Padidėti (to increase) conjugation

Lithuanian
20 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
padidėdau
I increase
padidėdai
you increase
padidėdo
he/she increases
padidėdome
we increase
padidėdote
you all increase
padidėdo
they increase
Past tense
padidėjau
I increased
padidėjai
you increased
padidėjo
he/she increased
padidėjome
we increased
padidėjote
you all increased
padidėjo
they increased
Past freq. tense
padidėdavau
I used to increase
padidėdavai
you increase
padidėdavo
he/she used to increase
padidėdavome
we used to increase
padidėdavote
you all used to increase
padidėdavo
they used to increase
Future tense
padidėsiu
I will increase
padidėsi
you will increase
padidės
he/she will increase
padidėsime
we will increase
padidėsite
you all will increase
padidės
they will increase
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
padidėčiau
I would increase
padidėtum
you would increase
padidėtų
he/she would increase
padidėtume
we would increase
padidėtute
you all would increase
padidėtų
they would increase
Imperative mood
-
padidėk
you increase
-
-
padidėkite
you all increase
-

Examples of padidėti

Example in LithuanianTranslation in English
Nors, taikant antidempingo priemones, importo kainos turėtų padidėti, importuotojai neišreiškė susirūpinimo dėl galimų priemonių taikymo, ir dėl to manoma, kad šių priemonių taikymas jiems labai nepakenks.Although the measures would be expected to increase the price of imports, importers have not expressed concern about possible measures and it is considered that they would not be significantly affected by the imposition of measures.
Šiuose lapuose pateikti duomenys rodo, kad Shetland Seafish Ltd turėtų veikti pelningai, o jos apyvarta, palyginti su 2000 m., 2001 m. turėtų padidėti daugiau kaip 16 %, o 2002 m. – 26 %.The data in those sheets show that Shetland Seafish Ltd would become profitable and that the turnover was expected to increase, relative to 2000, by more than 16 % in 2001 and by 26 % in 2002.
Personalas bus ir toliau mažinimas, todėl nuo 1997 m. sutaupomos sumos turėtų padidėti maždaug iki 25 mln. Vokietijos markių (13 mln. eurų) per metus.The reduction in staff numbers should continue and annual savings were expected to increase to around DEM 25 million (EUR 13 million) from 1997 onwards.
Kai kurios suinteresuotosios šalys pareiškė, kad jei toliau bus taikomos priemonės KLR kilmės SiC importui, gali padidėti gatavų produktų, kurių sudėtyje naudojamas kiniškas SiC, importas.Certain interested parties claimed that the continuation of the measures on imports of SiC originating in the PRC would lead to increased imports of finished products using Chinese SiC.
Kitoms įmonėms atiduodamų darbų dalis turi padidėti nuo 17 % gamybos valandų (2005 m.) iki 28 % (iki 2007 m. pabaigos).The share of outsourcing is supposed to increase from 17 % of productive hours in 2005 to around 28 % by the end of 2007.
Leidžiančios nukrypti nuostatos dėl gelsvauodegio tuno produktų (Thunus albacares) nėra pagrįstos, nes padidėjo Indijos vandenyne sužvejojamo kilmės statusą turinčio gelsvauodegio tuno kiekis.Granting a derogation for yellow fin tuna-based products (Thunnus albacares) is not justified as catches of originating yellow fin tuna in the Indian Ocean have increased.
Kad būtų galima apskaičiuoti 9 straipsnyje numatytas ribas, buveinės valstybė narė turi bent jau reikalauti, kad emitentas viešai atskleistų bendrą balsavimo teisių ir kapitalo skaičių kiekvieno kalendorinio mėnesio, per kurį tas bendras skaičiaus padidėjo arba sumažėjo, pabaigoje.For the purpose of calculating the thresholds provided for in Article 9, the home Member State shall at least require the disclosure to the public by the issuer of the total number of voting rights and capital at the end of each calendar month during which an increase or decrease of such total number has occurred.
2002 m. kovo mėnesį Office Xpress Manufacturing pradėjo surinkimo operacijas Vietname (žr. toliau); importas padidėjo nuo 0 iki 1105 (tonų ir pasiekė panašų į importo iš Kinijos Liaudies Respublikos lygį 1999 m. prieš reikšmingą muitų padidinimą 2002 m. (žr. konstatuojamosios dalies 1 ir 2 punktus).In March 2002, Office Xpress Manufacturing started assembly operations in Vietnam (see below) and imports increased from 0 to 1105 tonnes reaching import levels similar to those from the People's Republic of China in 1999 before the significant increase of the duties in 2000 (see recitals 1 and 2).
Per tą patį laikotarpį ŽSM importas iš Vietnamo reikšmingai padidėjo, t. y. nuo 0 tonų laikotarpiu 1999–2001 m. iki 1105 tonų 2002 m. Per tyrimo laikotarpį importas iš Vietnamo dar padidėjo iki 1589,2 tonos.During the same period, imports of RBMs from Vietnam increased significantly, i.e. from 0 tonnes between 1999 and 2001 to 1105 tonnes in 2002. During the IP, imports from Vietnam increased further to 1589,2 tonnes.
Importas padidėjo nuo 372789 tonų 2000 m. iki 455948 tonų 2003 m., tai yra, 22 %.Imports increased from 372789 tonnes in 2000 to 455948 tonnes in 2003, an increase of 22 %.
Direktyvoje 2003/87/EB teigiama, kad pripažinus už įsipareigojimų vykdymą iš projektu pagrįstų mechanizmų gautus kreditus nuo 2005 m. padidės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo išlaidų efektyvumas, o šis pripažinimas numatomas nuostatomis, kuriomis siejami Kioto projektu pagrįsti mechanizmai, įskaitant bendrą įgyvendinimą (BĮ) ir švarios plėtros mechanizmą (ŠPM), su Bendrijos sistema.Directive 2003/87/EC states that the recognition of credits from project-based mechanisms for fulfilling obligations as from 2005 will increase the cost-effectiveness of achieving reductions of global greenhouse gas emissions and shall be provided for by provisions for linking the Kyoto project-based mechanisms, including joint implementation (JI) and the clean development mechanism (CDM), with the Community scheme.
Atotrūkis tarp mažų ir didelių rinkos dalyvių jau dabar yra ryškus, o dėl susijungimo dar labiau padidės.The gap between the smaller players and the larger ones is already significant and will increase significantly due to the merger.
Sprendime prieinama prie išvados, kad vienašalis poveikis yra mažai tikėtinas, nes našumas padidės greičiau, nei prognozuojamas poreikis ir todėl našumas bus pakankamas, kad nugalėtų potencialų kainų augimą.The decision concludes that unilateral effects are unlikely because the capacity will increase faster than projected demand and there will therefore be sufficient capacity to defeat a potential price increase.
Dėl pakartotinio bandinių ėmimo skirtingu laiku pirmiau nurodytu laikotarpiu nustatytose imties vietose padidės aptikimo patikimumas, kartu sumažinant klimato kaitos sukeltą poveikį.Repeated sampling at different times in the above mentioned period at designated sampling points will increase the reliability of detection by reducing the effects of climatic variation.
Argumentas, kad bendrovės negalėtų bent iš dalies vartotojams perduoti jokio sąnaudų padidėjimo, akivaizdžiai prieštarauja įvairių šalių pateiktiems tvirtinimams, įskaitant importuotojų asociacijos pateiktam pareiškimui, kad nustačius antidempingo priemones padidės vartotojų kainos.The argument that companies would not be in a position to pass on, at least, partially any cost increase to consumers clearly conflicts with the claims made by various parties, including the submission made by the association of importers, that consumer prices will increase as a result of the imposition of anti-dumping measures.
Ad valorem muitas šiuo atveju yra netinkamas, nes skatintų muitu neapmokestinamą mažesnės kainos importą ir padidėtų, išaugus kainai.An ad valorem duty is considered unsuitable as it would act as an incentive to lower import prices free of duty, and would increase in real terms if a price increase occurs.
Be to, patenkinus tokį reikalavimą būtų pasikėsinta į JK vyriausybės kompetenciją energijos tiekimo Jungtinei Karalystei šaltinių atžvilgiu ir padidėtų aplinkai žalingų dujų išmetimas į atmosferą.In addition it would encroach on the exercise by the UK Government of its competence in relation to sources of energy supply to the United Kingdom and would increase the emission of environmentally harmful gases into the atmosphere
Manoma, kad ad valorem muitas netinka, kadangi jis skatintų mažinti importo kainas, kurioms netaikomas muitas, ir realiomis kainomis didėtų, jeigu padidėtų kainos.An ad valorem duty is considered unsuitable as it would act as an incentive to lower import prices free of duty, and would increase in real terms if a price increase occurs.
Pagrindines perdirbėjų išlaidas sudaro žaliavos ir darbo užmokestis, ir tiesa, kad pabrangus žaliavoms, padidėtų perdirbėjų sąnaudos.The main costs incurred by processors are the cost of the raw material and employment costs, and it is true that an increase in raw material prices would increase the processors’ costs.
Atsakydamas į klausimyną, importuotojas (prekybininkas) paaiškino, kad panaikinus priemones padidėtų jo tiekėjų pasirinkimas, nes tuomet Kinijos furfuraldehidą bus galima parduoti Bendrijos rinkoje.In its questionnaire reply the importer/trader explained that the removal of measures would increase its choice of suppliers, because then it could also sell Chinese furfuraldehyde in the Community market.

More Lithuanian verbs

Related

didėti
increase

Similar

padidinti
increase
padirbti
forge (a document)
pajudėti
move
palydėti
walk (somebody)
pasėdėti
sit down
pasidėti
put down
pavydėti
envy

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aiškintis
clarify
bankrutuoti
go bankrupt
išlaikyti
support
išretėti
become scarce
narplioti
unravel
paklausti
ask
pasirinkti
choose
rodyti
show
skrudinti
toast
užčiuopti
grasp

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In