Stworzyć (to create) conjugation

Polish
86 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
stworzę
I will create
stworzysz
you will create
stworzy
he will create
stworzymy
we will create
stworzycie
you all will create
stworzą
they will create
Imperative
-
stwórz
you create!
niech stworzy
let him/her/it create
stwórzmy
let's create
stwórzcie
you all create
niech stworzą
let them create
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
stworzyłam
I created
stworzyłaś
you created
stworzyła
she created
stworzyłyśmy
we created
stworzyłyście
you all created
stworzyły
they created
Future feminine tense
stworzę
I will create
stworzysz
you will create
stworzy
she will create
stworzymy
we will create
stworzycie
you all will create
stworzą
they will create
Conditional feminine tense
stworzyłabym
I would create
stworzyłabyś
you would create
stworzyłaby
she would create
stworzyłybyśmy
we would create
stworzyłybyście
you all would create
stworzyłyby
they would create
Conditional perfective feminine tense
stworzyłabym była
I would have created
stworzyłabyś była
you would have created
stworzyłaby była
she would have created
stworzyłybyśmy były
we would have created
stworzyłybyście były
you all would have created
stworzyłyby były
they would have created
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
stworzyłem
I created
stworzyłeś
you created
stworzył
he created
stworzyliśmy
we created
stworzyliście
you all created
stworzyli
they created
Future masculine tense
stworzę
I will create
stworzysz
you will create
stworzy
he will create
stworzymy
we will create
stworzycie
you all will create
stworzą
they will create
Conditional masculine tense
stworzyłbym
I would create
stworzyłbyś
you would create
stworzyłby
he would create
stworzylibyśmy
we would create
stworzylibyście
you all would create
stworzyliby
they would create
Conditional perfective masculine tense
stworzyłbym był
I would have created
stworzyłbyś był
you would have created
stworzyłby był
he would have created
stworzylibyśmy byli
we would have created
stworzylibyście byli
you all would have created
stworzyliby byli
they would have created
Impersonal
stworzono by
there would be created
stworzono by
there would be created

Examples of stworzyć

Example in PolishTranslation in English
" i postawnowiłem stworzyć 500 ogromnych potworów, które widziałem ostatniej nocy"and l decided to create 500 huge monsters l'd seen the night before."
"...że każdy pisarz lub artysta musi doświadczyć w twórczym nastroju, czy jest w stanie stworzyć cokolwiek.""...that every writer or artist must experience in the creative mood if he is to create anything at all,"
"Badamy przeszłość by stworzyć lepszą przyszłość"."Exploring the past to create a better future."
"Samotna Dziewica" jest oznaczona poprzez subtelne użycie tonacji i nastroju, by stworzyć uderzający obraz desperackiego pragnienia i przytłaczającej pasji.The Lonely Maiden is marked by the subtle use of tone and mood to create a striking image of desperate longing and overwhelming passion.
"Zamierzam stworzyć świat w ciągu kilku dni."I'm going to create the world over a number of days.
Komputer, stwórz ramię przytrzymujące, przymocowane w środku prawej części stołu.Computer, create a restraining arm attached to the right side of the table at midpoint.
- To stwórzmy jakąś awarię.So let's create an emergency.
Porządku, stwórzmy 15 dni.Alright, let's create 15 days.
Spytaj, czy mają jakieś żądanie, jeśli nie, stwórzmy listę opcji.See if there's a concrete ask. If they don't have one, let's create a list of options.
... tylko coś stwórzcie ... coś użytecznego ... coś na czym Wam zależyI don't care what it is, I don't care if it's technology, just create something. Something useful. Something you care about.
Kordon stwórzcie wokół ocalałych.Around the survivors a perimeter create.
- Autumn San Diego... dziewczyna z Internetu, którą stworzyłam do podejścia Jake,- Autumn San Diego-- the online persona I created to catfish Jake.
- O, Boże, stworzyłam potwora.- Oh, God, I created a monster.
/Hej, stworzyłam... /Co?Hey, I have created... What?
/Na profil, który stworzyłam /na forum samobójczym /przyszła wiadomość /od przyjaciółki Taylor.The profile I created on the suicide website has been getting messages from a friend of Taylor's.
/Po pierwsze, /stworzyłam ten program, po drugie, kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.Ok, first of all, I created that program, and second of all, it is a poor carpenter and hacker who blames his tools.
- Jestem mamą Taylor i się zastanawiałam czy ty stworzyłaś ten fałszywy profil? - Co? Nie!I'm Taylor's mother and I was just wondering if you created a fake profile online?
- Ty mnie stworzyłaś.- You created me.
/Pokaleczył własne ciało walcząc z /szaleństwem które dla niego stworzyłaś.He clawed at his own body to fight off the madness that you created for him.
/Szaleństwem które / dla niego stworzyłaś.[Echoing] The madness that you created for him.
A mimo to stworzyłaś w naszym domu bez mojej wiedzy wielki komitet.Yet you created a huge committee in our house without me knowing.
"W wieku prawie 40 lat, stworzyła macierz translacyjną opartą na kodzie językowym.""ln her late 30s... "she created the linguacode translation matrix."
- Amma, stworzyła pierwsze żyjące stworzenie znane jako Nommo.god Amma created the first living creature known as Nommo.
- Czy wiedziała? Ona go stworzyła.- She created it.
- Tego co stworzyła,- What she created, what you...
-Matka stworzyła także ciebie.- Mother created you, too.
Chyba stworzyłyśmy własny świat w którym szczęśliwie żyjemy aż do dzisiaj.I think we created our own world where we still live happily to this day.
Co będzie, jeśli zawiadomią policję i powiedzą jak stworzyłyśmy fałszywą fundację, żeby okraść twoich przyjaciół?What if I call the police and tell them how we created a fake charity to defraud your friends.
Więc stworzyłyśmy nasz własny język.So we have created a language all our own.
Więc mały potworek, którego stworzyłyście niszczy Johna Tuckera, a potem co?So, the little monster you created destroys John Tucker, and then what?
- Żeby przetrwać swoją ekstremalną izolację, dziewczynki stworzyły wyimaginowanego strażnika, postać rodzica, który ich karmi i im śpiewa.- In order to survive their extreme isolation, the girls created an imaginary guardian, a parent figure to feed them, sing to them.
/W przeciagu ostatnich stu lat, tysiące wynalazków /stworzyły niewidzialną sieć połączeń między nami.A hundred years of invention have created an unseen network between us.
A one stworzyły wielki szereg punktów elektromagnetycznych...I created an army of robotic appliances, and they created an array of giant electromagnetic nodes...
Aby poprawić sytuację, w marcu 1972 r. państwa członkowskie stworzyły węża w tunelu – mechanizm utrzymywania pod kontrolą kursów walut (wąż) państw członkowskich Wspólnoty w określonych wąskich przedziałach (tunel) wobec dolara.To retrieve the situation, in March 1972, the Member States created the ‘snake in the tunnel’ as a mechanism for managing fluctuations of their currencies (the snake) inside narrow limits against the dollar (the tunnel).
Aby wzmocnić współpracę, UE orazpaństwa członkowskie stworzyły kilkanarzędzi:To reinforce cooperation, the EU and itsmember states have created severaltools:
Tylko kilka lat wcześniej, prezydent Johnson obiecał strategię, która stworzyłaby nowy i lepszy świat w Ameryce.Only a few years before. President Johnson had promised policies that would create a new and a better world in America.
Wirujące ostrza stworzyłyby równoległe i równo rozmieszczone pęknięcia.Whirling blades would create parallel and evenly spaced fractures.
"14 dnia postanowiłem spalić całą marychę którą stworzyłem"14th day l decided to smoke all the marijuana l had created,
"15 dnia postanowiłem spalić całe opium jakie stworzyłem"On the 1 5th day l decided to smoke all the opium l had created,
"Ale po tym, jak stworzyłem własne menu, ludzie powoli zaczynają interesować się także innymi daniami.""But after I created a menu, people have been gradually showing interest in other dishes too."
"Wielkie nieba, sam stworzyłem życie".He'll be like "Great Scott, I've created life itself."
"bo jeszcze nie stworzyłem najlepszej części dnia.""because I haven't yet created the best part of the day. Ah.
*Ty stworzyłeś przeznaczenia.*"You created the destination."
*Ty stworzyłeś ścieżki.*Lord, you can make flowers blossom." "You created the paths."
- A co stworzyłeś?And what have you created?
- I jeśli stworzyłeś ob...- And if you created the ob...
"Bóg stworzył Arrakis, by wypróbować wiernych."God created Arrakis to train the faithful.
"Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje"."God created man in his own image."
"Bóg stworzył grzech, abyśmy rozumieli jego miłosierdzie".God created sin so that we might know His mercy.
"Bóg stworzył świat, nie ty, Felice.""God created the world, Felice. You didn't."
"Błogosławiony Bóg, który stworzył owoc wina.""Blessed God who has created the fruit of the vine."
- Czekaj. Otworzyliśmy moje oraz twoje żyły i stworzyliśmy przepływ, co pozwoliło mojej krwi uzupełnić twoją.We cut open your veins and my arteries and created a vacuum, which allowed my own blood to replenish yours.
- Nie mogę uwierzyć, że stworzyliśmy to.She's incredible. - I can't believe we created that.
- Ponieważ to my go stworzyliśmy.Because we created him.
/Dlatego stworzyliśmy tę sieć. /By prawda wyszła na jaw.That is why we have created this mobile network to get out the truth...
/Ktokolwiek zabił Kennedy'ego... /pochodził z tego, co stworzyliśmy, /tej bestii.Whoever killed Kennedy came from this thing we created, this beast.
- I stworzyliście obywatela Szarikowa. - Tak po prostu. Bardzo bym was prosił, nie wtrącajcie się do rozmowy.The bearer is a human being created in the course of a laboratory experiment... by means of an operation on the brain.
- Próbujesz twierdzić, że to nie ty i ta banda naukowców stworzyliście zapalenie typu V?Are you denying that you and those disgusting scientists working for you created Hep-V?
Ale wy, bracia, stworzyliście coś tak złego, tak podłego, że im bardziej źli jesteście, tym lepiej.But you, brothers, have created something so nasty, so vile, that the iller you get, the better off we are.
Ephiny, wiem, że Phantes odszedł, ale to, co razem stworzyliście jest w tobie, gotowe na wyjście na świat.Ephiny, I know Phantes is gone, but what you and he created is within you, ready to come out into the world.
Jestem przekonana, że są strażnicy, którzy walczą z Klanem Stopy, a pan i mój ojciec ich stworzyliście.And I have this theory that there are these vigilantes that are fighting back against the Foot. I think you and my father may have created them.
- Mnie uczynili to, że mnie stworzyli.- What was done to me created me.
- Nie wiem, jak go stworzyli...There's another Josh. I don't know how they created another one.
- Oni stworzyli TXM-7.- They created TXM-7.
- Racja, cóż muszę poznać ludzi, którzy stworzyli taką okropną osobę.- Right, well, I have to meet the people that created this nightmare of a person.
- To Belgowie stworzyli ten podział.It was the Belgians that created the division,
Dobra, ale stworzę własne szlaki i jak najszybciej przestanę korzystać z twoich usług.All right, I will create my own routes and stop using your services as soon as possible. OK?
Jako pracownik obsługi klienta z hinduskim akcentem stworzysz wrażenie, że jesteśmy ogromną firmą, używającą zamorskich centrów telefonicznych.A customer service representative with an Indian accent will create the impression we're a vast enterprise that uses overseas call centers.
- Kiedy otworzą do nas ogień, uderzenie pocisku podpali zawartość tych beczek, a to z kolei stworzy intensywny, ognisty podmuch, zdolny ich zatrzymać.When they fire upon us, the impact- the impact from the bombard will ignite the contents of the barrels, which will create an intense backdraft that should stop them, stop them in their tracks.
/Puls elektromagnetyczny /stworzy nieograniczone możliwości /człowiekowi posthistorycznemu.The resulting electromagnetic pulse will create an unlimited potential for post-historic man.
/Taeloński Synod wierzy, /że ten związek stworzy możliwości aby ludzkie umysły, wdrażały taelońskie koncepcje aby budować wasz świat.The Taelon Synod dreams that this union will create the forum, where human minds can absorb Taelon concepts in order to better your world.
/To stworzy więcej napięcia /na koniec rodziału.It will create more suspense for the chapter break.
Elementy składowe dla każdej osi tematycznej będą pochodzić z dostępnego zestawu wstępnie określonych środków rozwoju obszarów wiejskich (zob. Tabela 1). Państwa członkowskie będą mogły spośród nich wybrać te, które ich zdaniem stworzą największą wartość dodaną z perspektywy celów UE.As building blocks for each thematic axis a range of pre-defined rural development measures is available (see Table 1) from which the Member States can choose those which they believe will create the highest value added taking the EU‘s objectives into account.
Goa'uid udający Diabła stworzyłby takie miejsce, jak Netu.A Goa'uld impersonating the Devil would create a place like Netu.
Jaki pan stworzyłby ciała zdolne do odczuwania takich przyjemności, by potem karać je za to, że o tym wiedzą?What lord would create bodies capable of such pleasures, then punish us for knowing it?
Kto stworzyłby życie skazane na śmierć?Who are the men who would create a life whose only hope is to die?
"coś w jej głowie stworzyło a wieczny bunt Ze wszystkich możliwości z doświadczeń, Z pragnienia walki."Something... in her had created a perpetual defiance of the very possibilities of experience, an urge for flight.
- Co je stworzyło?The question is, what created it?
- Przeżyłeś cztery lata, które zostały wymazane, gdy mnie powstrzymałeś przed zrobieniem czegoś, co je stworzyło... uratowaniem Kim.- You lived through four years of a timeline that was erased because you stopped me from doing the thing that created it... saving Kim.
- To nas stworzyło?That's what created us.
- Z tego co widać, FDA stworzyło nowy etat dla pana? Deputowany Komisarz ds strategii.And apparently, if I understood well what I read, the FDA created a new position for you:
Aby zaradzić obawom Komisji, strony zgodziły się oddać niektóre przydziały czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych w Zurychu, Frankfurcie, Monachium, Düsseldore, Berlinie, Wiedniu, Sztokholmie i Kopenhadze, co stworzyłoby nowym uczestnikom rynku warunki do odbywania dziennie 41 lotów w obie strony na tych trasach.To address the Commission’s concerns, the parties agreed to surrender certain take-off and landing slots at the airports of Zurich, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Berlin, Vienna, Stockholm and Copenhagen. is surrender of slots would create the conditions for up to 41 roundtrips per day to be supplied by new entrants on these routes.
Ale takie zabijanie, jak sądził Zawahiri, miałoby szlachetny cel, z powodu strachu i terroru który stworzyłoby w umysłach zwykłych Muzułmanów.But such killing Zawahiri believed, would have a noble purpose because of the fear and the terror that it would create in the minds of ordinary Muslims.
Booth uważa, że to stworzyłoby między nami więzi emocjonalne.Booth would think that would create an emotional bond between us.
Odrzucenie planu restrukturyzacji BE dlatego, że uwalnia on BE raz na zawsze od pewnych określonych, choć obecnie nie dających się wyznaczyć, zobowiązań, stworzyłoby precedens przeciwko zatwierdzeniu pomocy restrukturyzacyjnej wymuszonej przez istnienie kosztów z przeszłości.Rejecting BE’s restructuring plan because it relieved BE once-and-for-all of certain defined, albeit presently unquantifiable, liabilities, would create a precedent against the approval of restructuring aid that was necessitated by the existence of costs of the past.
Pod względem zatrudnienia oczekuje się, że przyznanie odstępstwa stworzyłoby 10 nowych miejsc pracy, co stanowi liczbę niewspółmiernie niską w porównaniu z wnioskowanym zwiększeniem wielkości produkcji.In terms of employment, it is expected that the derogation would create 10 additional jobs which is disproportionally low compared to the requested increase in production volume.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?