שמר [shmr] (to guard) conjugation

Hebrew
71 examples
This verb can also mean the following: keep

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
שומר
shׁṿomer
I/you/he (masculine) guard
שומרת
shׁṿomeret
I/you/she (feminine) guard
שומרים
shׁṿoməriym
we/you all/they (masculine) guard
שומרות
shׁṿomərṿot
we/you all/they (feminine) guard
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שמרתי
shaׁmarətiy
I guarded
שמרת
shaׁmarəta
you (masculine) guarded
שמרת
shaׁmarətə
you (feminine) guarded
שמר
shaׁmar
he guarded
שמרה
shaׁmərah
she guarded
שמרנו
shaׁmarənṿ
we guarded
שמרתם
shəׁmarətem
you all (masculine) guarded
שמרתן
shəׁmarəten
you all (feminine) guarded
שמרו
shaׁmərṿ
they guarded
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשמור
’shmṿr
I will guard
תשמור
tshmṿr
you (masculine) will guard
תשמרי
tishəׁməriy
you (feminine) will guard
ישמור
yshmṿr
he will guard
תשמור
tshmṿr
she will guard
נשמור
nshmṿr
we will guard
תשמרו
tishəׁmərṿ
you all (masculine) will guard
תשמורנה
tshmṿrnh
you all (feminine) will guard
ישמרו
yishəׁmərṿ
they (masculine) will guard
תשמורנה
tshmṿrnh
they (feminine) will guard
Imperative mood
-
שמור
shmṿr
guard!
שמרי
shiׁməriy
guard!
-
-
-
שמרו
shiׁmərṿ
guard!
שמורנה
shmṿrnh
guard!
-
-

Examples of שמר

Example in HebrewTranslation in English
! מבריקס, לשמורGo, I will watch for the guards!
".זו הדרך היחידה לשמור על חסיונו" אתם דורשים ,כופר תמורת העסק שלי ?It's the only way to safeguard its security.
".פוקס לא יכול לשמור על לול התרנגולות""Fox can't guard the chicken coop."
"לכן צריך האדם לשמור עצמו מאוד מאוד מן הכע ס.'"Thus, one should always guard himself against anger.
(לגעות) תן לו לשמור על הדלת.(MOOING) Let him guard the door.
- ועRשל האי - אנחנו צריכים להסתכל על .ההודעה הזו כעל הכרזת מלחמה תומאס שמר את מיקום .המערך בסוד גמורWe need to look at this message as a declaration of war. Thomas has kept the location of the array a closely guarded secret
...הוד מעלתך המועצה קבעה שמר ג'יימי לאניסטר- יתפוס את מקומך .כלורד המפקד של משמר המלך- Your Grace-- - The Council has determined that Ser Jaime Lannister will take your place as Lord Commander of the Kingsguard.
.אבל הוא שמר עלי בחצר .כולם פחדו ממנו, אפילו השומריםBut he looked out for me in the yard. They-they were all afraid of him, even the guards.
.אז את בטח יודעת מה המניע מוריס שמר על אחד החפצים .שנחוצים לזימון השדSo I suppose you even know the motive. Maurice was guarding one of the objects needed to summon the demon.
.אף אחד לא באמת שמר על הדברים .הם היו עצלניםNo one even really guarded the stuff. They were lazy.
! אני שומר-הראש שאת רוצה !l'm the bodyguard you want!
! הבחור הזה גינג'ו שכר שומר ראשThat Ginjo guy pays for that tromendous bodyguard!
! הו, שומר !Oh, guard!
! היי שומרHey, guard!
! היי, שומר.[ Chavez ] Hey, guard!
,אבל עד כמה שאני רוצה אותה בחזרה ...אנחנו לא יכולים להסתכן ...אלה לא מים גנובים .הם ניתנו ע"י שומרת הבארBut as much as I want her back, we can't risk... It's not stolen... given from the guardian of the well.
,אז את ואחותך נשלחתן לחיות כאן עם משפחת דונאטי שומרת .על סודינו, למען בטחונכןSo you and your sister were sent to be raised here, with the Donati family guarding our secret, for your safety.
,אז מה את ? שומרת הראש שליSo, what are you, my personal bodyguard?
,אני שומרת עליו באותו אופן בו אני .שומרת עלייךI guard it, same as I guard you.
,אצלה החוש האמהי כה חזק ,שהיא שומרת עליהם עד שבוקעים ולאחר מכן מוציאה .את הראשנים שלה מטווח סכנהbut her maternal instinct is so strong she guards them until they've hatched, and then she moves her tadpoles out of danger.
! דברים שלא שומרים עליהםUnguarded stuff...!
! התפקדו, שומרים !"רוצחים" !Call the roll, guards!
! יש שומרים בכל מקוםThere's guards everywhere, run!
! מהר, שומרים, מהר !Quick, guards, quick!
! עזרו לי, שומרים!- Help, guards!
,היו שש שומרות ...אז החלטנו שכל אחת .תבחר 10 נשיםThere were six guards, so we decided we'd choose ten people each.
,ידוע זקן האיקוני שלו הוא מוגן ,ב -30 שומרות ראש מי הוא שומר על .הם בתולהKnown for his iconic beard, he is protected by 30 female guards, who he maintains are virgin.
,יש פועלות, סַבָּלות ,שומרות ומתחת לנחיל העבדים .הזה ישנה מלכהThere are workers, porters, guards, and beneath this swarm of servants, a queen.
,כך שבעצם .לוטרות הים הן שומרות היערSo, in effect, the Sea Otters are the guardians of the forest.
.יש מלכה חדשה תראי איך כל שאר הנמלים מקיפות .אותה, שומרות עליה עד שזה ייגמרThere's a new queen. Look how all the other ants are surrounding her, guarding her until it's done.
.שמרתי עלייה בחיי .אני מקווה שזה עדיין מתאים- איבדתי 10 קילו בבית החולים .הנוראי ההוא- I've guarded it with me life. - I hope it still fits. I lost 30lbs in that wretched hospital.
אני כבר לנקוט באמצעי זהירות הפעם אני כבר שמרתי את המחשבות שלי ...כמו גם שליI've taken precautions this time. I've guarded my thoughts as well as my...
אני תמיד שמרתי על המלך עצמו, אדני.I've always guarded the king himself, my lord.
גנרל סאי, ספינותך בנויות היטב .תודה לך, הוד מעלתו אני שמרתי על ינגז'או במשך שנים רבותGeneral Cai, your ships are well built! Thank you, Your Highness I have guarded Jingzhou for many years
כן, כנראה שמרתי מקום הכי בכל המבצר באותו הזמן.Yeah, probably the most guarded place in the entire fort at the time.
אתה זוכר שהייתה לי ,הרעלת מזון בעבודה אתה שמרת על הכניסה ,לשירותי הנשים ? למשהו כמו, שלוש שעות הזיכרון הזה לעולם .לא יעזוב אותיRemember that time I got food poisoning at work, and you guarded the entrance to the women's bathroom for, like, three hours?
מה אתה עושה .לא שמרת על הטבעת .היא פשוט נחה על השולחן- What are you doing? - The ring was unguarded. It was sitting on the table.
- היא שמרה על שום דבר אישי.She's guarded about anything personal.
.הנול היחיד שנותר בכפר, הוא הנול של אמך .היא שמרה עליו כמו על אוצרThe only Ioom left in the village is this one of your mother's. She's guarded it like a treasure.
.ופה עם חמש מאות שיניים קטנות חדות... והמפלצת הזאת שמרה על .מפתח הזהב לאושרA large beast with scales and a beak with five hundred small sharp teeth. And that beast guarded the golden key to happiness.
המעבדה שלי היא שמרה גם ביום ובלילה.My lab is guarded both day and night.
מה כל כך חשוב שמישהו הולך לשבור לזירת פשע שמרה להגיע?What is so valuable that someone is going to break Into a guarded crime scene to get to?
. התינוק היה חי צמד עורבים שחורים . שמרו עליוWhen they returned the next day, the baby was alive. He was guarded by a pair of black crows.
.מבצר נסתר שלושה מחייליו של אקיזוקי .שמרו ע ליוIt was guarded by an old soldier and two others.
איך בכבדות הם שמרו?How heavily are they guarded?
גינויים אלו הם שמרו בדרך כלל כל כך טובים.These denunciations are usually so well guarded.
הם שמרו את העיר עבור הסולטן.They guarded the city for the sultan.
.בוא נישאר כאן ...ואני אשמור את התיבה איתך .לעד...And I will guard the chest with you forever.
.פשוט תשמור על זה מוחבא .אשמור על זה עם החיים שלי- !Look, just keep it hidden. I will guard this with my life!
הגוף ימות עד אז, אני אשמור עליוIf not... the body dies. Until then, I will guard it.
.פשוט תשמור על זה מוחבא .אשמור על זה עם החיים שלי- !Look, just keep it hidden. I will guard this with my life!
בדור הראשון,הזכר .יוצר גם מלכה ,ביחד,הם יבנו קן .עליו תשמור המלכהIn this first generation, the original male also produced a queen. Together they will construct a primary nest, which the queen will guard.
.אנתוני ישמור עליך במגדל .ירחיק ממך את הסכנהAnthony will guard you in the Tower. Keep you out of danger.
? ואם נלך ביחד .גרמיסקר ישמור על הונךGarmiskar will guard your fortune.
אנו גאים Bundys 3 ישמור נגד מי ... שיהיה ... ביזה ושוד וjoyride בדודג'.We proud Bundys three will guard against those who will pillage and plunder and joyride in the Dodge.
ובכן, הוא לא מקשיב והוא צובט את עקביך ,עד שהם מדממים אבל הוא ישמור עליך ,עד מוות, אזAnd, well, he doesn't listen, and he will nip your heels until they bleed, but he will guard the socks off you, so.
והשלום של אלוהים" ,אשר מתעלה מעל כל ההבנה ישמור על לבנו ונשמתנו ".בישו המשיח"And the peace of God which passes every thought will guard our hearts and our minds in Jesus Christ."
.נשמור עליה במחיר חיינו -We will guard her with our meager lives.
אל תדאגי, אנחנו נשמור עלייך, אוקיי?You will not worry, we will guard on you, okay?
"אתה ו"עיניים עמוקות .מוצבים מחדש באופן זמני תשמרו על ד"ר רוס .כשתיכנס מחדש לשממהYou and the Deep Eyes are being temporarily reassigned. You will guard Dr. Ross when she reenters the wasteland.
.אני מבין .היתר ישמרו על הלורדI see. The rest will guard our Lord.
,אד, לך לאחור .גאדג'ט, שמור על האיזור !Ed, go back. Gadget, stand guard, keep an eye on this area.
,איוון וישמעאל .תישארו עם בני הערובה .היתר, בואו הנה .ולאד, שמור עליהםIvan and Ishmael, stay with the hostages. The rest of you, come here. Vlad, guard them.
,הוא היה פנוי לגמרי .לגמרי לא שמור אני יודע, אחי, הם לא יכולים .להסתדר ביחד בכללHe was wide open, completely unguarded. I know, man, they just can't get it together at all.
,הוא שמור בכבדות ,אבל עם עזרתכם אוכל להתקרב מספיק .כדי להניח חומרי נפץIt's heavily guarded, but with your help, I can get close enough to set off some explosives.
,הנה הוא .הקפיטל המרשים של המעי של פרי מבצר שמור היטב .שסובב את המוח שידרה העליוןThere it is, the stately capitol of Fry's bowel. A heavily-guarded fortress surrounding the splenic ganglion.
-אוקי .פשוט שמרי על גופך .תודה, פיט- .זכרי הכל,- OK. - Just guard your carnal treasure. - Thanks, Pete.
-יש שומרים שם .אני אעלה ואז שוב .יש חלון בצד השני .טוב, שמרי על עצמך -- There's guards there. I'm gonna go up and over. - There's a window on the side.
.טוב. כעת שמרי על זה בחייך .כןI know places where nobody can find me. Good. Now guard that with your life.
.שמרי על בטחונה היא בקושי מסוגלת לזוז .עם השומר שמשגיח עליהKeep her safe. She can hardly move with the guard that minds her.
אני לא מאמינה .שכל זה בשבילי ,אני לא יודע מה טארלוק מתכנן .אך שמרי על עירנותCan't believe this is all for me. I'm not sure what Tarrlok's plotting, but keep your guard up.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אגר
hoard
אמר
say
בחר
choose
גבר
become stronger
גזר
cut
גמר
finish
דקר
stab
זכר
remember
חדר
penetrate
חפר
dig
מכר
sell
נהר
stream
סגר
close
ספר
count
עבר
pass

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בטח
rely on
כיבה
extinguish
מיפה
map
צלע
limp
קיבל
receive
רעב
hunger
שמע
hear
שפך
spill
תיעב
abhor
תרם
donate

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'guard':

None found.
Learning languages?