Rozpatrywać (to consider) conjugation

Polish
20 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozpatruję
I consider
rozpatrujesz
you consider
rozpatruje
he/she/it considers
rozpatrujemy
we consider
rozpatrujecie
you all consider
rozpatrują
they consider
Imperfective future tense
będę rozpatrywać
I will consider
będziesz rozpatrywać
you will consider
będzie rozpatrywać
he/she/it will consider
będziemy rozpatrywać
we will consider
będziecie rozpatrywać
you all will consider
będą rozpatrywać
they will consider
Imperative
-
rozpatruj
you consider!
niech rozpatruje
let him/her/it consider
rozpatrujmy
let's consider
rozpatrujcie
you all consider
niech rozpatrują
let them consider
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozpatrywałam
I considered
rozpatrywałaś
you considered
rozpatrywała
she considered
rozpatrywałyśmy
we considered
rozpatrywałyście
you all considered
rozpatrywały
they considered
Future feminine tense
będę rozpatrywała
I will consider
będziesz rozpatrywała
you will consider
będzie rozpatrywała
she will consider
będziemy rozpatrywały
we will consider
będziecie rozpatrywały
you all will consider
będą rozpatrywały
they will consider
Conditional feminine tense
rozpatrywałabym
I would consider
rozpatrywałabyś
you would consider
rozpatrywałaby
she would consider
rozpatrywałybyśmy
we would consider
rozpatrywałybyście
you all would consider
rozpatrywałyby
they would consider
Conditional perfective feminine tense
rozpatrywałabym była
I would have considered
rozpatrywałabyś była
you would have considered
rozpatrywałaby była
she would have considered
rozpatrywałybyśmy były
we would have considered
rozpatrywałybyście były
you all would have considered
rozpatrywałyby były
they would have considered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozpatrywałem
I considered
rozpatrywałeś
you considered
rozpatrywał
he considered
rozpatrywaliśmy
we considered
rozpatrywaliście
you all considered
rozpatrywali
they considered
Future masculine tense
będę rozpatrywał
I will consider
będziesz rozpatrywał
you will consider
będzie rozpatrywał
he will consider
będziemy rozpatrywali
we will consider
będziecie rozpatrywali
you all will consider
będą rozpatrywali
they will consider
Conditional masculine tense
rozpatrywałbym
I would consider
rozpatrywałbyś
you would consider
rozpatrywałby
he would consider
rozpatrywalibyśmy
we would consider
rozpatrywalibyście
you all would consider
rozpatrywaliby
they would consider
Conditional perfective masculine tense
rozpatrywałbym był
I would have considered
rozpatrywałbyś był
you would have considered
rozpatrywałby był
he would have considered
rozpatrywalibyśmy byli
we would have considered
rozpatrywalibyście byli
you all would have considered
rozpatrywaliby byli
they would have considered
Impersonal
rozpatrywano by
there would be considered
rozpatrywano by
there would be considered

Examples of rozpatrywać

Example in PolishTranslation in English
Jeśli któreś z was, nie wykorzystuje swojego potencjału, rozpatruję to jako porażkę z mojej strony.If each one of you does not fulfill your potential, I consider that a failure on my part.
Nie rozpatruję tego w kategoriach ryzyka.I don't consider him a risk.
Byliśmy razem tak długo... i nie wiem dlaczego rozpatrujesz sprzedanie tego oddziału?We've been together a long time now... and I don't see why you'd even consider selling off this division.
Grudniowe wydanie magazynu INFOREGIO Panorama, nr 28, omawia dogłębnie zieloną księgę i rozpatruje jej implikacje.The December edition of Inforegio’s Panorama magazine, issue 28, examines the Green Paper in depth and considers its implications.
Nie mogę uwierzyć, że w ogóle rozpatrujemy puszczenie Marilyn Tobin na tę wycieczkę.I can't believe we're even considering letting Marilyn Tobin go on the trip.
Jednostki notyfikowane wnikliwie rozpatrują wszystkie uwagi otrzymane zgodnie z ust. 5.The notified bodies shall give due consideration to any comments received in accordance with paragraph 5.
Nie rozpatrują nawet innej możliwości.They're not even considering any other options.
Niestety zaciemnia ona również oczy ludziom z dyplomami z medycyny tak, że nie rozpatrują diagnozy czerniaka złośliwego.Unfortunately, it also prevents even those with advanced medical degrees from considering melanoma as a diagnosis.
Organy centralne rozpatrują sprawę tak szybko, jak na to zezwala konieczność odpowiedniego rozważenia danej kwestii.Central Authorities shall process a case as quickly as a proper consideration of the issues will allow.
Organy centralne rozpatrują sprawę tak szybko, jak na to zezwala konieczność odpowiedniego rozważenia występujących w niej kwestii.Central Authorities shall process a case as quickly as a proper consideration of the issues will allow.
Kiedy czytacie książkę, nie rozpatrujcie tylko tego, co mówi autor.Now when you read, don't just consider what the author thinks.
Cały czas dostaję oferty, całkiem korzystne, ale nigdy ich nawet nie rozpatrywałam, bo... oczywiście kocham hotel, ale nie mogam ci tego zrobić.I get offers all the time, lucrative ones, but I never even considered it because... Of course I love the inn, but I couldn't do that to you.
Gdy BNFL stała się świadoma faktu, że inni wierzyciele uzyskują bardziej korzystne warunki niż BNFL na mocy umów o zamrożeniu zadłużenia (choć pozycji BNFL nie można porównywać bezpośrednio z pozycją innych większych wierzycieli), rozpatrywała możliwość podjęcia renegocjacji i ubiegania się o odsetki.When BNFL became aware that other creditors were obtaining more favourable terms than BNFL under the standstill arrangements (albeit that BNFL’s position was not directly comparable with BE’s other major creditors), it considered whether it should seek renegotiation and ask for interest.
Innymi słowy, Komisja rozpatrywała, czy BNFL działa zgodnie z zasadą wierzyciela postępującego zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, wyrażając zgodę na środek B.In other words, the Commission has considered whether BNFL acted in conformity with the market economy creditor principle when agreeing to Measure B.
Można jednak uznać, że M.C. Girardot miała na to przynajmniej poważną szansę, której została pozbawiona w wyniku odrzucenia jej kandydatur przez Komisję, która nie wykazała, że je rozpatrywała.It may none the less be considered that Mrs Girardot had a strong chance in that regard, of which she was deprived because of the rejection of her applications by the Commission, which, on the evidence, did not examine them.
Niektóre projekty mogą być związane z działalnością badawczą i rozwojową, dlatego też Komisja rozpatrywała je również w kontekście zasad badań i rozwoju.Some projects are possibly related to research and development activities and, therefore, the Commission considered them also in the context of the R&D Framework.
Sąd uznał jednak, że M.C. Girardot miała na to poważne szanse, których została pozbawiona poprzez odrzucenie jej zgłoszeń przez Komisję, która nie wykazała, że je rozpatrywała 16.The Court of First Instance nonetheless considered that Ms Girardot had been deprived of a genuine opportunity as a result of the rejection of her applications, without proof of examination, by the Commission. 16
Oprócz przypadków, w których wniosek nie jest rozpatrywany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 343/2003, nie wymaga się, aby Państwa Członkowskie rozpatrywały, czy wnioskodawca spełnia warunki statusu uchodźcy zgodnie z dyrektywą 2004/83/WE, w przypadku, gdy wniosek jest uznany za niedopuszczalny na mocy niniejszego artykułu.In addition to cases in which an application is not examined in accordance with Regulation (EC) No 343/2003, Member States are not required to examine whether the applicant qualifies as a refugee in accordance with Directive 2004/83/EC where an application is considered inadmissible pursuant to this Article.
W sprawie 3693/2005/ID Rzecznik rozpatrywał przestrzeganie zasady równego traktowania oferentów oraz powiązanego obowiązku zachowania przejrzystości postępowania przetargowego.In case 3693/2005/ID, the Ombudsman considered the principle of equal treatment of tenderers and the related obligation of transparency in tender procedures.
Musiała wydać album, który był po prostu niesamowity gdy rozpatrywało się go w kategoriach zły lub dobryunder examination. It should bring out a disc incredible only to be considered decent.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'consider':

None found.
Learning languages?