Poczynić (to make) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
poczynię
I will make
poczynisz
you will make
poczyni
he will make
poczynimy
we will make
poczynicie
you all will make
poczynią
they will make
Imperative
-
poczyń
you make!
niech poczyni
let him/her/it make
poczyńmy
let's make
poczyńcie
you all make
niech poczynią
let them make
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poczyniłam
I made
poczyniłaś
you made
poczyniła
she made
poczyniłyśmy
we made
poczyniłyście
you all made
poczyniły
they made
Future feminine tense
poczynię
I will make
poczynisz
you will make
poczyni
she will make
poczynimy
we will make
poczynicie
you all will make
poczynią
they will make
Conditional feminine tense
poczyniłabym
I would make
poczyniłabyś
you would make
poczyniłaby
she would make
poczyniłybyśmy
we would make
poczyniłybyście
you all would make
poczyniłyby
they would make
Conditional perfective feminine tense
poczyniłabym była
I would have made
poczyniłabyś była
you would have made
poczyniłaby była
she would have made
poczyniłybyśmy były
we would have made
poczyniłybyście były
you all would have made
poczyniłyby były
they would have made
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poczyniłem
I made
poczyniłeś
you made
poczynił
he made
poczyniliśmy
we made
poczyniliście
you all made
poczynili
they made
Future masculine tense
poczynię
I will make
poczynisz
you will make
poczyni
he will make
poczynimy
we will make
poczynicie
you all will make
poczynią
they will make
Conditional masculine tense
poczyniłbym
I would make
poczyniłbyś
you would make
poczyniłby
he would make
poczynilibyśmy
we would make
poczynilibyście
you all would make
poczyniliby
they would make
Conditional perfective masculine tense
poczyniłbym był
I would have made
poczyniłbyś był
you would have made
poczyniłby był
he would have made
poczynilibyśmy byli
we would have made
poczynilibyście byli
you all would have made
poczyniliby byli
they would have made
Impersonal
poczyniono by
there would be made
poczyniono by
there would be made

Examples of poczynić

Example in PolishTranslation in English
Aby poczynić odpowiednie ustalenia w celu zapobiegania poważnym awariom, operatorzy i właściciele powinni dokonać kompleksowej i systematycznej identyfikacji wszystkich scenariuszy w zakresie poważnych awarii związanych z każdym rodzajem niebezpiecznych działań, jakie mogą być prowadzone na danej instalacji, w tym skutków poważnej awarii dla środowiska.In order to make suitable arrangements for major accident prevention, operators and owners should comprehensively and systematically identify all major accident scenarios relating to all hazardous activities that may be carried out on that installation, including impacts on the environment arising from a major accident.
Aby poczynić postępy w dziedzinie ambitnej agendy pozwalającej reagować na wyzwania międzykulturowe Europy, konieczne jest duże zaangażowanie wszystkich zaawansowanych stron, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego.Strong involvement of all stakeholders, including Members of the European Parliament, is necessary to make progress with an ambitious agenda that can respond to Europe’s intercultural challenges.
Ale nawet jeśli ich zignorujecie, i założycie, że stała się ofiarą nieczystej gry, - założenie, którego w rozumieniu prawa nie można wam poczynić bez rozstrzygającego dowodu - to nie z rąk jej kochającego męża od 18 lat;But even if you disregard them and assume she was the victim of foul play, an assumption the law does not permit you to make without conclusive proof, it was not at the hands of her loving husband of 18 years.
Ale ostatnio była w domu pogrzebowym, zapewne poczynić przygotowania.Although she did pay a recent visit to a funeral home... presumably to make arrangements.
Argument, że kilka stron poczyniło lub zamierza poczynić inwestycje w sektorze rowerowym lub sektorze części rowerowych, nie ma jednak znaczenia dla oceny potrzeby istnienia i okresu obowiązywania środków antydumpingowych w kontekście przeglądu wygaśnięcia.In this respect, the argument that several parties have made or intend to make investments in the bicycles or the bicycle parts sector is not relevant when assessing the need and the duration of anti-dumping measures in the context of an expiry review.
Artemido, poczyń przygotowania.Artemis, make the arrangements.
/Przepraszam, kotku, /poczyniłam pewne kroki.I made other arrangements, but I promise I will be there when you wake up.
Ale poczyniłam postępy, jak poszedłeś spać.But I made some good progress after you went to bed.
Claire, już poczyniłam kroki by osobiście ją przeprosić i zapewnić Bucklandowi możliwość dalszego prowadzenia interesów.Claire, I've already made arrangements to make a personal apology and put Buckland's back in the running.
Jako nowy manager waszej drużyny, pomyślałam, że to ważne, by skontaktować się z wami i przedyskutować pewne obserwacje, które poczyniłam.As your new team manager, I felt it was important to touch base with you all on some very important observations I've made.
Jeśli przez "postęp" rozumiesz wyeliminowanie każdego miejsca, w które mogłaby pójść przerażona, spłukana i półnaga imigrantka, nie będąc zauważoną, to tak, poczyniłam ogromny postęp.So, if by "making headway" you mean I've eliminated pretty much anywhere that a malnourished, penniless, scared-as-hell, illegal immigrant could go without anybody noticing her, then, yeah, I've made tremendous headway.
- Ty Sammy, poczyniłaś zobowiązanie wobec tego banku, wobec tej pracy.Well you made a commitment Sammy to this bank, to this job
- Wiem, że poczyniłaś wszystkie możliwe starania żeby zachować to dziecko dla nas.-I know you made every effort to preserve that baby for us.
Ale poczyniłaś wielkie postępy.But you've made great progress.
Barrisso, domniemam, że poczyniłaś przygotowania.Barriss, I assume you've made the necessary preparations.
Czy poczyniłaś jakiś postęp w powiązaniu tego z Henrym?Nevertheless, have you made any progress in aligning this mayhem with Henry?
"Odkąd Unia poczyniła deklaracje dotyczące szczytu , o złagodzeniu polityki wizowej nie wspomniano ani razu", powiedział Saldadze z Fundacji Boella."Since the EU made a declaration about the Riga Summit , nothing was said about visa liberalization at the Summit," said the Boell Foundation's Saldadze.
/W ostatnim miesiącu /Dana poczyniła wielki postęp.Dana has made great progress over the last month.
30.W trakcie prowadzonych przez siebie kontroli Komisja poczyniła podobnespostrzeżenia w przypadku wielu państwczłonkowskich i‡zwróciła się do nich o zmianę procedur.30.Inthecourse ofitsinspectionthe Commission has made similar observationsin thecaseofanumberof Member States andhasaskedthose Member States to amendtheir procedures.
Albania poczyniła pewne postępy na drodze do spełnienia standardów europejskich. Postępy te polegają przede wszystkim na przyjęciu nowego prawodawstwa oraz powołaniu szeregu nowych instytucji.Progress has been made in fighting money laundering, with new implementing legislation and steps to improve inter-agency and regional cooperation.
Albania poczyniła także postępy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu; przyjęto pakiet ustaw dotyczących tej dziedziny.Since the last report, Bosnia and Herzegovina has made further progress towards meeting European standards.
A myślałam, że poczyniłyśmy postęp wczoraj wieczorem.And here I thought we made progress last night.
Dodatkowo kraje poczyniły postępy w zakresie opracowania zintegrowanego podejścia do leczenia chorób przewlekłych, lecz nadal pozostaje wiele do zrobienia w celu usprawnienia koordynacji między szczeblami administracji państwowej, typami opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej, usługami publicznymi i prywatnymi, a także sektorem publicznym i trzecim filarem.In addition, countries have made progress in creating an integrated approach for managing chronic diseases, but there remains much to do to improve coordination between levels of government, types of medical care, health and social care, public and private provision, and the public and third sector.
EASA potwierdziła, że właściwe organy Kambodży poczyniły znaczne postępy, jeśli chodzi o usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych przez ICAO.EASA confirmed that the competent authorities of Cambodia have made very significant progress in the resolution of the deficiencies identified by ICAO.
Jeżeli dany zakład lub przedsiębiorstwo poczyniły wyraźne postępy, lecz nadal nie spełniają wszystkich tych wymogów, właściwy organ może przedłużyć okres obowiązywania zatwierdzenia warunkowego.If clear progress has been made, but the establishment or plant still does not meet all of these requirements, the competent authority may extend conditional approval.
Jeżeli wymagane jest dostarczenie oryginału europejskiego nakazu aresztowania lub wniosku o ekstradycję, organ sądowy wydający nakaz może go przesłać bezpośrednio organowi sądowemu wykonującemu nakaz (chyba że państwo członkowskie wydające nakaz lub państwo go wykonujące poczyniły odmienne ustalenia).If the original EAW or ER is requested, the issuing judicial authority may transmit it directly to the executing judicial authority (unless alternative arrangements have been made by the issuing and/or executing Member State).
Komisarz DanutaHübner podkreśliła, że należy„wyrazić uznanie dla znacznych wysiłków, jakie poczyniły władze greckie w ciągu ostatnich miesięcy, by umocnić podstawy przyszłego, opartego na zaufaniu partnerstwa.Commissioner Danuta Hübner stated that she wished to ‘acknowledge the considerable efforts made by the Greek authorities in recent months to establish the basis for a confident partnership from now on.
/A później mówiłem sobie, / /że nigdy nie wypełnię planu... / /chociaż poczyniłem/ /wszelkie przygotowania... / /i wiedziałem, gdzie ona jest/ /o każdej minucie dnia. /And after I did, I told myself I'll never go through with the plan... even though I'd made all the preparations... and knew where she was every minute of the day.
/Po przybyciu do domu pogrzebowego, /poczyniłem interesujące spostrzeżenie,[ Man talking quietly ] [ Mulder ] upon arriving at the funeral home, I made an interesting observation,
A kiedy poczyniłem kroki w kierunku wydobrzenia, wysyła mi ją s powrotem.And then when I made steps towards recovery, he sends her back to me.
Bob, wiem, że oglądasz tydzień pokazówek, ale zastanawiałam się, czy poczyniłeś jakieś postępy w poszukiwaniach zabójcy Homera. Nie, nie poczyniłem.l know you're enjoying fall preview week, but l was wondering if you've made any progress towards finding Homer's killer.
Dobra, myślę że poczyniłem jakieś postępy.Okay, I had to have made some kind of a dent by now.
Ale poczyniłeś znaczące kroki, czy sobie to uświadamiasz czy nie.But you have made significant strides, Mr. Hicks, whether you realize it or not.
Bob, wiem, że oglądasz tydzień pokazówek, ale zastanawiałam się, czy poczyniłeś jakieś postępy w poszukiwaniach zabójcy Homera. Nie, nie poczyniłem.l know you're enjoying fall preview week, but l was wondering if you've made any progress towards finding Homer's killer.
Były takie plotki że poczyniłeś pewne wielkie odkrycia.There were rumors you made some big discoveries.
Chmuro poczyniłeś wielkie postępy.Cloud, you made a great improvement over these days.
Powiedz, że poczyniłeś jakieś postępy z tymi biurokratami?Tell me you've made some progress with these bureaucrats?
Adrian poczynił ogromny postęp, odkąd z nami mieszka.Adrian has made tremendous progress since coming to live with us.
Ale prezydent powiedział, ze nie wyklucza tego, a to oznacza, że obietnica jaką poczynił we wrzesniu nie jest już dłużej ważna?But the President said he was open to it, so that means that the tax pledge he made back in September is not longer operative?
Ale prezydent powiedział, ze nie wyklucza tego, a to oznacza, że obietnica jaką poczynił we wrześniu nie jest już dłużej ważna?But the President said he was open to it, so that means that the tax pledge he made back in September is no longer operative?
By uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji, Rzecznik poczynił następujące uwagi:In order to help prevent similar situations arising in the future, the Ombudsman made the following further remark:
Chcę również docenić poświęcenie senatora Collinsa, jakie poczynił, by dziś się tu znaleźć.I also want to express appreciation to Senator Collins for the sacrifices he has made to be here today.
- Ale nie poczyniliśmy-- - Kapitanie!- But we haven't made...
- Ale nie poczyniliśmy--- But we haven't made...
- Że poczyniliśmy postępy.I thought we made progress.
/Minęły cztery dni, ale poczyniliśmy niewielki postęp /w rozwiązaniu zagadki Brittain.Four days have passed but we have made little progress in solving the mystery of the Brittain.
Ale czujesz się tak, bo poczyniliśmy postępy. - Co?But you're only feeling this way because we've made such progress.
/Zdaje się, dzieciaki, /że poczyniliście postępy.Looks like you kid have made some breakthroughs.
Czy poczyniliście jakieś postępy?Have you and Dr Felger made any progress?
Jakie przygotowania poczyniliście by móc obserwować Cafe Rene?What arrangements have you made to keep the Café René under observation?
Podobno poczyniliście postępy?- Carl said you made some progress? - Mm-hmm.
Słuchajcie, wiem, że nie trenowaliśmy zbyt dużo, ale poczyniliście postęp.. /i eee..i..Um, look, I know that we haven't practiced much together, but you guys have made great progress, and, uh, I just, um--
Absolwenci Bel-Air poczynili znaczący wkład dla naszego kraju.Bel Air graduates made a significant contribution to our country in such fields as medicine...
Beneficjenci prowadzący działalność międzynarodową w państwach trzecich, tacy jak PIOB i IASCF, nie powinni w dalszym ciągu korzystać ze współfinansowania wspólnotowego, jeśli po upływie jego pierwszych dwóch lat nie poczynili oni znaczących postępów w kierunku zapewnienia, aby neutralne mechanizmy finansowania stanowiły większość ich całkowitego finansowania, także z podmiotów z krajów trzecich.Beneficiaries that pursue international activities in third countries, such as the PIOB and the IASCF, should not continue to benefit from Community co-financing if, after the first 2 years thereof, they have not made significant progress towards ensuring that neutral funding arrangements form a majority of their total funding, including from third-country participants.
Bramfords, poczynili wielką ofiarę, aby być tutaj z nami.The Bramfords have made a great sacrifice to be here with us.
Najwidoczniej poczynili postępy.They seem to have made some technological leaps forward.
Nie poczynili najmniejszego postępu w badaniach nad tretoniną?Have they made no progress at all in reversing the effects of tretonin?
Mój asystent poczyni wszelkie przygotowania.My assistant will make all the arrangements.
Argument, że kilka stron poczyniło lub zamierza poczynić inwestycje w sektorze rowerowym lub sektorze części rowerowych, nie ma jednak znaczenia dla oceny potrzeby istnienia i okresu obowiązywania środków antydumpingowych w kontekście przeglądu wygaśnięcia.In this respect, the argument that several parties have made or intend to make investments in the bicycles or the bicycle parts sector is not relevant when assessing the need and the duration of anti-dumping measures in the context of an expiry review.
EuropeAid poczyniło istotne starania, aby wesprzeć delegatury wˆprocesie poprawyjakościinterwencji narzecz pomocy.EuropeAid has made significant efforts to support delegations inimprovingthe quality ofaidinterventions.
EuropeAid poczyniło od 2004ˆr. znaczny postęp wˆzakresie poprawy systemów nadzoruiˆkontroli wˆodniesieniu do zdecen-tralizowanegozarządzania,choć wˆopinii Trybunałusystemy te pozostajątylko „częściowoskuteczne”. Wˆ2008ˆr.Komisja stworzyłakompleksowąstrategiękontroliiˆstale wprowadza udoskonalenia wˆmiaręrealizacjistrategii.EuropeAid has made significant progressinimproving the supervisory and control systemsin relation toits devolved man-agementsince 2004, evenifthe Courtconsidersthat overall thesesystemsarestillonly‘partiallyeffective’.In2008the Commission established a comprehensive control strategy and it has continued tointroduceimprovements asitimplements thestrategy.
Irlandia podkreśla ponadto, że przedsiębiorstwo Aughinish poczyniło różnorodne inwestycje w oparciu o uzasadnione przekonanie, że zwolnienia będą obowiązywać co najmniej do grudnia 2006 r.Ireland stresses, furthermore, that Aughinish made various investments on the reasonable expectation that the exemptions would continue until at least December 2006.
Kosowo poczyniło postępy w dziedzinie dostosowywania się do standardów europejskich w wielu obszarach, jednak postępy te były nierównomierne.Alignment concerning intellectual property rights is advanced, and has further improved. Also some improvement has been made concerning enforcement of the legislation, but this remains the weakest aspect of the system.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'make':

None found.
Learning languages?