Posługiwać (to use) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
posługuję
I use
posługujesz
you use
posługuje
he/she/it uses
posługujemy
we use
posługujecie
you all use
posługują
they use
Imperfective future tense
będę posługiwać
I will use
będziesz posługiwać
you will use
będzie posługiwać
he/she/it will use
będziemy posługiwać
we will use
będziecie posługiwać
you all will use
będą posługiwać
they will use
Imperative
-
posługuj
you use!
niech posługuje
let him/her/it use
posługujmy
let's use
posługujcie
you all use
niech posługują
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
posługiwałam
I used
posługiwałaś
you used
posługiwała
she used
posługiwałyśmy
we used
posługiwałyście
you all used
posługiwały
they used
Future feminine tense
będę posługiwała
I will use
będziesz posługiwała
you will use
będzie posługiwała
she will use
będziemy posługiwały
we will use
będziecie posługiwały
you all will use
będą posługiwały
they will use
Conditional feminine tense
posługiwałabym
I would use
posługiwałabyś
you would use
posługiwałaby
she would use
posługiwałybyśmy
we would use
posługiwałybyście
you all would use
posługiwałyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
posługiwałabym była
I would have used
posługiwałabyś była
you would have used
posługiwałaby była
she would have used
posługiwałybyśmy były
we would have used
posługiwałybyście były
you all would have used
posługiwałyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
posługiwałem
I used
posługiwałeś
you used
posługiwał
he used
posługiwaliśmy
we used
posługiwaliście
you all used
posługiwali
they used
Future masculine tense
będę posługiwał
I will use
będziesz posługiwał
you will use
będzie posługiwał
he will use
będziemy posługiwali
we will use
będziecie posługiwali
you all will use
będą posługiwali
they will use
Conditional masculine tense
posługiwałbym
I would use
posługiwałbyś
you would use
posługiwałby
he would use
posługiwalibyśmy
we would use
posługiwalibyście
you all would use
posługiwaliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
posługiwałbym był
I would have used
posługiwałbyś był
you would have used
posługiwałby był
he would have used
posługiwalibyśmy byli
we would have used
posługiwalibyście byli
you all would have used
posługiwaliby byli
they would have used
Impersonal
posługiwano by
there would be used
posługiwano by
there would be used

Examples of posługiwać

Example in PolishTranslation in English
"Nie umiem posługiwać się bronią?""I don't know how to use a gun"?
- Ale potrafisz posługiwać się mieczem?But you know how to use that sword?
- Czy ty w ogóle wiesz, jak się tym posługiwać?- She in there? - You even know how to use this thing?
- Ja wiem, jak się nim posługiwać.- I'm trained to use it.
- Ktoś wie, jak posługiwać się bronią?Does anybody know how to use a gun?
9 — W niniejszej opinii posługuję się skrótem „BSH” zarówno wobec strony pozwanej w postępowaniu przed sądem krajowym (Bosch-Siemens Hausgeräte Altersfürsorge GmbH), jak również wobec spółki Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH .9 — In this Opinion I use the abbreviation ‘BSH’ to refer both to the defendant in the main proceedings (Bosch-Siemens Hausgeräte Altersfürsorge GmbH) and to the company Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH .
Jak widzisz, całkiem nieźle posługuję się nożem.I've learned to use a knife quite well.
Mam nadzieję, że dobrze się tym posługuję. Nigdy tego nie robiłam.I hope l'm doing this right, 'cause l never worked one before.
Nie mam wyobraźni, więc posługuję się twoją.I have no imagination. So I use yours.
Rozumiem szeroki zakres wymagających tekstów i posługuję się tym językiem elastycznie.I can understand a wide range of demanding texts and use the language flexibly.
Czy posługujesz się narzędziami rotacyjnymi (np.szlierkami lub polerkami)?Do you use rotary action tools (e.g. grinders, polishers)?
Czy posługujesz się narzędziami udarowymi?Do you use impact or percussive tools (i.e. hammer-action tools)?
I posługujesz się śmiercią Steve'a jako wymówką.And you're using Steve's death as an excuse.
Kiedy posługujesz się czarną magią, ona cię trawi. Uzależnia od siebie. Więc chcesz używać jej coraz więcej... i więcej...When you use the Black it eats at you, makes you dependant so you want to use it more and more.
Nie, że posługujesz się w pracy głosem.- No, do something where, you use your voice.
"Ten łotr, posługuje się językoznawstwem## That blackguard Who uses the science of speech # # More to blackmail and swindle than teach #
14 — W odniesieniu do postępowania przed sądem krajowym należy pamiętać, że niemiecka wersja art. 3 ust. 1 posługuje się sformułowaniem „pasażerowie, którzy są przyjmowani na lot [pokład] na lotnisku”.14 — In respect of the domestic proceedings, it should be remembered that the German version of Article 3(1) uses the phrase ‘passengers who embark on a flight at airports’.
22 — Mimo że rzecznik generalna J. Kokott posługuje się tym argumentem w odniesieniu do ograniczeń podstawowych swobód.22 — Even though Advocate General Kokott uses that argument with regard to restrictions on fundamental freedoms.
3 — Należy zauważyć, że w oryginalnej niemieckiej wersji językowej pytania prejudycjalnego przesłanego Trybunałowi sąd krajowy posługuje się pojęciem „Lieferungen von Wasser”, co odzwierciedla okoliczność użycia identycznej terminologii w niemieckiej wersji językowej załącznika D pkt 2 i załącznika H kategoria 2 do szóstej dyrektywy.3 — It should be noted that in the original German language version of the question referred to the Court, the national court uses the term ‘Lieferungen von Wasser’, which reflects the fact that identical terminology is used in Annex D(2) and Annex H, Category 2, to the German language version of the Sixth Directive.
Bóg posługuje się takimi ludźmi.God uses people like you.
- Cały czas się nimi posługujemy.- We use them all the time.
/Wciąż się nim posługujemy /chociaż Yale pracuje nad nowym. /364 dni temu skończyłem osiem lat.Yale's working on a new one, but I'm glad we haven't switched yet... because on the old calendars, it's exactly 364 days since I turned eight.
Ale nigdy nie zadałem sobie trudu, żeby docenić pomysłowość ... ..tego małego, prostego wytworu techniki, którym się posługujemy.But I never stopped once to recognise the ingenuity... ..of this simple little piece of technology that we use.
W naszej ostatniejpublikacji ‘Promoting Change’ (Promowaniezmian) pokazujemy, że posługujemy sięprawem, aby nakłonić pracodawców do uznania potrzeby nieustannego uczenia się ichsamych, jak i kluczowych aktorów w ich organizacjach.As our recent publication’Promoting Change’ demonstrates, weuse the law to trigger employers intoacknowledging the need for them andkey actors within their organisations tolearn.
A teraz posługujecie się tym wymuskanym argumentem o konflikcie żeby ją zdyskwalifikować.Now you use this pretext conflict argument to disqualify her.
Czy takim językiem posługujecie się w tym domu?Is that the language you use in this house?
GV: Dlaczego posługujecie się internetem?GV: Why use the Internet?
Nie wiem, jakimi słowami się tu posługujecie.I don't know the words, the sort of words you use.
/Nie posiadają własnego języka /i posługują się kradzionymi wyrazami." Już się ubrałaś.They have no proper language, but use words stolen that they intercepted, pending hidden behind the branches.
A najważniejszejest to, że teraz, gdy wszyscy rybacy posługują się tym włokiem, nikt niemoże już nam zarzucić, że odławiamy wszystkie ryby, które nam sięnawiną w tym obszarze!”And the best thing is that now that allfishermen are using this trawl, no one can accuse us of catching anyfish stocks in this zone!"
A teraz posługują się nami, by to zatuszować.And now we are being used to cover it up.
Ale ludzie stale to robią i czasami posługują się w tym celu zdjęciami.No, but people do all the time, and they've even been known to use pictures to do it.
Archeolodzy to naukowcy, którzy posługują się dowodami i na nich opierają swoje poszukiwania, a nie na jakimś filmie o piratach, który widzieli gdy mieli 10 lat.Archeologists are scientists who use evidence on which to base their explorations, not some pirate movie they saw when they were ten.
Nie posługuj się kartą kredytową nie pokazuj dokumentówListen, Daryl, don't use your credit card, don't show your ID. If you do, they'll find you, they'll kill you.
Moja mama posługiwała się tym językiem z zaskakującą biegłością, pewnie dlatego, że nauczyła się go jako małe dziecko.My mom used to speak it with amazing fluency, probably because she learned it at very early age.
Przed wprowadzeniem uproszczonych instrumentów Komisja posługiwała się 75 różnymi instrumentami w odniesieniu do polityk i programów przeznaczonych dla dzieci, zarówno wewnątrz, jak i poza granicami UE.Until the new simplified instruments were introduced, the Commission used around 75 different instruments related to children policies and programmes, both within and outside the borders of the EU.
Kiedyś posługiwałem się tylko nazwiskiem Smith i Wesson.There was a time I'd have used Smith and Wesson.
Wartości te obliczyłem posługując się podstawowymi założeniami, które sam stworzyłem, kiedy zacząłem budować mosty. I posługiwałem się nimi przez cały czas.I calculated those values using critical assumptionsI made when I first started building bridges, and have used themmy entire career.
Jeśli posługiwałeś się łukiem i strzałami, żeby zapolować na jelenie, a zapewne to był właśnie łuk, który naciąga się dwoma palcami, wtedy te palce traciłeś za karę, ale jako ostateczność.I think the standard one was if you'd used your bow and arrow which presumably you had, to kill your deer or kill the king's deer and you'd drawn in your bow with your two fingers,
Babe, który dotąd posługiwał się nosem tylko w pogoni za jedzeniem... odkrył, że węch może otwierać przed nim rozległe krainy zapachów.Babe, who never used his nose for anything but the piggish pursuit of food, soon found he could make his way through the trickiest of smellscapes.
Brak dowodów na to, by Deloitte przy określaniu wartości rynkowej Ahoy Rotterdam NV posługiwał się błędnymi informacjami.There is no evidence that Deloitte used incorrect information to assess the market value of Ahoy Rotterdam NV.
Czy wnioskodawca posługuje się/posługiwał się innym nazwiskiem?Does the applicant use/has he/she used other names?
Początkowo posługiwał się nim głównie kryminalny półświatek, później także niższe klasy społeczne, a z biegiem lat liczne słowa czy wyrażenia weszły do potocznej hiszpańszczyzny i rozpowszechniły się w Argentynie i Urugwaju.From there, it spread to other cities nearby. Originally, it was slang used by criminals and afterward by other people of the lower and lower-middle classes, but later, many of its words and phrases were introduced in the vernacular and disseminated in the Castilian of Argentina and Uruguay.
Aby zapewnić integralność nazwy „EuSEF” w oczach inwestorów, konieczne jest, aby posługiwali się nią jedynie zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którzy prowadzą w pełni przejrzystą politykę inwestycyjną oraz realizują przejrzyste cele inwestycyjne.To ensure the integrity of the designation ‘EuSEF’ in the eyes of investors, it is necessary that the designation only be used by managers of qualifying social entrepreneurship funds that are fully transparent as to their investment policy and their investment targets.
Do celów zapewnienia integralności nazwy „EuVECA” w oczach inwestorów konieczne jest, aby posługiwali się nią jedynie zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy prowadzą w pełni przejrzystą politykę inwestycyjną oraz realizują przejrzyste cele inwestycyjne.It is necessary, for the purposes of ensuring the integrity of the designation ‘EuVECA’ in the eyes of investors, that it is only used by managers of qualifying venture capital funds that are fully transparent as to their investment policy and their investment targets.
Interpol sporządził listę obcokrajowców, którzy posługiwali się tym nazwiskiem.Interpol back-traced a name and provided a list of foreign nationals who've used it in the past.
Jak się nimi posługiwali, by przenikali do różnych miejsc, z ogromną ilością informacji, ale ograniczonym dostępem.How they used them to infiltrate places with large amounts of intel but limited access.
Można by oczekiwać, że pytanie to wywoła znane już debaty na temat asymilacji czy wielokulturowości, lecz w trakcie seminariów specjalistycznych służących przygotowaniu podręcznika uczestnicy prawie nie posługiwali się tymi terminami.The question might be expected to trigger familiar debates about assimilation or multiculturalism, but participants at the technical seminars preparing the handbook hardly used these terms.

More Polish verbs

Similar

dosługiwać
do
obsługiwać
operate
odsługiwać
return
pomrugiwać
do
wysługiwać
serve
zasługiwać
deserve

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?