Przewozić (to carry) conjugation

Polish
26 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przewożę
I carry
przewozisz
you carry
przewozi
he/she/it carries
przewozimy
we carry
przewozicie
you all carry
przewożą
they carry
Imperfective future tense
będę przewozić
I will carry
będziesz przewozić
you will carry
będzie przewozić
he/she/it will carry
będziemy przewozić
we will carry
będziecie przewozić
you all will carry
będą przewozić
they will carry
Imperative
-
przewoź
you carry!
niech przewozi
let him/her/it carry
przewoźmy
let's carry
przewoźcie
you all carry
niech przewożą
let them carry
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przewoziłam
I carried
przewoziłaś
you carried
przewoziła
she carried
przewoziłyśmy
we carried
przewoziłyście
you all carried
przewoziły
they carried
Future feminine tense
będę przewoziła
I will carry
będziesz przewoziła
you will carry
będzie przewoziła
she will carry
będziemy przewoziły
we will carry
będziecie przewoziły
you all will carry
będą przewoziły
they will carry
Conditional feminine tense
przewoziłabym
I would carry
przewoziłabyś
you would carry
przewoziłaby
she would carry
przewoziłybyśmy
we would carry
przewoziłybyście
you all would carry
przewoziłyby
they would carry
Conditional perfective feminine tense
przewoziłabym była
I would have carried
przewoziłabyś była
you would have carried
przewoziłaby była
she would have carried
przewoziłybyśmy były
we would have carried
przewoziłybyście były
you all would have carried
przewoziłyby były
they would have carried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przewoziłem
I carried
przewoziłeś
you carried
przewoził
he carried
przewoziliśmy
we carried
przewoziliście
you all carried
przewozili
they carried
Future masculine tense
będę przewoził
I will carry
będziesz przewoził
you will carry
będzie przewoził
he will carry
będziemy przewozili
we will carry
będziecie przewozili
you all will carry
będą przewozili
they will carry
Conditional masculine tense
przewoziłbym
I would carry
przewoziłbyś
you would carry
przewoziłby
he would carry
przewozilibyśmy
we would carry
przewozilibyście
you all would carry
przewoziliby
they would carry
Conditional perfective masculine tense
przewoziłbym był
I would have carried
przewoziłbyś był
you would have carried
przewoziłby był
he would have carried
przewozilibyśmy byli
we would have carried
przewozilibyście byli
you all would have carried
przewoziliby byli
they would have carried
Impersonal
przewożono by
there would be carried
przewożono by
there would be carried

Examples of przewozić

Example in PolishTranslation in English
.1 nowe statki pasażerskie ro-ro mogące przewozić 400 osób lub więcej spełniają wymagania prawidła II-1/B/8 pkt .2.3, przy zakładanym uszkodzeniu w jakimkolwiek punkcie długości L statku; oraz.1 new ro-ro passenger ships certified to carry 400 persons or more shall comply with the provisions of paragraph .2.3 of Regulation II-1/B/8, assuming the damage applied anywhere within the ship's length L; and
.2 istniejące statki pasażerskie ro-ro mogące przewozić 400 osób lub więcej spełniają wymagania pkt 1 nie później niż do dnia pierwszego okresowego przeglądu przeprowadzonego po dniu dostosowania określonym w ppkt .2.1, .2.2 lub .2.3, który następuje najpóźniej:.2 existing ro-ro passenger ships certified to carry 400 persons or more shall comply with the requirements of paragraph .1 not later than the date of the first periodical survey after the date of compliance prescribed in subparagraph .2.1, .2.2 or .2.3 which occurs the latest:
Całkowita ilość jednostek ratunkowych odpowiada wartościom procentowym ujętym w powyższej tabeli, a łączna pojemność jednostek ratunkowych oraz dodatkowych tratw ratunkowych powinna być równa 110 % całkowitej liczby osób (N), które statek, zgodnie z posiadanym świadectwem, może przewozić.The total number of survival craft shall be in accordance with the percentage mentioned in the table above and the aggregate capacity of a combination of survival craft and additional life-rafts shall be 110 % of the total number of persons (N) the ship is certified to carry.
Całkowita pojemność jednostek ratunkowych, w tym dodatkowych tratw ratunkowych, powinna odpowiadać wymaganiom określonym w powyższej tabeli, tj. 1,10N = 110 % a 1,25N = 125 % całkowitej liczby osób (N), które statek, zgodnie z posiadanym świadectwem, może przewozić.The total/aggregated capacity of survival craft, including additional life rafts, shall be in accordance with the requirements in the table above, i.e. 1,10N = 110 % and 1,25N = 125 % of the total number of persons (N) the ship is certified to carry.
Czy to przestępstwo przewozić kamień?Now tell me something. Is it a crime for a man to carry a stone?
-Co przewozisz?-Hello. What are you carrying?
A co ty przewozisz?And what are you carrying?
Co przewozisz?What are you carrying?
Co tam przewozisz?- What's that you're carrying around? KURT: What is that?
Czy przewozisz coś o czym powinienem wiedzieć?Are you carrying anything I should know about?
Bez uszczerbku dla art. 37 pkt 5, statek rybacki z państwa trzeciego otrzymuje zezwolenie na wstęp do portu jedynie w przypadku, gdy informacje określone w art. 6 ust. 1 są kompletne i, jeżeli statek z państwa trzeciego przewozi na pokładzie produkty rybołówstwa, gdy towarzyszy im świadectwo połowowe, o którym mowa w art. 6 ust. 2.Without prejudice to point 5 of Article 37, a third country fishing vessel shall be granted authorisation to access the port only if the information set out in Article 6(1) is complete and, if the third country vessel carries on board fishery products, is accompanied by the catch certificate referred to in Article 6(2).
Choć większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, transport morski przewozi większość towarów transportowanych na świecie.Though most consumers do not realise it, maritime transport carries the bulk of the world’s goods.
Kiedy przewozimy narkotyki, to przed nami jedzie samochód, który sprawdza czy droga jest czysta.When you carry drugs, another car drives ahead to scope out.
Nie przewozimy złota.We're not carrying gold.
Nikt by nie wiedział o embrionach, które przewozimy, ja i Newt.Nobody would know about the embryos we were carrying. Me and Newt.
NorthLink 1 stwierdziło, że nie może „działać w sytuacji, w której przewozimy [NorthLink 1] przyczepy bezpłatnie lub za bardzo małe kwoty”.NorthLink 1 stated that it could not ‘sustain a situation when we [NorthLink 1] carry trailers for free or for very small amounts’.
Paul, czy nie przewozimy kilku sond górniczych?Paul, aren't we carrying a couple of mining probes?
Podejrzewamy, że przewozicie broń dla Kardazjańskich kolonistów w Strefie.We believe you're carrying Cardassian weapons to their colonies.
Ci, którzy przewożą narkotyk.The others carrying the drugs.
Dobrze wiedział co przewożą rycerze.He knew what the knights were carrying.
Dokumentacja mówi, - że przewożą ciało...According to the customs paperwork, they're carrying back the body of...
Nie przewoź nikomu walizki, jak dobrze by nie wyglądał.Never carry a suitcase across state lines for a man, no matter how good he looks.
Brak też wzmianek, by kiedykolwiek przewoziła niewolników.Not only that. There is no record that she ever carried slaves.
pomiędzy styczniem i marcem 2005 r. Alitalia przewoziła średnio [...] pasażerów w trakcie jednego lotu, nie zaś 30 jak twierdzą zainteresowane strony;between January and March 2005, Alitalia carried on average not 30, as claimed, but […] passengers per flight;
"Celnicy dostali telefon, że Davis i Marano przewoziły narkotyki."Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call.
nazwę towarzystwa lotniczego (ewentualnie jego skrót), które przewoziło towary,the name (which may be abbreviated) of the airline which carried the goods,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning languages?