Parādīt (to show) conjugation

Latvian
19 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
parādu
I show
parādi
you show
parāda
he/she/it shows
parādām
we show
parādāt
you all show
parāda
they show
Past tense
parādīju
I showed
parādīji
you showed
parādīja
he/she/it showed
parādījām
we showed
parādījāt
you all showed
parādīja
they showed
Future tense
parādīšu
I will show
parādīsi
you will show
parādīs
he/she/it will show
parādīsim
we will show
parādīsiet
you all will show
parādīs
they will show
Imperative mood
-
parādi
you show
-
-
parādiet
you all show
-
Es/tu/...
Conditional mood
parādītu
I would show

Examples of parādīt

Example in LatvianTranslation in English
Euro zonas mēneša maksājumu bilances mērķis ir parādīt galvenos posteņus, kas ietekmē monetāros nosacījumus un valūtas tirgus (sk. II pielikuma 1. tabulu).The objective of the monthly balance of payments of the euro area is to show the main items affecting monetary conditions and exchange markets (see Annex II, Table 1).
atsakās parādīt reklamēto priekšmetu patērētājiemrefusing to show the advertised item to consumers;
Tā atsaucās uz kooperatīvo sabiedrību īpašo raksturu, kas kopumā cenšas līdzsvarot savus rēķinus pat tad, ja atrodas grūtībās, ko apliecina arī lielās finanšu izmaksas ļoti augstā parādsaistību līmeņa dēļ, un parādīt ienākumus no pamatdarbības, lai segtu finanšu izmaksas.It cited the specific nature of cooperative societies, which generally tend to balance their accounts even if they find themselves in difficulty, as witnessed also by the considerable financial charges following the very high level of debt, and to show an operating income such as to offset the financial charges.
Principāls pierāda, ka viņam ir finanšu resursi, lai segtu savas saistības, sniedzot kompetentajām iestādēm pierādījumus, kas apliecina, ka viņam ir līdzekļi, lai samaksātu muitas parādu, kāds varētu rasties saistībā ar attiecīgajām precēm.The principal demonstrates that he has the financial resources to cover his obligations by providing the competent authorities with evidence to show that he has the means to pay the debt likely to be incurred in connection with the goods concerned.
Ienākumi par rezerves aktīviem jāreģistrē, sīkāk neiedalot, ieguldījumu ienākumu konta postenī “citi ieguldījumi”, iekļaujot parādu vērtspapīru rezerves turējumu procentu ienākumu un pēc uzkrājumu principa vismaz reizi ceturksnī. Uzskats, ka attiecībā uz valsts spēju izpildīt savas saistības ārvalstu valūtā izmantojamās rezerves var būt svarīgāks rādītājs nekā bruto rezerves, kas parādītas maksājumu bilancē un starptautisko investīciju bilances statistikā, ir kļuvis izplatītāks un ir pieņemts SVF īpašajā datu izplatīšanas standartā.The view that usable reserves might be a more important indicator of a country’s ability to meet its foreign exchange obligations than gross reserves as shown in the balance of payments and international investment position statistics has become more widespread and has been adopted in the IMF’s Special Data Dissemination Standard.
Tajā pašā laikā 3. tabulas izvērtējums skaidri atklāj, ka problēmas, ar kurām TF ir saskāries, ir īpaši koncentrētas ap “īstermiņa parādu”.However, an examination of Table 3 shows clearly that the problems encountered by France Télécom were particularly concentrated on short-term debt.
Principāli var būt pilnvaroti izmantot samazinātas summas vispārējo galvojumu vai vispārējo galvojumu, lai kopīgā tranzīta procedūru piemērotu precēm, uz kurām attiecas lēmums par šādas izmantošanas pagaidu aizliegumu, ja viņi spēj pierādīt, ka par minētajām precēm nav radies muitas parāds kopīgā tranzīta darbību laikā, ko viņi ir veikuši divos gados pirms lēmuma, vai, ja šajā periodā ir radušies muitas parādi, ja viņi var pierādīt, ka parādnieks, parādnieki vai galvotājs tos ir pilnībā samaksājuši noteiktajā termiņā.Principals may be authorised to use a comprehensive guarantee for a reduced amount or a comprehensive guarantee to place under the common transit procedure goods to which the decision temporarily prohibiting such use applies if they can show that no debt has arisen in respect of the goods in question in the course of common transit operations which they have undertaken in the two years preceding the decision or, where debts have arisen during that period, if they can show that these were fully paid up by the debtor or the guarantor within the time limit prescribed.
Tā finanšu pārskatā un atsevišķos kontos tika konstatēti SGS un uzskaites principu pārkāpumi, piemēram, nepareizi iegrāmatoti un amortizēti pamatlīdzekļi un nepareizi iegrāmatoti kreditoru parādi un avansa maksājumi.Its financial statements and individual accounts showed breaches of IAS and accounting principles such as incorrect booking and depreciation of fixed assets and incorrect booking of accounts ‘payable’ and ‘advanced payments’.
1. tabulā ir norādīts, ka parādi palielinājās, turpretim naudas plūsma samazinājās, un apgrozījums bija sarucis no 104 miljoniem euro līdz 3 miljoniem euro tikai 17 mēnešu laikā.Table 1 shows that debts were increasing, cash flow was declining and turnover went from EUR 104 million to EUR 3 million in just 17 months.
“Mēs parādām, ka kopumā vēsturiskās betas kā paredzamās betas alternatīvas izmantošana ir milzīga kļūda. Pirmkārt, tāpēc, ka ir gandrīz neiespējami aprēķināt jēgpilnu betu, jo vēsturiskās betas ievērojami mainās dienu no dienas; otrkārt, tāpēc, ka ļoti bieži mēs nevaram ar atbilstīgu statistisko pārliecību apgalvot, ka viena uzņēmuma beta ir mazāka vai lielāka par cita uzņēmuma betu; treškārt, tāpēc, ka vēsturiskajām betām daudzos gadījumos nav gandrīz nekādas nozīmes: augsta riska uzņēmumiem bieži vien ir mazākas vēsturiskās betas vērtības nekā uzņēmumiem ar zemu risku; ceturtkārt, tāpēc, ka vēsturiskās betas lielā mērā ietekmē tas, kādus rādītājus mēs izmantojam to aprēķināšanai. […] [2]” (mūsu izcēlums)‘We show that, in general, it is an enormous error to use the historical beta as a proxy for the expected beta. First, because it is almost impossible to calculate a meaningful beta as historical betas change dramatically from one day to the next; second, because very often we cannot say with a relevant statistical confidence that the beta of one company is smaller or bigger than the beta of another; third, because historical betas do not make much sense in many cases: high-risk companies very often have smaller historical betas than low-risk companies; fourth, because historical betas depend very much on which index we use to calculate them. […] [2]’ (our emphasis)
Hārvij, lietas bez atlīdzības parāda, kā mēs kā firma parādām, ka mums rūp kaut kas vairāk nekā tikai mēs paši.Harvey, pro bono cases are how we, as a firm, show that we care about more than just ourselves.
Es parādīšu ievainotā meža un jūsu izpostītā ciemata fotogrāfijas.I will show them photos of the damaged forest and your ruined village.
Es tev parādīšu, kur esmu ierīkojis savu mājvietu, kamēr gatavojos nest taisnīgumu.I will show you where I have made my home whilst preparing to bring justice.
Un es jums parādīšu.And I will show you.
Iegūtie riska līmeņi parādīs, cik jutīgi riska līmeņi reaģē uz pieņemto zemāko un augstāko novērtējumu.The resulting risk levels will show how sensitive the risk level reacts to the input of lower and higher values.
Kā norādīts 65. apsvērumā, pārstrukturēšanas plānā izklāstīts, kā “ING” parādīs pietiekamu rentabilitāti, lai segtu visas izmaksas, ieskaitot amortizāciju un finansiālos izdevumus, un nodrošinās attiecīgu peļņu no pašu kapitāla, ņemot vērā bankas riska profilu.As indicated in recital 65 the restructuring plan demonstrates how ING will show adequate profitability to cover all its costs including depreciation and financial charges and provide an appropriate return on equity, taking account of the risk profile of the bank.
Mēs ceram, ka tuvākās izvērtēšanas parādīs, ka, piemēram, imigrantu integrēšana ir daudz vairāk ietverta programmā, ka atbalsta saņēmēji uztver vides prasības kā ekonomiskās attīstības faktorus un ka sievietes projektos piedalās vienlīdz lielā mērā kā vīrieši.We hope that subsequent evaluations will show, for example, that immigrants are more involved in the programme, that environmental demands are seen by beneficiaries as factors for economic growth, and that women are participating just as much as men.
Un mēs parādīsim debesu cilvēkiem, ka tie nedrīkst ņemt visu, ko vēlas,And we will show the Sky People that they cannot take whatever they want,
Viņi uzsvēra, ka šā skaitļa attiecināšana uz iepriekšējiem gadiem tikai apstiprinātu un nostiprinātu viņu pozīcijas, jo parādītu FT nodokļu palielinājumu attiecībā pret vispārējiem tiesību aktiem.They stressed that the back-calculation of this figure over previous years confirmed and strengthened their position as it would show the overtaxation of FT in relation to the ordinary-law position.

More Latvian verbs

Related

izrādīt
show
pierādīt
prove
rādīt
show

Similar

izrādīt
show
pabīdīt
push slightly
pavadīt
accompany

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apstrādāt
process
elpināt
apply artificial breathing
ignorēt
ignore
izmirt
become extinct
kult
thresh
notriekt
knock down
paredzēt
foresee
pierādīt
prove
saplēst
tear
stumt
shove

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'show':

None found.
Learning languages?