Nakładać (to impose) conjugation

Polish
35 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
nakładam
I impose
nakładasz
you impose
nakłada
he/she/it imposes
nakładamy
we impose
nakładacie
you all impose
nakładają
they impose
Imperfective future tense
będę nakładać
I will impose
będziesz nakładać
you will impose
będzie nakładać
he/she/it will impose
będziemy nakładać
we will impose
będziecie nakładać
you all will impose
będą nakładać
they will impose
Imperative
-
nakładaj
you impose!
niech nakłada
let him/her/it impose
nakładajmy
let's impose
nakładajcie
you all impose
niech nakładają
let them impose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nakładałam
I imposed
nakładałaś
you imposed
nakładała
she imposed
nakładałyśmy
we imposed
nakładałyście
you all imposed
nakładały
they imposed
Future feminine tense
będę nakładała
I will impose
będziesz nakładała
you will impose
będzie nakładała
she will impose
będziemy nakładały
we will impose
będziecie nakładały
you all will impose
będą nakładały
they will impose
Conditional feminine tense
nakładałabym
I would impose
nakładałabyś
you would impose
nakładałaby
she would impose
nakładałybyśmy
we would impose
nakładałybyście
you all would impose
nakładałyby
they would impose
Conditional perfective feminine tense
nakładałabym była
I would have imposed
nakładałabyś była
you would have imposed
nakładałaby była
she would have imposed
nakładałybyśmy były
we would have imposed
nakładałybyście były
you all would have imposed
nakładałyby były
they would have imposed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nakładałem
I imposed
nakładałeś
you imposed
nakładał
he imposed
nakładaliśmy
we imposed
nakładaliście
you all imposed
nakładali
they imposed
Future masculine tense
będę nakładał
I will impose
będziesz nakładał
you will impose
będzie nakładał
he will impose
będziemy nakładali
we will impose
będziecie nakładali
you all will impose
będą nakładali
they will impose
Conditional masculine tense
nakładałbym
I would impose
nakładałbyś
you would impose
nakładałby
he would impose
nakładalibyśmy
we would impose
nakładalibyście
you all would impose
nakładaliby
they would impose
Conditional perfective masculine tense
nakładałbym był
I would have imposed
nakładałbyś był
you would have imposed
nakładałby był
he would have imposed
nakładalibyśmy byli
we would have imposed
nakładalibyście byli
you all would have imposed
nakładaliby byli
they would have imposed
Impersonal
nakładano by
there would be imposed
nakładano by
there would be imposed

Examples of nakładać

Example in PolishTranslation in English
Aby nie nakładać nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie nieposiadające dostępu do morza, zasada de minimis powinna umożliwić takim państwom odstępstwo od przepisów niniejszej dyrektywy, co oznacza, że takie państwa członkowskie, dopóki spełniają pewne kryteria, nie są zobowiązane do transpozycji niniejszej dyrektywy do swojego prawa krajowego.In order not to impose a disproportionate administrative burden on landlocked Member States, a de minimis rule should allow such Member States to derogate from the provisions of this Directive, which means that such Member States, as long as they meet certain criteria, are not obliged to transpose this Directive.
Chociaż sprawą tą powinny zająć się w głównej mierze organy powołane do egzekwowania prawa, państwa członkowskie powinny być w stanie nakładać takie minimalne proporcjonalne środki w odniesieniu do przenoszenia numeru, w tym odpowiednie kary, które są niezbędne do zminimalizowania takiego zagrożenia oraz zapewnienia konsumentom ochrony w trakcie przenoszenia numeru bez zmniejszania dla nich atrakcyjności tego procesu.While that is a matter that should primarily be addressed by law enforcement authorities, Member States should be able to impose such minimum proportionate measures regarding the switching process, including appropriate sanctions, as are necessary to minimise such risks, and to ensure that consumers are protected throughout the switching process without making the process less attractive for them.
Co do wymogów, które kraje UE mogą nadal nakładać na usługodawców z innych krajów UE, możesz uzyskać wszystkie odpowiednie informacje oraz dopełnić wszystkich procedur poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” (patrz powyżej) – przez Internet i przy użyciu środków elektronicznych.For those requirements that EU countries are still allowed to impose on incoming service providers, you can obtain all relevant information and complete all procedures through the ‘Points of Single Contact’ (see above), via the internet and by electronic means.
23 — Włochy utrzymują, że fakt, iż wojskowe lub parawojskowe przeznaczenie omawianych helikopterów to jedynie ewentualność nie zmienia tego, że mają one charakter „niecywilny”, ponieważ konieczność zapewnienia, by helikoptery nadawały się do celów wojskowych, nakłada pewne wymogi na etapie złożenia zamówienia i przetargu, zwłaszcza jeśli chodzi o zasady tajności.23 — Italy maintains that the fact that the military or paramilitary use of the helicopters in question is only an eventuality does not call in question their ‘non-civil’ character, since the need to ensure that the helicopters are suitable for military purposes imposes requirements from the order and procurement stage, especially as regards principles of secrecy.
Aby mieć pewność, że jakiekolwiek korekty finansowe, które Komisja nakłada na państwa członkowskie, są związane z ochroną interesów finansowych Unii, powinny być one ograniczone do sytuacji, w których naruszenie mającego zastosowanie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania właściwego prawa unijnego bezpośrednio lub pośrednio dotyczy kwalifikowalności, prawidłowości, zarządzania lub kontroli operacji oraz odpowiadających im wydatków zadeklarowanych Komisji.In order to ensure that any financial corrections which the Commission imposes on Member States are related to the protection of the Union's financial interests, such corrections should be confined to cases where the breach of applicable Union law or national law related to applying relevant Union law concerns the eligibility, regularity, management or control of operations and the corresponding expenditure declared to the Commission.
Aby zapewnić skuteczność roli odgrywanej przez Komisję w kontroli i badaniu pomocy w interesie Wspólnoty, art. 88 ust. 3 WE nakłada dwa niebudzące wątpliwości obowiązki na państwa członkowskie zamierzające przyznać nową pomoc lub zmienić pomoc dotychczas istniejącą; polegają one na zgłoszeniu oraz zawieszeniu (zwanym „standstill”).In order to ensure the effectiveness of the Commission’s role in monitoring and reviewing aid in the Community interest, Article 88(3) EC imposes two unequivocal obligations on Member States when they intend to grant a new aid or alter an existing aid: a notification and a so-called ‘standstill’ obligation.
Artykuł 1 rozporządzenia ostatecznego nakłada środki na różnych poziomach, w zależności od postaci produktu objętego postępowaniem.Article 1 of the definitive Regulation imposes measures at different levels depending on the presentations of the product concerned.
To tylko bardzo twórcze złudzenie, akceptowane w społeczeństwie, które nakładamy na rzeczywistość, aby uzyskać pewne pozory kontroli nad życiem.These are all just highly creative socially accepted delusions that we impose on reality to try and gain some semblance of control over our lives.
Uznanie równej wartości każdej istoty ludzkiej oznacza, że winniśmy być ślepi na tego typu względy, gdy nakładamy na kogoś ciężar lub pozbawiamy kogoś korzyści.Recognising the equal worth of every human being means that we should be blind to considerations of this type when we impose a burden on someone or deprive someone of
Aby zapewnić pełną koordynację, w przypadku gdy właściwe organy krajowe lub wyznaczone organy krajowe nakładają takie środki, EBC powinien być o tym należycie powiadamiany.In order to ensure full coordination, where national competent authorities or national designated authorities impose such measures, the ECB should be duly notified.
Aby zapewnić wiarygodność EBC, zarówno traktat (art. 113 ust. 3 TWE), jak i Statut (art. 15) nakładają na niego obowiązek składania sprawozdań.In order to ensure the credibility of the ECB, the Treaty (Article 113(3) EC) and the Statute (Article 15) impose reporting commitments.
Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia, Strony nakładają na operatorów ogólne zobowiązanie stosowania najlepszych możliwych, skutecznych pod względem środowiskowym i właściwych z ekonomicznego punktu widzenia technik oraz obowiązek przestrzegania uznanych międzynarodowych norm w odniesieniu do odpadów, oraz w odniesieniu do użycia, składowania i zrzutu szkodliwych lub trujących substancji i materiałów, bez uszczerbku dla innych norm i zobowiązań, o których mowa w niniejszej części.Without prejudice to other standards or obligations referred to in this Section, the Parties shall impose a general obligation upon operators to use the best available, environmentally effective and economically appropriate techniques and to observe internationally accepted standards regarding wastes, as well as the use, storage and discharge of harmful or noxious substances and materials, with a view to minimising the risk of pollution.
Akty Rady, Komisji lub Europejskiego Banku Centralnego, które nakładają zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż Państwa Członkowskie stanowią tytuł wykonawczy.Acts of the Council, of the Commission or of the European Central Bank which impose a pecuniary obligation on persons other than Member States shall be enforceable.
Akty Rady, Komisji lub Europejskiego Banku Centralnego, które nakładają zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż Państwa, stanowią tytuł egzekucjny.Acts of the Council, the Commission or the European Central Bank which impose a pecuniary obligation on persons other than States, shall be enforceable.
Jednakże ta decyzja nie nakładała na firmę Outokumpu żadnej grzywny.However, no fine was imposed on Outokumpu in that decision.
Należy jednak podkreślić, że na poziomie wspólnotowym i zgodnie z art. 256 akapit pierwszy WE decyzja PCW II stanowiła tytuł wykonawczy, ponieważ nakładała zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż państwa, i to pomimo skargi o stwierdzenie nieważności tej decyzji wniesionej na podstawie art. 230 WE.It must be emphasised, however, that at Community level, and in accordance with the first paragraph of Article 256 EC, the PVC II decision was enforceable, provided that it imposed a pecuniary burden on persons other than the States, notwithstanding the action for annulment of that decision initiated under Article 230 EC.
Wielokrotnie nakładała kary aresztu na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.Repeatedly imposed prison terms against those involved in peaceful protests and as a result bears responsibility for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus.
Wielokrotnie nakładała kary aresztu na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.Repeatedly imposed prison terms against those involved in peaceful protests and as a result bears responsibility for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus.
Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.Repeatedly imposed prison terms and large fines against those involved in peaceful protests and, as a result, she was responsible for the repression of civil society and of the democratic opposition in Belarus.
Po drugie, Rumunia twierdzi, że dokumenty prezentujące spółkę ani projekt umowy sprzedaży nie nakładały obowiązkowych warunków, których potencjalni oferenci nie mogliby negocjować.Second, Romania argues that neither the presentation file nor the draft SPA imposed mandatory conditions without the possibility for potential bidders to negotiate them.
W szczególności środki te znoszą pewne ograniczenia, które hiszpańskie przepisy prawa nakładały na spółdzielnie rolnicze, co zakłada, w sposób niepozostawiający wątpliwości, otwarcie rynku w sektorze dystrybucji oleju napędowego B w Hiszpanii.Specifically, they remove certain restrictions imposed by Spanish law on agricultural cooperatives, thereby also certainly opening up the market in the distribution of B diesel in Spain.
W wyroku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawach połączonych C-92/09 i 93/09 Volker und Markus Schecke GbR oraz Eifert przeciwko Land Hessen [24] Trybunał Sprawiedliwości orzekł nieważność art. 42 pkt 8b i art. 44a rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 [25], w odniesieniu do osób fizycznych będących beneficjentami europejskich funduszy rolnych, w zakresie, w jakim przepisy te nakładały obowiązek publikowania danych osobowych dotyczących każdego beneficjenta, bez wprowadzenia rozróżnienia w oparciu o odpowiednie kryteria, takie jak okresy, w których osoby te otrzymywały taką pomoc, jej częstotliwość czy też rodzaj i wysokość.In its judgment of 9 November 2010 in Joined Cases C-92/09 and 93/09 [24] Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert v Land Hessen the Court of Justice of the European Union declared point (8b) of Article 42 and Article 44a of Regulation (EC) No 1290/2005 and Commission Regulation (EC) No 259/2008 [25] to be invalid in so far as, with regard to natural persons benefiting from the European agricultural funds, those provisions imposed an obligation to publish personal data relating to each beneficiary without drawing a distinction based on relevant criteria such as the periods during which those persons have received such aid, the frequency of such aid or the nature and amount thereof.
Zastosowane podejście było niezbędne i nie było nieproporcjonalne z punktu widzenia celu otwarcia rynku.W odniesieniu do art. 59 ust. 2 władze norweskie twierdzą, że umowy przejściowe dotyczące eksploatacji i utrzymania nakładały na spółkę Mesta AS obowiązek świadczenia usług publicznych określonych w umowach (określając charakter, zasięg geograficzny, częstotliwość oraz czas trwania świadczonych usług).The approach taken was necessary and not disproportionate in order to achieve the opening up of the market.As regards Article 59(2) the Norwegian authorities submit that the transitional operation and maintenance contracts imposed a public service obligation on Mesta AS specified in the contracts (by specifying the nature, geographic coverage, frequency and duration of services to be provided).
Kolejny warunek związany z udzieleniem gwarancji nakładał na BAWAG-PSK i ÖGB obowiązek sprzedaży ich udziałów w Austriackim Banku Narodowym (Österreichische Nationalbank, „OeNB”).Another condition attached to the guarantee imposed that BAWAG-PSK and ÖGB had to sell their stakes in the Austrian National bank (OeNB).
System ten nakładał bowiem wymóg wzajemnych zakupów między podmiotami gospodarczymi.That scheme imposed an obligation to purchase among the operators themselves.
Wielokrotnie nakładał kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.Repeatedly imposed prison terms and large fines against those involved in peaceful protests and as a result bears responsibility for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus.
Wielokrotnie nakładał kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.Repeatedly imposed prison terms and large fines against those involved in peaceful protests and, as a result, he was responsible for the repression of civil society and of the democratic opposition in Belarus.
Wielokrotnie nakładał kary więzienia na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.Repeatedly imposed prison terms against those involved in peaceful protests and, as a result, he was responsible for the repression of civil society and of the democratic opposition in Belarus.
Lasu strzegła cała armia królewskich urzędników, którzy bez skrupułów nakładali drakońskie kary za kłusownictwo.It was policed by an army of royal officials who ruthlessly enforced the Draconian penalties for poaching imposed by the king.
Po pierwsze, co się tyczy twierdzenia Republiki Włoskiej, iż pierwsze zaskarżone pismo nakładało na nią sankcję, informując ją, że sporne wnioski o płatność nie będą rozpatrywane do momentu dostarczenia przez nią informacji dotyczących wypłaconych zaliczek, należy stwierdzić, że jest ono równoznaczne w swojej istocie z podniesieniem zarzutu przedłużającego się stanu bezczynności Komisji.It should be noted, first, that the Italian Republic’s allegation that the first contested letter imposed a penalty on it by stating that the payment applications at issue would not be dealt with until the information concerning advance payments had been received is essentially a criticism of the state of in action prolonged by the Commission .
Rozporządzenie to potwierdzało oddalenie wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej i nakładało cło tymczasowe w wysokości 18,1% na przywóz produkowanych przez skarżącą desek do prasowania.13) (‘the provisional regulation’). That regulation confirmed rejection of the applicant’s claim for MET and imposed a provisional duty of 18.1% on imports of ironing boards manufactured by it.
Sąd orzekł, iż teza Republiki Włoskiej, zgodnie z którą sporne pismo nakładało na nią sankcję z powodu niedokonania wnioskowanych płatności do momentu otrzymania wspomnianych informacji, jest w zasadzie równoznaczna z zarzuceniem Komisji przedłużanego przez nią stanu bezczynności.The Court held that the Italian Republic’s argument that the letter in issue imposed a penalty on it because the payments requested were not made until the relevant information had been received amounted, in substance, to a complaint of prolonged failure to act on the part of the Commission.
Państwo członkowskie może powstrzymać się od uczestniczenia w automatycznej wymianie informacji w odniesieniu do jednej lub więcej kategorii, w przypadku gdy zgromadzenie informacji w celu takiej wymiany wymagałoby nałożenia nowych obowiązków na osoby podlegające VAT lub nakładałoby nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na to państwo członkowskie.A Member State may abstain from taking part in the automatic exchange of information with respect to one or more categories where the collection of information for such exchange would require the imposition of new obligations on persons liable for VAT or would impose a disproportionate administrative burden on the Member State.
Według Zjednoczonego Królestwa postanowienie to, czytane w związku z art. 10 WE, nakładałoby na Wspólnotę zobowiązanie do powstrzymania się od ingerencji w zachowania państw członkowskich będące wynikiem przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa.In the view of the United Kingdom, that provision, read in conjunction with Article 10 EC, would impose on the Community an obligation not to impair Member State compliance with Security Council resolutions.
Z uwagi na fakt, że kontrahenci niefinansowi, którzy nie przekraczają progu rozliczeniowego, nie mają obowiązku wyceniać swoich kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym według wartości rynkowej, stosowanie tej wyceny na potrzeby ustalania progów rozliczeniowych nie byłoby celowe, ponieważ nakładałoby na kontrahentów niefinansowych duże obciążenie, nieproporcjonalne do ryzyka, któremu by w ten sposób zapobiegano.Given that non-financials that do not exceed the clearing threshold are not required to mark-to-market their OTC derivative contracts, it would not be reasonable to use this measure to determine the clearing thresholds as this would impose a heavy burden on non-financial counterparties which would not be proportionate with the risk addressed.
Learning languages?