Proponować (to propose) conjugation

Polish
45 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
proponuję
I propose
proponujesz
you propose
proponuje
he/she/it proposes
proponujemy
we propose
proponujecie
you all propose
proponują
they propose
Imperfective future tense
będę proponować
I will propose
będziesz proponować
you will propose
będzie proponować
he/she/it will propose
będziemy proponować
we will propose
będziecie proponować
you all will propose
będą proponować
they will propose
Imperative
-
proponuj
you propose!
niech proponuje
let him/her/it propose
proponujmy
let's propose
proponujcie
you all propose
niech proponują
let them propose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
proponowałam
I proposed
proponowałaś
you proposed
proponowała
she proposed
proponowałyśmy
we proposed
proponowałyście
you all proposed
proponowały
they proposed
Future feminine tense
będę proponowała
I will propose
będziesz proponowała
you will propose
będzie proponowała
she will propose
będziemy proponowały
we will propose
będziecie proponowały
you all will propose
będą proponowały
they will propose
Conditional feminine tense
proponowałabym
I would propose
proponowałabyś
you would propose
proponowałaby
she would propose
proponowałybyśmy
we would propose
proponowałybyście
you all would propose
proponowałyby
they would propose
Conditional perfective feminine tense
proponowałabym była
I would have proposed
proponowałabyś była
you would have proposed
proponowałaby była
she would have proposed
proponowałybyśmy były
we would have proposed
proponowałybyście były
you all would have proposed
proponowałyby były
they would have proposed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
proponowałem
I proposed
proponowałeś
you proposed
proponował
he proposed
proponowaliśmy
we proposed
proponowaliście
you all proposed
proponowali
they proposed
Future masculine tense
będę proponował
I will propose
będziesz proponował
you will propose
będzie proponował
he will propose
będziemy proponowali
we will propose
będziecie proponowali
you all will propose
będą proponowali
they will propose
Conditional masculine tense
proponowałbym
I would propose
proponowałbyś
you would propose
proponowałby
he would propose
proponowalibyśmy
we would propose
proponowalibyście
you all would propose
proponowaliby
they would propose
Conditional perfective masculine tense
proponowałbym był
I would have proposed
proponowałbyś był
you would have proposed
proponowałby był
he would have proposed
proponowalibyśmy byli
we would have proposed
proponowalibyście byli
you all would have proposed
proponowaliby byli
they would have proposed
Impersonal
proponowano by
there would be proposed
proponowano by
there would be proposed

Examples of proponować

Example in PolishTranslation in English
Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (Rozporządzenie w sprawie Agencji) [2] stanowi, że Europejska Agencja Kolejowa (zwana dalej „Agencją”) zobowiązana jest zapewnić dostosowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności (zwanych dalej „TSI”) do postępu technicznego i tendencji rynkowych oraz do wymagań społecznych, a także proponować Komisji niezbędne zdaniem Agencji zmiany do TSI.Article 12 of Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation) [2] requires the European Railway Agency (hereinafter referred to as ‘the Agency’) to ensure that the technical specifications for interoperability (hereinafter referred to as ‘TSIs’) are adapted to technical progress and market trends and to the social requirements and to propose to the Commission the amendments to the TSIs which it considers necessary.
"i, które wygłasza kazanie pokój i harmonia... {y:ja}"i proponuję to ty publicznie rozpoznaj to... jako nowa religia imperium.""and which preaches peace and harmony... "and I propose that you publicly recognize it... as the new religion of the empire."
- Co konkretnie proponujesz?- Exactly what do you propose?
- Co proponujesz, Jesse?- What do you propose, Jesse?
- Co proponujesz, Wasza Wysokość?What do you propose we do, Your Majesty? - We need to get ready for it. - To start planning for...
- Co proponujesz, pani senator?- What would you propose, Senator?
- Co proponujesz?- How do you propose to do that? - Oh, Jesus.
(1) Komisja proponuje opracować, wspólnie z państwami członkowskimi, nowe wytyczne w zakresie aktywności fizycznej do końca 2008 r.(1) The Commission proposes to develop new physical activity guidelines with the Member States before the end of 2008.
(51) Celem rozwiązania problemów opisanych w niniejszej Białej księdze, Komisja proponuje wzmocnienie istniejącej współpracy między państwami członkowskimi a nią samą.(51) In order to address the issues listed in this White Paper, the Commission proposes to strengthen existing cooperation among the Member States and the Commission.
(COM(2002) 539) proponuje podejście ekosystemowe w celu zapewnienia zachowania i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej (4.10.5).Furthermore, the EU marine strategy of 2002 (COM(2002) 539) proposes an ecosystem-based approach to ensure conservation and sustainable use of biodiversity (see
- Nikt tego nie proponuje.Indeed, sir, no-one proposes that you should.
- Kiedy dostaniemy grant, badamy problem, proponujemy rozwiązania.- The process? - When we get the grant, We study the problem, we propose solutions.
Aby zapobiec rozlewowi krwi, proponujemy Francuzom uczciwą debatę na temat naszego prawa do samostanowienia.To avoid bloodshed, we propose that the French authorities negotiate with us our right to self-determination.
Ale proponujemy ci, żebyś poszła z nami.But what we would like, what we propose, is that you come with us.
Chciałam tam być, ponieważ jestem głęboko przekonana, że cokolwiek proponujemy lub planujemy w odniesieniu do europejskiego projektu, musimy działać nie tylko z myślą o sobie, lecz mając na uwadze także młodych ludzi oraz przyszłe pokolenia.I wanted to be there because I strongly believe that whatever we propose or plan for the European project, we must act not only for ourselves but for all young people and for future generations.
Crystal Hamish-Steinberg i ja proponujemy następujący Negatywny plan:Crystal Hamish-Steinberg and I propose the following Negative counterplan:
- Więc co proponujecie?What do you propose?
Co proponujecie?No, no, no. He did not shoot himself. - You propose?
I tutaj proponujecie panowie kolejną tamę z pochylniami 2 do jednego, 34 m wysokości, 12,000 akrów wody.Now you propose another dirt-banked dam, with slopes of 2 to 1 , 1 12 feet high, and a 12,000-acre water surface.
- Tak mężczyźni proponują małżeństwo. - A on proponował?- That's how men propose marriage.
Aby odpowiedzieć na wątpliwości podnoszone w decyzji o wszczęciu postępowania dotyczące niewystarczającego charakteru zgłoszonych środków wyrównawczych, władze francuskie proponują wstrzymanie wprowadzania do obrotu produktów do chłodzenia i produktów do gotowania Vedette przez pięć lat.To meet the concerns raised in the opening decision regarding the inadequacy of the notified compensatory measures, the French authorities propose the cessation of the marketing of Vedette refrigeration appliances and cooking appliances for a period of five years.
Aby odpowiedzieć na wątpliwości sformułowane w decyzji o wszczęciu postępowania dotyczące wystarczającego charakteru zgłoszonych środków wyrównawczych, władze francuskie proponują wstrzymanie wprowadzania do obrotu produktów do chłodzenia i produktów do gotowania Vedette przez pięć lat.To meet the concerns raised in the opening decision regarding the adequacy of the notified compensatory measures, the French authorities propose the cessation of the marketing of Vedette refrigeration appliances and cooking appliances for a period of five years.
Brytyjczykom wydawało się, że rozumieją, dlaczego naziści teraz proponują im układ:The British believed they knew why the Nazis now proposed a deal.
Całkowity zasięg ludnościowy na poziomie 31,4 %, który władze islandzkie proponują jako kwalifikujący się, nie przekracza krajowego pułapu ludności określonego w rozdziale 25.B.3.3.1 na poziomie 31,6 % [17].The total population coverage of 31,4 % proposed as eligible by the Icelandic authorities does not exceed the national population ceiling set in Chapter 25.B.3.3.1 at 31,6 % [17].
Szczyt w Paryチu: szefowie Paqstw i rz@dów decyduj@ o regularnych spotkaniach jako Rada Europejska i proponuj@ wybranie Zgromadzenia Europejskiego w wyborach powszechnych.Paris Summit: the Heads of State or Government decide tomeet regularly in a European Council and propose the election of the European Assembly by universal suffrage.
Ja przecież proponowałamI've always thought we'd make a nice couple. You didn't answer the question. I was the one who proposed.
-Ale to ty mi to proponowałaś. -Miałam zły okres.You proposed the game to me I was in a bad place
Nie to mi proponowałaś sześć miesięcy temu.That's not what you proposed six months ago.
72.Żadnazestronzaangażowanych w ¹ procedurę ustawodawczą nie za proponowała jakichkolwiek zmian do procedury pojednawczej w¹swoich opiniach w¹spra-wie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady w¹sprawiefinansowania wspólnejpolitykirolnej,którezostało następnieprzyjętejakorozporządzenie (WE) nr 1290/2005.72.None ofthe partiesinvolvedinthelegis-lativeprocedureproposedanychanges totheconciliationprocedureintheir opinions on the Commission’s proposal fora Councilregulation onfinancing of thecommonagriculturalpolicy, which wassubsequently adopted as Regulation (EC) No 1290/2005.
> Aby wniosek mógł być rozpatrzony, musi go zgłosić rząd zainteresowanego kraju (a nie władze regionalne czy lokalne) i Komisja musi go otrzymać w terminie do 10 tygodni, licząc od daty powstania pierwszych szkód. > Za poważną klęskę uważa się taką, która powoduje straty ocenione na ponad 3 miliardy euro (według cen z 2002 r.) lub na ponad 0,6% dochodu narodowego brutto (DNB) poszkodowanego kraju (Komisja proponowała na początku, by próg ten wynosił 1 miliard lub 0,5% PKB). To podwójne kryterium pozwala wziąć pod uwagę relatywne zasoby oraz sytuację gospodarczą danego kraju (patrz tabela aktualnych progów uruchamiania środków w wartości całkowitej w poszczególnych krajach). Trzeba również zaznaczyć, że > Pomoc funduszu jest ograniczona do wydatków publicznych i może być wykorzystana jedynie do sfinansowania następujących działań nadzwyczajnych: (4> Disasters qualify for aid if estimated total damages exceed a certain threshold (so-called major disasters). This is set at EUR 3 billion at 2002 prices or 0.6 % of the country’s gross national income (GNI), whichever is the lower (the Commission had initially proposed lower thresholds of EUR 1 billion or more than 0.5 % of the country’s GNI). This double criterion also takes into account the relative prosperity and economic strength of the affected country when approving aid from the Fund. (The table on > Applications may only be introduced by the national government of the affected country (i.e. not by regional or local authorities) and must reach the Commission within 10 weeks of the first damage. (4
Dyrektywa w sprawie usług, znana również jako dyrektywa Bolkesteina, przyjęta przez Komisję Europejską w styczniu 2004 r., proponowała zwłaszcza, by usługodawcy, zgodnie z zasadą kraju pochodzenia, podlegali jedynie przepisom krajowym państwa członkowskiego, z którego pochodzą.The services directive — otherwise known as the Bolkestein directive — adopted by the Commission in January 2004 proposed that service providers should only be subject to the national legislation of their Member State, under the country-of-origin principle.
Dyskusje dotyczące terminu przeprowadzenia wizyty na miejscu odbyły się w sierpniu 2010 r. Komisja początkowo proponowała, aby wizytę weryfikacyjną na miejscu przeprowadzono w pierwszym tygodniu października 2010 r., a następnie dwukrotnie zmieniała swoją propozycję, uwzględniając złożone przez stronę chińską wnioski, najpierw przenosząc termin wizyty na drugi tydzień października 2010 r. i ostatecznie na trzeci tydzień października 2010 r. Nie ma zatem podstaw do skarg dotyczących wyznaczenia terminu wizyt na miejscu, ponieważ Komisja dołożyła wszelkich starań, aby uwzględnić wszelkie uzasadnione wnioski rządu ChRL.Indeed, discussions on the timing of the on-the-spot visit took place in August 2010. The Commission initially proposed the on-the-spot verification visit to take place on the first week of October 2010 and subsequently amended its proposal twice, on the basis of Chinese requests, first for the second week of October 2010 and finally for the third week of October 2010.
Gdy Komisja proponowała reformę, koszt wspólnej organizacji ryn-kucukru dla budżetu UE oszacowała na 10,7 mldeuro w okresie siedmioletnim od 2007 r. do 2013 r.62 Kwota tajest w przybliżeniu równasiedmiokrotności wydatków wramach wspólnej organiza-cjirynkucukru w2006r.Whenit proposedthereform,the Commissionestimatedthe cost to the EU budget of the sugar CMO for the seven years from2007to2013at10,7 billioneuro62. Thisisequaltoap-proximatelyseventimesthe expenditure ofthesugar CMOin 2006.
Aktualizacja pierwotnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od 2004 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na borealny region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG.On the one hand, the update of the initial list of sites of Community importance for the Boreal biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since 2004 by the Member States as sites of Community importance for the Boreal biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC.
Aktualizacja wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od 2004 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na alpejski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG.On the one hand, the update of the initial list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since 2004 by the Member States as sites of Community importance for the Alpine biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC.
Aktualizacja wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od 2000 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na makaronezyjski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG.On the one hand, the update of the initial list of sites of Community importance for the Macaronesian biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since 2000 by the Member States as sites of Community importance for the Macaronesian biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC.
Aktualizacja wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od września 2006 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG.On the one hand, the update of the initial list of sites of Community importance for the Pannonian biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since September 2006 by the Member States as sites of Community importance for the Pannonian biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC.
Aktualizacja wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od marca 2006 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na śródziemnomorski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG.On the one hand, the update of the initial list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since March 2006 by the Member States as sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC.
Alewłaśnieto teraz proponowałem zrobić.But that is what I now proposed to do.
Niczego nie proponowałem pannie Shippen.I have not proposed anything to Miss Shippen.
Będę dostarczał rurami przez Iran do Europy jak proponowałeś.I'll run pipe through Iran to Europe, like you proposed.
Jeżeli chodzi o problem pizzy, proponowaliśmy zbiór wytycznych i wtedy to, Kongres zasadniczo zasugerował, że życzy sobie nieco innego podejścia.In terms of the pizza issue, we proposed a set of guidelines and Congress essentially suggested that they wanted a slightly different approach.
Czy oferenci proponowali szereg różnych rozwiązań?Was a good range of solutions proposed by bidders?
Inni respondenci proponowali opracowanie tylko jednego kodeksu sieci zgodnie z jedną wytyczną ramową, natomiast kolejna grupa interesariuszy podkreślała, że przynajmniej niektóre kodeksy sieci muszą być opracowywane łącznie, np. kodeksy sieci dotyczące wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci i przyłączania odbiorców, kodeksy sieci w zakresie przyłączania do sieci i pracy systemu, kodeksy sieci w zakresie przyłączania do sieci i zarządzania ograniczeniami oraz wytyczna dotycząca dobrego zarządzania w ramach procedury komitetowej.Some proposed to develop only one network code in line with one framework guideline and some emphasised that at least some network codes need to be developed together such as the network codes on generator connection and demand connection, the network codes on grid connection and system operation, the network code on connection and congestion management and the ‘governance’ comitology guideline.
Mieli oni omówić kwestię masowych deportacji. Z notatek robionych przez przedstawiciela SS wynika, że Francuzi początkowo proponowali współpracę z nazistami, lecz tylko w ograniczonym zakresie.The minutes taken by an SS official reveal that initially the French proposed co-operating with the Nazis only to a limited extent.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'propose':

None found.
Learning languages?