Utrzymywać (to keep) conjugation

Polish
78 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
utrzymuję
I keep
utrzymujesz
you keep
utrzymuje
he/she/it keeps
utrzymujemy
we keep
utrzymujecie
you all keep
utrzymują
they keep
Imperfective future tense
będę utrzymywać
I will keep
będziesz utrzymywać
you will keep
będzie utrzymywać
he/she/it will keep
będziemy utrzymywać
we will keep
będziecie utrzymywać
you all will keep
będą utrzymywać
they will keep
Imperative
-
utrzymuj
you keep!
niech utrzymuje
let him/her/it keep
utrzymujmy
let's keep
utrzymujcie
you all keep
niech utrzymują
let them keep
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
utrzymywałam
I kept
utrzymywałaś
you kept
utrzymywała
she kept
utrzymywałyśmy
we kept
utrzymywałyście
you all kept
utrzymywały
they kept
Future feminine tense
będę utrzymywała
I will keep
będziesz utrzymywała
you will keep
będzie utrzymywała
she will keep
będziemy utrzymywały
we will keep
będziecie utrzymywały
you all will keep
będą utrzymywały
they will keep
Conditional feminine tense
utrzymywałabym
I would keep
utrzymywałabyś
you would keep
utrzymywałaby
she would keep
utrzymywałybyśmy
we would keep
utrzymywałybyście
you all would keep
utrzymywałyby
they would keep
Conditional perfective feminine tense
utrzymywałabym była
I would have kept
utrzymywałabyś była
you would have kept
utrzymywałaby była
she would have kept
utrzymywałybyśmy były
we would have kept
utrzymywałybyście były
you all would have kept
utrzymywałyby były
they would have kept
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
utrzymywałem
I kept
utrzymywałeś
you kept
utrzymywał
he kept
utrzymywaliśmy
we kept
utrzymywaliście
you all kept
utrzymywali
they kept
Future masculine tense
będę utrzymywał
I will keep
będziesz utrzymywał
you will keep
będzie utrzymywał
he will keep
będziemy utrzymywali
we will keep
będziecie utrzymywali
you all will keep
będą utrzymywali
they will keep
Conditional masculine tense
utrzymywałbym
I would keep
utrzymywałbyś
you would keep
utrzymywałby
he would keep
utrzymywalibyśmy
we would keep
utrzymywalibyście
you all would keep
utrzymywaliby
they would keep
Conditional perfective masculine tense
utrzymywałbym był
I would have kept
utrzymywałbyś był
you would have kept
utrzymywałby był
he would have kept
utrzymywalibyśmy byli
we would have kept
utrzymywalibyście byli
you all would have kept
utrzymywaliby byli
they would have kept
Impersonal
utrzymywano by
there would be kept
utrzymywano by
there would be kept

Examples of utrzymywać

Example in PolishTranslation in English
"Lubię utrzymywać mój sklepik w czystości". I wtedy on zapytał mnie o ubezpieczenie."I like to keep a clean shop." And then he asked to see my insurance card.
- Musicie tam utrzymywać niską temperaturę?- You must have to keep that room cold. - Yes, ma'am.
- Bo utrzymuję ją w tym stanie.- I'm keeping her that way.
- Słuchaj, chłopcze. Ledwo utrzymuję ten jego złom na chodzie.Look, kid, this bargain your old man sold me I've been keeping it together with spit.
A mówią, że utrzymuję tu spokój.- You'd think I could keep the peace of my house. Jane! I know you well enough.
"Seleno, w jaki sposób utrzymujesz linię?""How do you keep that trim figure?
- Ciągle utrzymujesz kontakt z Ishtą?Are you still keeping in touch with Ishta?
- Dobrze, jak utrzymujesz twoją pracę?- Well, how do you keep your job?
- Pracy, którą utrzymujesz.- That's the job you keep.
- Tak utrzymujesz ją przy życiu.It's a way of keeping her alive. Exactly.
"...z wszystkim co utrzymuje cię w zasięgu wzroku..." "..."...with everything that keeps you within sight..."
"Człowiek jest znany z ciszy, którą utrzymuje.""A man is known by the silence he keeps."
- Czasami wydaje mi się, że ten twój boski uśmiech jest jedyną rzeczą która utrzymuje mnie przy życiu.Sometimes I think that gorgeous smile of yours is about the only thing that keeps me going. You tired?
- Pracował dla organizacji non-profit, która utrzymuje kłopotliwe dzieciaki z dala od ulicy.- He worked for a nonprofit that keeps troubled kids off the street.
- Przyjęłam. Plastik utrzymuje ich w niskiej temperaturze.The plastic keeps their temperature down.
- Jak utrzymujecie swoje nogi ciepłe?- How do you keep your legs warm?
- Z kim utrzymujecie stosunki?- Who do you keep company with?
/Jak na przyjaciela Abby, chyba od dawna /nie utrzymujecie ze sobą kontaktów.You know,for a friend of abby's,you sure don't keep in touch.
Celowo utrzymujecie zawyżone stawki za energię,You are deliberately keeping electric prices at inflated rates,
Chciałem tylko powiedzieć, że powidziwam waszą pracę, utrzymujecie bezpieczeństwo na ulicach dla zwykłych mieszkańców.I just wanna say I admire the work you fellas do, keeping the streets safe for average citizens.
"Powierzchownie urocze, z trudem zawierają i utrzymują przyjaźnie.""Superficially charming. Difficulty at making and keeping friends."
"powiedziały: jesteśmy ochraniaczami, które utrzymują Cię suchym i ciepłym""They said, " we are protectors who keep you dry and warm.
- Czy utrzymują was przy życiu?- Are they keeping you alive?
- Jak one w tym utrzymują równowagę?How do they keep their balance in these things?
- One go utrzymują.- They keep him.
- Craig, utrzymuj dystans.- Craig, please keep a distance.
- Dobra, utrzymuj połączenie.Okay, keep the line.
- Taa, utrzymuj Dana w niewiedzy.Yeah, keep Dan in the dark.
Słuchajcie, utrzymujmy relacje między nami na profesjonalnym poziomieLook, let's keep relations on a professional basis.
- Mimo to utrzymujcie osłony podniesione.Just the same, keep the shields up for the time being.
Cela to wasz dom, utrzymujcie ją w czystości.Your cell is your home, keep it clean, spotless.
Dobra szczury, utrzymujcie dystans.(RATS SQUEAKING) Okay, rats, keep your distance because I am not having a good day.
Dobrze, utrzymujcie stałą prędkość!All right, keep it steady!
Druga zasada, utrzymujcie dystans.'OK, rule number two, keep your distance.'
- Jeśli pani sugeruje, że... utrzymywałam go na haju...If you're somehow implying that I... kept him on it...
Ale utrzymywałam czystość do czasu, kiedy spalili ambasadę.But I kept cleaning... right up until they burned the embassy down.
Dzięki karmieniu piersią utrzymywałam wagę.breast-feeding was the only thing that kept the weight off.
I przez ostatnie 10 000 lat, utrzymywałam ciemność pod kontrolą, a świat w równowadze, dopóki ty nie przyszedłeś.And for the past 10,000 years, I have kept darkness under control and the world in balance, until you came along.
Jak długo utrzymywałam cię przy życiu?How long have I kept you alive out here, Bernard?
Ale najwyraźniej utrzymywałaś to w tajemnicy, bo również widziałaś ironię.But obviously, you kept it a secret - Because you saw the irony too.
Aqua, na boso i głodna, świetnie utrzymywałaś nas w tonacji.Aqua, barefoot and hungry, you kept our harmonies tight.
Dziś ledwo utrzymywałaś floret.Today, you were dropping your foil. You kept letting me inside.
Jak utrzymywałaś wszystko pod kontrolą, nawet z Zanem.How you kept it under control even with Zane, that was...
Mnie utrzymywałaś przy życiu.You kept me alive.
# Która utrzymywała go # # przy zdrowych zmysłach #* He kept me nice and sane. *
- Myśl o niej utrzymywała mnie przy życiu.The thought of her kept me alive.
- Zawsze utrzymywała porządek.She'd always kept the place nice.
-Dlatego utrzymywała to w sekrecie.So she kept him on the down low.
/Arka utrzymywała to, /co pozostało z ludzkiego gatunku, /ale teraz nasz dom umiera, /a my /jesteśmy ostatnim ratunkiem /dla ludzkości.The Ark has kept what's left of the human race alive, but now our home is dying, and we are the last hope of mankind.
Chociaż przedsiębiorstwa przemysłu unijnego objęte próbą utrzymywały zapasy na niskim poziomie, stosując system produkcji na zamówienie, niektóre popularne produkty były magazynowane.Although the sampled companies of the Union industry maintained their stocks at a low level using a production to order system, some common products were kept in stock.
Ale wyglądało na to, że będzie pasował do mojego pacjenta, więc utrzymywałem, go przy życiu, aż się upewniłem.But he looked like he might be a match for a patient of mine, so I kept him alive long enough to make sure.
Byłaś ideą, którą sztucznie utrzymywałem przy życiu.You were an idea I kept alive.
Byłem bardzo nieufny wobec innych rygorystycznie utrzymywałem odległość do granicy mojej prywatności.I was so distrustful of other people that I kept them away from the perimeter of my personal hotel.
Długo cię utrzymywałem.I kept you for so long.
I przepraszam, że nie utrzymywałem kontaktu.And I'm sorry I... haven't kept in touch.
Czy od tego czasu, utrzymywałeś z nim kontakty osobiste?Have you personally kept in touch with him since then?
Jedynie ty utrzymywałeś ze mną kontakt.You're the only one who kept in touch.
Nawet jeśli twoje serce jest wznioślejsze niż twe morale, utrzymywałeś intymną relację z tą Vellini, która jest rodzajem utrzymanki, i żyłeś z nią przez 10 lat.Even if your heart is loftier than your morals, you have had an intimate relationship with that Vellini, a sort of kept woman, and have lived with her for ten years.
Nie wiem, jakim cudem utrzymywałeś ją przy życiu tak długo, Forney.I don't know how you kept her alive this long, Forney.
/Nikt nie utrzymywał takiego porządku.No one kept order as he did.
/On utrzymywał ją w spokoju.Itkepthercalm.
Ale utrzymywał pan to w tajemnicy.But you kept it quiet.
Baal utrzymywał bazę w tajemnicy.Baal has kept the outpost a secret from the other System Lords.
Bo rząd utrzymywał zbyt niskie stopy procentowe zbyt długo.Because the government kept interest rates too low for too long!
/My zawsze byliśmy dobrymi partnerami, utrzymywaliśmy pokój i dobrze sobie radziliśmy.Now,you and I have been good partners; we've kept the peace and we've both done well.
Kraj, który pozostawiła moja matka był tym, w który wierzyła i który utrzymywaliśmy przy życiu, do ostatnich sekund jej życia.The country my mother left was a country she had believed in and which we kept alive until her last second.
Na mocy Patriot III utrzymywaliśmy ciągłą kontrolę e-maili i rozmów telefonicznych związanych z grupami powiązanymi z tematem.Under the powers afforded us by Patriot lll, we have kept a constant scrutiny of e-mail traffic and telephone communications of every protest group in relation to this matter.
Nie, utrzymywaliśmy ze sobą kontakt.No, she always kept in touch.
Nigdy nie utrzymywaliśmy ze sobą kontaktu tak jak sobie obiecywaliśmy.We never kept in touch like we said we would.
I przez cały ten czas utrzymywaliście obóz.And you kept the camp Running all that time?
- ale utrzymywali nas przy życiu.We tried to starve ourselves but they kept us alive.
A co do nich utrzymywali mnie przy życiu, ponieważ potrzebowali abym coś dla nich zrobił.They said that for some reason, I was being kept alive for their sakes.
Dzięki broni opartej na wiedzy temporalnej utrzymywali tu dominacje. Lecz poprzednie pokolenie podjęło walkę.They possessed deadly weapons based on temporal science, and it kept them in power for a long time, but a generation ago, we fought the Krenim.
George przyniósł mnie do środka, a on i pokrewni mu Bioludzie utrzymywali stację Arrowhead na chodzie, od zakończenia Bladych Wojen.(Pottinger) George here brought me inside, and he and his fellow Biomen kept Station Arrowhead humming along since the Pale Wars ended.
I wszyscy utrzymywali ze sobą kontakt.And they all kept up with her.
Normalnie, utrzymywałbym moje życie prywatne w tajemnicy, ale są pewne rzeczy, których nie można trzymać tylko dla siebie.I got the Terminator! And... ordinarily, I would keep my private life private, but there are certain things that you just can't keep to yourself.
Chociaż w ramach Verbandsordnung wyraźnie nałożono obowiązek utrzymywania rezerw na wypadek epidemii dopiero po zmianie tego dokumentu w dniu 2 lutego 2010 r., ZT utrzymywało takie rezerwy już wcześniej i musiało ponosić koszty z tym związane.Although the Verbandsordnung only contained an explicit obligation to maintain an epidemic reserve since it was amended on 2 February 2010, the ZT kept an epidemic reserve before that and had to bear the costs that this entailed.
Co utrzymywało Cię w trzeźwości.Isn't that what kept you sober?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.
Learning languages?