Odegrać (to play) conjugation

Polish
70 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odegram
I will play
odegrasz
you will play
odegra
he will play
odegramy
we will play
odegracie
you all will play
odegrają
they will play
Imperative
-
odegraj
you play!
niech odegra
let him/her/it play
odegrajmy
let's play
odegrajcie
you all play
niech odegrają
let them play
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odegrałam
I played
odegrałaś
you played
odegrała
she played
odegrałyśmy
we played
odegrałyście
you all played
odegrały
they played
Future feminine tense
odegram
I will play
odegrasz
you will play
odegra
she will play
odegramy
we will play
odegracie
you all will play
odegrają
they will play
Conditional feminine tense
odegrałabym
I would play
odegrałabyś
you would play
odegrałaby
she would play
odegrałybyśmy
we would play
odegrałybyście
you all would play
odegrałyby
they would play
Conditional perfective feminine tense
odegrałabym była
I would have played
odegrałabyś była
you would have played
odegrałaby była
she would have played
odegrałybyśmy były
we would have played
odegrałybyście były
you all would have played
odegrałyby były
they would have played
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odegrałem
I played
odegrałeś
you played
odegrał
he played
odegraliśmy
we played
odegraliście
you all played
odegrali
they played
Future masculine tense
odegram
I will play
odegrasz
you will play
odegra
he will play
odegramy
we will play
odegracie
you all will play
odegrają
they will play
Conditional masculine tense
odegrałbym
I would play
odegrałbyś
you would play
odegrałby
he would play
odegralibyśmy
we would play
odegralibyście
you all would play
odegraliby
they would play
Conditional perfective masculine tense
odegrałbym był
I would have played
odegrałbyś był
you would have played
odegrałby był
he would have played
odegralibyśmy byli
we would have played
odegralibyście byli
you all would have played
odegraliby byli
they would have played
Impersonal
odegrano by
there would be played
odegrano by
there would be played

Examples of odegrać

Example in PolishTranslation in English
- Chciała odegrać "Wtargnięcie".She wanted to play "home invasion".
- Gdybyś chciała odegrać coś w domu...- Any time you want to play the part at home... - Tommy, stop it.
- Jak bardzo byłabyś smutna, gdybyś nie musiała tego odegrać? - Złamałoby mi to serce.How sad would you have been if you hadn't gotten to play it?
Artoo, odegraj mu wiadomość.Artoo, play him the message.
Po prostu odegraj swoją rolę.Just play the part.
Tylko dobrze odegraj swoją rolę, dobra?Listen, listen, go and play your part.
Znasz swoją rolę, madame. Dobrze ją odegraj.You know your part, now play it well.
Ja odegrałam swoją rolę.I have played my role without interfering.
Może odegrałam swoją rolę zbyt dobrze, szkoląc Cię.Maybe I played my part in training you all too well.
Wiem, że ja swoją odegrałam.I know I played mine.
Bo odegrałaś ważną rolę w życiu jego córki?Is it because you played such a large part... in his daughter's delicate condition?
Genialnie odegrałaś swoją rolę z Czarodziejem.You played our little scene for the Wizard brilliantly.
Rose dowie się jaką rolę w tym odegrałaś.Rose will know the part you played.
Znakomicie odegrałaś swoją rolę.You played your part perfectly.
/Michelle Todd, która pisze /pod pseudonimem Charisma Kennedy, /autorka poradnika /"Poradnik Kuguara do polowania", /była zszokowana, że jej /książka odegrała rolę w morderstwach...Michelle Todd,who goes by the name Charisma Kennedy, the author of A Cougar's Guide to the Hunt, was shocked to learn how her book played a role in the murder spree...
DSI Lawson odegrała w tym dużą rolę.DSI Lawson, who's played an important role in all this.
Dzięki finansowaniu zapewnionemu przez państwa członkowskie i Komisję misja ta odegrała również pewną rolę w realizacji projektów z zakresu równouprawnienia płci, praw człowieka, zdrowia i infrastruktury.With funding from the Member States and the Commission, it also played a part in projects in gender equality, human rights, health and infrastructure.
I jaką rolę odegrała ta kobieta?How did his fate come upon him and what part has been played by the woman whose disappeared?
IRGC i baza Sarollah dowodzona przez generała Aziza Jafariego odegrała kluczową rolę w nielegalnym zakłóceniu wyborów prezydenckich w 2009 r., aresztowaniu i zatrzymaniu działaczy politycznych, jak również w starciach z demonstrantami na ulicach.IRGC and the Sarollah Base commanded by General Aziz Jafari has played a key role in illegally interfering with the 2009 Presidential Elections, arresting and detaining political activists, as well as clashing with protestors in the streets.
Biorąc pod uwagę korzystne warunki rynkowe odzwierciedlone w niektórych wskaźnikach w 2006 r. i w ODPW, należy zauważyć, że odegrały one istotną rolę w utrzymaniu cen na wysokim poziome, obok zastosowanych środków antydumpingowych.With regard to the favourable market conditions shown by some indicators during 2006 and the ERIP, it should be noted that they played an important role in keeping the prices at a high level, in addition to the applicable anti-dumping measures.
Biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrały dzikie ptaki wędrowne w rozprzestrzenianiu grypy ptaków z Azji do Europy w latach 2005 i 2006, należy ograniczyć przywóz ptaków innych niż drób jedynie do ptaków wyhodowanych w niewoli.Taking into account the role played by wild migratory birds in the spread of avian influenza from Asia to Europe in 2005 and 2006, it is appropriate to limit imports of birds, other than poultry, only to birds bred in captivity.
Dowódca oddziałów IRGC Rassoulollaha odpowiedzialny za okręg Teheranu od listopada 2009 r. Oddziały Rassoulollaha odpowiadają za bezpieczeństwo w okręgu Teheranu, i odegrały kluczową rolę w gwałtownym tłumieniu protestów w 2009 r. Odpowiedzialny za stłumienie protestów podczas wydarzeń w czasie święta Aszura (grudzień 2009 r.) i później.Head of the IRGC’s Rassoulollah Corps in charge of Greater Tehran since November 2009. The Rassoulollah Corps is in charge of security in greater Tehran, and played a key role in violent suppression of protesters in 2009. Responsible for the crackdown of protests through Ashura events (December 2009) and since.
Dużą rolę odegrały tam przydzielone przez Unię środki na projekty dotyczące środowiska naturalnego - 114 mld euro z całkowitym kosztem 210 mld euro.Here too, the EUR 114 billion allocated by the Union to these programmes with a total cost of EUR 210 billion played a considerable role.
Działania rozpoczęła wymiana informacji między miejscowościami, w czym ważną rolę odegrały lokalne szkoły poprzez wymianę e-maili i listów.Activities started with communication between the villages, and local schools played an important role by exchanging e-mails and letters.
- Ale dobrze odegrałem swoją rolę, prawda? - Byłeś wspaniały, Clifford.I played it good for a while, though, didn't I?
Chcę myśleć, że odegrałem w tym małą rolę.I'd like to think I played a small role in that.
Chyba odegrałem w tym swoją rolę.I suppose I played a part in that.
Czy wie pan, jaką rolę odegrałem w pokojowych negocjacjach z Klingonami? Historia jest świadoma pańskich zasług.You may be aware of the small role I played in peace with the Klingons.
I na pewno nie odwiedziłem jej w domu w wieczór jej śmierci i nie odegrałem żadnej roli w jej zabójstwie.I most certainly did not go to her home the evening of her death, and I played no role whatsoever in her death.
- Daj spokój, odegrałeś swoją rolę!- Please, you played your part!
George, George, George... tak dobrze odegrałeś zrozpaczonego przyjaciela.George,george,george... you played the grieving friend so well.
Nie odegrałeś w nim małej roli.You played no small hand.
To nie najlepsza rola, ale odegrałeś ją dobrze.It's not the best part, but you played it adequately.
Wtedy może dowiesz się, gdzie dokładnie byłeś i jaką odegrałeś rolę.Then maybe you can find out where you were exactly. and what role you played.
"Nikt z setek ludzi, którzy odwiedzili targi..." "...nie wiedział, że pewien szary pajączek odegrał najważniejszą rolę.""Nobody, of the hundreds of people that visited the fair knew that a gray spider had played the most important part of all.
- Mój wujek, Carl odegrał wielką rolę w moim życiu.My uncle Carl played a role in my life.
- Nikt nie może poznać roli, jaką odegrał w sprawie Davida.No one can know the role he played in David's conviction. Agreed.
- Tak, Maroon odegrał rolę rozumu, a Twoja żona ciała.And I think Maroon played the part of sound mind, and your wife, the sound body.
/Tak naprawdę, Lyn myślał /o Larrym Hooperze. /O roli, jaką odegrał /w zniszczeniu Armii Nowego Świata.What Lyn was really thinking about was Larry Hooper, and the part he had played in the destruction of the New Earth Army.
/Wszyscy odegraliśmy swoje role.We all played our part.
Ciągle się zastanawiam, jaką rolę w tym odegraliśmy.I cannot help to wonder what part we played in all this.
My wszyscy tutaj, jesteśmy grupką najważniejszych dla nich osób, którzy zostali tutaj zaproszeni, aby jawnie uznać, że wszyscy odegraliśmy specjalne role w miłości, która dziś ich łączy.Together, we're a group of the most important people in their lives and they've brought us here to publicly recognize that we've all played a special part in the love that they share today.
Na komputerze Kutuzowa odegraliśmy różne wersje strategii ataku i stwierdziliśmy, że błyskawiczny ruch z północy dziesięciu dywizji pancernych i pięciu z Czechosłowacji w ciągu pięciu dni prowadzi do totalnego zwycięstwa, nie dopuszczając nawet do możliwości obrony wroga.We have played out a variety of attack strategies on the new Kutuzov computer and find that a lightning thrust by ten armoured divisions from the north, and by five more through Czechoslovakia, lead to total victory in five days against any possible defence scenario.
Wszyscy odegraliśmy swoje role, ale to Condé jest tutaj tym, który poślubił wroga twojego kraju.We all played our part, but Condé was the only one who wed this nation's enemy.
To był znakomity dowcip, który mi tu odegraliście, ale teraz jest pora, żebyście uszanowali moją wolę i proszę, wypierniczajcie z mojego domu!The, uh, the joke's over. This has been a delightful little prank that you guys have played on me, but now it's time for you to respect my wishes and please get the hell out of my house!
Wszyscy odegraliście swoje role.You all played your parts. I do.
Ale czy mogłoby to dowieść, że kosmici odegrali rolę w naszym rozwoju tysiące lat temu?But could it even prove that aliens played a role in our development thousands of years ago?
Następnie podpalili pudła (fot. Andriy Balan/@Andriy7MU) i plakaty z podobiznami byłego prezydenta Leonida Kuczmy oraz jego byłego współpracownika - szefa administracji prezydenta Wołodymyra Łytwyna , którzy, jak się powszechnie uważa , odegrali kluczową rolę w zniknięciu Gongadzego.Later, they set the boxes on fire (photo by Andriy Balan/@Andriy7MU), and also burned posters with portraits of the ex-President Leonid Kuchma and his former aide, Parliament Speaker Volodymyr Lytvyn, who are believed to have played a crucial role in Gongadze's disappearance.
Niemieccy doradcy wojskowi odegrali ważną rolę.German military devices played a crucial role.
Ponadto dużą rolę w rozwijaniu działalności odegrali wolontariusze, tacy jak lokalni przewodnicy, wędkarze, fotografowie i emeryci.Furthermore, there has been a vital role played by volunteers in developing the activities, including local guides, anglers, photographers and retired people.
Profesor Palankai, jako prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej, oraz Akcja Jean Monnet odegrali ważną rolę w rozszerzeniu nauczania na temat integracji europejskiej na wszystkie węgierskie uniwersytety, na wszystkie szczeble edukacji wyższej od kursów podstawowych po specjalne badania podczas studiów podyplomowych i doktoranckich.As President of the Hungarian European Community Studies Association, Professor Palankai and the Jean Monnet Action played a major role in the expansion of teaching on European integration to all Hungarian universities, to all levels of education from basic courses to special studies in postgraduate and doctoral trainings.
- Tak, odegram rolę męża.Yes, of course, l will play the role of your husband.
A teraz... umrę. Serce mi się łamie wiedząc o roli, którą odegrasz.And now I die, my heart broken, the role you will play.
Jeśli odegrasz rolę panny młodej, wtedy będziesz ciągle moją córką i o wszystkim zapomnimy.If you will play the bride, then are you my daughter and all is forgot.
"Wampir z duszą odegra decydującą rolę w apokalipsie"."The vampire with a soul will play a pivotal role in the apocalypse."
Biotechnologia odegra znaczną rolę w przejściu do biogospodarki, gdyż opracowane zostaną nowe procesy przemysłowe.Biotechnology will play a major role in the transition towards a bio-based economy by developing new industrial processes.
Dlatego właśnie bioenergia odegra ważną rolę w realizacji dwudziestoprocentowego celu UE w zakresie zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.This is why bioenergy will play an important role in achieving the EU's target of 20% for renewable energy usage by 2020.
E-learning przy pomocy dopasowanej do odbiorcy platformy ODL odegra ważną rolę.E-learning with the help of a dedicated ODL platform will play an important role.
Przewidział wasze przybycie i rolę, jaką odegracie w pokonaniu naszych wrogów.He foresaw your arrival and the hand you will play in defeating our enemy.
Wy dwoje, Brad, maszyna, którą budują, wszyscy odegracie w tym rolę.The two of you, brad, The machine they're building, All will play their part.
Bez względu na te wysiłki nasi sprawozdawcy odegrają kluczową rolę w tym podejściu. To od nich zależykontaktowanie się w sprawie, w jakim stopniu opinie przedstawione przez Komitet wnoszą wartość dodaną doprocedur podejmowania decyzji.Notwithstanding these efforts, our rapporteurs will play a key role in this approach: it is up to them to contact theircounterparts on the EP side, i.e. the rapporteurs of the European Parliament, on their subject and to monitor to whatextent the opinions delivered by the Committee are bringing an added value to the decision-making procedure.
Cała miejska administracja oraz przedsiębiorstwa odegrają ważne role w wysiłkach zmierzających ku temu, by spełnić oczekiwania stawiane przed pierwszą Zieloną Stolicą Europy.All municipal administrations and companies will play important roles in the work required in being the first European Green Capital.
Inne firmy również widzą wiele możliwości; mamy nadzieję, że odegrają one istotną rolę w budowie/obsłudze ITER w środowisku międzynarodowym.”Other companies are also viewing opportunities, and we hope they will play a key role in the construction/operation of ITER by the international community.”
Instrumenty polityki spójności odegrają kluczową rolę w finansowaniu tych infrastruktur.Again, the cohesion policy instruments will play a key role in the grant-fi nanc-ing of this infrastructure.
Inwestycje w badania naukowe i innowacje związane z tym wyzwaniem społecznym umożliwią Europie zajęcie wiodącej pozycji na odpowiednich rynkach i odegrają rolę w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” oraz jej inicjatyw przewodnich „Unia innowacji” i „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”.Investments in research and innovation under this societal challenge will enable Europe to take leadership in the concerned markets and will play a role in achieving the goals of the Europe 2020 strategy and its flagship initiatives 'Innovation Union' and 'Resource-efficient Europe'.
Inne informacje: Irańskie przedsiębiorstwo, które odegrało kluczową rolę w nielegalnym dostarczaniu przez Iran broni do Afryki Zachodniej i działało w imieniu IRGC Qods Force, dowodzonego przez generała dywizji Qasema Soleimaniego umieszczonego w wykazie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji 1747 (2007), jako nadawca przesyłek z bronią.Other information: An Iranian company that played a key role in Iran’s illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in Resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment.
Niezbędne uzupełnienia dotarły w dniu 23 marca 2010 r. Państwo niderlandzkie odpowiedziało na wcześniejsze wnioski ze strony Komisji o dostarczenie planu restrukturyzacji, że połączenie FBN i ABN AMRO N odegrało najważniejszą rolę w restrukturyzacji tych spółek.The necessary completions arrived on 23 March 2010. The Dutch State replied to earlier requests made by the Commission for a restructuring plan that the merger between FBN and ABN AMRO N played a crucial role in the restructuring of those companies.
Szczególnie ważną rolę odegrało tu zaangażowanie Ukrainy w unijną Misję Granicznego Wsparcia Mołdawii i Ukrainy, mającą siedzibę w Odessie.Here Ukraine’s commitment to the EU Border Assistance Mission for Moldova and Ukraine, which has its headquarters in Odessa, has played a particularly important role.
Sąd Pierwszej Instancji orzekał ponadto w ostatnim czasie w sprawie oczywistej roli, jaką państwo francuskie odegrało w innym programie pomocy w sektorze rolnym i która skłoniła sąd do uznania, że dochody ze składek podmiotów sektora są zasobami państwowymi, między innymi ze względu na fakt, że aby składki wywołały pożądane skutki, konieczne było przyjęcie ustawy przez władze publiczne [17].Furthermore, the Court of First Instance recently ruled on the infamous role that the French State played in another aid scheme in the agricultural sector, which had led the Court to consider that the sectoral contributions were State resources, inter alia, from the fact that they had required the adoption of an act by a public authority for their impact to be felt [17].
Taką sytuację uwidacznia najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że w zachęcaniu państw członkowskich do opracowywania i rozwijania działań związanych z ograniczaniem szkód rolę odegrało zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2003 r.It is also evident in a recent report from the European Commission, which found that the Council recommendation of 18 June 2003 had played a role in encouraging Member States to develop and expand harm-reduction activities.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'play':

None found.
Learning languages?