Przerwać (to interrupt) conjugation

Polish
38 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przerwę
I will interrupt
przerwiesz
you will interrupt
przerwie
he will interrupt
przerwiemy
we will interrupt
przerwiecie
you all will interrupt
przerwą
they will interrupt
Imperative
-
przerwij
you interrupt!
niech przerwie
let him/her/it interrupt
przerwijmy
let's interrupt
przerwijcie
you all interrupt
niech przerwą
let them interrupt
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przerwałam
I interrupted
przerwałaś
you interrupted
przerwała
she interrupted
przerwałyśmy
we interrupted
przerwałyście
you all interrupted
przerwały
they interrupted
Future feminine tense
przerwę
I will interrupt
przerwiesz
you will interrupt
przerwie
she will interrupt
przerwiemy
we will interrupt
przerwiecie
you all will interrupt
przerwą
they will interrupt
Conditional feminine tense
przerwałabym
I would interrupt
przerwałabyś
you would interrupt
przerwałaby
she would interrupt
przerwałybyśmy
we would interrupt
przerwałybyście
you all would interrupt
przerwałyby
they would interrupt
Conditional perfective feminine tense
przerwałabym była
I would have interrupted
przerwałabyś była
you would have interrupted
przerwałaby była
she would have interrupted
przerwałybyśmy były
we would have interrupted
przerwałybyście były
you all would have interrupted
przerwałyby były
they would have interrupted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przerwałem
I interrupted
przerwałeś
you interrupted
przerwał
he interrupted
przerwaliśmy
we interrupted
przerwaliście
you all interrupted
przerwali
they interrupted
Future masculine tense
przerwę
I will interrupt
przerwiesz
you will interrupt
przerwie
he will interrupt
przerwiemy
we will interrupt
przerwiecie
you all will interrupt
przerwą
they will interrupt
Conditional masculine tense
przerwałbym
I would interrupt
przerwałbyś
you would interrupt
przerwałby
he would interrupt
przerwalibyśmy
we would interrupt
przerwalibyście
you all would interrupt
przerwaliby
they would interrupt
Conditional perfective masculine tense
przerwałbym był
I would have interrupted
przerwałbyś był
you would have interrupted
przerwałby był
he would have interrupted
przerwalibyśmy byli
we would have interrupted
przerwalibyście byli
you all would have interrupted
przerwaliby byli
they would have interrupted
Impersonal
przerwano by
there would be interrupted
przerwano by
there would be interrupted

Examples of przerwać

Example in PolishTranslation in English
"Nasi przyjaciele mają prawo przerwać im w każdej chwili"Our friends have the right to interrupt at any moment
- Przepraszam, przerwałam.I'm sorry, I interrupted.
- Przepraszam, że wam przerwałam.Sorry I interrupted.
- To, co oglądałeś, gdy ci przerwałam.- Well, what were you looking at when I interrupted you?
Ale nie dlatego ci przerwałam.That's not why I interrupted you.
Już to zrobiłam, gdy.. przerwałam wam wcześniej, pamiętasz?I already did, when I... interrupted you two earlier, right?
- Właśnie mi przerwałaś.You just interrupted me.
Chciałem ci powiedzieć... - ale przerwałaś mi.I wanted to tell you... but you interrupted me.
Ci, którym przerwałaś obiad, mogą zostać zwolnieni. Ich odprawy będą wyższe, niż życiowe zarobki większości ich pracowników.The two guys whose lunch you interrupted could get fired, and their severance would be more than most of their employees make.
Nie zapomniałam, przerwałaś.I didn't forget, you interrupted.
"tragedia przerwała monotonię codzienności."a tragedy interrupted the monotony of everyday life.
- Matka przerwała nasz kurs.- Mother's interrupted our journey course.
Ben, ta Bajoranka, która dla ciebie pracuje, przerwała zebranie, żeby mi powiedzieć, że dezaprobuje to jak sobie radzisz w sprawie azylu.Ben, that Bajoran woman working for you interrupted a meeting to tell me she disapproves of your handling of the asylum matter.
Byłoby mu przykro, gdyby przerwała mu uzbrojona grupa wypadowa.The doctor values his privacy. He would be quite upset if an armed away team interrupted him.
12 października, zaraz po tym, gdy przerwały parlamentarne przemówienie ministra sprawiedliwości Alberto Ruiz-Gallardóna okrzykami "Aborcja jest święta!", kobiety z organizacji Femen po raz pierwszy wyszły na ulice Hiszpanii w Madrycie, gdzie obchodzono Dzień Kolumba.After having interrupted Minister of Justice Alberto Ruiz-Gallardón's speech, shouting "Abortion is sacred!" in Congress, an organization called Femen took to the streets for the first time in Spain on October 12 in the city of Madrid, where Columbus Day was being celebrated.
Grupa taobejmuje nowych pacjentów oraz osoby, które przerwały lubzakończyły leczenie w poprzednim roku, ale podjęły jeponownie w danym roku sprawozdawczym.Thisgroup includes new clients as well as those who, havinginterrupted or ended treatment in a previous year,resumed it in the reporting year.
I wtedy przerwały nam znajome dźwięki.'And then we were interrupted by a familiar sound.' CAR ENGINE IN DISTANCE Is that...?
e W imieniu organu wykonującego proszę o udzielenie informacji, czy środki, które zostały podjęte przez organ wykonujący (opisane w lit. c i/lub d powyżej) przerwały lub zawiesiły bieg terminu przedawnienia należności, a jeśli tak, jaki jest nowy termin przedawnienia.e I, requested authority, ask to be informed whether the measures which I have taken (described under point c and/or d above) have interrupted or suspended the time limit for recovery and, if so, what the new time limit is.
- Przepraszam, niepotrzebnie przerwałem.- Sorry. I guess I shouldn't have interrupted.
- Jest, ale przerwałeś dr Brennan.- It is, but you interrupted Dr. Brennan.
Byliśmy wszyscy zdziwieni, że przerwałeś swoją trasę.But, uh, things are not too bad. We were all surprised you interrupted your tour.
! Chciałem załatwić tego, który mi przerwał moją debatę o owocnej przyszłości Marianne.! I wanted to chew out whoever interrupted... ...my debate of a fructuous future with Marianne.
'Dzięki Bogu przyjazd Hammonda przerwał Jeremiemu.'Mercifully, Jeremy was interrupted by the arrival of Hammond. - Dustin Hoffmond has arrived.
- To wyklucza rabunek. Albo ktoś im przerwał.Or someone interrupted them.
- Trup przerwał nam lekcje.- A dead guy here interrupted our tutorial.
A więc jak mówiłem, zanim pan Khao mi przerwał....It's gone awful quiet in here, hasn't it? Now, as I was saying, before I was so rudely interrupted by Mr. Khao, who doesn't know his armpit from his elbow...
...tak więc wszczepiliśmy elektrodę do strefy niepewnej niskowzgórza i przerwaliśmy drgawki poprzez elektryczne pobudzanie....so wejust impla.nted... a.n electrode in the subtha.Ia.mic zona incerta... a.n electrode in the subtha.Ia.mic zona incerta... a.nd thus interrupted the tremor by electrica.I stimula.tion.
Ale przerwaliśmy rozmowę.But they interrupted us later.
By w pełni zrozumieć ten proces odtworzyłem ceremonię, którą przerwaliśmy w krypcie z kilkoma własnymi poprawkami.To fully understand the system, to get inside it, I re-enacted the ceremony we interrupted at the crypt, with a few enhancements of my own.
Chyba czegoś szukał, a my mu przerwaliśmy.I think he was looking for something and we interrupted him.
Co jeśli przerwaliśmy naturalne przejście pomiędzy życiem a życiem po śmierci?What if we've interrupted the natural transition between life and the afterlife?
Nie wspominając, że ze swoim partnerem przerwaliście bardzo ważną, trzecią randkę.Not to mention you and your partner interrupted a very important third date.
Obawiam się, że przerwaliście mi jeden z moich wystepów.I'm afraid you've interrupted me in the middle of one of my shows.
W zasadzie, przerwaliście moje przygotowania.In fact, you interrupted my preparations.
Co przerwało jego system nerwowy.Which no doubt interrupted his central nervous system.
Co przerwało obiecującą karierę filmową.Which interrupted a very promising career on the silver screen.
Coś mu przerwało, bo jest nietknięte.- Going for the heart. Probably interrupted. It's intact.
Coś nam przerwało.Yes! Yes, and--and something interrupted us.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'interrupt':

None found.
Learning languages?