Podążyć (to follow) conjugation

Polish
85 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
podążę
I will follow
podążysz
you will follow
podąży
he will follow
podążymy
we will follow
podążycie
you all will follow
podążą
they will follow
Imperative
-
podąż
you follow!
niech podąży
let him/her/it follow
podążmy
let's follow
podążcie
you all follow
niech podążą
let them follow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podążyłam
I followed
podążyłaś
you followed
podążyła
she followed
podążyłyśmy
we followed
podążyłyście
you all followed
podążyły
they followed
Future feminine tense
podążę
I will follow
podążysz
you will follow
podąży
she will follow
podążymy
we will follow
podążycie
you all will follow
podążą
they will follow
Conditional feminine tense
podążyłabym
I would follow
podążyłabyś
you would follow
podążyłaby
she would follow
podążyłybyśmy
we would follow
podążyłybyście
you all would follow
podążyłyby
they would follow
Conditional perfective feminine tense
podążyłabym była
I would have followed
podążyłabyś była
you would have followed
podążyłaby była
she would have followed
podążyłybyśmy były
we would have followed
podążyłybyście były
you all would have followed
podążyłyby były
they would have followed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podążyłem
I followed
podążyłeś
you followed
podążył
he followed
podążyliśmy
we followed
podążyliście
you all followed
podążyli
they followed
Future masculine tense
podążę
I will follow
podążysz
you will follow
podąży
he will follow
podążymy
we will follow
podążycie
you all will follow
podążą
they will follow
Conditional masculine tense
podążyłbym
I would follow
podążyłbyś
you would follow
podążyłby
he would follow
podążylibyśmy
we would follow
podążylibyście
you all would follow
podążyliby
they would follow
Conditional perfective masculine tense
podążyłbym był
I would have followed
podążyłbyś był
you would have followed
podążyłby był
he would have followed
podążylibyśmy byli
we would have followed
podążylibyście byli
you all would have followed
podążyliby byli
they would have followed
Impersonal
podążono by
there would be followed
podążono by
there would be followed

Examples of podążyć

Example in PolishTranslation in English
"Można podążyć za demonem"It is possible to follow the demon
"by podążyć za głosem serca."to follow your heart.
- Chce pan podążyć za przyjaciółmi do La Bass w Boliwii?You want to follow your friends to La Paz, Bolivia? Please.
- Musiała podążyć...She has to follow...
- Nie potrafię nim podążyć.You know, to follow through.
/"Kiedy siła płomieni /sięgnie swego apogeum, /podąż za nimi z szybkim /atakiem na swego wroga."When the force of the flames have reached its height, follow it up with a swift attack on your enemy".
Ale podąż nas.But follow us.
Ale wybacz światu to jaki jest i podąż za mną, ponieważ masz wciąż cholernie dużo do zobaczenia."But you can forgive the world and its flaws "And follow me there because "You've still got a hell of a lot to see
widzę, że będziesz podąż nas gdzieś.Jeremy. Liana. I see you'll follow us anywhere.
Chodźcie za mną moje dzieci, porzućcie ten świat i podążcie za Duchem Światła, który przywołuje nas z oddali!Come with me, my children, discard this world and follow the Spirit of Light as it beckons us onward!
* Więc podążyłam wąską krainą *♪ So I followed down the narrow land ♪
A ja podążyłam za nimi.And I followed them.
Dlatego podążyłam śladem kielicha aż do klasztoru.That's why I followed the trail to the monastery.
Nawet, jeśli jestem czarną owcą rodziny, wciąż nie podążyłam za głosem serca.Now, even though I was the black sheep of the family, I still never followed my heart.
Po prostu podążyłam za swoim przeznaczeniem, tak jak ty musisz podążyć za swoim.I just followed my own destiny, as you must follow yours.
Jestem taki szczęśliwy, że podążyłaś za mną do Los Angeles by dać mi małą radę. "Podążyłam"?I'm so happy that you followed me to Los Angeles for that little tidbit of advice.
Na szczęście ty nie podążyłaś za marzeniami!So thank goodness, you never followed any of your dreams!
Ty podążyłaś za własnymi.And you followed your own.
"a za nim podążyła jego żona, Izanami.""Soon followed by his wife, Izanami..."
- A ta podążyła za tobą do domu.And now Death has followed you home.
/Brzmi to szalenie, /ale podążyła za mną do Hiszpanii.Strangesounds,IfollowedinSpain .
A ta podążyła za tobą do domu.And now death has followed you home...
Dowiedziałam się, że jest pańską córką... i została porzucona przez oficera... za którym podążyła do Halifaxu, a później tu, na Barbados.I have learned that she is your daughter... that she was abandoned by an officer... whom she followed to Halifax and then here, to Barbados.
Dlatego, że za nim podążyłyśmy.No, because we followed him.
/Ale masy za nikim nie podążyły.But the masses haven't followed.
Ale ślady podążyły za tobą.But the striations followed you, Vincent.
CISA utrzymywało, że po OD ceny chińskiego przywozu znacznie wzrosły, podczas gdy ceny przemysłu wspólnotowego nie podążyły w tym samym kierunku, a zatem podcięcie cenowe zaistniałe w OD było dużo niższe lub nawet zupełnie zanikło po OD.CISA claimed that, after the IP, prices of Chinese imports have increased substantially whilst prices of the Community industry have not followed the same trend, so that the undercutting existing during the IP would have been substantially reduced or even eliminated in the period after the IP.
Gdyby kraje Unii Europejskiej podążyły tą ścieżką bez pewnego rodzaju współpracy, mogłoby to doprowadzić do chaosu i katastrofalnych skutków.If the nations of the European Union had simply followed thispath without some form of coordination,the consequences could have been bothchaotic and disastrous.
Grzechy Londynu podążyły za nami do domu.Looks like the sins of London have followed us home.
Gdyby Christopher rzucił mi swą chustkę, podążyłabym za nim na koniec świata tak szybko, jak mogę.If Christopher would throw his handkerchief to me, I would follow him round the world in my shift.
Gdybyśmy przeciągnęli do nas Marthę, reszta kancelarii podążyłaby za nią.I think if Martha came over to us, the rest of chambers would follow.
...na miejscu wypadku i podążyłem za nią.At the accident site, and I followed it. And if Marcus wanted me dead,
/Dlatego uwierzyłem w jego szalone opowieści /i podążyłem za nim na pustynię.That's why I'd fallen for Lyn's crazy stories. That's why I'd followed him out into the desert.
/Skierował mnie do miejsca w Morrisanii /i podążyłem tym tropem.He directed me to the location in question in Morrisania and I followed that lead.
/To wtedy wyrwałem /pantenę do walki /i podążyłem za śladami Randy'ego /do siedziby Rycerzy z Camden.That's when I broke off the pantenna for a weapon and followed Randy's footprints to the Knights of Camden Hall.
A ja za nim podążyłem i zdołałem go zatrzymać.And I followed him and managed to stop him.
A ty podążyłeś za nią tutaj.- And you followed her here.
Ale pomimo tego podążyłeś za nim do obozu króla Minosa.But you nevertheless followed him to King Minos's camp.
Dlatego podążyłeś za mną do Nowego Jorku.That's why you followed me to New York.
Ponieważ podążyłeś za swoim sercem, a to jest warte świętowania.Because you followed your heart, and that is worth celebrating.
Powiedziałeś, że podążyłeś za tym JednymYou said you followed The One...
- Kto za nim podążył?Who followed him in?
/Gdybym podążył za swoim instynktem, /kronika klasowa tego chłopca /nadal by miała swego redaktora.If I had followed my instincts, This boy's high-School yearbook would still have an editor. Laguerta:
/Megatron podążył za nim na Ziemię, /gdzie odnalazł go kapitan Witwicky.Megatron followed it to Earth, where Captain Witwicky found him.
/William Hare podążył /za swym marzeniem.As for our two heroes, William Hare followed his dream.
A on za mną podążył.And he followed.
"Mały Dżi, podążyliśmy za gwiazdą,"Baby Jee, we have followed the star,
Ale wówczas podążyliśmy za Lucyferem podczas buntu przeciwko Panu... i zostaliśmy wyrzuceni z Niebios na wieki.But then we followed lucifer In a revolt against the lord And we were cast out of heaven for eternity.
I podążyliśmy za nim.And we followed.
Kilkoro z nas uciekło, skoncentrowaliśmy naszą siłę... i podążyliśmy za nimi aż tutaj.But a few of us escaped and we gathered our strength... and we followed them here.
Mamy jego nazwisko, podążyliśmy tropem pieniędzy i doszliśmy do konta powiązanego ze śledztwem.We got his name, followed the money trail, and it led to an account linked to a RICO investigation.
Dlaczego nie podążyliście za nim?Why didn't you followed it?
Jesteście zobligowani, zgodnie z prawem i naturą, być posłusznymi Jego Wysokości, a mimo tego podążyliście za zdrajcą, Aske'em...You were bound, by law and by nature, to obey the king's majesty and yet you followed the traitor aske.
"Hansel i Gretel nie odpowiedzieli, ale podążyli za rodzicami do lasu.""HanseI and gretel did not reply, but followed their parents into the forest."
Ale podążyli za Tobą.But they followed you.
I Toa Hordika podążyli szlakiem łez.As the Toa Hordika followed the trail of falling tears,
Jednak podążyli w ślady ojca.But how closely they followed their father's footsteps.
Ludzie Gabriela podążyli za nim, ponieważ był szlachcicem.Gabriel's men followed him because he was a nobleman.
"Boże, ujmij moją dłoń, a podążę za Tobą dzielnie, nie opierając się..."- "Lord, take me by the hand. l will follow Thee without resistance." - lt's a huge!
/Boże, ujmij moją dłoń, /a podążę za Tobą dzielnie."Oh Lord, take me by the hand. l will follow you without resistance."
A ja podążę za tobą.I will follow.
Będę czekać, aż dzbanek was zniszczy, a potem podążę za nim do następnego właściciela.I will wait and wait... Until the teapot destroy you, and then I will follow it to the next owner...
Gdziekolwiek pójdziesz ojcze podążę za tobą ponieważ my chcemy być także pielgrzymami.Wherever you go, father we will follow because we want to be pilgrims, too.
Gdzie za nimi podążysz.Where you will follow.
"... podąży za rodziną człowieka, dopóki nie zabierze duszy dziecka"."...will follow the defaulter and his or her brood until its soul of an infant is collected."
- Pytanie brzmi, ilu podąży za nimi?- Question is how many will follow?
/Cała młodzież naszego narodu /i cała młodzież Iraku /podąży za Udajem i Kusajem,All the youth of our nation and all the youth of Iraq will follow Uday, Qusay and Mustapha into jihad.
/Jeśli myślisz jeszcze /o ucieczce do Kalifornii, /zrozum, że FBI podąży za tobą /na sam skraj Ziemi.If you have any last thought to run to California please understand that the FBI will follow you to the ends of the earth.
Armia za nami podążyThe army will follow us!
Gdziekolwiek pójdziesz dzieci i ja podążymy za tobą.Wherever you're going the children and I will follow.
.. wy podążycie z mnąBut you will follow me!
Ty i twoi ludzie podążycie za nami do obozu.You and your people will follow us back to our camp.
Ale inni podążą za nimi.But others will follow.
Ci ludzie za tobą podążą.These people will follow you.
/Prezydenta, za którym /podążyłbym wszędzie,"A President whom I would follow anywhere,
"Mingo podążyłby tymi śladami, panie Helius!"Mingo would follow these tracks, Mr.Helius !"
Gdybyś okazał mu miłosierdzie, Bóg podążyłby za sugestią i zrzucił mu pianino na głowę?Well, if you could, say, show some act of kindness, God would follow it up by dropping a piano on his head anyway-- like that?
Jego Wysokość podążyłby za mną wszędzie.His Grace would follow me anywhere.
Przyjęcie zastrzyku byłoby ogromnym pożytkiem nie tylko dla pana, lecz również dla milionów czytelników, którzy podążyliby za pańskim przykładem.taking the shot would be hugely beneficial, not only to you, but to the millions of your readers who would follow your example.
Z pewnością nie, gdyby tak było, podążyliby za nim.No. If they ever met it, they would follow it.
* Ale, moje życie podążyło w pogoni za mym ukochanymBut, my Iife too followed in pursuit my beloved
* Moje życie zbyt szybko podążyło w pogoni za moim ukochanym.My life too followed in pursuit my beloved..
100 tysięcy uchodźców podążyło za nami z miasta Xinye.One hundred thousand refugees followed us from Xinye City
Bo to co oni mówili, w sposób jak ich długopis płakał, w sposób jak ich serce podążyło.It's because of what they spoke, the way their pen cried, the way their heart followed.
I wszedł na górę a tysiące ludzi podążyło za nim.And he went up into the mountains and thousands of people followed him.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'follow':

None found.
Learning languages?