Reikšti (to mean) conjugation

Lithuanian
29 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
reiškiu
I mean
reiški
you mean
reiškia
he/she means
reiškiame
we mean
reiškiate
you all mean
reiškia
they mean
Past tense
reiškiau
I meant
reiškei
you meant
reiškė
he/she meant
reiškėme
we meant
reiškėte
you all meant
reiškė
they meant
Past freq. tense
reikšdavau
I used to mean
reikšdavai
you mean
reikšdavo
he/she used to mean
reikšdavome
we used to mean
reikšdavote
you all used to mean
reikšdavo
they used to mean
Future tense
reikšiu
I will mean
reikši
you will mean
reikš
he/she will mean
reikšime
we will mean
reikšite
you all will mean
reikš
they will mean
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
reikščiau
I would mean
reikštum
you would mean
reikštų
he/she would mean
reikštume
we would mean
reikštute
you all would mean
reikštų
they would mean
Imperative mood
-
reikšk
you mean
-
-
reikškite
you all mean
-

Examples of reikšti

Example in LithuanianTranslation in English
Todėl, remiantis Valstybės pagalbos laivų statybai bendrosiomis nuostatomis, našumo didinimas negali reikšti, kad tas pats kiekis bus pagamintas mažesnėmis sąnaudomis.An increase in productivity as required by the Framework cannot therefore be taken to mean that the same amount is produced but with less input, i.e. less labour.
2005 m. Bendrijos bendrosiose nuostatose nurodyta, kad „pagrįstas pelnas turėtų reikšti nuosavo kapitalo grąžos normą, atsižvelgiant į galimą riziką arba jos nebuvimą […]. Ši norma paprastai neturėtų viršyti tam sektoriui būdingos pastarųjų metų vidutinės normos“ [66].The 2005 Community framework states that ‘ “reasonable profit” should be taken to mean a rate of return on own capital that takes account of the risk, or absence of risk, incurred by the undertaking […] This rate must normally not exceed the average rate for the sector concerned in recent years’ [66].
Bendrųjų nuostatų dėl VESP 18 dalyje nurodoma, kad pagrįstas pelnas „turėtų reikšti nuosavo kapitalo grąžos normą, atsižvelgiant į galimą riziką arba jos nebuvimą dėl valstybės narės įsikišimo, ypač jei valstybė suteikia išskirtines arba ypatingas teises. Ši norma paprastai neturėtų viršyti tam sektoriui būdingos pastarųjų metų vidutinės normos. Sektoriuose, kuriuose nėra kitos įmonės, su kuria būtų galima palyginti įmonę, kuriai patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, kitoje valstybėje narėje, arba, jei būtina, kitame sektoriuje veikianti įmonė gali būti naudojama palyginimo tikslais, su sąlyga, kad atsižvelgiama į kiekvieno sektoriaus ypatybes. Nustatant, kas priskiriama pagrįstam pelnui, valstybė narė gali nustatyti skatinamuosius kriterijus, ypač susijusius su teikiamų paslaugų kokybe ir našumo padidėjimu.“;Paragraph 18 of the SGEI Framework specifies that the reasonable profit ‘should be taken to mean a rate of return on own capital that takes account of the risk, or absence of risk, incurred by the undertaking by virtue of the intervention by the Member State, particularly if the latter grants exclusive or special rights. This rate must normally not exceed the average rate for the sector concerned in recent years. In sectors where there is no undertaking comparable to the undertaking entrusted with the operation of the service of general economic interest, a comparison may be made with undertakings situated in other Member States, or if necessary, in other sectors, provided that the particular characteristics of each sector are taken into account. In determining what amounts to a reasonable profit, the Member State may introduce incentive criteria relating, among other things, to the quality of service provided and gains in productive efficiency.’
Pagrįstas pelnas turėtų reikšti nuosavo kapitalo grąžos normą, atsižvelgiant į galimą riziką ar jos nebuvimą dėl ELPA valstybės įsikišimo, ypač jei valstybė suteikia išskirtines arba ypatingas teises.“Reasonable profit” should be taken to mean a rate of return on own capital that takes account of the risk, or absence of risk, incurred by the undertaking by virtue of the intervention by the EFTA State, particularly if the latter grants exclusive or special rights.
Kokio velnio tai turėtų reikšti?What the hell's that supposed to mean?
Juk aš tau dar kažką reiškiu.I must still mean something to you.
Tu vienintelė mano gyvenime taip daug reiški.You're the only thing in my life ever meant anything.
Žinai, tu daug reiški mano berniukams.You mean a lot to my boys, you know.
Tu mums tiek daug reiški, kad nebesvarbu ar tai tiesa ar ne.You've come to mean so much to us all that now it doesn't matter if it's true.
Tu man labai daug reiški.You mean the world to me, man.
Tu man daug ką reiški!You are all mean to me!
Byloje T-11/95, BP Chemicals, Rink. 1998, II-3235, konstatuota, kad vien aplinkybė, kad valstybinė įmonė savo pavaldžiajai bendrovei jau skyrė „pagalba“ laikytinų kapitalo įnašų, reiškia, kad negalima iš karto daryti prielaidos, kad vėlesnis kapitalo įnašas atitinka rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio investuotojo kriterijų; tai ypač pasakytina tuo atveju, jei jis nėra pagrįstai atskiriamas nuo tų pirmųjų kapitalo įnašų ir negali būti laikomas savarankiška investicija.In Case T-11/95 BP Chemicals [1998] ECR II-3235 it was held that the mere fact that a public undertaking has already made capital injections into a subsidiary which are classed as ‘aid’ does mean that a further capital injection cannot easily be classed as an investment which satisfies the private market-economy investor test, in particular if it cannot reasonably be separated from these first injections and classed as an independent investment.
Minėtame rašte Danijos valdžios institucijos pareiškė, kad pakeitimas šiek tiek susilpnins veiklos atskyrimo priemonę, tačiau pabrėžė, kad „šiek tiek reiškia tiktai šiek tiek.“ Pasak Danijos valdžios institucijų, „jeigu kita valstybė narė, su kuria vykdomas tarptautinis sandoris, taip pat turi tonažo mokesčio sistemą, pakeitimas neturės reikšmės. Problemų gali kilti tik valstybių, kurios neįvedė tokios tonažo mokesčio sistemos, atžvilgiu. Tačiau labai svarbu, ar valstybė apmokestinamiems asmenims pati nustatė prievolę teikti dokumentus, ar nutarė, kad tai nėra būtina.“By the aforementioned letter, the Danish authorities announced that the modification will undermine the ring-fence measure a little, specifying however that ‘a little does mean only a little’. According to the Danish authorities, ‘where the other Member State concerned by a cross-border transaction also has a tonnage tax scheme, the amendment will have no significance. Problems can only arise with countries which have not implemented such a tonnage tax scheme. However, it will be important here whether the country has itself introduced an obligation to provide records or has not found it necessary to impose such an obligation on its taxable subjects.’
Morpheus man reiškiau daugiau nei tau.Morpheus means more to me than he does to you.
Tai reiškė, kad Komisija gali nustatyti sąlygas, pagal kurias būtų priimti Vokietijos įsipareigojimai tiesiogiai turintys poveikio pagalbos gavėjo veiklai.It meant that the Commission was able to impose conditions respectively to accept Germany’s undertakings directly affecting the beneficiary’s operations.
Vis dėlto šio pasiūlymo nebuvo galima priimti, nes tai reiškė atleisti galutinių priemonių taikymą tam tikrai importo apimčiai, o tai nebūtų tinkama siekiant pašalinti Bendrijai padarytą žalą.However, this offer could not be accepted because it would have meant exempting a certain volume of imports from definitive measures and would not, therefore, have been adequate to remove the injury caused to the Community industry.
Bendra 776432609 Italijos lirų (400994 eurų) suma, kurios nesimato įmonės balanse kaip įsipareigojimų, skaičiuojama atsižvelgiant į šiuos veiksnius:a) per paskutinius penkerius metus už produkciją iš narių žemių sumokėta kaina, yra mažesne nei rinkos vertė, o tai reiškė, kad nariai patyrė realų nuostolį, 434233484 Italijos liras (224262,88 eurus);b) kad garantuotų apmokėjimą už atliktą darbą pagal galiojančius susitarimus dėl atlyginimo, kooperatyvas atliko 50 % technikos ir įrangos nusidėvėjimo fondui ir žemei gerinti reikalingų atskaitymų, iš viso 375911000 Italijos lirų (194142 eurus) per penkerius metus.The sum of ITL 776432609 (€ 400994), which does not figure as an item in the liabilities in the cooperative’s accounts, is calculated in the light of the following:a) in the last five years production from members’ land was reimbursed at prices lower than the market value, which meant that the members absorbed a real loss of ITL 434233484 (€ 224262,88);b) in order to guarantee that labour provided was remunerated in accordance with the wage agreements in force, the cooperative set aside only 50% of the necessary depreciation fund reserves for machinery, equipment and land improvements, the loss totalling ITL 375911000 (€ 194142) over five years.
Praktiškai 2002–2004 m. tai reiškė, kad vidutiniškai 30 % AVR pridėtinių išlaidų buvo priskirtos „AVR Nuts“.In practice, this meant that, for the years 2002-04, an average of 30 % of AVR’s overheads was allocated to AVR Nuts.
Visi šie veiksniai reiškė, kad visas oro kokybės problemos mastas buvo suvoktas tik vėliau 1998 m.All of these factors have meant that the full extent of the air quality problem was not realised until after 1998.
Tai reikš, kad valstybės įnašas bus 9,8 mln. CYP (17 mln. EUR arba 70 %), o kiti akcininkai pridės 4,2 mln. CYP (7,3 mln. EUR arba 30 %).This will mean that the State will contribute CYP 9,8 million (EUR 17 million or 70 %) while the other shareholders' will add CYP 4,2 million (EUR 7,3 million or 30 %).
2009 m. restruktūrizavimo plane aiškinama, kad gamybos efektyvumo padidėjimas ir dažnesnis bendradarbiavimas su subrangovais reikš, kad laivų statyklai reikės mažiau darbuotojų.The 2009 Restructuring Plan explains that an increase in production efficiency and more frequent cooperation with subcontractors will mean fewer workers are required at the yard.
Tačiau Varvaressos pasitraukimas iš Graikijos rinkos taip pat reikš, kad ji atsisakys dalies arba visų savo tvirtų prekybinių ryšių Graikijoje ir bandys juos pakeisti naujais ryšiais kitose ES valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.At the same time, the withdrawal from the Greek market will mean Varvaressos partially or entirely giving up its established commercial relations within its own country and attempting to replace them with new ones, in other EU Member States or in third countries.
Pastaruoju atveju tai reikš, kad turėsite vykti į tą šalį, nebent dėl sveikatos būklės negalite ilgai keliauti.In this second case, it will mean that you will have to travel to that country, unless you have a health condition that prevents you from travelling for a long period of time.
Vėjo energija sudaro apie 4 proc. visų ES elektros energijos atsargų (2008 m. duomenimis), be to, tikimasi, kad Komisijai patvirtinus klimato ir energetikos paketą, iki 2020 m. jos dalis patrigubės, o tai reikš, kad ateinančiais metais vėjo energetikos plėtra smarkiai išaugs.It provides around 4 % of the EU’s total electricity supply (2008 figures) and this share is expected to triple by 2020 as a result of the Commission’s Climate and Energy Package, which will mean a significant increase in wind energy development over the coming years.
Tai reikštų, kad valstybės pagalba būtų teikiama kiekvieną kartą, kai regioninė mokesčių inspekcija, kuri yra atsakinga už valstybės išlaidas tame regione, vadovaudamasi visuomenės nustatytais prioritetais, nusprendžia sumažinti išlaidas ir dėl to sumažina mokesčius.This would mean that there would be a State aid every time an autonomous regional tax authority, which is responsible for managing public spending in the region, chooses on the basis of democratically expressed public preferences to cut spending and reduce taxes.
Taip manyti reikštų, kad bet kokia pagalba kotiruojamai bendrovei būtų pagalba jos akcininkams.Such a theory would mean that any aid to a quoted company would be an aid to its shareholders.
Tai reikštų, kad nuo 2000 m. iki TL-KLR Bendrijos kainos sumažėjo 8 %, nuo 2000 m. iki TP-JAV – 12 % ir tai atitiktų „normaliam“ kainų didėjimui Bendrijos rinkoje, atsižvelgiant į produkto gyvavimo ciklą.This would mean that the decrease of 8 % of the Community industry prices between 2000 and the IP-PRC, or 12 % between 2000 and the IP-USA would correspond to the ‘normal’ evolution of the prices on the Community market in view of the life cycle of the product.
Be to, SMP uždarymas reikštų, kad didelė plutonio dalis turėtų būti reguliariai išvežama iš Jungtinės Karalystės, o tai būtų labai brangu vartotojams ir kartu galėtų būti pavojinga.Furthermore, the closure of SMP would mean that significant amounts of plutonium would have to be transported regularly out of the United Kingdom, which would be very costly to customers and also potentially dangerous.
Griežtai paisant šios argumentacijos, reikštų, kad finansuotojas už investiciją įmonėje, kuri dirba užtikrintai, neturėtų reikalauti valstybės nerizikingos paskolos kapitalo grąžai jokios rizikos maržos.However, if this argument were followed strictly, it would mean that an investor should not require any top-up on the rate of return on risk-free government bonds when investing in companies considered as safe investments.

More Lithuanian verbs

Related

apsireikšti
manifest
išreikšti
express
pareikšti
assert
pasireikšti
appear

Similar

reikėti
be needed
reikštis
appear

Similar but longer

išreikšti
express
pareikšti
assert

Random

fermentuotis
ferment
gilinti
deepen
luošinti
maim
paniekinti
disdain
pistis
fuck
prisijungti
join
sugalvoti
think out
šilti
get warmer
tirpti
melt

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'mean':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In