Stosować (to use) conjugation

Polish
55 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
stosuję
I use
stosujesz
you use
stosuje
he/she/it uses
stosujemy
we use
stosujecie
you all use
stosują
they use
Imperfective future tense
będę stosować
I will use
będziesz stosować
you will use
będzie stosować
he/she/it will use
będziemy stosować
we will use
będziecie stosować
you all will use
będą stosować
they will use
Imperative
-
stosuj
you use!
niech stosuje
let him/her/it use
stosujmy
let's use
stosujcie
you all use
niech stosują
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
stosowałam
I used
stosowałaś
you used
stosowała
she used
stosowałyśmy
we used
stosowałyście
you all used
stosowały
they used
Future feminine tense
będę stosowała
I will use
będziesz stosowała
you will use
będzie stosowała
she will use
będziemy stosowały
we will use
będziecie stosowały
you all will use
będą stosowały
they will use
Conditional feminine tense
stosowałabym
I would use
stosowałabyś
you would use
stosowałaby
she would use
stosowałybyśmy
we would use
stosowałybyście
you all would use
stosowałyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
stosowałabym była
I would have used
stosowałabyś była
you would have used
stosowałaby była
she would have used
stosowałybyśmy były
we would have used
stosowałybyście były
you all would have used
stosowałyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
stosowałem
I used
stosowałeś
you used
stosował
he used
stosowaliśmy
we used
stosowaliście
you all used
stosowali
they used
Future masculine tense
będę stosował
I will use
będziesz stosował
you will use
będzie stosował
he will use
będziemy stosowali
we will use
będziecie stosowali
you all will use
będą stosowali
they will use
Conditional masculine tense
stosowałbym
I would use
stosowałbyś
you would use
stosowałby
he would use
stosowalibyśmy
we would use
stosowalibyście
you all would use
stosowaliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
stosowałbym był
I would have used
stosowałbyś był
you would have used
stosowałby był
he would have used
stosowalibyśmy byli
we would have used
stosowalibyście byli
you all would have used
stosowaliby byli
they would have used
Impersonal
stosowano by
there would be used
stosowano by
there would be used

Examples of stosować

Example in PolishTranslation in English
- Zachodzą w ciążę, dlatego... że nie wiedzą jak stosować środki antykoncepcyjne.- No, the reason they end up pregnant... is 'cause they don't know how to use contraceptives.
- Nie stosuję kajdanek.- I don't use handcuffs, Miss Ryan.
- Nie, zawsze stosuję olejek.Never, I use sun lotion.
/Nie stosuję żadnych stymulatorów./I don't use any chemicals.
Ale trudno porównać to barbarzyńskie narzędzie do delikatnego nacisku, który stosuję.But this is crude and rough and inexact and nothing at all like the motion and pressure that l use.
Brawo. Znasz się na perfumach ale nie stosuję oliwy na skórę.You're very good about the perfume, but I don't use oil on my skin.
Bo grzecznie stosujesz się do poleceń.- Only because you are so good at following orders.
Co stosujesz na swoje włosy?What preparation do you use for your hair?
Czemu nie stosujesz środka na chwasty?Why don't you use Weed-B-Gon?
Często ją stosujesz? Krzyki były jego.I mean, do you use that a lot or... okay, the screams being his.
Jednak, jeśli wziąć pod uwagę techniki, które stosujesz... To nabyta skłonność.But if you think about the technique you use... it's inclination.
"Czy mówili ci o gazie , który stosuje Hitler by smażyć nasze mózgi?"tell you about the gas Hitler uses to fry your brains, do they?"
- Nie chcę dyskutować, czy funkcje Zielonej Tamy są dobre czy złe, ale to stałe aktualizowanie jest uciążliwe.Jesteśmy wiejską szkołą, i stosujemy sprzęt do wiejskiego nauczania na odległość (tj. komputerów Lenovo).- I don't want to discuss whether the functionalities of Green Dam are good or bad, but it is a nuisance because of all the upgrading that goes on. We are a rural school, and we are using rural distance learning equipment (namely, Lenovo computers).
- zdolnego do różnych... ". - W tym domu nie stosujemy używek.- One thing you should know about living in this house is I do not tolerate substance abuse.
/Przepisy do których się stosujemy, /których staramy się konsekwentnie używać...I have-- There are formulations that we are using that we are trying to be consistent in our use of--
A do tego, stosujemy świadomego ruchu.And to do that, we use conscious movement.
Czy stosujecie prezerwatywy?Did you use a condom?
Nie stosujecie więc zawieszenia kriogenicznego wobec pacjentów?Then you don't use cryogenic suspension to freeze patients for work later?
Nie używamy broni dla tego rodzaju brutalności, jaki wy stosujecie.We don't use our weapons for the kind brutality you practise.
✔ Rekrutacja – jak się odbywa (jeśli w ogóle istnieje formalny proces), czy zdarza się przeoczyć odpowiednią osobę lub zatrudnić niewłaściwą osobę: czy polegacie na słownych poleceniach i wyczuciu, czy też stosujecie bardziej formalną i logiczną metodykę?✔ Worker regulations and the law – do you want to avoid problems, get free help and win new public sector contracts by showing you are proactive because you have some good approaches in place?
"Oni wyrzekają się przemocy tylko dlatego, że inni stosują ją w ich imieniu.""only because others are committing violence on their behalf."
"Podatnicy, którzy stosują płynny sposób księgowania,"Taxpayers who use the accrual method of accounting...
/W większości stosują /przemysłowe systemy sterowania.Most of them use regular industrial control systems.
A czy mógłby pan powiedzieć ławie przysięgłych, którzy specjaliści stosują ten lek stale?Well, then could you tell the members of the jury what types of medical professionals use this drug on a regular basis?
A do tych, którzy to stosują wasze dni dobiegły końca.And to those who would use them... your day is over.
- Nie stosuj na mnie swoich okrutnych metod, proszę.- Oh, don't use scare tactics with me, please.
Chyba nie to lekarz miał na myśli, kiedy mówił "stosuj według zaleceń".I don't think that's what the doctor had in mind when he said, "use as directed."
I stosuj bezzapachowe kremy, jak na przykład Nivea.And use that oil free lotion, Nivea?
Jeśli jest to produkt elektryczny lub elektroniczny, stosuj się do wskazówek dotyczących recyklingu.If you don’t have a lavatory that is designed to use water efficiently, then put a brick or a filled and closed bottle in the cistern.
Następnym razem, kiedy będziesz chciał kupić czyjeś milczenie, lepiej nie stosuj tybetańskich głodowych stawek.Next time you pay someone to shut up, do not use Tibetan wage rates.
Więc stosujcie Glosso Lusto.So remember, ladies, use Glosso Lusto.
Ostatni raz stosowałam antykoncepcję w latach '70 i sprzęt wyglądał jak mydło na sznurku.The last time I used a birth control device, it was the '70s, and it looked like soap on a rope.
Sama to stosowałam, nim wyszłam za mąż.But don't worry. l used it myself, before l was married.
/Widzicie, zamiast podzielić się /darem słońca, /ta kobieta, matka Gothel, /ukryła jego uzdrawiającą moc /i stosowała jako eliksir młodości /przez setki lat.You see instead of sharing the suns gift, this woman, Mother Gothel, hoarded its healing power and used it to keep herself young for hundreds of years.
Czy kiedykolwiek podczas woich badań stosowała pani Gambutrol... by przetestować swoją teorię o jego wpływie na opętanie ? Oczywiście nie.Have you ever used Gambutrol in your studies to test your theory about its effect on the possession experience?
Art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych [1], ze zmianami, przewiduje maksymalną zawartość siarki w paliwach żeglugowych stosowanych w statkach cumujących w portach Wspólnoty, w tym, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., zobowiązanie państw członkowskich do zagwarantowania, aby statki nie stosowały paliw żeglugowych o zawartości siarki przekraczającej 0,1 % na jednostkę masy oraz aby olej napędowy żeglugowy nie był wprowadzany na rynek w obrębie ich terytorium, jeżeli zawartość siarki w tym paliwie przekracza 0,1 % na jednostkę masy.Article 4b of Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels [1] as amended provides for the maximum sulphur content of marine fuels used by ships at berth in Community ports, including, as of 1 January 2010, the obligations for Member States to ensure that vessels do not use marine fuels with a sulphur content exceeding 0,1 % by mass and that marine gas oils are not placed on the market in their territory if the sulphur content of those marine gas oils exceeds 0,1 % by mass.
Może stosowałem pewne metody, które nie były popularne.Maybe I used some tactics that weren't popular.
Od mojego przyjazdu, nigdy już nie stosowałem chemikaliów lub trucizn, niczego.I really wanted to come here. And since I arrived, I've used no chemical products, no poisons or anything.
Sam je stosowałem.I've used it myself.
Chcemy naszego pana. Ponieważ wyszło na jaw, że stosował kary cielesne.Mr Hnizdo was dismissed because he used excessive corporal punishment.
Dotychczas, stosowaliśmy zimne prysznice i regularne, zaplanowane obchody. Niestety, czasy się zmieniły. Jestem zmuszony zdać się na mniej efektywną opcję:Now, we used to handle it with cold showers and regularly scheduled beatings but sadly, times have changed and I am forced to rely on a less effective option:
Gdy my, czarni, nie mieliśmy pieniędzy, stosowaliśmy wymianę towarów.When we black folks had no money, we used to trade for things.
Nigdy tu nie stosowaliśmy przeszczepu tkanki.Neutral field grafts have never been used internally.
Ten spray, który wcześniej na nich stosowaliśmy?And by the way, that spray we've used on them previously?
To jest kryterium, jakie stosowaliśmy od 10,000 lat.This is the measure we have used for 10,000 years.
Nie możesz powiedzieć czy stosowaliście znaczek korony zeszłej nocy?Can't you just tell me if you guys used a crown stamp last night?
Co jeśli oni stosowali jakiś rodzaj technologii, który przekształcał ich ciała w... nie wiem, energię, albo coś.What if they used some sort of technology that transformed their bodies into... ..l don't know, energy or something.
Dr. Shepherd, znalazłem te badania, gdzie stosowali agresywną plazmaferezę.[Alex] I found studies where they used aggressive plasmapheresis.
Jeżeli stosowali Państwo plan obniżania emisji podany w załączniku II B ust. 2, proszę odpowiedzieć na następujące pytania:If you have used the reduction scheme proposed in Annex II B(2), please answer the following questions:
Kwoty subsydiów dla eksporterów, którzy stosowali ALS, były obliczone na podstawie niepobranych ceł przywozowych (cła podstawowe i szczególne cła dodatkowe) na materiały przywożone w ramach czterech podprogramów stosowanych dla produktu rozpatrywanego w okresie dochodzenia, jak zostało to przedstawione w motywie 31 (licznik).The subsidy amounts for the exporters which used the ALS were calculated on the basis of import duties forgone (basic customs duty and special additional customs duty) on the material imported under the four subschemes used for the product concerned during the review investigation period as set out under recital 31 (numerator).
Mimo tego wielu ludzi stosowało maski, szczególnie podczas podróży, czy to załoga, czy też pasażerowie.Still, many people have used face masks to protect themselves, particularly when traveling, be it airline crew members or passengers.
Niektórzy blogerzy wyrazili swą frustrację faktem, iż tak niewiele osób stosowało media społecznościowe w doniesieniach o tym, co się stało.Some bloggers expressed their frustration with the fact that so few people from the train used social media to report about what was happening.
Podkreśla on, że w 1970 roku około 80% rządów na świecie, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi i wieloma demokratycznymi państwami Zachodniej Europy, stosowało obowiązkową służbę wojskową.He notes that, as of 1970, some 80% of the world’s governments used conscription, including the US and many of the democratic nations of Western Europe.
Ponadto stwierdzono, że sześć przedsiębiorstw kupowało cienki papier powleczony głównie od producentów unijnych, natomiast tylko jedno z nich stosowało papier przywożony z ChRL.Furthermore, it was found that the six companies purchased CFP mainly from the Union producers, while only one of them used CFP imported from the PRC.
Ponieważ jedyny współpracujący eksporter korzystał z zezwoleń wydanych w różnym czasie, oznacza to także, że przedsiębiorstwo to stosowało podczas ODP różne normy SION.Since the one cooperating exporter used licences issued at different times, this also meant that different SIONs were applied by this company under the RIP.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?