Naruszać (to violate) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
naruszam
I violate
naruszasz
you violate
narusza
he/she/it violates
naruszamy
we violate
naruszacie
you all violate
naruszają
they violate
Imperfective future tense
będę naruszać
I will violate
będziesz naruszać
you will violate
będzie naruszać
he/she/it will violate
będziemy naruszać
we will violate
będziecie naruszać
you all will violate
będą naruszać
they will violate
Imperative
-
naruszaj
you violate!
niech narusza
let him/her/it violate
naruszajmy
let's violate
naruszajcie
you all violate
niech naruszają
let them violate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
naruszałam
I violated
naruszałaś
you violated
naruszała
she violated
naruszałyśmy
we violated
naruszałyście
you all violated
naruszały
they violated
Future feminine tense
będę naruszała
I will violate
będziesz naruszała
you will violate
będzie naruszała
she will violate
będziemy naruszały
we will violate
będziecie naruszały
you all will violate
będą naruszały
they will violate
Conditional feminine tense
naruszałabym
I would violate
naruszałabyś
you would violate
naruszałaby
she would violate
naruszałybyśmy
we would violate
naruszałybyście
you all would violate
naruszałyby
they would violate
Conditional perfective feminine tense
naruszałabym była
I would have violated
naruszałabyś była
you would have violated
naruszałaby była
she would have violated
naruszałybyśmy były
we would have violated
naruszałybyście były
you all would have violated
naruszałyby były
they would have violated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
naruszałem
I violated
naruszałeś
you violated
naruszał
he violated
naruszaliśmy
we violated
naruszaliście
you all violated
naruszali
they violated
Future masculine tense
będę naruszał
I will violate
będziesz naruszał
you will violate
będzie naruszał
he will violate
będziemy naruszali
we will violate
będziecie naruszali
you all will violate
będą naruszali
they will violate
Conditional masculine tense
naruszałbym
I would violate
naruszałbyś
you would violate
naruszałby
he would violate
naruszalibyśmy
we would violate
naruszalibyście
you all would violate
naruszaliby
they would violate
Conditional perfective masculine tense
naruszałbym był
I would have violated
naruszałbyś był
you would have violated
naruszałby był
he would have violated
naruszalibyśmy byli
we would have violated
naruszalibyście byli
you all would have violated
naruszaliby byli
they would have violated
Impersonal
naruszano by
there would be violated
naruszano by
there would be violated

Examples of naruszać

Example in PolishTranslation in English
- Nie chciałem naruszać...- I wasn't trying to violate- - Well, you did.
Ale nie miałam zamiaru naruszać rozejmu.But it was never my intention to violate the truce.
Cóż, czasem potrzeba więcej niż wiedzy, by naruszać historię.Well it takes more than knowledge to violate history.
Niniejszym naruszam moje bezpośrednie i jasne rozkazy... i identyfikuję się jako człowiek, którego znałeś jako Frank Wirtanen. "I hereby violate my direct and explicit orders... and identify myself as the man you knew as Frank Wirtanen. "
Kiedy naruszasz prawa moralne, zdrowia i higieny wzbudzasz tornado.When you violate the moral, health, and hygiene laws you reap the whirlwind. You can not shake your fist in God's face and get by with it.
- Obiad! Rozmawianie o Jake narusza najważniejsze zasady naszej znajomości.Talking about Jake violates the most important tenets of our relationship.
- narusza prawo finansowe.- violates the appropriation.
...pomiędzy autorem a czytelnikiem. Wydaje mi się, że urwanie książki w połowie zadania narusza to porozumienie, nie sądzisz?And I feel like ending your book in the middle of a sentence... violates that contract, don't you think?
/Nikt nie odlatuje, /gdy narusza przestrzeń Ogla.No one who violates Ogla space leaves.
- To wy naruszacie traktat pokojowy!- You are the one to violate the peace treaty! - We?
Czemu naruszacie naszą własność.Why do you violate our property?
* pozwolisz mi naruszają TY * * pozwolisz mi zbezcześcić TY *♪ You let me violate you ♪ ♪ You let me desecrate you ♪
- Takie szepty naruszają twoją umowę.Those kind of whispers violate your deal. Yeah.
9 grudnia stawiła się na trzech rozprawach i grozi jej oskarżenie o pięć innych przestępstw, które, według jej adwokata, rażąco naruszają jej prawo do nieskrępowanego wyrażania poglądów.She also has three hearings on 9 December and faces five other charges which, according to her lawyer, clearly violate her right to free expression.
Nie naruszaj łańcucha dowodzenia.You don't violate the chain of command.
nie naruszaj praw zakładników.Do not violate the civil rights of these hostages.
Nigdy więcej nie naruszajcie naszej suwerenności.Never violate our sovereignty again.
Chciałam też usprawiedliwiać twój wyjątkowy sposób działania. Nawet kiedy popełniałaś błędy, lub naruszałaś zasady protokołu.And l've been willing to accommodate your... unique way of doing things-- even when you rubbed somebody the wrong way or violated protocol.
Czy powiedziałby pan, że był niepobłażliwy w stosunku do osób, które naruszały procedurę?Would you say he was intolerant of people who violated procedure?
Komentarze zamknięte: wątki komentarzy w tym poście zostały zamknięte, a kilka komentarzy zostało usuniętych, ponieważ naruszały nasze wytyczne co do komentowania, zawierały osobiste ataki i nie miały nic wspólnego z tematem.COMMENTS CLOSED: The comments thread in this post has been closed and a few comments have been deleted because they violated our commenting guidelines, contained personal attacks and had nothing to do with the story.
Ponadto negatywna decyzja Komisji naruszałaby zdaniem Niemiec zasadę uzasadnionych oczekiwań.Furthermore, a negative Commission decision would violate the principle of legitimate expectation.
W odniesieniu do nazw odmian chronionych znanych przed dniem 25 maja 2000 r. państwa członkowskie mogą dopuścić odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 637/2009, z wyjątkiem sytuacji, w których takie odstępstwa naruszałyby wcześniejsze prawa strony trzeciej chronione na mocy art. 2 tego rozporządzenia.With respect to denominations of conservation varieties which were known before 25 May 2000, Member States may permit derogations from Regulation (EC) No 637/2009, except where such derogations would violate prior rights of a third party which are protected under Article 2 of that Regulation.
W odniesieniu do nazw odmian chronionych znanych przed dniem 25 maja 2000 r. państwa członkowskie mogą dopuścić odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 930/2000, z wyjątkiem sytuacji, w których takie odstępstwa naruszałyby wcześniejsze prawa strony trzeciej chronione zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia.With respect to denominations of conservation varieties which were known before 25 May 2000, Member States may permit derogations from Regulation (EC) No 930/2000, except where such derogations would violate prior rights of a third party which is protected under Article 2 of that Regulation.
W odniesieniu do nazw odmian wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, znanych przed dniem 25 maja 2000 r., państwa członkowskie mogą dopuścić odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 637/2009, z wyjątkiem sytuacji, w których takie odstępstwa naruszałyby wcześniejsze prawa strony trzeciej chronione na mocy art. 2 tego rozporządzenia.With respect to denominations of varieties developed for growing under particular conditions which were known before 25 May 2000, Member States may permit derogations from Regulation (EC) No 637/2009, except where such derogations would violate prior rights of a third party which are protected under Article 2 of that Regulation.
Alan nigdy nie naruszał tajemnicy pacjentów, ale tu był już proces, więc tak.Alan never violated a patient's confidentiality, but there was a lawsuit, so, yes.
Odnośnie do twierdzenia wnoszących skargi, że Tieliikelaitos stale naruszał wszystkie ograniczenia dotyczące swojej działalności, które istniały w ciągu okresu przejściowego, fińskie władze zauważają, że zbadano rzekome naruszenia i ustalono, że są one nieznaczące.With respect to the complainants’ claim that Tieliikelaitos continually violated all the restrictions on its operations that were in place during the transitional period, the Finnish authorities observe that the alleged violations were investigated and found to be insignificant.
- Dr. Larkin, wcześniej nie chciał pan ze mną rozmawiać, bo naruszało to pański kodeks etyczny, szanuję to, ale zapytam pana, jako człowieka wiary, czy świadome okłamywanie mnie jest wyjątkiem od tego kodeksu?- Dr. Larkin, at first you wouldn't talk to me because it violated your ethical code, I respect that, but let me ask you, as a man of faith, is deliberately lying to me an exception to that code?
Przedsięwzięcie Merlyna naruszało zasady Ligi.Merlyn's Undertaking violated the League's principles.
Przykro mi, że to zostało zrzucone na ciebie, ale facet od indyczych nóg wiedział, że wejście do tego baru naruszało jego zwolnienie warunkowe. Nie możesz go przekonać.I'm so sorry this got dumped on you, but the turkey leg guy knew that going into that bar violated his parole.
To naruszałoby stosunki lekarz-pacjent.That would violate the doctor-patient privilege.
Wydaje się, że władze Niemiec podwyższają stawkę opłaty za przejazd w celu dotowania innych rodzajów transportu, co naruszałoby zarówno zasadę „zanieczyszczający płaci”, jak i art. 9 ust. 2 dyrektywy 1999/62/WE.It appears that Germany uses the higher toll rate to cross-subsidise other transport modes which would violate both the ‘users-pay’-principle and Article 9(2) of the Directive 1999/62/EC.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'violate':

None found.
Learning languages?