Przestrzegać (to observe) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przestrzegam
I observe
przestrzegasz
you observe
przestrzega
he/she/it observes
przestrzegamy
we observe
przestrzegacie
you all observe
przestrzegają
they observe
Imperfective future tense
będę przestrzegać
I will observe
będziesz przestrzegać
you will observe
będzie przestrzegać
he/she/it will observe
będziemy przestrzegać
we will observe
będziecie przestrzegać
you all will observe
będą przestrzegać
they will observe
Imperative
-
przestrzegaj
you observe!
niech przestrzega
let him/her/it observe
przestrzegajmy
let's observe
przestrzegajcie
you all observe
niech przestrzegają
let them observe
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przestrzegałam
I observed
przestrzegałaś
you observed
przestrzegała
she observed
przestrzegałyśmy
we observed
przestrzegałyście
you all observed
przestrzegały
they observed
Future feminine tense
będę przestrzegała
I will observe
będziesz przestrzegała
you will observe
będzie przestrzegała
she will observe
będziemy przestrzegały
we will observe
będziecie przestrzegały
you all will observe
będą przestrzegały
they will observe
Conditional feminine tense
przestrzegałabym
I would observe
przestrzegałabyś
you would observe
przestrzegałaby
she would observe
przestrzegałybyśmy
we would observe
przestrzegałybyście
you all would observe
przestrzegałyby
they would observe
Conditional perfective feminine tense
przestrzegałabym była
I would have observed
przestrzegałabyś była
you would have observed
przestrzegałaby była
she would have observed
przestrzegałybyśmy były
we would have observed
przestrzegałybyście były
you all would have observed
przestrzegałyby były
they would have observed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przestrzegałem
I observed
przestrzegałeś
you observed
przestrzegał
he observed
przestrzegaliśmy
we observed
przestrzegaliście
you all observed
przestrzegali
they observed
Future masculine tense
będę przestrzegał
I will observe
będziesz przestrzegał
you will observe
będzie przestrzegał
he will observe
będziemy przestrzegali
we will observe
będziecie przestrzegali
you all will observe
będą przestrzegali
they will observe
Conditional masculine tense
przestrzegałbym
I would observe
przestrzegałbyś
you would observe
przestrzegałby
he would observe
przestrzegalibyśmy
we would observe
przestrzegalibyście
you all would observe
przestrzegaliby
they would observe
Conditional perfective masculine tense
przestrzegałbym był
I would have observed
przestrzegałbyś był
you would have observed
przestrzegałby był
he would have observed
przestrzegalibyśmy byli
we would have observed
przestrzegalibyście byli
you all would have observed
przestrzegaliby byli
they would have observed
Impersonal
przestrzegano by
there would be observed
przestrzegano by
there would be observed

Examples of przestrzegać

Example in PolishTranslation in English
- Zawsze przestrzegam przepisów.- I always observe the rules.
Ale ty go nie przestrzegasz.But you don't observe Shabbat.
My tu ściśle przestrzegamy separacji między-światowej.We scrupulously observe a full separation between worlds here.
Nie wiem jak Żydzi modlą się w Anglii, Jesse ben Benjamin... ale my przestrzegamy prawa, zrozumiano?I don't know how Jews pray in England, Jesse ben Benjamin... but here we observe the rules, yes?
Od punktu widzenia statystyka nie przestrzegamy incydentów imienia w sobie mówiąc , że każdy jest imieniem bardzo wspólnym przestrzegamy jak czynniki zestawiają między sobą.From a statistical point of view we don't observe the incidences of the name in yes saying that each one is a very common name we observe as the factors they combine to each other.
Bez uszczerbku dla ust. 10 i 11 niniejszego artykułu, dla stosowania dyscypliny finansowej oraz zmniejszeń liniowych zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia oraz stosowania art. 63 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, państwa członkowskie przyznają płatność, o której mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom, którzy przestrzegają praktyk, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, które mają w ich przypadku zastosowanie, oraz w zakresie, w jakim rolnicy ci przestrzegają art. 44, 45 i 46 niniejszego rozporządzenia.Without prejudice to paragraphs 10 and 11 of this Article, to the application of financial discipline and of linear reductions in accordance with Article 7 of this Regulation and to the application of Article 63 of Regulation (EU) No 1306/2013, Member States shall grant the payment referred to in this Chapter to farmers who observe the practices referred to in paragraph 1 of this Article that are relevant for them, and to the extent that those farmers comply with Articles 44, 45 and 46 of this Regulation.
Słuchałam twoich poleceń i przestrzegałam dni separacji. Liczyłam 7 dni.I heeded your commandment and observed the days of separation.
Stwierdzono, że zmienione zobowiązanie spełnia wszystkie niezbędne kryteria przyjęcia określone w rozporządzeniu (WE) nr 992/2004, czyli, i) że zainteresowane firmy ustalałyby swoje ceny sprzedaży na poziomach, które w znaczący sposób przyczyniają się do wyeliminowania szkody, ii) że firmy przestrzegałyby niektórych wielkości przywozu w odniesieniu do sprzedaży odbiorcom w UE 10 oraz, iii) w szerokim zakresie firmy przestrzegałyby swojej tradycyjnej struktury sprzedaży klientom indywidualnym w UE 10.It was concluded that the revised undertaking fulfilled all the necessary criteria for acceptance laid down in Regulation (EC) No 992/2004, namely that: (i) the sales prices of the companies concerned would be at levels which significantly contribute to the elimination of injury; (ii) the companies would observe certain import volumes for sales to customers in the EU10; and (iii) they would also broadly respect their traditional selling patterns to individual customers in the EU10.
Ludzie przestrzegali szabasu.People observed the Sabbath.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'observe':

None found.
Learning languages?