Stwarzać (to create) conjugation

Polish
29 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
stwarzam
I create
stwarzasz
you create
stwarza
he/she/it creates
stwarzamy
we create
stwarzacie
you all create
stwarzają
they create
Imperfective future tense
będę stwarzać
I will create
będziesz stwarzać
you will create
będzie stwarzać
he/she/it will create
będziemy stwarzać
we will create
będziecie stwarzać
you all will create
będą stwarzać
they will create
Imperative
-
stwarzaj
you create!
niech stwarza
let him/her/it create
stwarzajmy
let's create
stwarzajcie
you all create
niech stwarzają
let them create
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
stwarzałam
I created
stwarzałaś
you created
stwarzała
she created
stwarzałyśmy
we created
stwarzałyście
you all created
stwarzały
they created
Future feminine tense
będę stwarzała
I will create
będziesz stwarzała
you will create
będzie stwarzała
she will create
będziemy stwarzały
we will create
będziecie stwarzały
you all will create
będą stwarzały
they will create
Conditional feminine tense
stwarzałabym
I would create
stwarzałabyś
you would create
stwarzałaby
she would create
stwarzałybyśmy
we would create
stwarzałybyście
you all would create
stwarzałyby
they would create
Conditional perfective feminine tense
stwarzałabym była
I would have created
stwarzałabyś była
you would have created
stwarzałaby była
she would have created
stwarzałybyśmy były
we would have created
stwarzałybyście były
you all would have created
stwarzałyby były
they would have created
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
stwarzałem
I created
stwarzałeś
you created
stwarzał
he created
stwarzaliśmy
we created
stwarzaliście
you all created
stwarzali
they created
Future masculine tense
będę stwarzał
I will create
będziesz stwarzał
you will create
będzie stwarzał
he will create
będziemy stwarzali
we will create
będziecie stwarzali
you all will create
będą stwarzali
they will create
Conditional masculine tense
stwarzałbym
I would create
stwarzałbyś
you would create
stwarzałby
he would create
stwarzalibyśmy
we would create
stwarzalibyście
you all would create
stwarzaliby
they would create
Conditional perfective masculine tense
stwarzałbym był
I would have created
stwarzałbyś był
you would have created
stwarzałby był
he would have created
stwarzalibyśmy byli
we would have created
stwarzalibyście byli
you all would have created
stwarzaliby byli
they would have created
Impersonal
stwarzano by
there would be created
stwarzano by
there would be created

Examples of stwarzać

Example in PolishTranslation in English
- a nie stwarzać problemy.You're not here to create problems. You know what?
Bo nie przyszedłem tutaj stwarzać problemów społecznychBecause I have not come here to create communal problems.
Będzie to wymagało wzmocnienia systemów zabezpieczenia społecznego, uczenia się przez całe życie i kompleksowych polityk aktywnego włączenia, aby stwarzać możliwości na różnych etapach życia i chronić ludzi przed ryzykiem wykluczenia, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na kobiety.This would require enhancing social protection systems, lifelong learning and comprehensive active inclusion policies to create opportunities at different stages of people’s lives and shield them from the risk of exclusion, with special attention to women.
Co pomyślę, to stwarzam.And what I don't know, I create.
Ja to dla nich stwarzam.I create that for them.
Ja tylko stwarzam możliwości, nie moja wina, że straciłeś...I create the opportunity. It's not my fault if you're not up to it.
Nie stwarzam potworów, ledwie jednego obudziłem.I didn't create a monster, I merely woke one up.
Urodziłam się, wybrałam to życie Jestem twórcą, i stwarzam toscut I, I you die. N? scut I have chosen, we created I co--created.
- Nie kontrolujesz... tracisz zimną krew i stwarzasz zagrożenie.- If you miss a beat lose the proximity, it creates danger.
A na szczycie tego, stwarzasz pozory, że szukasz dowodu.And on top of that, you create this distraction of looking for proof.
Jeśli stwarzasz potwory, bądź przygotowany na konsekwencje.If you create monsters, you should be prepared for the consequences.
Nie dostrzegasz problemów, które sam stwarzasz.You don't see the drama that you create.
Potajemnie stwarzasz długi.Secretly create some money troubles.
/Nie chodzi o kule i zwłoki. /Zabijanie ludzi zazwyczaj stwarza /więcej problemów niż rozwiązuje.It's not just about bullets and bodies - killing people usually creates more problems than it solves.
"Sami stwarzamy własne demony"."We create our own demons".
Jesteśmy wyjątkowi, panowie,... ponieważ stwarzamy sami siebie.We are unique, gentlemen in that we create ourselves.
Miejsce gdzie stwarzamy się i pracujemy nad sobą.A place that we created and built ourselves.
Myślę, że musimy mierzyć dobroć... przez to, kogo obejmujemy... Co stwarzamy... I kogo przyjmujemy.I think we've got to measure goodness... by what we embrace... what we create... and who we include.
Nie istnieje końcowe, automatycznie i ślepo zapisane przeznaczenie Wszechświat jest stworzony w taki sposób, że to my stwarzamy nowe przeznaczenie.cut will be more. There are no fatal destiny, since the universe was created so that we can create new destinies. I think that's fatal destiny and you recognizes that the we are creators of our destinurilor.
Te inwestycje to życie jakie tutaj stwarzacie.And that investment is the life you create here.
- Żaby, ich ból, agonia, stwarzają niezbędną energie która przyciąga dusze.The toads, their pain, agony, it creates this sort of energy that draws in the spirits.
18 artystów w regionie) stwarzają miejscowej ludności nowe możliwości nawiązywania kontaktów między sobą.Activities such as the ‘Scenery workshop’ (implemented with the participation of 18 artists in the region) create new opportunities for local people to interlink with one another.
Błędnie sformułowano art. 30 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 795/2004, wprowadzający obowiązek podjęcia przez państwa członkowskie środków niezbędnych do zastosowania art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w przypadku producentów, którzy poprzez nienormalnie niewielkie liczby jednostek przeliczeniowych w trakcie części roku sztucznie stwarzają warunki wymagane w celu wypełniania obowiązku prowadzenia minimalnej działalności rolniczej.An error was made in the wording of Article 30(5) of Regulation (EC) No 795/2004, which establishes the obligation for Member States to take the measures necessary to apply Article 29 of Regulation (EC) No 1782/2003 in the case of producers who, by means of abnormally low numbers of livestock units (LUs) during part of the year, artificially create the conditions required to respect the minimum agricultural activity.
Bill, jeśli nie ma zagrożenia, nie stwarzaj takiego na siłę.Bill, if there's not a situation, you don't create one.
Ale raczej zapobiegała problemom, niż je stwarzała.I believe it prevented more problems than it created.
W ciągu 2010 r. UE stwarzała nowe możliwości za granicą oraz dbała o umocnienie i przestrzeganie zasad regulujących handel, gwarantując sprawie-dliwe warunki wymiany handlowej.During the year, the EU created new opportunities abroad and ensured rules governing trade were strengthened and respected, making sure that trade takes place on fair terms.
Jak myślicie, czy Bóg wiedział co robi, gdy stwarzał kobietę.Do you think God knew what He was doing when He created woman?
wyposażenie optyczne do obserwacji lub nastawiania wyposażenia laserowego w maszynie powinno być takie, aby promieniowanie laserowe nie stwarzało żadnego ryzyka dla zdrowia.optical equipment for the observation or adjustment of laser equipment on machinery must be such that no health risk is created by laser radiation.
Jeśli przepisy państw członkowskich dotyczące nazewnictwa, składu i etykietowania wyrobów włókienniczych różniłyby się między sobą w poszczególnych państwach członkowskich, stwarzałoby to przeszkodę dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.If the provisions of the Member States with regard to the names, composition and labelling of textile products were to vary from one Member State to another, this would create hindrances to the proper functioning of the internal market.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?