Przebiegać (to run) conjugation

Polish
19 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przebiegam
I will run
przebiegasz
you will run
przebiega
he will run
przebiegamy
we will run
przebiegacie
you all will run
przebiegają
they will run
Imperative
-
przebiegaj
you run!
niech przebiega
let him/her/it run
przebiegajmy
let's run
przebiegajcie
you all run
niech przebiegają
let them run
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przebiegałam
I ran
przebiegałaś
you ran
przebiegała
she ran
przebiegałyśmy
we ran
przebiegałyście
you all ran
przebiegały
they ran
Future feminine tense
przebiegam
I will run
przebiegasz
you will run
przebiega
she will run
przebiegamy
we will run
przebiegacie
you all will run
przebiegają
they will run
Conditional feminine tense
przebiegałabym
I would run
przebiegałabyś
you would run
przebiegałaby
she would run
przebiegałybyśmy
we would run
przebiegałybyście
you all would run
przebiegałyby
they would run
Conditional perfective feminine tense
przebiegałabym była
I would have run
przebiegałabyś była
you would have run
przebiegałaby była
she would have run
przebiegałybyśmy były
we would have run
przebiegałybyście były
you all would have run
przebiegałyby były
they would have run
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przebiegałem
I ran
przebiegałeś
you ran
przebiegał
he ran
przebiegaliśmy
we ran
przebiegaliście
you all ran
przebiegali
they ran
Future masculine tense
przebiegam
I will run
przebiegasz
you will run
przebiega
he will run
przebiegamy
we will run
przebiegacie
you all will run
przebiegają
they will run
Conditional masculine tense
przebiegałbym
I would run
przebiegałbyś
you would run
przebiegałby
he would run
przebiegalibyśmy
we would run
przebiegalibyście
you all would run
przebiegaliby
they would run
Conditional perfective masculine tense
przebiegałbym był
I would have run
przebiegałbyś był
you would have run
przebiegałby był
he would have run
przebiegalibyśmy byli
we would have run
przebiegalibyście byli
you all would have run
przebiegaliby byli
they would have run
Impersonal
przebiegano by
there would be run
przebiegano by
there would be run

Examples of przebiegać

Example in PolishTranslation in English
Bądźcie ostrożne i nie przebiegajcie przez trawnik pani Truitta.You be careful and don't run over Mrs. Truett's lawn.
- Płatna droga przebiegała przez wzgórza.- The turnpike ran across the hills.
Booth powinien sprawdzić czy trasa śmieciarki nie przebiegała obok rosyjskiej restauracji.Booth should check the garbage truck route for a Russian restaurant.
Dobrze przebiegała te* współpraca z NATO w kontekcie uzgodnie „Berlin Plus”.Cooperation with NATO also worked well in the context of the Berlin Plus arrangements.
Grupka ich właśnie przebiegała.Bunch of 'em just ran through.
Hodowladorsza będzie przebiegała według najwyższych normanglosaskich i jako pierwsza na świecie będzie opatrzona znakiem„organic”.The Johnsons' new line of business received a financial boostfrom Europe in the form of an FIFG grant of around € 300.000 in 2004, the equivalent of the purchase price of some 40.000 juveniles.
Dwie rundy dialogu (majowa i pa(dziernikowa) przebiegały w dobrej atmosferze i były okazj merytorycznej i szczerej wymiany pogldów midzy Chinami a UE dotyczcej ró*norodnych kwestii zwizanych z prawami człowieka, w tym konkretnych przypadków budzcych zaniepokojenie.Two dialogue rounds (in May and October) were held in a positive atmosphere, providing a platform for a substantive and frank exchange of views between China and the EU on a wide range of human rights issues, including cases of individual concern.
Jeżeli chodzi o lata 1997–1998, transakcje zakwestionowane w nocie rozliczeniowej z dnia 30 kwietnia 1999 r. przebiegały według następującego schematu:For 1997 and 1998, the transactions questioned in the adjustment notice of 30 April 1999 were as follows:
Jeżeli instytucje zamawiające korzystają z tej możliwości, zapewniają, by sprawdzenie niewystępowania podstaw wykluczenia i weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikacji przebiegały w sposób bezstronny i przejrzysty, tak aby żadnego zamówienia nie udzielono oferentowi, który powinien był zostać wykluczony na podstawie art. 57 lub który nie spełnia kryteriów kwalifikacji określonych przez instytucję zamawiającą.Where they make use of that possibility, they shall ensure that the verification of absence of grounds for exclusion and of fulfilment of the selection criteria is carried out in an impartial and transparent manner so that no contract is awarded to a tenderer that should have been excluded pursuant to Article 57 or that does not meet the selection criteria set out by the contracting authority.
Miasto Karkkila podkreśliło, że prace przebiegały o wiele sprawniej w ramach wyłącznej własności gruntów i sprawowania nad nimi wyłącznej kontroli.Karkkila emphasised that operations ran much more smoothly under its sole ownership and control.
Na Twitterze protesty przebiegały pod hashtagiem #haza3, odnoszącym się do nazwiska rzecznika ministerstwa.On Twitter, the protest ran under the hashtag #haza3 - which refers to the ministry official’s last name.
Ja też, jak byłem młody, przebiegałem przez mosty... zupełnie jak ty, żeby przetrwać.I, too, ran across bridges when I was young... just like you did to survive.
Aby proces zmian przebiegał sprawnie, Wysoki Przedstawiciel, Sekretariat Generalny Rady i Komisja dokonują stosownych uzgodnień oraz podejmują konsultacje z państwami członkowskimi.To ensure a smooth transition, the High Representative, the General Secretariat of the Council and the Commission shall enter into the necessary arrangements, and they shall undertake consultations with the Member States.
Jednego sekundy żartował, a podczas następnej płakał, przebiegał przez korytarze zdzierając z siebie ciuchy, krzycząc i gadając brednie.One second he was joking, and the next he's crying, running through the hallways ripping off all his clothes, ranting and raving.
Jej brat z kumplem jechali sobie drogą przez drogę przebiegał Bóbr.The brother and his buddy were driving down the road and a beaver ran across the street.
Belgia, Francja, Włochy, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo zgłosiły sprzeciw wobec wymogu, aby pakowanie przebiegało na obszarze produkcji, uznając go za niewystarczająco uzasadniony lub wprowadzający niepotrzebne ograniczenia.With regard to the packaging requirement to take place in the area of production, Belgium, France, Italy, the Netherlands and the United Kingdom objected as being not adequately justified or unnecessarily restricting.
Na początku, myślałam, że złamanie mostka Charliego zostało spowodowane przez tępy uraz Bo przebiegało po jednej linii.At first, I thought the break to Charlie's sternum was caused by blunt trauma because it only ran along one fault line.
Niezbędna będzie koordynacja z państwami członkowskimi przechodzącymi na IPv6, tak, aby przebiegało to sprawnie.Coordination with Member States evolving towards IPv6 will be required, in order to ensure a smooth transition.
Ryzyko rozrachunku – ryzyko, że rozliczenie w systemie transferu nie będzie przebiegało zgodnie z oczekiwaniami, na ogół w wyniku niewykonania przez stronę jednego lub większej liczby zobowiązań dotyczących rozliczenia.As for the instruments used, reverse transactions are the main open market instrument of the Eurosystem and can be employed in all four categories of operations.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'run':

None found.
Learning languages?