Przyznawać (to grant) conjugation

Polish
23 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przyznaję
I grant
przyznajesz
you grant
przyznaje
he/she/it grants
przyznajemy
we grant
przyznajecie
you all grant
przyznają
they grant
Imperfective future tense
będę przyznawać
I will grant
będziesz przyznawać
you will grant
będzie przyznawać
he/she/it will grant
będziemy przyznawać
we will grant
będziecie przyznawać
you all will grant
będą przyznawać
they will grant
Imperative
-
przyznawaj
you grant!
niech przyznaje
let him/her/it grant
przyznawajmy
let's grant
przyznawajcie
you all grant
niech przyznają
let them grant
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przyznawałam
I granted
przyznawałaś
you granted
przyznawała
she granted
przyznawałyśmy
we granted
przyznawałyście
you all granted
przyznawały
they granted
Future feminine tense
będę przyznawała
I will grant
będziesz przyznawała
you will grant
będzie przyznawała
she will grant
będziemy przyznawały
we will grant
będziecie przyznawały
you all will grant
będą przyznawały
they will grant
Conditional feminine tense
przyznawałabym
I would grant
przyznawałabyś
you would grant
przyznawałaby
she would grant
przyznawałybyśmy
we would grant
przyznawałybyście
you all would grant
przyznawałyby
they would grant
Conditional perfective feminine tense
przyznawałabym była
I would have granted
przyznawałabyś była
you would have granted
przyznawałaby była
she would have granted
przyznawałybyśmy były
we would have granted
przyznawałybyście były
you all would have granted
przyznawałyby były
they would have granted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przyznawałem
I granted
przyznawałeś
you granted
przyznawał
he granted
przyznawaliśmy
we granted
przyznawaliście
you all granted
przyznawali
they granted
Future masculine tense
będę przyznawał
I will grant
będziesz przyznawał
you will grant
będzie przyznawał
he will grant
będziemy przyznawali
we will grant
będziecie przyznawali
you all will grant
będą przyznawali
they will grant
Conditional masculine tense
przyznawałbym
I would grant
przyznawałbyś
you would grant
przyznawałby
he would grant
przyznawalibyśmy
we would grant
przyznawalibyście
you all would grant
przyznawaliby
they would grant
Conditional perfective masculine tense
przyznawałbym był
I would have granted
przyznawałbyś był
you would have granted
przyznawałby był
he would have granted
przyznawalibyśmy byli
we would have granted
przyznawalibyście byli
you all would have granted
przyznawaliby byli
they would have granted
Impersonal
przyznawano by
there would be granted
przyznawano by
there would be granted

Examples of przyznawać

Example in PolishTranslation in English
Aby państwa EFTA mogły przyznawać taką pomoc, należy zgłosić mapę obszarów objętych pomocą, a mapa ta musi być zatwierdzona przez Urząd.For the EFTA States to be able to grant such aid, a map of assisted areas has to be notified and approved by the Authority.
Bułgaria i Rumunia mogą przyznawać wsparcie w ramach niniejszego artykułu tylko, jeśli do 1 lutego 2014 r. postanowią nie przyznawać w 2014 r. żadnych uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich na mocy art. 132.Bulgaria and Romania may grant aid under this Article only if they decide, by 1 February 2014, not to grant, in 2014, any complementary national direct payments under Article 132.
I przyznajemy to dobrodziejstwo.And we grant you this boon.
/Jestem przekonany, /że mi go przyznają.I'm confident that they will grant me permanent status.
Aby uniknąć sytuacji, kiedy Państwa Członkowskie przyznają pomoc państwa przekraczającą potrzeby plantatorów buraków cukrowych, określenie łącznej kwoty odnośnej pomocy państwa powinno podlegać zatwierdzeniu przez Komisję, z wyjątkiem przypadku Włoch, gdzie maksymalny poziom potrzeb najwydajniejszych plantatorów buraków cukrowych związanych z dostosowaniem do warunków rynkowych po reformie można oszacować na 11 EUR na tonę wyprodukowanych buraków cukrowych.To avoid Member States granting State aid exceeding the needs of their sugar beet growers the determination of the total amount of the State aid concerned should be made subject to Commission approval, except in the case of Italy where the maximum need for most productive sugar beet to adapt to the market conditions after the reform can be estimated at EUR 11 per tonne of sugar beet produced.
Agencje krajowe przyznają dotacje beneficjentom w danym państwie członkowskim.The national agencies shall distribute grants to beneficiaries located in their respective Member States.
Agencje krajowe przyznają dotacje wybranym koordynatorom projektów mieszczącym się w państwie członkowskim danej agencji, którzy odpowiedzialni są za podział środków pomiędzy partnerów biorących udział w projekcie.The national agencies shall distribute grants to selected project coordinators located in their respective Member States, which shall be responsible for distributing the funds to the partners involved in the projects.
Od roku 1971 Wspólnota przyznawała preferencje handlowe krajom rozwijającym się w ramach planu ogólnych preferencji taryfowych.Since 1971, the Community has granted trade preferences to developing countries, in the framework of its scheme of generalised tariff preferences.
W celu zmniejszenia lub wyeliminowania takiego podwójnego opodatkowania dywidend w wymiarze ekonomicznym lub prawnym większość państw członkowskich tradycyjnie przyznawała ulgę podatkową podmiotom otrzymującym dywidendę, mającym siedzibę dla celów podatkowych na ich terytorium, jednostronnie lub na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosując metodę zwolnienia albo metodę zaliczenia.In order to reduce or eliminate such economic and/or juridical double taxation of the dividend, most Member States have historically granted relief to recipients of dividends resident for tax purposes in their territory, either unilaterally or pursuant to a double taxation convention, using either the exemption method or the credit method.
W oczekiwaniu na ostateczną decyzję Komisji Austria przyznawała korzyści przewidziane w mechanizmie wyłączenia [8] na podstawie przepisu w tymczasowych ramach prawnych dopuszczających udzielenie pomocy do wysokości 500000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. [9].Pending a final decision on the part of the Commission, Austria granted the benefits provided for in the exemption mechanism [8] on the basis of the provision in the Temporary Framework allowing aid of up to EUR 500000 to be given in the period from 1 January 2008 to 31 December 2010 [9].
Wartość nieruchomości w 2001 r. nie ma decydującego znaczenia dla oceny, czy przedmiotowa transakcja wiązała się z przyznaniem pomocy państwa, ponieważ sprzedaż nie została przeprowadzona w 2001, ale w 2007 r. Mimo że umowa opcyjna z 2001 r. przyznawała Asker Brygge prawo do zakupu nieruchomości w ciągu kolejnych 10 lat, nieruchomość pozostawała w międzyczasie własnością gminy, dopóki spółka Asker Brygge nie zdecydowałaby się skorzystać z opcji.The value of the property in 2001 is not decisive for the assessment of whether state aid was granted with the current transaction since the sale was not carried out in 2001, but in 2007. Whereas the option agreement of 2001 gave Asker Brygge a right to buy the property for the next 10 years, the property remained with the municipality in the meantime, for as long as Asker Brygge did not call upon the option.
Wyrokiem z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie C-413/04, Parlament przeciwko Radzie [6], Trybunał Sprawiedliwości uchylił dyrektywę 2004/85/WE w zakresie, w jakim przyznawała ona Estonii odstępstwo od stosowania art. 21 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2003/54/WE wykraczające poza 31 grudnia 2008 r. i związany z nim obowiązek zapewnienia jedynie częściowego otwarcia rynku obejmującego 35 % zużycia na dzień 1 stycznia 2009 r. oraz obowiązek corocznego informowania o progach zużycia, obejmujących dodatkowo odbiorców końcowych.By judgment of 28 November 2006 in Case C-413/04, Parliament v. Council [6], the Court of Justice annulled Directive 2004/85/EC, in so far as it granted Estonia a derogation from the application of Article 21(1)(b) and (c) of Directive 2003/54/EC going beyond 31 December 2008 and imposed a corresponding obligation to ensure only a partial opening of the market representing 35 % of consumption on 1 January 2009 and an obligation to communicate annually the consumption thresholds extending eligibility to final customers.
Jeżeli chodzi o kryterium służące ustaleniu, czy środki przyznawały „dodatkową korzyść, której spółka nie uzyskałaby w normalnych warunkach rynkowych”, ponieważ prywatny inwestor, kierujący się możliwością uzyskania zysku w perspektywie długoterminowej, nie przyznałby jej wsparcia w tej samej wysokości, Komisja wyraziła wątpliwość, czy prywatny inwestor zachowałby się tak jak LG i przyznał środki kapitałowe, biorąc pod uwagę długi okres, w którym spółka ÅI ponosiła straty lub, w najlepszym przypadku, osiągała bardzo niewielkie zyski.As regards the criterion of whether the measures granted an ‘advantage which it would not have obtained under normal market conditions’ because a private investor, guided by the prospect of profitability in the long run, would not have given the same support, the Commission doubted that a private investor would have provided capital as the LG did, given ÅI’s long record of losses or, at best, very modest profits.
Komisja stwierdziła, że ani „ustawa o ogłaszaniu aktów”, ani pisma wysłane zainteresowanym przez władze regionalne w celu potwierdzenia otrzymania wniosku o finansowanie, ani też istnienie „praktyki”, w oparciu o którą władze regionalne przyznawały oczekiwane finansowanie projektom, które po uprzedniej ocenie i na mocy uchwały przyjętej przez Giunta regionale, zostały wpisane na listę projektów kwalifikujących się do finansowania ze środków publicznych nie mogły doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwa znajdujące się na liście miałyby podstawy do tego, by oczekiwać, że będą mogły skorzystać z finansowania przewidzianego na okres 1994-1999.The Commission took the view that neither the Law on the publication of official acts nor the letters sent by the regional authorities to those concerned to acknowledge receipt of their applications for funding nor the fact that the regional authorities had always granted the expected funding to projects that, after assessment, they had decided to put on the ranking list of projects eligible for public financing should have created in the undertakings on that list a legitimate expectation of receiving any of the financing planned for the 1994-99 programming period.
Na tej podstawie przewoźnikom z państw trzecich były przyznawane prawa przewozowe na mocy umów dwustronnych, przy czym dwie strony umowy często przyznawały prawa przewozowe jedynie przewoźnikom będącym obywatelami tych państw („klauzula narodowościowa”).On this basis, traffic rights were granted to carriers from third countries through bilateral agreements, whereby the two signing States o en grant traffic rights only to carriers having the nationality of those States (‘nationality clause’).
Niemcy przyznawały roczne wkłady, naruszając przepisy art. 108 ust. 3 TFUE.Germany granted the annual contributions in breach of Article 108(3) TFEU.
Państwa Członkowskie, które w szczególności w zastosowaniu ich zobowiązań międzynarodowych, przyznawały do dnia 29 października 1993 r. czas ochrony dłuższy niż ten, który wynika z przepisów ust. 1 i 2, mogą utrzymać taką ochronę do chwili zawarcia umów międzynarodowych dotyczących czasu ochrony prawa autorskiego lub praw pokrewnych.Member States which, on 29 October 1993, in particular pursuant to their international obligations, granted a longer term of protection than that which would result from the provisions of paragraphs 1 and 2 may maintain this protection until the conclusion of international agreements on the term of protection of copyright or related rights.
Norweski program przyznawał wsparcie w wysokości do 50 % kwalifikujących się kosztów.The Norwegian scheme granted up to 50 % of eligible costs.
Co więcej, w każdym konkretnym przypadku bardzo trudno byłoby w usystematyzowany sposób określić — nawet gdyby państwo członkowskie zamieszkania przyznawało ulgę lub przywilej podatkowy — czy w pełni zneutralizowane zostały niekorzystne następstwa opodatkowania w państwie członkowskim, w którym majątek jest położony.Moreover, it would be very difficult to establish systematically in each case, even if the State of residence provided for a concession or credit to be granted, whether the disadvantageous effect of the taxation in the Member State where the property was situated would be fully offset.
Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu przyznawało roczną stopę procentową do wysokości do 1,25 % ogółem lub do 1 % w przypadku udzielenia gwarancji w ramach TGW.the Ministry of Industry, Tourism and Trade granted an annual interest rate of up to 1,25 % in general or up to 1 % if guaranteed by a mutual guarantee scheme.
W sprawie tej bowiem uregulowanie fińskie przyznawało osobom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Finlandii uprawnienie do zaliczenia na poczet podatku związane z dywidendami wypłaconymi przez spółki z siedzibą w tym państwie członkowskim.In Manninen, the Finnish rules granted to persons primarily taxable in Finland a tax credit in respect of dividends paid by companies established in that Member State.
Z uwzględnieniem warunków w nim określonych, wymienione rozporządzenie przyznawało towarom wyprodukowanym i bezpośrednio wywożonym przez Chimco AD do pierwszego niezależnego odbiorcy we Wspólnocie zwolnienie z płatności przedmiotowych ostatecznych ceł antydumpingowych, jako że zobowiązanie tego przedsiębiorstwa zostało przyjęte w sposób ostateczny już na etapie nałożenia ceł tymczasowych.Subject to the conditions set out therein, this Regulation also granted goods produced and directly exported to the first independent customer in the Community by Chimco AD an exemption to the payment of the definitive anti-dumping duties as an undertaking had already been accepted definitively from this company at the provisional stage of the proceeding.
Z zastrzeżeniem warunków w nim określonych, wymienione rozporządzenie przyznawało towarom wyprodukowanym i bezpośrednio wywożonym przez Chimco AD do pierwszego niezależnego odbiorcy we Wspólnocie zwolnienie z płatności przedmiotowych ostatecznych ceł antydumpingowych, jako że zobowiązanie tego przedsiębiorstwa zostało przyjęte w sposób ostateczny już na etapie nałożenia ceł tymczasowych.Subject to the conditions set out therein, this Regulation also granted goods produced and directly exported to the first independent customer in the Community by Chimco AD an exemption to the definitive anti-dumping duties as an undertaking had already been accepted definitively from this company at the provisional stage of the proceeding.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'grant':

None found.
Learning languages?