Mėginti (to try) conjugation

Lithuanian
35 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
mėginu
I try
mėgini
you try
mėgina
he/she tries
mėginame
we try
mėginate
you all try
mėgina
they try
Past tense
mėginau
I tried
mėginai
you tried
mėgino
he/she tried
mėginome
we tried
mėginote
you all tried
mėgino
they tried
Past freq. tense
mėgindavau
I used to try
mėgindavai
you try
mėgindavo
he/she used to try
mėgindavome
we used to try
mėgindavote
you all used to try
mėgindavo
they used to try
Future tense
mėginsiu
I will try
mėginsi
you will try
mėgins
he/she will try
mėginsime
we will try
mėginsite
you all will try
mėgins
they will try
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
mėginčiau
I would try
mėgintum
you would try
mėgintų
he/she would try
mėgintume
we would try
mėgintute
you all would try
mėgintų
they would try
Imperative mood
-
mėgink
you try
-
-
mėginkite
you all try
-

Examples of mėginti

Example in LithuanianTranslation in English
O investuotojai – EIG nariai – kurie nefinansuoja BMK 39 CA straipsnyje minimo turto ir turto, kurio amortizacijos trukmė trumpesnė nei aštuoneri metai, naudotojai šios mokestinės lengvatos teikiamos naudos gauti negali. (109) Šiuo atžvilgiu netgi tarus, kad turto naudotojai, negalintys pasinaudoti BMK 39 CA straipsnyje nustatyta sistema, gali mėginti pasinaudoti kokia nors fiskalinei EIG alternatyvia finansavimo forma, šis finansavimo būdas jiems lieka neprieinamas.Even if the users of assets which are not eligible under Article 39 CA of the General Tax Code may be advised to try to have recourse to a form of financing other than a tax EIG, they are nevertheless deprived of this method of financing.
Kituose ruožuose (modernizuotose arba rekonstruotose I kategorijos geležinkelių linijose, taip pat naujose, modernizuotose arba rekonstruotose II arba III kategorijos geležinkelių linijose) KVSP traukinio aptikimo įranga turi būti suderinama su geležinkelių riedmenimis, kurių bx yra iki 4200 mm. Infrastruktūros valdytojams rekomenduojama mėginti taip pat leisti važiuoti geležinkelio riedmenims, kurių bx yra iki 5000 mm.“;On other sections (upgraded or renewed category I lines on one hand, new or upgraded or renewed category II or III lines on the other hand), the CCS train detection system shall permit rolling stock with bx up to 4200 mm. Infrastructure Managers are recommended to try to permit also rolling stock with bx up to 5000 mm’;
Bendra prieglobsčio teikimo sistematuri būti siejama su aikia teisėtos imigracijos politika, kad ekonominiai migrantai, kurie siekia legaliai atvykti į ES, nesusigundytų imėginti prieglobsčio praytojų kelią.Tinkamų teisėtų būdų, kuriais žmonės galėtų atvykti į Europos Sąjungą, užtikrinimas padės padaryti galą nelegalios imigracijos potraukiams ir prekybai žmonėmis.A common asylum system must beaccompanied by a clear policy on legalimmigration so that economic migrants striving to enter the EU legallyare not tempted to try the asylumroute. Ensuring fair legal means bywhich people can enter the European Union will help put an end to illegalimmigration pressures and traffickingin human beings.
Europos Parlamentas ir Taryba yra pasirengę pradėti taikinamąsias derybas ir mėginti pasiekti susitarimą dėl siūlomų naujų maisto produktų taisyklių pakeitimų.The European Parliament and Council are set to enter into conciliation negotiations to try and nd an agreement on proposed updates to‘novel foods’rules. rules.
Vadinasi, toliau ne tavo rūpestis mėginti jai patikti.So that means it is no longer your job to try to make her like you.
Kiekvieną kartą kai aš mėginu tave pamylėti tu pabėgi nieko nepasakiusiEvery time I try to make love to you You run around with your mouth stuck out
Ką aš tau mėginu pasakyti, tai...What I'm tryin' to say is...
Aš mėginu susisiekti su Endžiu San Fransiske.- I'm trying to reach Andy up in San Francisco. - [Diane] Okay.
Galbūt aš mėginu prikelti kelis senus draugus.Maybe I'm trying to resurrect a few old friends.
Žinau tik tiek, kad mėginu pagauti tą žuvį dar nuo tada, kai buvau ne didesnis nei tu.All I knew was I'd been trying to catch that fish since I was a boy no bigger than you. And on the day you were born...
Šešias savaites mėgini pričiupti generolą.Six weeks you are trying to catch the general.
Turėtum būti dideliame mieste. Tu mėgini įkalbėti mane išvykti, tiesa?You're just trying to get me to leave, aren't you?
Ką tu mėgini tuo įtikinti, Evanai?Who are you trying to convince, Evan?
Taip pat kaip tu mėgini mane įskaudinti.Like you're trying to hurt me.
A? Ką tu mėgini įrodyti?What are you trying to prove?
Buvo miesto jaunimo susirinkimas. Jis užtruko. Mes mėginame suorganizuoti Ginklų naudojimo programą vaikams.Had that urban youth meeting around over and I was trying to set it up after school gun instructional program for kids.
Vis dar mėginame susisiekt su siuntėju, kad tiksliai nustatytume, kas tai.We're still trying to connect with the shipper to determine exactly what that is.
- Aš mėginau pabėgti.I was trying to escape.
Aš mėginau bėgti.Well, l kept trying to escape, you know.
Aš... mėginau padėti.I was just trying to help.
Stovėjau gatvių sankirtoje, pieštukas vienoje rankoje, popierius - kitoje, mėginau parodyti žmonėms skaičius.I stood out there on that street corner pencil in one hand, paper in the other trying to show people the numbers.
Aš mėginau pasikalbėt su tavim apie gyvenimą kartu, o tu tiesiog išnykai.Me you must, I try to have a conversation With you about changing us together
Bet tu juos stabdei šviečiant kaitriai saulei, mėginai rodyti skaičiavimus, bet jie negalėjo įžiūrėti dėl nuo sunkaus darbo jiems į akis žliaugiančio prakaito.But you stop people out there in that hot sun try to show them arithmetic well, they can't see it so clear through the sweat pouring in they own eyes from they own hard labor.
Vakar mėginai nusižudyti, tiesa? Ana.You were trying to kill yourself last night, right?
Ką reiškia "mėginai"?What do you mean trying?
Pardavimo metu „Konsum“ jau buvo įsisteigusi Åre savivaldybės teritorijoje, o „Lidl“ ten mėgino atidaryti savo pirmą parduotuvę.At the time of the sale, Konsum was already established in the Municipality of Åre and Lidl was trying to open its first outlet in Åre.
mėgino arba mėgina pakenkti registro ar registrų sistemos saugumui.attempted, or is attempting, to undermine the security of the registry or the registries system.
Teismo nuomone, kadangi Komisija ir Taryba apskaičiavo nagrinėjamojo produkto normaliąją vertę pagal už panašų produktą Europos Sąjungoje iš tikrųjų mokėtas ar mokėtinas kainas, bet prieš tai nepakankamai kruopščiai mėgino apskaičiuoti šią vertę pagal trečiojoje rinkos ekonomikos šalyje nusistovėjusią to paties produkto kainą, jos pažeidė pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkto reikalavimus.The Court held that since the Commission and the Council had determined the normal value of the product concerned on the basis of the prices actually paid or payable in the European Union for a like product, without taking all due care to determine that value on the basis of the prices paid for that same product in a market economy third country, they had infringed the requirements of Article 2(7)(a) of the basic Regulation.
Komisija per savo delegacijas nevalstybinius subjektus mėgino įtraukti į šalies strategijos rengimą beveik visose pagalbą gaunančiose šalyse.Through its Delegations the Commission has tried to involve NSAs in the preparation of country strategies in virtually all beneficiary countries.
Matai, jis mėgino tave išgelbėti?He was trying to save you, see?
Bet paskui mes nekentėme vienas kito, mėginome kontroliuoti vienas kitą.And then all we did was resent each other, and try to control each other.
Jis mėgins lipt.He will try the climb.
Oro linijos mėgins įrodyti mechaninį gedimą, tuomet atsakyti teks gamintojui.And the airline will try to prove equipment failure.
Valstybė, nustatydama tokias sąlygas ir taip sutikdama, kad jos turimos akcijos arba turtas būtų parduota ne už didžiausią kainą, elgiasi ne kaip rinkos ekonomikos dalyvis, kuris mėgintų parduoti už kuo didesnę kainą.By imposing such conditions and thus accepting that it will not receive the best price for the owned shares or assets, the State does not act like a market economy operator, who would try to obtain the highest possible price.
Stokis ir mėgink dar.Get up and try again.

More Lithuanian verbs

Similar

apginti
defend
auginti
grow (something)
deginti
burn
degintis
tan
lyginti
compare
marinti
mortify
mažinti
decrease
mėgautis
enjoy
mokinti
teach
mokintis
learn
raginti
instigate

Similar but longer

išmėginti
try
pamėginti
try

Random

dorotis
cope
godėti
treat (someone)
iškišti
put out
išsitraukti
pull out
įvykti
happen
juoktis
laugh
kviestis
invite
prasmukti
get in
siųsti
send
smaigstyti
peg

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In