Przekładać (to translate) conjugation

Polish
19 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przekładam
I translate
przekładasz
you translate
przekłada
he/she/it translates
przekładamy
we translate
przekładacie
you all translate
przekładają
they translate
Imperfective future tense
będę przekładać
I will translate
będziesz przekładać
you will translate
będzie przekładać
he/she/it will translate
będziemy przekładać
we will translate
będziecie przekładać
you all will translate
będą przekładać
they will translate
Imperative
-
przekładaj
you translate!
niech przekłada
let him/her/it translate
przekładajmy
let's translate
przekładajcie
you all translate
niech przekładają
let them translate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przekładałam
I translated
przekładałaś
you translated
przekładała
she translated
przekładałyśmy
we translated
przekładałyście
you all translated
przekładały
they translated
Future feminine tense
będę przekładała
I will translate
będziesz przekładała
you will translate
będzie przekładała
she will translate
będziemy przekładały
we will translate
będziecie przekładały
you all will translate
będą przekładały
they will translate
Conditional feminine tense
przekładałabym
I would translate
przekładałabyś
you would translate
przekładałaby
she would translate
przekładałybyśmy
we would translate
przekładałybyście
you all would translate
przekładałyby
they would translate
Conditional perfective feminine tense
przekładałabym była
I would have translated
przekładałabyś była
you would have translated
przekładałaby była
she would have translated
przekładałybyśmy były
we would have translated
przekładałybyście były
you all would have translated
przekładałyby były
they would have translated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przekładałem
I translated
przekładałeś
you translated
przekładał
he translated
przekładaliśmy
we translated
przekładaliście
you all translated
przekładali
they translated
Future masculine tense
będę przekładał
I will translate
będziesz przekładał
you will translate
będzie przekładał
he will translate
będziemy przekładali
we will translate
będziecie przekładali
you all will translate
będą przekładali
they will translate
Conditional masculine tense
przekładałbym
I would translate
przekładałbyś
you would translate
przekładałby
he would translate
przekładalibyśmy
we would translate
przekładalibyście
you all would translate
przekładaliby
they would translate
Conditional perfective masculine tense
przekładałbym był
I would have translated
przekładałbyś był
you would have translated
przekładałby był
he would have translated
przekładalibyśmy byli
we would have translated
przekładalibyście byli
you all would have translated
przekładaliby byli
they would have translated
Impersonal
przekładano by
there would be translated
przekładano by
there would be translated

Examples of przekładać

Example in PolishTranslation in English
Badania będą także dotyczyć zmniejszania luk w kształceniu i szkoleniu, tak aby Europa była w stanie przekładać wyniki badań na korzyści dla pacjenta.It will also address education and training gaps to ensure that Europe has the skills to translate research results into benefits for the patient.
Całe to odbijanie, przekłada się na dolary, z praw do transmisji, udziałów, biletów.All that bouncing translates into dollars from TV rights, revenue shares, tournament fees.
Chociaż kwota ta przekłada się na analogiczny wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, to jej wpływ na deficyt ograniczony jest do tej części deficytu, która związana jest z wydatkami kapitałowymi.Both the stability programme and the Spring forecast include the impact of decree-law 35 of 8 April 2013, which provides for the settlement of trade debt arrears owed by the general government sector to private suppliers, for an overall amount of EUR 40 billion (or around 2,5 % of GDP) over 2013-14. While this amount translates into a corresponding increase of the general government debt, it affects the deficit only for the part that is related to capital expenditure.
Co przekłada się na stanie z widłami przed bramą.Which translates to pitchforks at the gates.
Co przekłada się na?Which translates to?
Dodatkowa waga oznacza większą masę, co przekłada się na większy pęd.See, because walnuts weigh more. And extra weight means more mass, which translates into greater momentum.
Pokazuje, w jaki sposób przekładamy na praktykę nasze raison d'être, czyli służenie celom polityki UE. Pozwoli nam również w przyszłości na lepsze dostosowanie działań do wymagań naszych udziałow­ców, oczekiwań interesariuszy i potrzeb klientów.It shows howwe translateour public policy-drivenraisond’êtreinto practiceandwillallow us tobetter tailor our futureac-tion to the requirements ofour shareholders, theexpectations ofstakeholders at large,and theneeds ofour customers.
A w ich świecie, milisekundy przekładają się na miliony dolarów.And in their world, milliseconds translate to millions of dollars.
Cenę aluminium hutniczego ustala się na Londyńskiej Giełdzie Metali i zmiany lokalnych kosztów produkcji nie przekładają się na różnice w cenach.The price of primary aluminium is set in the London Metal Exchange, and variations in local production costs do not translate into differences in prices.
Koszty te przekładają się na wysoki poziom cen krajowych na rynku amerykańskim.Those costs translate into high domestic prices on the USA market.
Matematycy są jak Francuzi: cokolwiek im powiesz, przekładają to na własny język i wychodzi z tego zupełnie coś innego.Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different.
Na podstawie tych informacji można założyć, iż producenci wspólnotowi również ponieśli szkody ze strony dumpingowego przywozu, które przekładają się głównie na utratę udziału w rynku.On the basis of this information, it can be reasonably presumed that other Community producers also suffered injury from the dumped imports, which is mainly translated in a loss of market share.
Twierdzono, że podczas gdy producenci wspólnotowi, którzy nie wnieśli skargi, ponieśli szkodę, szkoda ta przekładała się głównie na stratę udziałów w rynku, a nie na spadek rentowności, jak stało się w przypadku przemysłu wspólnotowego.It was argued that while the non-complaining Community producers suffered injury, such injury was mainly translated into a loss of market share, rather than into a loss in profitability as in the case of the Community industry.
UNODC (2010b) oszacowało, że w¤2009¤r. ogólna uprawa 158¤000 hektarów krzewu kokainowego przekładała się na potencjalną produkcję od 842 do 1111¤ton czystej kokainy, w¤porównaniu z szacowanymi 865 tonami w¤2008¤r. (UNODC, 2010b).The UNODC (2010b) estimated for the year 2009 that the total cultivation of 158¢000 hectares of coca bush translated into a potential production of between 842 and 1 111 tonnes of pure cocaine, compared to an estimated 865 tonnes in 2008 (UNODC, 2010b).
Strony nie przytoczyły dowodów, jakoby rzekome różnice w kosztach przekładały się na różnice w cenach.There was no evidence adduced by these parties that the alleged differences in cost translated into differences in prices.
Wyższe koszty nie przekładały się jednak na wyższe ceny sprzedaży, a wręcz przeciwnie, jednostkowe ceny sprzedaży spadły w badanym okresie o 6 punktów procentowych, co przedstawiono w motywie 63 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.These increased costs were however not translated into higher sales prices, but on the contrary, unit sales prices even decreased by 6 percentage points during the period considered as shown in recital 63 of the provisional Regulation.
Właśnie przekładałem na fiński.I was just translated into Finnish.
Istnieją przesłanki, aby sądzić, że wzrost kosztów produkcji nie będzie w prosty sposób przekładał się na wyższe ceny sprzedaży dla klientów.There are indications that an increase of the cost of production will not easily be translated into higher sales prices to clients.
wzywa agencje do przygotowania wieloletnich programów strategicznych i wytycznych dostosowanych do specyfiki realizowanych przez nie działań; uważa, że ważne jest, aby wieloletnie planowanie działań (celów i środków ich osiągania) zostało powiązane z wieloletnim planowaniem zasobów (przede wszystkim budżetu i personelu) oraz w przejrzysty sposób przekładało się na roczny program prac; ponadto wzywa agencje do konsultacji z Parlamentem w tej sprawie;Urges the Agencies to draw up multiannual strategic programmes and guidelines, tailored to the specificities of their activities; considers it important that such multiannual activity planning (objectives and means to reach them) is linked with multiannual resource planning (budget and staff in particular) and that it is clearly translated into the AWP; calls also on the Agencies to consult the Parliament in this respect;

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'translate':

None found.
Learning languages?