Powierzyć (to entrust) conjugation

Polish
50 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
powierzę
I will entrust
powierzysz
you will entrust
powierzy
he will entrust
powierzymy
we will entrust
powierzycie
you all will entrust
powierzą
they will entrust
Imperative
-
powierz
you entrust!
niech powierzy
let him/her/it entrust
powierzmy
let's entrust
powierzcie
you all entrust
niech powierzą
let them entrust
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
powierzyłam
I entrusted
powierzyłaś
you entrusted
powierzyła
she entrusted
powierzyłyśmy
we entrusted
powierzyłyście
you all entrusted
powierzyły
they entrusted
Future feminine tense
powierzę
I will entrust
powierzysz
you will entrust
powierzy
she will entrust
powierzymy
we will entrust
powierzycie
you all will entrust
powierzą
they will entrust
Conditional feminine tense
powierzyłabym
I would entrust
powierzyłabyś
you would entrust
powierzyłaby
she would entrust
powierzyłybyśmy
we would entrust
powierzyłybyście
you all would entrust
powierzyłyby
they would entrust
Conditional perfective feminine tense
powierzyłabym była
I would have entrusted
powierzyłabyś była
you would have entrusted
powierzyłaby była
she would have entrusted
powierzyłybyśmy były
we would have entrusted
powierzyłybyście były
you all would have entrusted
powierzyłyby były
they would have entrusted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
powierzyłem
I entrusted
powierzyłeś
you entrusted
powierzył
he entrusted
powierzyliśmy
we entrusted
powierzyliście
you all entrusted
powierzyli
they entrusted
Future masculine tense
powierzę
I will entrust
powierzysz
you will entrust
powierzy
he will entrust
powierzymy
we will entrust
powierzycie
you all will entrust
powierzą
they will entrust
Conditional masculine tense
powierzyłbym
I would entrust
powierzyłbyś
you would entrust
powierzyłby
he would entrust
powierzylibyśmy
we would entrust
powierzylibyście
you all would entrust
powierzyliby
they would entrust
Conditional perfective masculine tense
powierzyłbym był
I would have entrusted
powierzyłbyś był
you would have entrusted
powierzyłby był
he would have entrusted
powierzylibyśmy byli
we would have entrusted
powierzylibyście byli
you all would have entrusted
powierzyliby byli
they would have entrusted
Impersonal
powierzono by
there would be entrusted
powierzono by
there would be entrusted

Examples of powierzyć

Example in PolishTranslation in English
Jeśli mogę coś poradzić, to powierz dziecko tej niańce.If I may advise you, entrust the child to this nursemaid here.
Wycofaj apelację z Rzymu i powierz swoją sprawę jemu.withdraw your appeal to Rome, and entrust your affairs to his hands.
{y:ja}"missión ty powierz mnie z niego... {y:ja}"odnosił sukces."The missión you have entrusted me with... "has succeeded.
* Tobie powierzyłam me życieI've entrusted my life to you
Dowiedzcie się wszyscy, którym ją powierzyłam, że we wsi zapanował pokój.And to you, I have entrusted The story of a village wake in peace
Jako, że jestem krewną powódki powierzyłam wszystkie próbki wody oddziałowi do badań nad wodą na uniwersytecie w Hong Kongu.As I'm relative of the plaintiff I entrusted all specimen tests to the HKU Oceanography research personnel.
Kiedy powierzyłam ci Poppy, nie spodziewałam się, że się wygadasz.When I entrusted Poppy to you, I didn't expect you to let the cat out of the bag.
Firma, w której powierzyłaś mi podejmowanie takich decyzji.A company that you've entrusted to me to make executive decisions like these.
Lucrecio, sama mi powierzyłaś nauczanie twojego syna.Lucrecia, you yourself entrusted me with your child's education;
Nie dbam o to, jak bardzo zabawnemu orkowi powierzyłaś to śmieszne zadanie...I don't care what ogre you've entrusted this ridiculous job to...
Wbrew wszelkiemu rozsądkowi, powierzyłaś Malum temu idiocie Isaacowi.Against all judgment, you entrusted the Malum to that idiot Isaac.
( 6 ) Komisja powierzyła EACI zarządzanie działaniami w programie CIP finansowanym w ramach obszaru polityki 02 – „Przedsiębiorstwa”.( 6 ) EACI is entrusted by the Commission with the management of actions under the CIP programme financed by the 02 — Enterprise policy.
A te skrzynie powierzyła nam.She entrusted us with these crates.
Decyzją 2004/20/WE [2] Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii odnawialnej i efektywności energetycznej.By Decision 2004/20/EC [2], the Commission created the ‘Intelligent Energy Executive Agency’ (hereinafter referred to as the Agency) and entrusted it with the management of Community actions in the field of renewable energy and energy efficiency.
Decyzją 2004/858/WE [2] Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą Programu Zdrowia Publicznego (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie – w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – Programem działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego, przyjętym decyzją 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [3].By Decision 2004/858/EC [2], the Commission created the Executive Agency for the Public Health Programme (hereinafter referred to as the Agency) and entrusted it with the management of the programme of Community action in the field of public health for the period from 1 January 2003 until 31 December 2008, adopted by Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council [3].
Decyzją 2005/56/WE [2] Komisja ustanowiła Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (dalej zwaną „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego.By means of Commission Decision 2005/56/EC [2], the Commission created the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as the Agency) and entrusted it with the management of Community action in the fields of education, audiovisual and culture.
Dyrektywa Rady 93/99/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie dodatkowych środków urzędowej kontroli środków spożywczych [4] wprowadza system standardów jakościowych dla laboratoriów, którym Państwa Członkowskie powierzyły urzędową kontrolę środków spożywczych.Council Directive 93/99/EEC of 29 October 1993 on the subject of additional measures concerning the official control of foodstuffs [4] introduces a system of quality standards for laboratories entrusted by the Member States with the official control of foodstuffs.
Jestem twoim królem, któremu same Niebiosa powierzyły opiekę nad żywotami poddanych.I am your King, entrusted by heaven with protecting our people's lives.
Organizacja zbiorowego zarządzania zapewnia podmiotom uprawnionym, których utwory muzyczne wchodzą w skład jej repertuaru muzycznego, oraz podmiotom uprawnionym, które powierzyły jej zarządzanie swoimi prawami do utworów muzycznych dla wykorzystania online zgodnie z art. 31, możliwość przekazywania jej w formie elektronicznej informacji dotyczących ich utworów muzycznych, ich praw do tych utworów oraz terytoriów, w odniesieniu do których upoważniają one daną organizację.The collective management organisation shall provide rightholders whose musical works are included in its own music repertoire and rightholders who have entrusted the management of their online rights in musical works to it in accordance with Article 31 with the means of submitting to it in electronic form information concerning their musical works, their rights in those works and the territories in respect of which the rightholders authorise the organisation.
Ponieważ skuteczność zarządzania siecią jest uzależniona od natychmiastowego uruchomienia funkcji sieciowych, państwa członkowskie powierzyły już Eurocontrol zadanie zarządzania przepływem ruchu lotniczego.As the efficiency of network management depends on immediate commencement of network functions, the Member States have already entrusted Eurocontrol with the performance of ATFM.
Tym, który powierzyły ci Mel i Linz?The one mel and linz entrusted you with?
Anthony i Mary... pomimo, że dla waszego dobra powierzyłem opiekę nad wami matce... bardzo chcę was zobaczyć i żyć z wami w zgodzie.Anthony and Mary, although I entrusted your education to your mother for your own best interest, I look forward to seeing you, and to a new period of harmony in our lives.
Kody, które mi daliście, powierzyłem dwóm osobom w moim rządzie.Now, l entrusted the IDC codes you provided to two men in my government.
Numer, który powierzyłem tobie.The number I entrusted to you.
Oddaj papiery, które ci powierzyłem.I need the papers I entrusted to you.
- Zwracam co mi powierzyłeś.Here's what you entrusted to me.
/Panie, dzięki ci za danie mi sił, /bym mógł spełnić zadanie, /które mi powierzyłeś.Dear Lord, thank you for giving me the strength and the conviction to complete the task you entrusted to me.
/Większa ilość przydawała się, /gdy na przykład psychiatra, /któremu powierzyłeś swoje /życie cię olewa.More was needed if you were, say, rejected by a shrink you entrusted your life to.
To jest zwięzłe Ale jestem zaszczycony... że mnie to powierzyłeś.It is thin. But I am honored... that you entrusted it to me.
Zapewniam cię, panie. Skarb był nietknięty od czasu, gdy nam go powierzyłeś.I assure you, My Lord, the treasure has gone untouched since you entrusted it to our care.
A co jeśli to on był wspólnikiem, któremu Milverton powierzył zabezpieczenie?What if Garvey was the accomplice Milverton entrusted his fail-safe protocols with?
Ale twój wujek powierzył ci sekrety swojej gejowskiej magii.But your uncle entrusted you with the secrets of his gay magic.
Artykuł 86 powierzył władzom miejskim zadanie obliczania ceny sprzedaży mieszkań społecznych.Article 86 entrusted the municipalities with the task of calculating the sales price of social housing.
Banki udostępniające linie kredytowe są organami publicznymi lub zadanie takie powierzył im rządThe banks providing the credit lines are public bodies or are entrusted by the government
Ben powierzył mi wybranie ojca chrzestnego ponieważ jestem nie tylko rozsądna, ale potrafię też świetnie osądzać.Ben has entrusted me to handpick the godfather because I'm not only wise, but a great judge of character.
Tobie i Evie powierzyliśmy los całej ludzkości.We have entrusted the future of humanity to Eva, and to you.
Zrozumiałem, że powierzyliśmy maszynę niewłaściwym ludziom i ochronię ją, ucząc ją samoobrony.I realized that the people Nathan and I had entrusted the machine to were the wrong people and that the only way to protect it would be to teach it to protect itself.
- I powierzyli ją tobie?And they entrusted you with it?
Bogowie powierzyli sprawę jego koronacji..The demigods entrusted the task of the king's coronation..
Ci spośród nas, którzy powierzyli tobie nadzór nad Ameryką błogosławią twoją odwagę, Da'an.Those of us entrusted with domains less perilous than America feel blessed by your courage, Da'an.
Hagen mówił, że masoni powierzyli Mosconiemu coś o dużej wartości.Yeah, Hagen said the masons entrusted Mosconi with something of great value.
Legenda głosi, że masoni powierzyli Mosconiemu coś o wielkiej wartości.Legend has it that the masons entrusted Mosconi with something of great value.
Rozszerzenie powierzy UE jeszcze poważniejsze obowiązki – regionalnego przywódcy orazświatowego partnera.Enlargement will entrust the EU with even greater responsibilities, as regional leader and as global partner.
Zadanie technicznego wdrożenia Prezydencja powierzy ISU/GICHD.The Presidency will entrust the technical implementation to ISU/GICHD.
Pochlebia mi, że powierzyłbyś mi swojego pierworodnego, - ale naprawde nie mam czasu.I am flattered that you would entrust me with your firstborn, but I really don't have time.
Komisja konkluduje, że państwo powierzyło centrum OeMAG świadczenie usługi gospodarczej leżącej w powszechnym interesie, mianowicie pobór opłaty i administrowanie nią.The Commission concludes that OeMAG has been entrusted by the State with an economic service of general interest, namely collecting and administering the charge.
Ministerstwo odrzuciło ten wniosek i kolejne wnioski, uznając, że nie powierzyło Simet obowiązków świadczenia usług publicznych.The Ministry denied this and subsequent requests, as it considered that it had not entrusted Simet with public service obligations.
Naczelne dowództwo powierzyło mi dystrybucję funduszy wyborczych.- High command has entrusted me to distribute the election funds.
Oddzielne księgi powinny być dostępne, z jednej strony, dla produktów i usług, co do których państwo członkowskie przyznało prawo specjalne lub wyłączne lub też powierzyło przedsiębiorstwu świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, a także, z drugiej strony, dla wszystkich innych produktów lub usług wytwarzanych lub świadczonych przez przedsiębiorstwo.Such separate accounts should be available in relation to, on the one hand, products and services in respect of which the Member State has granted a special or exclusive right or entrusted the undertaking with the operation of a service of general economic interest, as well as, on the other hand, for each other product or service in respect of which the undertaking is active.
Rząd ChRL stwierdził, że fakty omówione przez Komisję w żaden sposób nie uprawniają jej do wyciągnięcia wniosku, że państwo powierzyło lub wyznaczyło jakiemukolwiek podmiotowi prywatnemu prowadzącemu działalność w sektorze stalowym zadanie dostarczania subsydiów objętych środkami wyrównawczymi.The GOC claimed that the facts discussed by the Commission in no way justify the conclusion that any private body in the steel sector is entrusted and directed by the state to provide the subsidies countervailed.

More Polish verbs

Related

dowierzyć
do
uwierzyć
believe
wierzyć
believe
zawierzyć
entrust
zwierzyć
confide

Similar

dowierzyć
do
pomierzyć
measure
poszerzyć
expand
powiercić
do
powierzać
entrust
powtórzyć
repeat
zawierzyć
entrust

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'entrust':

None found.
Learning languages?