Nakazać (to order) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
nakażę
I will order
nakażesz
you will order
nakaże
he will order
nakażemy
we will order
nakażecie
you all will order
nakażą
they will order
Imperative
-
nakaż
you order!
niech nakaże
let him/her/it order
nakażmy
let's order
nakażcie
you all order
niech nakażą
let them order
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nakazałam
I ordered
nakazałaś
you ordered
nakazała
she ordered
nakazałyśmy
we ordered
nakazałyście
you all ordered
nakazały
they ordered
Future feminine tense
nakażę
I will order
nakażesz
you will order
nakaże
she will order
nakażemy
we will order
nakażecie
you all will order
nakażą
they will order
Conditional feminine tense
nakazałabym
I would order
nakazałabyś
you would order
nakazałaby
she would order
nakazałybyśmy
we would order
nakazałybyście
you all would order
nakazałyby
they would order
Conditional perfective feminine tense
nakazałabym była
I would have ordered
nakazałabyś była
you would have ordered
nakazałaby była
she would have ordered
nakazałybyśmy były
we would have ordered
nakazałybyście były
you all would have ordered
nakazałyby były
they would have ordered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nakazałem
I ordered
nakazałeś
you ordered
nakazał
he ordered
nakazaliśmy
we ordered
nakazaliście
you all ordered
nakazali
they ordered
Future masculine tense
nakażę
I will order
nakażesz
you will order
nakaże
he will order
nakażemy
we will order
nakażecie
you all will order
nakażą
they will order
Conditional masculine tense
nakazałbym
I would order
nakazałbyś
you would order
nakazałby
he would order
nakazalibyśmy
we would order
nakazalibyście
you all would order
nakazaliby
they would order
Conditional perfective masculine tense
nakazałbym był
I would have ordered
nakazałbyś był
you would have ordered
nakazałby był
he would have ordered
nakazalibyśmy byli
we would have ordered
nakazalibyście byli
you all would have ordered
nakazaliby byli
they would have ordered
Impersonal
nakazano by
there would be ordered
nakazano by
there would be ordered

Examples of nakazać

Example in PolishTranslation in English
- Jestem tu aby nakazać panu... - Słucham?- I'm here to order you, Mr. Carmichael...
Aby zagwarantować skuteczne wykonywanie praw procesowych przy jednoczesnym poszanowaniu słusznych interesów związanych z zachowaniem poufności, urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające powinien w stosownych przypadkach móc nakazać zastosowanie określonych środków w zakresie dostępu do akt Komisji.In order to safeguard the effective exercise of procedural rights while respecting the legitimate interests of confidentiality, the hearing officer should, where appropriate, be able to order specific measures for access to the Commission’s file.
Aby zagwarantować skuteczne wykonywanie praw procesowych przy jednoczesnym poszanowaniu słusznych interesów związanych z zachowaniem poufności, urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające powinien w stosownych przypadkach móc nakazać zastosowanie określonych środków w zakresie dostępu do akt Urzędu.In order to safeguard the effective exercise of procedural rights while respecting the legitimate interests of confidentiality, the hearing officer should, where appropriate, be able to order specific measures for access to the Authority’s file.
Chcieliśmy cię zniszczyć. Musiałem nakazać odwet.So l had to order a response.
Gdyby więc sędzia orzekający w przedmiocie środków tymczasowych przychylił się do tego wniosku, musiałby nakazać Komisji wyciągnięcie pewnych precyzyjnych wniosków z wyroku stwierdzającego nieważność, a w konsekwencji postanowienie takie przekraczałoby uprawnienia Sądu w sprawie głównej.Accordingly, should the judge dealing with the application for interim measures grant this request, this would amount to an injunction addressed to the Commission to draw precise inferences from the annulment decision, and consequently to ordering a measure which would exceed the Court’s powers in the main action.
Uprzedziłem pana w tej sprawie, sędzia uchylił nakaż sądowy.To bring you up to speed, the judge has rescinded the court order.
6 godzin temu, nakazałam naszym Siłom Zbrojnym rozpoczęcie inwazji w Sangali, bez żadnego ostrzeżenia i powodu."Six hours ago, I ordered our armed forces" "to invade Sangala without warning and without provocation."
Dlatego nakazałam Daario zabicie wszystkich panów w Yunkai.That is why I've ordered Daario to execute every master in Yunkai.
Nie nakazałam żadnej kwarantanny.That quarantine order from Research? Mm-hmm. I never ordered it.
- Poprzednia administracja nakazała Połączonemu Dowództwu milczenie.The previous administration ordered the Joint Chiefs to keep silent about this before you were one of them.
/Armia nakazała ewakuację.The army ordered an evacuation.
18 grudnia 1996 r. Komisja podjęła negatywną decyzję końcową dotyczącą tych działań i nakazała ściągnięcie pomocy już wypłaconej [decyzja Komisji 97/271/EWWiS z dnia 18 grudnia 1996 r. – Acier EWWiS – Forges Clabecq (Dz.U. L 106 z 24.4.1997, str. 30)].On 18 December 1996, the Commission adopted a negative final Decision against these measures and ordered the recovery of the aid already paid (Commission Decision 97/271/ECSC of 18 December 1996 — ECSC Steel — Forges de Clabecq (OJ L 106, 24.4.1997, p. 30)).
Bo pani ci to nakazała?Because your mistress ordered you to?
Cesarzowa nakazała Kapelanowi go zabić!The Empress ordered the Chaplain to kill him!
5 marca 2013 r. władze Szanghaju nakazały wybić ponad 20 tys. ptaków na miejscowym rynku, gdzie dzień wcześniej wykryto wirus H7N9 w próbkach pobranych od jednego z gołębi.In Shanghai, officials ordered the slaughter of more than 20,000 birds at a local food market on March 5, 2013 where the H7N9 virus was detected in samples taken from pigeon a day earlier.
Niemiecki usługodawca zajmujący się przyjmowaniem zakładów sportowych wniósł skargę do Komisji, kiedy władze niemieckie nakazały mu zaprzestać świadczenia usług, zmuszając tym samym do zamknięcia rmy.A German provider of sports betting services had complained to the Commission after the German authorities ordered him to stop offering his services, thus forcing him to close his business.
Ponadto, chociaż rząd Korei nie ma udziału w Pusan Bank, w 1999 r. Służby Nadzoru Finansowego nakazały zwolnienie lub zastąpienie członków wyższego kierownictwa, zwiększenie kapitału wpłaconego o 86,2 mln USD przed końcem marca 2000 r. [23], „zredukowanie liczby pracowników, liczby branż i organizacji oraz pozbycie się borykających się z problemami podmiotów zależnych” [24], a w 2000 r. Służby Nadzoru Finansowego nałożyły na byłych i obecnych członków jego kierownictwa sankcje z tytułu niegospodarności [25].Finally, although Pusan Bank had no GOK ownership, it was nevertheless ordered by the FSS in 1999 to fire or replace its executives and to increase its paid-in capital by USD 86,2 million before the end of March 2000 [23], to ‘slash their manpower, the number of branches and organisations, while disposing of ailing subsidiaries’ [24] and, in 2000, the FSS sanctioned its former and current officials for mismanagement [25]. Given this degree of GOK control over Pusan Bank, the bank's decision to participate in the syndicated loan cannot be considered to be a safe commercial benchmark.
Ponieważ żądanie to nie zostało spełnione, władze Danii zabroniły wprowadzania do obrotu maszyn z serii Avant 600 niewyposażonych w FOPS i nakazały producentowi podjęcie działań naprawczych w stosunku do maszyn już wprowadzonych do obrotu.Since this request was not met, the Danish authorities prohibited the placing on the market of machinery of the Avant 600 series without a FOPS and ordered the manufacturer to take corrective action with respect to machines already placed on the market.
Ponieważ żądanie to nie zostało spełnione, władze duńskie zabroniły wprowadzania do obrotu maszyn Multione S630 bez FOPS i nakazały producentowi podjęcie działań naprawczych w stosunku do maszyn już wprowadzonych do obrotu.Since this request was not met, the Danish authorities prohibited the placing on the market of Multione S630 machines without a FOPS and ordered the manufacturer to take corrective action with respect to machines already placed on the market.
Już nakazałem dyrektorowi zamknąć projekt!I already ordered the supervisor there to shut the project down!
Już nakazałem wyłączenie współrzędnych na ten świat z bazy komputerowej.I've already ordered that the coordinates be locked out of the dialling computer.
Chciałeś tego od 1973 gdy nakazałeś zakończyć poszukiwania siostry Agenta Mulder'a.You've wanted that since 1973... when you ordered an end to the search for Agent Mulder's sister.
Pokonaliśmy wielką liczbę Gandaharian, których przekazujemy ci tak, jak nam nakazałeś.Many Gandaharians have been transformed, as you have ordered us.
Schwytaliśmy Zeusa, twego syna, jak nakazałeś.We have delivered Zeus, your son as you ordered.
"Charles Miller Manson nakazał rzeź wszystkich w domu jako symbol protestu.""Charles Miller Manson ordered the slaughter of all in the home... anyway as a symbol of protest."
) uchylił (częściowe) zawieszenie wykonania decyzji Komisji odmawiającej uwzględnienia wniosku o zachowanie tajemnicy adwokackiej, które nakazał wcześniej w drodze orzeczenia przewodniczący) the (partial) suspension of the operation of a Commission decision rejecting a claim of legal privilege which had previously been ordered by the President of the Court of First Instance (9
- Adama nakazał atak.- Adama has ordered the assault.
- Gerry Hutch nakazał zabić Cahill'a.- Gerry Hutch ordered the hit on Cahill.
- Kurtz nakazał egzekucję pewnych Wietnamczyków, naszych agentów wywiadu, ludzi którzy byli podwójnymi agentami.Kurtz had ordered the execution of some Vietnamese intelligence agents-- men he believed were double agents.
Otoczyliśmy Barnetta i nakazaliśmy się poddać i uwolnić zakładnika.We surrounded Barnett and we ordered him to surrender his hostage and his weapon.
Brody wie, że ty i Walden nakazaliście atak drona - na medresę pełną dzieci.Brody knows that you and Walden ordered a drone strike against a madrassa full of kids.
Blackpool było już za 25 km, kiedy producenci wzburzeni naszym powodzeniem nakazali nam zjechać do centrum ogrodniczego na kolejne wyzwanie.'Blackpool was just 15 miles away but the producers, infuriated by our good progress, 'ordered us to pull over at a garden centre for yet another challenge. '
Kapitanie, zostaliśmy wywołani przez krążownik... nakazali nam zostać na kursie i dokować, by przenieść więźnia.We've been hailed by a cruiser ordered to stay on course and dock for prisoner transfer.
Minister sprawiedliwości skontaktował się z prokuratorem generalnym i komendantem głównym policji, którzy z kolei nakazali policji i prokuraturze działać mimo tego.The Ministry of Justice contacted the Attorney General and the national Chief of Police's office which in turn ordered the police and prosecutor to act anyway
Nie byli to jednak ci, którzy nakazali atak.The point is, they weren't the people who actually ordered the attack.
Rząd praktycznie oddał dolinę w ręce pańskich towarzyszy, ale ich rządy nie trwały nawet paru tygodni, bo nakazali wszystkim kobietom zostać w domu.The government practically handed over the valley to your comrades, but their rule didn't even last for a few weeks because they ordered all women to stay home.
"...to sąd nakaże policji przyprowadzić tą osobę przed sąd."And if they tell the court... mthat someone has locked up his son illegally then, the court will order the police to at once present the man in the court.'
- ONZ nakazało mi znaleźć to złoto.- Well, the United Nations have ordered me to find the gold.
Kwestię tę wyraźniej przedstawiono w postanowieniu Rady Stanu nr 2072/2011 wydanym w dniu 18 stycznia 2011 r. w związku z niewykonaniem przez administrację wyroku nr 1405/2010. W postanowieniu stwierdza się, że „ministerstwo wielokrotnie odmówiło przedsiębiorstwu możliwości zmiany tras, harmonogramu oraz przystanków, a także nakazało przedsiębiorstwu utrzymanie opłat na poziomie opłat pobieranych przez Ferrovie dello Stato (włoskie koleje państwowe) lub na niższym poziomie – co stanowi elementy, które zdaniem przedsiębiorstwa wskazują na świadczenie przez nie usługi publicznej”.Order 2072 of the Council of State issued on 18 January 2011, following the failure of the administration to comply with judgment 1405/2010, is more explicit in this respect, stating that ‘the Ministry has repeatedly denied the company the opportunity to change routes, times and stops and ordered it to keep fares at or below those charged by Ferrovie dello Stato (Italian State Railways) – these are elements that the company believes are indicative of carrying out a public service.’
Langley nakazało przeprowadzić atak na skład Alameda.Okay, Langley's ordered a raid on the Alameda yard.
Meksykański rząd udowodnił, że to rzymskokatolickie Biskupstwo nakazało te okrucieństwo.The Mexican government has proof that the Roman Catholic Episcopate ordered this atrocity.
Stadt Chemnitz nakazało P. Funkowi przedstawienie opinii wykazującej jego zdolność do kierowania pojazdami samochodowymi. Ponieważ nie zastosował się on do tego nakazu, decyzją z dnia 11 maja 2005 r.When he failed to comply with that order, the Stadt Chemnitz withdrew his right to use his Czech driving licence in Germany by decision of 11 May 2005 and ordered him, on pain of paying a fine, to produce that licence so that that prohibition could be endorsed on it.

More Polish verbs

Related

dokazać
achieve
kazać
preach
nakazywać
prescribe
odkazać
do
pokazać
show
przekazać
transfer
przykazać
do
rozkazać
command
skazać
convict
ukazać
show
wykazać
demonstrate
zakazać
prohibit

Similar

dokazać
achieve
nagrzać
heat
nakapać
drip
nakiwać
do
nakopać
dig
nalizać
do
namazać
daub
nanizać
string
nauczać
teach
odkazać
do
pokazać
show
wskazać
indicate
wykazać
demonstrate
zakazać
prohibit

Similar but longer

nakazywać
prescribe

Other Polish verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning languages?