Popierać (to support) conjugation

Polish
65 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
popieram
I support
popierasz
you support
popiera
he/she/it supports
popieramy
we support
popieracie
you all support
popierają
they support
Imperfective future tense
będę popierać
I will support
będziesz popierać
you will support
będzie popierać
he/she/it will support
będziemy popierać
we will support
będziecie popierać
you all will support
będą popierać
they will support
Imperative
-
popieraj
you support!
niech popiera
let him/her/it support
popierajmy
let's support
popierajcie
you all support
niech popierają
let them support
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
popierałam
I supported
popierałaś
you supported
popierała
she supported
popierałyśmy
we supported
popierałyście
you all supported
popierały
they supported
Future feminine tense
będę popierała
I will support
będziesz popierała
you will support
będzie popierała
she will support
będziemy popierały
we will support
będziecie popierały
you all will support
będą popierały
they will support
Conditional feminine tense
popierałabym
I would support
popierałabyś
you would support
popierałaby
she would support
popierałybyśmy
we would support
popierałybyście
you all would support
popierałyby
they would support
Conditional perfective feminine tense
popierałabym była
I would have supported
popierałabyś była
you would have supported
popierałaby była
she would have supported
popierałybyśmy były
we would have supported
popierałybyście były
you all would have supported
popierałyby były
they would have supported
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
popierałem
I supported
popierałeś
you supported
popierał
he supported
popieraliśmy
we supported
popieraliście
you all supported
popierali
they supported
Future masculine tense
będę popierał
I will support
będziesz popierał
you will support
będzie popierał
he will support
będziemy popierali
we will support
będziecie popierali
you all will support
będą popierali
they will support
Conditional masculine tense
popierałbym
I would support
popierałbyś
you would support
popierałby
he would support
popieralibyśmy
we would support
popieralibyście
you all would support
popieraliby
they would support
Conditional perfective masculine tense
popierałbym był
I would have supported
popierałbyś był
you would have supported
popierałby był
he would have supported
popieralibyśmy byli
we would have supported
popieralibyście byli
you all would have supported
popieraliby byli
they would have supported
Impersonal
popierano by
there would be supported
popierano by
there would be supported

Examples of popierać

Example in PolishTranslation in English
- Nie oszukuj się. - Ci ludzie przybyli na nasz wiec aby popierać nasze oddziały, prawda? - A teraz,These people have come out to support our troops, right?
Ale to nie znaczy, że mam popierać jego, ani też go kryć.But that doesn't mean That i have to support him or shelter him.
Ani popierać.And no facts to support it except for Zo'or's word.
Bo byliśmy wystraczająco głupi, żeby cię popierać.Because we were foolish enough to support you.
Byłoby szaleństwem popierać obecnego prezydenta na kolejną kadencję.It would be absolute lunacy to support the President for another term.
- Co popieram?- What am I supporting?
- Jeszcze nie wiem. Mama chce jechać do cioci Jo i tam urodzić, a ja ją popieram.I don't know yet-- your mom wants to go to Aunt Jo's to give birth, and I'm supporting it.
- Nie popieram go.- I don't support him.
- Nie popieram...- I don't support...
"Zatrąb, jeśli popierasz Kanadę.""Honk if you support Canada"
- A popierasz ją?- Well, do you support this?
- Nie popierasz mnie.- You didn't support me.
- Więc jednak popierasz te testy.- So you do support the drug tests.
-Nie mówisz chyba, że ją popierasz?Don't say you support her?
- Czyli bez opieki? Wkurza cię, że tata popiera moje marzenia.You hate that Daddy supports my dreams.
- Hank to popiera.- Hank supports it.
- Z ich pomocą, zabiję Robin Hooda... i każdego mężczyznę, kobietę i dziecko, które go popiera!- With their help I kill Robin Hood and every man, woman and child which he supports.
- I my to popieramy.- And we support that.
- My popieramy Stany Zjednoczone.We support the United States.
Chcą mieć domy, rodziny, a my to popieramy.They want homes, families, and we support that.
Chcę najpierw powiedzieć, że popieramy waszą wojnę terroru.Can I say first... we support your war of terror!
Cokolwiek to nie jest, jest na pewno piękne i w pełni cię popieramy, Leonard.Whatever it is, it's beautiful, Leonard, and we support you.
/Dobrze, że przyszliście dziś /i popieracie nasze wysiłki na wojnie. /Naprawdę potrzebujemy, /byście kupowali bony.It's good of you people to come out tonight in support of the war effort.
/Któregokolwiek kandydata popieracie, najważniejsze jest to, by spełnić obywatelski obowiązek.Whichever candidate you support, it is more important than ever that we exercise our civil duty.
A niebieskie kwiaty oznaczają, że popieracie Czystkę.And your blue flowers tell me that you support the Purge.
Chociaż nie jest gorszy od skorumpowanch i bezbożnych reżimow, które popieracie.Although I see it as no worse than the corrupt, godless regimes you support.
Dziękuję za przybycie i za to, że popieracie organizację.Thank you all for coming and thank you for supporting your organization.
"Dlaczego radni popierają coś takiego?""Why would they support something like this?"
- Ludzie to popierają.LESLIE: The people support this.
- One popierają ten strajk.- They're supporting the strike, sir.
- Te powiązania popierają fakty.These links are supported by fact.
/Dlaczego mieszkańcy go popierają, /czemu oddali mu władzę.The town. And why do they support him?
Amerykańskie psy geje popierajcie sprawę Bruisera.Gay Dogs of America support Bruiser's Bill! We're gonna tee it around 12:00--
A ja popierałam ją w tym.And I totally supported her decision.
I dlatego popierałam ślub Franciszka...And that is why I supported Francis marrying...
Nie boję się nacjonalistów, kiedyś nawet popierałam wiele propozycji DPNI, dotyczących zmiany polityki imigracyjnej.I am not horrified by nationalists, at one point I even supported many DPNI proposals for changing immigration policy.
Tak jak zawsze szanowałam i popierałam twoje decyzje.Just as I've always respected and supported your decisions.
Ale gdyby popierała te poglądy, to by nie przeszkadzała?If she supported these positions, she wouldn't be disruptive?
Była wraz z USA współwnioskodawcrezolucji dotyczcej sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi oraz zdecydowanie popierała lobbing na rzecz rezolucji dotyczcej sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie.It co-tabled the US resolution on the human rights situation in Belarus and strongly supported the lobby efforts on the resolution on the human rights situation in Iran.
Ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie w prasie propagandy państwowej, która prowokowała, popierała i usprawiedliwiała represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego 19 grudnia 2010 r., w tym z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.Responsible for relaying state propaganda in the media, which has supported and justified the repression of the democratic opposition and of civil society on 19 December 2010 using falsified information.
Ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie w prasie propagandy państwowej, która prowokowała, popierała i usprawiedliwiała represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie przedstawianych w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji, w szczególności po wyborach prezydenckich w 2010 r.Responsible for relaying the state propaganda in the printed press, which has provoked, supported and justified the repression of the democratic opposition and of civil society, systematically highlighted in a negative and derogatory way using falsified information, in particular after the Presidential elections in 2010.
Komisję popierały Bertelsmann i Sony, a także Sony BMG Music Entertainment, które postanowieniem prezesa trzeciej izby z dnia 4 lutego 2005 r. zostały przez Sąd dopuszczone do sprawy w charakterze interwenientów.It was supported in that regard by Bertelsmann and Sony, as well as by Sony BMG Music Entertainment, to whom the Court had given leave to intervene by Order of the President of the Third Chamber of 4 February 2005.
Niderlandy zawsze popierały i nadal będą popierać realizację ambitnej i skutecznej europejskiej polityki na rzecz jakości powietrza atmosferycznego.The Netherlands has always supported the development of ambitious and effective European policy on air quality and will continue to do so in the future.
O duchach i skrzatach... które popierały prawo królewny do palenia.About ghosts and goblins who totally supported the princess' right to smoke.
Przez cały 2007 rok prezydencje UE aktywnie popierały wysiłki hiszpaskiego przewodnictwa w OBWE na rzecz współpracy w zakresie ró*nych kwestii regionalnych, takich jak Bałkany, Republika Mołdowy i Południowy Kaukaz, oraz na rzecz dalszego rozwoju partnerstwa UE–OBWE.Throughout 2007 EU Presidencies actively supported the Spanish OSCE Chairmanship's efforts to cooperate on various regional issues, such as the Balkans, the Republic of Moldova and the South Caucasus, and to develop the EU-OSCE partnership further.
Zaczął tam wyrażać pewne polityczne opinie, które popierały Maquis i ich cele.While he was there, he began to express certain political opinions. Opinions that supported the Maquis and their goals.
Nigdy nie popierałem pańskiego programu.I never supported your program.
Nigdy was nie popierałem.I never supported your program.
Mieszkańcy Salem objęci są kwarantanną, którą sam popierałeś.The citizens of Salem are under quarantine, one you yourself supported.
Odejdź. Nigdy nie popierałeś, że dla niego pracuję. Nie lubiłeś go.... quit you've never supported me working for him, you've never liked him your right I haven't, not since our wedding day when I watched you walk yourself down the side he was in Singapore, there was a monsoon
Czołowy XVIII-wieczny astronom William Herschel także popierał teorię, że życie istnieje na innych planetach.The premier 18th- century astronomer William Herschel also supported the theory that life existed on other planets.
Gdybym go popierał, nie pojawiałbym się w telewizji.If I supported Kira, I wouldn't appear on TV like this.
Hedonizm cyrenajski popierał natychmiastowe spełnienie.Cyrenaic hedonism supported immediate gratification.
Ale król, którego sami popieraliśmy.But he's the king we supported ourselves.
Cały klan za nim stoi, zawsze go popieraliśmy.We have always supported him.
O to nam chodziło, kiedy popieraliśmy Hitlera w 1933 roku, prawda?That's basically what we were hoping for when we supported Hitler in 1933, right?
- Praktycznie wszyscy demokraci popierali najgorsze ustawy Busha.–Oh, right. –The democrats, virtually all of them, have supported the worst of Bush's policies.
A.G.: Prezydent Francois Mitterand i francuski rząd w roku 1994 popierali Rwandyjskiego prezydenta, Juvénala Habyarimana, przed ludobójstwem, nawet go uratowali w 1990 roku. Później popierali tamtejszą władzę w czasie ludobójstwa po śmierci prezydenta Habyarimana. Pozwolili również sprawcom tych zbrodni na azyl w Zairze podczas francuskiej Operacji: Turkus pod koniec fali ludobójstwa.A.G.: President François Mitterrand and the French government of 1994 had supported the Rwandan president Juvénal Habyarimana before the genocide, they came to the president's rescue in 1990, they then supported the government in power during the genocide following the death of President Habyarimana, and they allowed perpetrators of the genocide to take refuge in Zaire during the French Opération Turquoise at the end of the genocide.
Ci, którzy są przeciwni, prawdopodobnie nigdy nie popierali również polityki mojego męża.Those who aren't, probably never supported my husband's policies in the first place.
Na zasadzie 'cel uświęca środki' pozostali w ogóle nieczuli i popierali sposoby, na jakie traktowano ich dzieci w centrum “Crna Reka” center.In accordance with the principle “the end justifies the means,” they were absolutely indifferent to or supported the way in which their children were treated in the "Crna Reka" center.
Nie wszyscy Amerykanie popierali wojnę.Not all Americans supported the war.
"wysadzić do piekła za miliondolarową sumę" Na początku, kiedy to nagrywałem, wiele ludzi to popierało, ale w obecnych w czasach ludzie naprawdę zaczęli się bać.Initially, when I did the record, a lot of people supported it, but then, in the current times that we're in, people got really scared.
Biuro nigdy nie popierało ekstremalnych technik przesłuchiwania.What with all the bad publicity and that? Listen, the Bureau has never supported extreme interrogation.
Na tej podstawie uznano, że RHI AG, które wówczas popierało wprowadzenie środków, stanowiło część przemysłu unijnego.On these grounds it was concluded that RHI AG, which supported the imposition of measures at that time, formed part of the Union industry.
Większość amerykanów popierało tę decyzję.Most Americans supported the decision.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'support':

None found.
Learning languages?