Atvykti (to arrive) conjugation

Lithuanian
77 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atvykstu
I arrive
atvyksti
you arrive
atvyksta
he/she arrives
atvykstame
we arrive
atvykstate
you all arrive
atvyksta
they arrive
Past tense
atvykau
I arrived
atvykai
you arrived
atvyko
he/she arrived
atvykome
we arrived
atvykote
you all arrived
atvyko
they arrived
Past freq. tense
atvykdavau
I used to arrive
atvykdavai
you arrive
atvykdavo
he/she used to arrive
atvykdavome
we used to arrive
atvykdavote
you all used to arrive
atvykdavo
they used to arrive
Future tense
atvyksiu
I will arrive
atvyksi
you will arrive
atvyks
he/she will arrive
atvyksime
we will arrive
atvyksite
you all will arrive
atvyks
they will arrive
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atvykčiau
I would arrive
atvyktum
you would arrive
atvyktų
he/she would arrive
atvyktume
we would arrive
atvyktute
you all would arrive
atvyktų
they would arrive
Imperative mood
-
atvyk
you arrive
-
-
atvykite
you all arrive
-

Examples of atvykti

Example in LithuanianTranslation in English
Traukinio kelio paskirties vieta, t. y. vieta, kurioje kelias baigiasi, kartu nurodant datą ir laiką, kada traukinys turi atvykti į tą paskirties vietą.destination of the train path, which means the place where the path will end together with date and time at which a train is due to arrive at that destination,
kelio pabaigos data ir laikas: data ir laikas, kuriuo pasiūlytas traukinys turi atvykti į paskirties vietą,path destination arrival date/time: date/time at which the proposed train is due to arrive at its destination,
tarpiniai sustojimai kelyje arba kitos pasiūlytame kelyje paskirtos vietos, nurodant datą, ir laikas, kuriuo pasiūlytas traukinys turi atvykti į tarpinę stotį, bei data ir laikas, kuriuo traukinys turi išvykti iš tarpinės stoties.intermediate stops or other designated points along the proposed path with date/time at which the proposed train is due to arrive at an intermediate point and the date/time that the train is due to depart from an intermediate point.
kelio pabaigos data ir laikas: data ir laikas, kuriuo traukinys turi atvykti į savo paskirties vietą,path destination arrival date/time: date/time at which the train is due to arrive at its destination,
Ką tik atvykau iš Kalkutos.Just arrived form Calcutta.
Taigi, pone Renfildai, atrodote daug geriau nei šįryt, kai atvykau.Well, Mr. Renfield, you are looking much better than you did this morning when I arrived.
Rytuose skerdynės vis dar tęsėsi, kai atvykau į Fort Heisą, mažytę salelę, supamą bekraščių prerijų.The slaughter continues in the east as I arrive at Fort Hays, an island of men and material surrounded by prairie,
Aš atvykau.I've arrived.
Ką tik atvykau iš Niujorko.Just arrived from New York.
Bendrai paėmus, sėkmingai atvykai į Olandą.You've successfully arrived aboard the Dutchman as per the overall scheme.
- Jie nesakė, kad jau atvykai.They didn't tell me you'd arrived.
Būtum grįžęs persirengti, būtum pavėlavęs į tą autobusą... ir į darbą būtum atvykęs 10 min. vėliau nei atvykai... ir mūsų nebūtum aptikęs.You would have gone upstairs to change, you would have missed the bus, and you would have arrived at work 10 minutes later than you did, and we would have been gone.
Tedi, atvykai čia pačiu laiku.Ted, you've arrived at a lucky time.
Bijojau, kad nepavyks išgyventi, bet atvykai tu.I feared nothing could ever be good again, till you arrived.
„nelydimas nepilnametis“ – aštuoniolikos metų nesulaukęs asmuo, į valstybių narių teritoriją atvykęs nelydimas pagal įstatymus arba papročius už jį atsakingo suaugusio asmens ir ten esantis tol, kol toks asmuo ima jį prižiūrėti; prie nelydimų nepilnamečių priskiriami ir nepilnamečiai, be priežiūros palikti po to, kai atvyko į valstybių narių teritoriją;‘unaccompanied minor’ means a person below the age of 18 who arrives in the territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for him/her whether by law or by custom, and for as long as he/she is not effectively taken into the care of such a person; it includes a minor who is left unaccompanied after he/she has entered the territory of the Member States;
Tačiau, kai nėra 1 dalyje nurodytų procedūrų, valstybės narės, taikydamos šio straipsnio nuostatas ir pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, galiojančius nuo 2005 m. gruodžio 1 d., gali laikytis procedūrų, nukrypstančių nuo II skyriuje aprašytų pagrindinių principų ir garantijų, siekdamos pasienyje arba tranzito zonose priimti sprendimą, ar prieglobsčio prašytojas, kuris atvyko ir pateikė prieglobsčio prašymą toje vietoje, gali įvažiuoti į jų teritoriją.However, when procedures as set out in paragraph 1 do not exist, Member States may maintain, subject to the provisions of this Article and in accordance with the laws or regulations in force on 1 December 2005, procedures derogating from the basic principles and guarantees described in Chapter II, in order to decide at the border or in transit zones as to whether applicants for asylum who have arrived and made an application for asylum at such locations, may enter their territory.
kada vagonai išvyko iš stoties arba nustatytų vietų arba atvyko į ją (4.2.8 skirsnis „Vagono judėjimas“) arbawhen the wagons departed from or arrived at a yard or at defined locations (Chapter 4.2.8 Wagon movement), or
IV siunčia GĮ, šis pranešimas turi būti siunčiamas norint nurodyti, kad traukinys atvyko į infrastruktūrąIM to RU: this message must be sent to indicate that the train has arrived on the infrastructure.
Tikslas GĮ turi VGĮ informuoti, kad vagonas atvyko į jo depą.Purpose The RU must inform the LRU, that the wagon has arrived at its yard.
Tačiaukai atvykome į Elenos biurą, gavau vienągriežčiausių įsakymų savo gyvenime: turėjau liktiuž durų, specialiame kambaryje kartu su dviem Labradoro veislės šunimis, kurie mane sergėjo.Taip aš turėjau laukti susitikimo pabaigos, kuristruko ilgiau negu dvi valandas.But when we arrived at Elena’soffice, I received one of the hardest orders I everhad in my life: I had to stay outside, in a specialroom, with two big Labrador dogs, which werewatching at me. I had to wait until the end of theirmeeting, which lasted for more than 2 hours.
Išvažiavome 8.30 ir 8.45 atvykome į stotį.We left for the station at 8.30am and arrived at a not unreasonable 8.45am.
- Mes atvykome su Kirk.Ours not. We arrive last, with Kirk.
Mes ką tik atvykome, bet Troja jau prisijungė prie miesto vaizdo kamerų.We just arrived, but Troy's already tapped into the city cameras.
Imperatoriau, manyčiau, atvykome į kažkokį mūsų pasaulio atspindį.Emperor, I assume we have arrived in a mirror dimension of our own world.
Trečiąją dieną atvyks teisėjai, išrinkti nugalėtojų.The following day, the judges will arrive to select the winners.
Traukinys nr. 774 atvyks maždaug po 15 min.Metrolink train number 774 will arrive in approximately 15 minutes.
Jie atvyks už pusvalandžio.They will arrive in half an hour.
- Jie atvyks savaitės pabaigoje.- They will arrive at the end of the week.
Dvyniai žudikai su gubernatoriaus auksu atvyks iki saulėlydžio.The Gemini killers will arrive with the governor's gold by sunrise.
Prašom tvarkingai sustoti į eilę, autobusas jau atvyk o.Please form an orderly queue. Your bus has arrived.
Vėliau dangčių uždengtas biuksas greitai dedamas į eksikatorių (3.4), paliekamas atvėsti iki kambario temperatūros ir pasveriamas 1 mg tikslumu, masę užrašant 0,1 mg tikslumu.Place the lid on the container, immediately transfer to a desiccator (3.4) allow to cool to room temperature and weigh to the nearest 1 mg, recording the mass to 0,1 mg.
Indas ištraukiamas iš kaitinimo kameros, greitai uždengiamas dangčiu ir leidžiama 30–45 minučių atvėsti desikatoriuje, paskui pasveriama (1 mg tikslumu).Remove the receptacle from the heating chamber, quickly replace the lid, leave to cool for 30 to 45 minutes in a dessicator and weigh (to the nearest 1 mg).
Tada paliekama eksikatoriuje (3.4) atvėsti iki kambario temperatūros ir pasveriama.Then leave to cool to room temperature in the desiccator (3.4) and weigh.
Kai tirpalas tampa skaidrus ir šviesiai žalias, virinama dar dvi valandas, vėliau paliekama atvėsti.When the solution becomes clear and light green continue to boil for another two hours, then leave to cool.
Paliekama atvėsti ir įdedamos kelios cinko granulės (3.3).Allow to cool and then add a few granules of zinc (3.3), if required.
Paliekama atvėsti.Leave to cool.
Tiglis dedamas į eksikatorių atvėsti ir iš karto sveriamas.Place the crucible in a desiccator, leave to cool and weigh immediately.
Ėminys dedamas į Kjeldalio kolbą, įpilama 20 ml sieros rūgšties (3.5), kolba kratoma, kad medžiaga visiškai susimaišytų su rūgštimi ir nepriliptų ant kolbos sienelių, pakaitinama iki virimo ir virinama 10 min. Kolba paliekama šiek tiek atvėsti, įpilama 2 ml azoto rūgšties (3.4), nestipriai pakaitinama, šiek tiek atvėsinama, įpilamas dar nedidelis kiekis azoto rūgšties (3.4) ir vėl užvirinama.Place the test sample in a Kjeldahl flask, add 20 ml of sulphuric acid (3.5), shake to impregnate the substance completely with acid and to prevent it from sticking to the sides of the flask, heat and keep at boiling point for 10 minutes. Leave to cool slightly, add 2 ml of nitric acid (3.4), heat gently, leave to cool slightly, add a little more nitric acid (3.4) and bring back to boiling point.
Kolba paliekama atvėsti, skiedžiama vandeniu iki žymės, sumaišoma ir filtruojama.Leave to cool, make up to volume with water, homogenise and filter.
Paliekama atvėsti, po to rūgštis nupilama.Allow to cool and decant off the acid.
Kaitinama 3 h. Tiglis dedamas į eksikatorių atvėsti ir iš karto sveriamas.Ash for 3 hours. Place the crucible in a desiccator, leave to cool and weigh immediately.
Jei burbuliukai išsiskiria, kaitinama dar 30 min. Tirpalas paliekamas atvėsti ne trumpiau kaip 20 min, visą laiką leidžiant per jį azotą.“If effervescence is seen, continue heating for 30 minutes. Allow solution to cool for at least 20 minutes with the nitrogen flowing through it.’
Maišoma, kol mišinys ištirps, o jam ištirpus maišoma dar 30 min (maišymo metu palaikoma virš 60 °C temperatūra). Nustojama maišyti ir bent dvi valandas leidžiama mišiniui atvėsti iki kambario temperatūros.Stir until the mixture is dissolved and continue stirring for an extra 30 min after dissolution (maintain the temperature above 60 °C during the stirring process).
0,25 g mėginio ištirpinama 5 ml vandens, po to pašildoma ir leidžiama tirpalui atvėsti iki kambario temperatūros.Dissolve 0,25 g of the sample in 5 ml of water with warming and let the solution cool to room temperature.
0,01 g mėginio ištirpinama 100 ml vandens, po to pašildoma ir leidžiama tirpalui atvėsti iki kambario temperatūros.Dissolve 0,01 g of the sample in 100 ml of water with warming and let the solution cool to room temperature.
0,5 g mėginio ištirpinama 10 ml vandens, po to pašildoma ir leidžiama tirpalui atvėsti iki kambario temperatūros.Dissolve 0,5 g of the sample in 10 ml of water with warming and let the solution cool to room temperature.
Po deginimo indai išimami iš krosnies ir maždaug vienai minutei padedami ant eternito lakšto atvėsti, paskui dedami į džiovinimo spintą (ne daugiau kaip keturi indai vienu metu).When incineration is completed, remove the dishes from the kiln and place them on a sheet of eternit for about one minute to cool, then put them in the desiccator (not more than four dishes at a time).
Kadangi vilnos tirpinimas vyksta egzotermiškai, taikant šį metodą reakcijos šiluma turi būti paskirstyta ir leidžiama atvėsti.Since the dissolution of the wool proceeds exothermically, the reaction heat of this method must be distributed and removed.
Kolba paliekama atvėsti iki kambario temperatūros.Cool the flask to room temperature.
Maždaug 1 g agaro ištirpinama 100 ml verdančio vandens ir paliekama atvėsti iki apie 50 °C.Dissolve about 1 g of agar in 100 ml of boiling water and allow to cool of about 50 °C.
Maišoma, kol mišinys ištirps ir dar 30 min. po ištirpimo (temperatūra maišymo metu yra virš 60 °C). Nustojama maišyti ir bent dvi valandas leidžiama mišiniui atvėsti iki kambario temperatūros.Stir until the mixture is dissolved and continue stirring for an extra 30 min after dissolution (maintain the temperature above 60 °C during the stirring process).
0,25 g ėminio ištirpinama 5 ml vandens, po to pašildoma ir leidžiama tirpalui atvėsti iki kambario temperatūros.Dissolve 0,25 g of the sample in 5 ml of water with warming and let the solution cool to room temperature.
0,01 g ėminio ištirpinama 100 ml vandens, po to pašildoma ir leidžiama tirpalui atvėsti iki kambario temperatūros.Dissolve 0,01 g of the sample in 100 ml of water with warming and let the solution cool to room temperature.
0,5 g ėminio ištirpinama 10 ml vandens, po to pašildoma ir leidžiama tirpalui atvėsti iki kambario temperatūros.Dissolve 0,5 g of the sample in 10 ml of water with warming and let the solution cool to room temperature.
pyragai (jei reikia) aptepami glajumi ir kepami tol, kol įgauna rudai auksinę pyrago spalvą, paliekami atvėsti ir sustingti;The pies are glazed (if required) and then baked to a golden brown pastry colour, allowed to cool and jellied.
Tarp bandomųjų važiavimų transporto priemonė sustabdoma ir paliekama 1,5 – 5 minutėms atvėsti.The vehicle is allowed to cool-down between each test runs for a period of 1,5 to 5 minutes, with the vehicle stationary.
Eik atvėsti.You go cool off.
Jūs atvėsti?You cool?
Greičiau, pupyte, mūsų užsąkymas baigia atvėsti.Let's go, baby. Your order is getting cold.
Man nereikia atvėsti.-I don't need to chill out.
Niekada neleisk jam atvėstiNever, ever let it cool
Artinasi žemo slėgio frontas, todėl gali atvėsti.Yes, I am the producer.
Ir nesiruošiu atvėsti,And I'm not gonna ease up, 'cause I'm tired,
Gal reiktų šiek tiek atvėsti, supranti?I just feel like we should chill for a while, you know?
Eime! Gal gali truputėlį atvėsti?Todd, the guests are arriving.
Tau reiktų atvėsti, brolau.You need to simmer down and breathe, brother.
Tai yra ypač atvėsti.This is super-cool.
Jie yra tikrai atvėsti.They are really cool.
Kas yra tikrai atvėsti.What is really cool.
Manau, tau laikas atvėsti.I think it's time for you to chill out.
Dieve, padėk man atvėsti.God, make me cold.
Taikant dirbtinį papildomo apdorojimo sistemos aušinimą, aušinimo oras netiekiamas tol, kol papildomo apdorojimo sistema atvėsta iki žemesnės nei katalizinio suaktyvinimo temperatūra.In the case of a forced after-treatment cool down, cooling air shall not be applied until the after-treatment system has cooled below its catalytic activation temperature.
Taikant dirbtinį papildomos valymo sistemos vėsinimą, aušinimo oras netiekiamas tol, kol papildomo valymo sistema atvėsta iki žemesnės nei katalizinio suaktyvinimo temperatūra.In the case of a forced after-treatment system cool down, cooling air shall not be applied until the after-treatment system has cooled below its catalytic activation temperature.
Taikant priverstinį papildomo apdorojimo sistemos aušinimą, aušinimo oras netiekiamas tol, kol papildomo apdorojimo sistema atvėsta iki žemesnės nei katalizinio suaktyvinimo temperatūra.In the case of a forced after-treatment cool down, cooling air shall not be applied until the after-treatment system has cooled below its catalytic activation temperature.
paleidžiant šaltą variklį, po to, kai natūraliai aušinamas variklis ir papildomo apdorojimo sistemos atvėsta iki kambario temperatūros, arba paleidžiant šaltą variklį, po to, kai atliekamas priverstinis aušinimas ir variklis, aušalas ir alyva, papildomo apdorojimo sistemos ir visi pagalbiniai variklio kontrolės įtaisai pasiekia pastovią 20–30 °C temperatūrą.As cold start after the engine and aftertreatment systems have cooled down to room temperature after natural engine cool down, or as cold start after forced cool down and the engine, coolant and oil temperatures, aftertreatment systems and all engine control devices are stabilized between 20 and 30 °C.
Nes kai metalas atvėsta, jis tampa neįveikiamu.But you already know that.
Tačiau apačioj jau atvėso.But it has cooled a bit down.

More Lithuanian verbs

Related

išvykti
depart
įvykti
happen
nuvykti
travel
parvykti
come back
pavykti
be successful
vykti
go

Similar

atlikti
perform
atsekti
trace
atsukti
unscrew
atšokti
bounce
atverti
open
atvesti
bring (somebody)
atvežti
bring
išvykti
depart
nuvykti
travel
pavykti
be successful

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atsinešti
bring
filmuoti
film
iškeikti
reprimand
kreiptis
address
pratarti
utter
ramintis
calm down
regėti
see
skaičiuoti
count
sukalti
knock up
užnešti
carry upstairs

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'arrive':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In