Różnić (to differ) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
różnię
I differ
różnisz
you differ
różni
he/she/it differs
różnimy
we differ
różnicie
you all differ
różnią
they differ
Imperfective future tense
będę różnić
I will differ
będziesz różnić
you will differ
będzie różnić
he/she/it will differ
będziemy różnić
we will differ
będziecie różnić
you all will differ
będą różnić
they will differ
Imperative
-
różnij
you differ!
niech różni
let him/her/it differ
różnijmy
let's differ
różnijcie
you all differ
niech różnią
let them differ
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
różniłam
I differed
różniłaś
you differed
różniła
she differed
różniłyśmy
we differed
różniłyście
you all differed
różniły
they differed
Future feminine tense
będę różniła
I will differ
będziesz różniła
you will differ
będzie różniła
she will differ
będziemy różniły
we will differ
będziecie różniły
you all will differ
będą różniły
they will differ
Conditional feminine tense
różniłabym
I would differ
różniłabyś
you would differ
różniłaby
she would differ
różniłybyśmy
we would differ
różniłybyście
you all would differ
różniłyby
they would differ
Conditional perfective feminine tense
różniłabym była
I would have differed
różniłabyś była
you would have differed
różniłaby była
she would have differed
różniłybyśmy były
we would have differed
różniłybyście były
you all would have differed
różniłyby były
they would have differed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
różniłem
I differed
różniłeś
you differed
różnił
he differed
różniliśmy
we differed
różniliście
you all differed
różnili
they differed
Future masculine tense
będę różnił
I will differ
będziesz różnił
you will differ
będzie różnił
he will differ
będziemy różnili
we will differ
będziecie różnili
you all will differ
będą różnili
they will differ
Conditional masculine tense
różniłbym
I would differ
różniłbyś
you would differ
różniłby
he would differ
różnilibyśmy
we would differ
różnilibyście
you all would differ
różniliby
they would differ
Conditional perfective masculine tense
różniłbym był
I would have differed
różniłbyś był
you would have differed
różniłby był
he would have differed
różnilibyśmy byli
we would have differed
różnilibyście byli
you all would have differed
różniliby byli
they would have differed
Impersonal
różniono by
there would be differed
różniono by
there would be differed

Examples of różnić

Example in PolishTranslation in English
"Prezydent docenia jego długi usług, respektuje jego prawa do różnić I będzie mu brakowało. " Wyglądasz fajny."The president appreciates his long service, respects his right to differ and he will be missed." You look spiffy.
Biorąc pod uwagę, że w wyniku wdrożenia krajowych środków wykonawczych mogą obowiązywać różne przepisy, w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych usilnie zaleca się użytkownikom CPCS omówienie niniejszych wytycznych z krajowymi organami ds. ochrony danych, ponieważ zasady mogą się różnić, np. w zależności od rodzaju informacji przekazywanych osobom fizycznym bądź obowiązku zgłoszenia niektórych operacji związanych z przetwarzaniem danych organom ds. ochrony danych.Given that national implementation measures may give rise to differing rules, in order to ensure compliance with data protection rules, CPCS users are strongly advised to discuss these guidelines with their national data protection authorities since rules may vary, for example, on the information to be provided to individuals or the duty to notify certain data processing operations to data protection authorities.
- Dlaczego tak się od niego różnię?So how come I'm so different?
- Niczym się nie różnię od innych.- Ain't no different than all the rest.
- Tak bardzo sie różnię?- Do I look so different?
/Wygląda na to, /że się od nich nie różnię.I guess I'm no different
A tak naprawdę nie różnię się od innych ludzi.The truth is, I'm no different to anyone else.
-Nie różnisz się od innych chłopów.- You're no different than any other guy.
..jak bardzo różnisz się od nas wszystkich...how different you are from all of us.
/Niczym się nie różnisz /od mamy. /Różnię się.You're no different than Mom.
A co do rodzeństwa. Bardzo różnisz się od swoich sióstr.You've become very different from your sisters.
A czym specjalnym Ty się od nas różnisz? Coż myślę, że różnica między Toba a taką cipą jak ja jest taka, że nie jeżdze z bandą idotów, i nie atakuję niewinnych ludzi.Well, imagine the difference between you and a queer like me is that I do not walk the streets with a bunch of idiots attacking innocent people listen, I did not hit anyone
* W MSR 17 stosuje się termin „wartość godziwa” w sposób, który różni się w niektórych aspektach od definicji wartości godziwej w MSSF 13.* IAS 17 uses the term ‘fair value’ in a way that differs in some respects from the definition of fair value in IFRS 13.
"Nie sądż książki po okładce". Nie różnimy się tak bardzo od siebie.We are not all that different, Paul Atreides, you and me.
"Ty i ja nie różnimy się aż tak bardzo."We're not so very different you and l.
"Ty i ja nie różnimy się tak bardzo"."We're not so different you and I"
- ... na piciu i mordowaniu Fey? Twoja eks i ja bardzo się różnimy.Well, your ex-Wife and i are very different women.
- Aż tak bardzo się nie różnimy.We're not that different.
- Aż tak się od nas różnicie?Are you so different ?
- Wiem, że różnicie się wiekowo, ale myślę, że od razu się polubicie.Listen, I know there's a difference in your ages, but I really think the two of you will hit it off.
- Zbytnio się różnicie.- You're too different.
- Zobaczysz, jak się różnicie.- See how different you are.
A wy różnicie się, jak dzień od nocy.And you guys are different in every regard.
"Gdy miałaś stu mężczyzn, dociera do ciebie, że właściwie niczym się nie różnią"."When you've had 100 men, "you realise there's no real difference between them."
"Kobiety właściwie nie różnią się od kaloryferów"."Women are essentially no different from radiators."
"To dlatego dziewczyny różnią się od chłlopców" Niech ktoś ją uciszy"That's just why a girl's different from a guy"
- Ale zwierzęta się różnią.- Aren't they different?
- Aż tak się nie różnią.Well... it's not that different.
Co więcej, wydruki z wyliczeniem wynagrodzenia, które otrzymywała począwszy od czerwca 1998 r. różniły się w tym względzie od wydruku z kwietnia 1998 r.Moreover, her pay slips from June 1998 onwards differed in that respect from her pay slip of April 1998.
Decyzje w zakresie polityki pieniężnej krajowych banków centralnych, które opierają swoją politykę na celu inflacyjnym i nie uczestniczą w ERM II różniły się w poszczególnych krajach i odzwierciedlały różne efekty cykliczne i perspektywy inflacyjne.The monetary policy decisions of those NCBs with inflation targets that are not participating in ERM II differed across countries, mainly reflecting their different cyclical positions and inflationary outlook.
Handlowcy, którzy przyzwalali na taki wywóz, byli karani przez zmniejszanie przydzielanych im partii towaru lub poprzez całkowity bojkot.W rezultacie ceny konsoli i gier znacznie różniły się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, przy czym w Zjednoczonym Królestwie były one aż o 65% niższe niż w Niemczech i Niderlandach.Traders who allowed these exports were punished by being given smaller shipments or by being boycotted altogether.As a result, prices for play consoles and games differed widely from one European Union country to another, with the United Kingdom being up to 65 % cheaper than Germany and the Netherlands.
Istniała faktycznie wyraźna struktura w zakresie ich cen eksportowych, które różniły się znacznie w zależności od nabywców, regionów, a także od okresów, przy czym różnica sięgała 30 % w przypadku identycznych modeli produktu objętego postępowaniem.Indeed, there was a clear pattern of their export prices which differed significantly among different purchasers and regions, as well as time periods (up to 30 % for identical models of the product concerned).
Komisja przypomina również, iż w okresie właściwym dla okoliczności faktycznych sprawy decyzje oparte na art. 256 WE były przyjmowane przez Komisję działającą jako organ kolegialny w ramach szczególnej procedury i różniły się formą od pism kierowanych do skarżącej w ramach fazy przygotowawczej procedury odzyskania kwot należnych.Furthermore, the Commission points out that, at the time at which the facts occurred, decisions based on Article 256 EC were adopted by the Commission as a collegiate authority, in accordance with a special procedure, and differed in their presentation from the letters sent to the applicant in the framework of the preparatory phase of recovery.
Aby rozporządzenie nie straciło na skuteczności, a jego cele zostały w pełni osiągnięte, należy zakazać wprowadzania jakichkolwiek zmian w zakresie parametrów technicznych wiadomości SMS dostarczanej w roamingu, które sprawiłyby, że różniłaby się ona od krajowej wiadomości SMS.In order to ensure that the Regulation is not deprived of its effectiveness and that its objectives are fully met, any changes to the technical parameters of a roaming SMS message which would differentiate it from a domestic SMS message should be prohibited.
W celu zapewnienia, aby niniejsze rozporządzenie nie zostało pozbawione skuteczności, a jego cele zostały w pełni osiągnięte, należy zakazać wprowadzania jakichkolwiek zmian w zakresie parametrów technicznych wiadomości SMS dostarczanej w roamingu, które sprawiłyby, że różniłaby się ona od krajowej wiadomości SMS.In order to ensure that this Regulation is not deprived of its effectiveness and that its objectives are fully met, any changes to the technical parameters of a roaming SMS message which would differentiate it from a domestic SMS message should be prohibited.
Dane nie wskazywały na to, aby przeciętny rabat oferowany w EOG różnił się od rabatu oferowanego w USA bądź w innych częściach świata.The data did not suggest that the average discount offered in the EEA differed from that offered in the US or in the rest of the world.
Ale choć było wiele rozbieżności, nigdy nie różniliśmy się w sprawach zasadniczych.But though we've had many differences, we never differed in fundamentals.
Tak, ale różniliśmy się na poziomie przyjacielskim, szanując czystość naszych motywów.Yes, but we have only differed as friends should do, respecting the purity of each other's motives.
Chociaż bliskierodzajowikoncesji DBFO (projekt-budowa-finansowanie-eksploatacja), PPP Galileo różniło się od niegoistotnie: prywatny koncesjonariusz miał zobowiązać się do wybudowania,sfinansowaniai obsługiwania nowegosys-temu, któryzostałzaprojektowanyi przekazany mu przezsektor publiczny(ramka 2).While close to the DBFO (design —build —finance — operate)concessiontype,the Galileo PPP differed significantly in that a private concession holder was expected to commit itself to building, financing and operating a new system that had been conceived and handed over bythe publicsector(Box 2).
Komisja wykorzystała również dane przedstawione przez Oracle po wysłuchaniu w celu zbadania, czy zachowanie Oracle różniło się w zależności od lokalizacji składanej oferty.The Commission also used the bidding data submitted by Oracle after the oral hearing to investigate whether Oracle’s behaviour differed depending on the location of the bid.
Na mocy nowych przepisów dotyczących funduszy strukturalnych (rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.U. L 161 z 26.6.1999) źródło finansowania wspólnotowego środków rozwoju obszarów wiejskich różniło się w zależności od danego obszaru:Under the new Structural Funds regulation ((EC) No 1260/1999 (OJ L 161, 26.6.1999)), the source of Community funding for rural development measures differed according to the territory concerned:
Komisja jednak nie może zgodzić się z tą opinią, gdyż nie sugeruje to powierzenia lub nałożenia żadnego szczególnego zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, które różniłoby się od zobowiązań ciążących na prywatnym podmiocie wynajmującym.The Commission, however, cannot agree with such a position, since this fact in itself does not imply any entrustment or any imposition of specific public service obligations that would differ from obligations falling upon any private lessor.

More Polish verbs

Related

odróżnić
distinguish
poróżnić
embroil
rozróżnić
distinguish
wyróżnić
distinguish

Similar

możnić
do
ważnić
do

Similar but longer

odróżnić
distinguish
opróżnić
empty
poróżnić
embroil
spróżnić
do
wyróżnić
distinguish

Other Polish verbs with the meaning similar to 'differ':

None found.
Learning languages?