
utworzę
I will create
utworzysz
you will create
utworzy
he will create
utworzymy
we will create
utworzycie
you all will create
utworzą
they will create
Imperative
-
utwórz
you create!
niech utworzy
let him/her/it create
utwórzmy
let's create
utwórzcie
you all create
niech utworzą
let them create
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
utworzyłam
I created
utworzyłaś
you created
utworzyła
she created
utworzyłyśmy
we created
utworzyłyście
you all created
utworzyły
they created
Future feminine tense
utworzę
I will create
utworzysz
you will create
utworzy
she will create
utworzymy
we will create
utworzycie
you all will create
utworzą
they will create
Conditional feminine tense
utworzyłabym
I would create
utworzyłabyś
you would create
utworzyłaby
she would create
utworzyłybyśmy
we would create
utworzyłybyście
you all would create
utworzyłyby
they would create
Conditional perfective feminine tense
utworzyłabym była
I would have created
utworzyłabyś była
you would have created
utworzyłaby była
she would have created
utworzyłybyśmy były
we would have created
utworzyłybyście były
you all would have created
utworzyłyby były
they would have created
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
utworzyłem
I created
utworzyłeś
you created
utworzył
he created
utworzyliśmy
we created
utworzyliście
you all created
utworzyli
they created
Future masculine tense
utworzę
I will create
utworzysz
you will create
utworzy
he will create
utworzymy
we will create
utworzycie
you all will create
utworzą
they will create
Conditional masculine tense
utworzyłbym
I would create
utworzyłbyś
you would create
utworzyłby
he would create
utworzylibyśmy
we would create
utworzylibyście
you all would create
utworzyliby
they would create
Conditional perfective masculine tense
utworzyłbym był
I would have created
utworzyłbyś był
you would have created
utworzyłby był
he would have created
utworzylibyśmy byli
we would have created
utworzylibyście byli
you all would have created
utworzyliby byli
they would have created
Impersonal
utworzono by
there would be created
utworzono by
there would be created

Examples of utworzyć

Example in PolishTranslation in English
"Zamierzamy utworzyć bank światowy."We are going to create a world bank.
- Musimy utworzyć trójkąt Mangusa.- We need to create a Mangus tripod.
- Wszyscy mogą wejść na profil ukraść zdjęcia i utworzyć fałszywe konto.Anybody can go on your page and steal your photos to create a fake account.
Jeżeli patrzymy na coś, co pochodziło z dalekiej planety to jest tak inne, że to mogłoby zrobić cokolwiek od uczyni nas lepszym, uczyni z nas to sam lub na dłuższą metę, utwórz nową chorobę.GALPIN: If we look at something that came from a distant planet it's so different, that it could do anything from makes us better, makes us the same, or in the long run, create a new disease.
Komputer, utwórz bazę zawierającą wszystkie dane dotyczące Kul, włącznie z raportami o jakichkolwiek niewyjaśnionych zjawiskach w Bajorańskiej przestrzeni.Computer, create a database for all references to the Orbs, including reports of any unexplained phenomena in Bajoran space.
Komputer, utwórz holograficzną symulację obcego z ambulatorium.Computer, create a holographic re-creation of the alien in Sick Bay.
Komputer, utwórz program koncertowy bajorańskich serenad na podstawie danych muzycznych.Stand by. Computer, access musical files in the Bajor master data banks and create a concert program of Bajoran serenas.
Nabędziesz nowy styl, muzyczne umiejętności utwórz ich dźwięk, otwórz siebie samego zastanowcie się jako artyści ale przede wszystkim... zabawa!You're gonna get new music skills, you're gonna find your sound, create your own style. Holler! And figure out who you want to be as artists, but most of all have fun!
Kiedy Nikita skończy pobieranie danych na północy utwórzcie drogę ewakuacyjną.After Nikita finishes the download, create an exit corridor to the north.
Ta dziewczyna z marketu była dla mnie bardzo niegrzeczna, więc utworzyłam fałszywe konto na gadu-gadu, podszyłam się pod przystojniaka z jej liceum i teraz próbuję zrobić z niej anorektyczkę.What are you guys doing? This girls was really rude to me at the mall. So I created a fake I.M. Account
Tego, który utworzyłaś, by przemycić Tragom sprzęt do Sektora?Oh, you mean the one you created so that you could smuggle equipment into the Sector for the Trags?
Aby pomóc w szybkim i łatwym odnalezieniu przydatnych informacji w wybranej wersji językowej, Komisja Europejska utworzyła Portal MŚP.To help you find the information you need, quickly and easily in your language, the European Commission has created its SME Portal.
Decyzją 2004/20/WE [2] Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii odnawialnej i efektywności energetycznej.By Decision 2004/20/EC [2], the Commission created the ‘Intelligent Energy Executive Agency’ (hereinafter referred to as the Agency) and entrusted it with the management of Community actions in the field of renewable energy and energy efficiency.
Decyzją 2004/858/WE [2] Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą Programu Zdrowia Publicznego (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie – w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – Programem działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego, przyjętym decyzją 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [3].By Decision 2004/858/EC [2], the Commission created the Executive Agency for the Public Health Programme (hereinafter referred to as the Agency) and entrusted it with the management of the programme of Community action in the field of public health for the period from 1 January 2003 until 31 December 2008, adopted by Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council [3].
Decyzją 2005/56/WE [2] Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego.By Decision 2005/56/EC [2], the Commission created the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as the Agency) and entrusted it with the management of Community actions in the field of education, audiovisual and culture.
Decyzją 2007/60/WE [2] Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej.By Decision 2007/60/EC [2], the Commission created the Trans-European Transport Network Executive Agency and entrusted it with the management of Community actions in the field of the trans-European transport network.
Austria przypomina, że z jednej strony banki prywatne, a z drugiej strony towarzystwa ubezpieczeniowe utworzyły spółki specjalnego przeznaczenia (zwane dalej „SPV”) w celu zabezpieczenia wymaganej przez prawo bankowe kwoty kapitału podstawowego BAWAG-PSK.Austria recalls that two special-purpose vehicles have been created by private banks on the one hand and insurance companies on the other hand, in order to strengthen the capital ratios of BAWAG-PSK.
Bułgaria, Estonia, Polska, Węgry i Włochy utworzyły narodowe „fundusze innowacji”, aby wspierać nowe przedsięwzięcia w dziedzinie zaawansowanych technologii.Bulgaria, Estonia, Hungary, Italy and Poland have created national ‘innovation funds’ to support new high-tech ventures.
Centra EIC w Augsburgu, Monachium i Norymberdze w Niemczech, razem z kilkoma partnerami, w tym ośrodkiem IRC,utworzyły bawarską stronę internetową.EICs in Augsburg, Munich and Nuremberg, Germany, created a Bavarian web site together with several partners, including an Innovation Relay Centre.
Jego pomysły utworzyły multi-miliardowe korporacje.His ideas created billion-dollar corporations.
'daj mi znak, że obserwowałeś..' 'te rzeczy które utworzyłem...' 'i spraw je na sposób którego nie będę się spodziewał' 'tak że będę zdumiony moją zdolnością doświadczania tych rzeczy' 'i spraw żebym nie miał wątpliwości że pochodzą od ciebie.'[ Man ] Show me a sign today that you paid attention... to any one of these things that I created... and bring them in a way that I won't expect... so I'm as surprised at my ability to be able to experience these things... and make it so that I have no doubt that it's come from you.
Ale, jako widzisz, te są 2.3 mm - głęboko odciski stopy, że tylko utworzyłem około dodając 75Ibs do mojej wagi.But, as y ou can see, these are 2.3mm-deep footprints, that I just created by adding 75Ibs to my weight.
Ta iluzja, którą utworzyłem przez klątwę megożycia, szlachetny jeleń...This illusion that I have created over the course of my life, the noble stag...
W dół utworzyłem też "zza".Plus, going down, I've created "za".
Za pomocą projektu badającego mapę ludzkich genów, utworzyłem algorytm, który śledzi i wskazuje zmiany chromosomów w...Using the Human Genome Project, I created an algorithm that mapped and traced chromosome changes in...
Wiedziałeś jeżeli utworzyłeś wystarczającą wiedzę otaczającą to że nikt nie mógłby oprzeć się, i w końcu oni mieli, że wszystko zostaje zabity.You knew if you created enough lore surrounding it that nobody could resist, and eventually they'd all get killed.
myślę, że utworzyłeś pudło więc mógłbyś narysować twoich wrogów.I think you created the box so you could draw out your enemies.
utworzyłeś to i chciałeś eksperyment na innych.You created it and wanted to experiment on others.
1965 – traktat o fuzji ustanowił jedną Radę i jedną Komisję dla wszystkich trzech Wspólnot Europejskich i oficjalnie utworzył Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER).1965: the Merger Treaty: created a single Council and a single Commission for the three Communities and formally established the Permanent Representatives Committee.
25 — Ze względu na to, że ELPA utworzył ETHEAM wyłącznie w tym celu, działalność ETHEAM należy przypisać ELPA, zob. w tym zakresie ww. w przypisie 21 wyrok w sprawie Cassa di Risparmio di Firenze, pkt 110 i nast.25 — As ELPA itself created ETHEAM for this purpose, ETHEAM’s activity must be attributed to ELPA (see in this regard Cassa di Risparmio di Firenze, cited in footnote 21, paragraph 110 et seq.).
Awans Christiny Howard utworzył wolne stanowisko, które postanowiliśmy wypełnić... Kimś z wewnątrz.Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill with in-house personnel.
Bonyad Taavon Sepah utworzył Ansar Bank, aby świadczyć usługi finansowe i kredytowe członkom IRGC.Bonyad Taavon Sepah created Ansar Bank to provide financial and credit services to IRGC personnel.
Dzięki prowadzonej przez niego Katedrze Jean Monnet Uniwersytet utworzył specjalizację dotyczącą integracji europejskiej i dodał kilka obowiązkowych zajęć z tej dziedziny.Thanks to his Jean Monnet Chair, the University created a specialisation in European integration and added several compulsory courses in the field.
Mówią: "Tak, to my utworzyliśmy Unię Europejską.They are saying, "Yes, we created the European Union.
To jest statyczne pole warpu, które utworzyliśmy.This is the static warp field we created inside the warp drive.
W końcu utworzyliśmy »Naukę i wymianę informacji« – platformę internetową umożliwiającą dzieciom wysyłanie wiadomości i komunikowanie się ze sobą“.In the end we created ‘Learning and Sharing’, an Internet platform that allows the kids to post messages and communicate with each other.’
W naszym szukać bogactwa i dla pomyślności coś co jest utworzyliśmy idąc, by zniszczyć nas.And it was more or less as if we created a doom machine. In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.
Następnie obydwaj partnerzy utworzyli archiwum doświadczeń osób, które przeżyły drugą wojnę światową”.Both partners then created an archive of personal experiences of people who lived through the Second World War.’
Naziści utworzyli getta w całej Polsce aby więzić polskich Żydów.The Nazis had created ghettos all over poland to imprison the polish Jews.
Nietzscheanie utworzyli pustkę, osłabili Federację a... reszta wykorzystała okazjęand history repeating itself. the nietzscheans have created a void. they've weakened the commonwealth enough so that others have seized the opportunity.
' Widzimy front wysokiego ciśnienia z zachodu, ' który utworzy ładną pogodę na całym Zachodnim wybrzeżu ' i wszystkich obszarach południa.''We can see a high pressure front from the west 'which will create a very pleasant outlook for all of the west coast 'and all areas of the south. '
ING utworzy nową spółkę do zbycia w Niderlandach, która zostanie wydzielona z jego obecnej niderlandzkiej detalicznej działalności bankowości.ING will create a new company for divestment in the Netherlands, which will be carved out from its current Dutch retail banking business.
Jak już mówiłem, siatka Esphenich utworzy pole siłowe, które otoczy Ziemię.Well, as I have explained, the Espheni grid will create an energy force that will surround the Earth.
Jednym oddechem, Acathla utworzy wir, pewien rodzaj... ..topieli, która pociągnie wszystko na Ziemi do tego wymiaru,... ..gdzie każdy nie-demon będzie cierpieć okropną i...With one breath, Acathla will create a vortex, a kind of erm... ..whirlpool that will pull everything on Earth into that dimension... ..where any non-demon life will suffer horrible and...
Oni używają przewrócić kartki książki - jak kość sesamoid dla stabilności, i utworzyliby 5mm-głęboki odcisk stopy.They use a thumb-like sesamoid bone for stability, and would create a 5mm-deep footprint.
Dzień 1 stycznia 1999 r., kiedy 11 państw Unii Europejskiej utworzyło unię posługującą się wspólną walutą, przeszedł do historii.History was made on 1 January 1999 when 11 European Union countries created a monetary union with a single currency, the euro.
EDF zastosowało więc do tych aktywów specjalne zasady księgowe ustanowione we Francji dla środków objętych koncesją, które należy zwrócić państwu po upływie okresu ważności koncesji, i utworzyło przez zwolnienie z podatku rezerwy na odnowienie RAG.EDF therefore applied to those assets the special accounting rules established in France for assets under concession that have to be returned to the State at the end of the concession period, and created tax-free provisions for the renewal of the RAG.
Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, osoba ubiegająca się o wizę uzyskała obywatelstwo państwa członkowskiego, pliki danych dotyczących wniosku oraz odsyłacze, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4, dotyczące osoby, są niezwłocznie usuwane z VIS przez państwo członkowskie, które utworzyło przedmiotowy plik danych dotyczących wniosku oraz odsyłacze.Where, before expiry of the period referred to in Article 23(1), an applicant has acquired the nationality of a Member State, the application files and the links referred to in Article 8(3) and (4) relating to him or her shall be deleted without delay from the VIS by the Member State which created the respective application file(s) and links.
Myślę, że to utworzyło w niej tęsknotę. Która jest zła.And I think that that has created a longing in her, that's, um, not right.
Obowiązek określony w ust. 1 lit. a) uważa się za spełniony w sytuacji, gdy dwa lub większa liczba przedsiębiorstw będących właścicielami systemów przesyłowych utworzyło wspólne przedsięwzięcie pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich dla danych systemów przesyłowych.The obligation set out in paragraph 1(a) of this Article shall be deemed to be fulfilled in a situation where two or more undertakings which own transmission systems have created a joint venture which acts as a transmission system operator in two or more Member States for the transmission systems concerned.
Uderzenie to utworzyłoby krater w wodzie, o szerokości 8 km i głębokości 2700 metrów, który uwolniłby ogromne tsunami,Such an impact would create a 5 mile wide, 9,000 foot deep crater in the water, which would unleash tsunamis,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?