פחד [fḥd] (to fear) conjugation

Hebrew
72 examples
This verb can also mean the following: be scared

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
פוחד
fṿoḥed
I/you/he (masculine) fear
פוחדת
fṿoḥedet
I/you/she (feminine) fear
פוחדים
fṿoḥədiym
we/you all/they (masculine) fear
פוחדות
fṿoḥədṿot
we/you all/they (feminine) fear
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
פחדתי
faḥadətiy
I feared
פחדת
faḥadəta
you (masculine) feared
פחדת
faḥadətə
you (feminine) feared
פחד
faḥad
he feared
פחדה
faḥədah
she feared
פחדנו
faḥadənṿ
we feared
פחדתם
fəḥadətem
you all (masculine) feared
פחדתן
fəḥadəten
you all (feminine) feared
פחדו
faḥədṿ
they feared
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אפחד
’efəḥad
I will fear
תפחד
tifəḥad
you (masculine) will fear
תפחדי
tifəḥədiy
you (feminine) will fear
יפחד
yifəḥad
he will fear
תפחד
tifəḥad
she will fear
נפחד
nifəḥad
we will fear
תפחדו
tifəḥədṿ
you all (masculine) will fear
תפחדנה
tifəḥadənah
you all (feminine) will fear
יפחדו
yifəḥədṿ
they (masculine) will fear
תפחדנה
tifəḥadənah
they (feminine) will fear
Imperative mood
-
פחד
fəḥad
fear!
פחדי
fiḥədiy
fear!
-
-
-
פחדו
fiḥədṿ
fear!
פחדנה
fəḥadənah
fear!
-
-

Examples of פחד

Example in HebrewTranslation in English
,אם תמשיך להתנהג כך .לא תהיה לך סיבה לפחוד ממני .הנערים האלה לא עשו לך כל רעIf you continue to do that, you have nothing to fear from me. These young men have done nothing to you.
,והם גדלו לפחוד ולבוז למלך" ".שלבו"And they had grown to fear and despise the king, whose heart had turned dark."
,מר גורבשוב .הורד את הקיר הזה הדבר היחיד שעלינו .לפחוד ממנו...Mr. Gorbachev, tear down this wall. The only thing we have to fear is... fear itself.
.אין לך מה לפחוד ,הדוכסית פשוט רוצה שג'ורג' יְדע שאם הוא רוצה לחזור לאנגליהYou have nothing to fear. The Duchess simply would like George to know that should he wish to return to England, he can.
.אין לך מה לפחוד מאיתנו ,מילים מרגיעות, קפטןYou have nothing to fear from us. Soothing words, Captain, but they are only words.
! אין בי פחדI am fearless!
! אין פחדNo fear!
! אל פחד!Never fear!
! אל פחדNo fear!
" איש של הוא שלא פוחד לשתף את החושש שלו,"He's a man who's not afraid to share his fears,
"אני שוכב מתחת לשמיים ,זרועי כוכבים .אני לא פוחד לעזוב את אלה החיים ..."עצום את עיניך וקבל את חיבוקי"I lie behind the star-bright sky. I do not fear this life's good-bye. Close your eyes for my caress..."
"ולמרות שאני פוחד מהמוות, "אני חוזר ומאשש יום יום בתפילה, את נכונותי, "להקריב את חיי למען החירות.And though I fear death each day in prayer I reaffirm my willingness to give my life in its service.
"מרגל טוב אינו פוחד""A good spy has no fear."
"פוחד להתאהב" ... יפה, יפה...fear of being in love... but good.
"אני נושאת את ליבך איתי" (אני נושאת אותו בליבי) ,אני לא פוחדת מהגורל" "כי אתה הגורל מתוק שלי"l carry your heart with me (l carry it in my heart) "l fear no fate (for you are my fate, my sweet)
,אבא ואמא היקרים ...אני כבר לא פוחדת מהגיהנום .בגלל שהגעתי למחנה קראסטיDear Mom and Dad, I no longer fear hell... because I've been to Kamp Krusty.
,את לא פוחדת .אבל מלאה בקבלהYou are not fearful, but filled with acceptance.
,אתה פוחד ממני .אז אתה מביא אקדח ,אני פוחדת ממך .אז אני לוקחת אותוYou fear me, so you bring a gun. I fear you, so I take it.
,הבריאות שלי במצב קשה .בן שלי אני פוחדת שלא .נשאר לי עוד הרבה זמןMy health is ailing, mijo. I fear I'm not long for this world
" הדברים שאנחנו פוחדים מה כבר קרה אלינו " ."The things we fear the most have already happened to us."
"לחמורים אין שכבות כשהם פוחדים, הם עושים בתחתונים"Donkeys don't have layers. We wear our fear right out there on our sleeves.
,אבל רוחות מסוימות ,הרוחות שהסינים הכי פוחדים מהן .אין דרך למנוע מהן להיכנסBut for some spirits, the ghosts most feared by the Chinese, there's no buying them off.
,אמרת לי שכאשר אהיה בלונדון .לא אצטרך לדאוג לשום דבר ,עכשיו אנחנו פוחדים .אם לא תחזריYou told me when I'm in London, does not have to worry about. Now we have to fear, if you do not return.
,אנו מעריצים אותם .אנו פוחדים מהם ,הם הצד הפרוע שלנו .רוח הציד של חלומותינוWe admire them, we fear them. They are our wild side, the hunter's spirit of our dreams.
.הרוחות פוחדות מהים אומרים שאלפי רוחות רעותThey fear the sea. They say thousands of evil souls fly above the sea.
אבל השינה שלי .יצרה רק מפלצת מפלצת היא רק אל .שנשקף מבעד לעיניים פוחדותBut my sleep produced only a monster. A monster is but a God seen through fearful eyes.
אבנים לא פוחדות .והן שוקעות ?Rocks have no fear, and they sink!
ממה הן הכי פוחדותWhat do they fear most?
".זה "מעולם לא פחדתי מהלא נודעIt's "I never feared the unexpected. "
"מה שחששתי הגיע עלי "מה פחדתי שקרה לי.'What I feared has come upon me 'what I dreaded has happened to me.
,אז אהבתי את אבא שלי .וכיבדתי את אבא שלי ...אבל הכי חשוב .פחדתי מאבא שליNow, I loved my daddy... And I respected my daddy. But most importantly I feared my daddy.
,בני, כאשר אתה לא חזרת .פחדתי שאתה מת אם לא הם, הייתי יכול להיות .בבטן של הכלבים עכשיוMy son, when you did not return, I feared you were dead. I would be in a dogs stomach now, but for these.
,ובזמן שהגז הכניע אותי .פחדתי שלא אצא החוצה בחיים[Narrating] As the gas overpowered me, I feared I'd never make it out alive.
,אם פחדת מגורדון מרפי כמוני עד כדי כך ...שהשתמשת בביתי כמפלטIf you feared Gordon Murphy as much as I did, so much so that you took refuge in my home,
,רצית לערוק .אבל פחדת לבייש את אביךYou wanted to desert but feared shaming your old man.
.כן, פחדת לחייך ,לא, לא לחיי-Yeah, you feared for your life.
אבל למה את באה אלי ...את יודעת שאני לא יכולה- היא גם כתבה לי- שהיה זמן בו פחדת על חייךBut why are you coming to me? - You know that I can't... - She also wrote to me of a time when you feared for your life.
,אוליב הגתה בנקודה השחורה .שנוספה ליחסיה עם אופה הפאי היא פחדה שהנקודה סומנה .בדיו בלתי מחיק ?Olive pondered the black mark on her relationship with the pie maker she feared was inked with a permanent marker.
...כל אחת שנאה את השנייה ,כי כל אחת פחדה מהשנייה ...כי .כל אחת ידעה משהו לגבי השנייה ?Each one hated the other... because each one feared the other, because... each one knew something about the other.
.אמי פחדה מאבי, וגם אני, וגם אחיותיי ,מעולם לא פגשתי בחורה, עד מאדי .שלא פחדה מגבריםMy mama feared my daddy, and I did, and my sisters, too. I never met a girl till Maddie wasn't afraid of men.
.זה לא מפתיע אותי, באמת .האנושות תמיד פחדה ממה שלא הבינהIt's not so surprising, really. Mankind has always feared what it doesn't understand.
.כאילו היא פחדה ממשהו או מישהו ,אבל עכשיו הוא מוכרח לעזוב אותה .כי הוא חייב להמשיך בדרכו צפונהShe had turned to him, asking for protection as if she feared something or someone. But now he had to leave her, having to go up north.
.זה היום שממנו פחדנו- [Sighs] - [Man On TV] For more on this story- This is that day we always feared.
איך אתה מעז- ,לפני מרי לא הפחדנו אלא פחדנו .לא היינו ציידים, היינו טרף ובכל זאת הכוח והחזון שלה .זוכים לשבחים ממך?Before Mary, we were not feared, but fearful, not hunters, but prey. And yet does her strength and vision garner your praise? No.
אנו תמיד פחדנו מהרובים .שלכם קצתWe have always feared your guns the least.
כשאת הגעת אנחנו פחדנו שלא היית חזקה מספיק להתמודד עם זה אז התנדבתי לספק החדשות אליך כשתהיי מוכנהWhen you came to, we feared that you weren't stable enough to face them, so I volunteered to deliver the news to you when you were ready.
סוף-סוף, הוא חזר למקום .אליו היה שייך ,הדבר ממנו פחדנו .למדנו להעריץ"At last, he was returned to where he belonged. "What we had once feared we came to admire.
,אבל כולם פחדו ממנה .אז הם לא אמרו כלום ,אני בכלל לא מכירה אותה .אבל היא הגיבורה שליIt was a little scandalous, but everyone feared her, so they kept their mouths shut. I don't even know her, but she's my hero.
,את יפה כמו אמא שלך .ולידה כל פרח היה מתבייש בהולנד פחדו שהיא תאפיל .על הצבעונים.You're as beautiful as your mama and she put every flower to shame. They feared she'd droop the tulips in Holland, and you got all her looks.
,האנשים שעזבו את רואנדה ,בערך שני מיליון בני אדם ,חלקם חזרו לרואנדה .אבל אחרים פחדו מהרדיפותOf people who left Rwanda, some two million people, some returned to Rwanda, but the other feared a possible crackdown.
,הוא הגיע ממקום הנקרא ארץ .הוגלה ע"י היצורים החיים שם .הם פחדו מכוחוHe came from a place called Earth, exiled by the creatures who Live there. They feared his power.
,כאשר הפלישתים הופיעו בפניהם .הישראלים פחדו מגלית .הצבא היה אחוז פחדWhen the Philistines came before them, the people of Israel feared Goliath. Their Army was in terror.
".לא אפחד כי אתה עמדי""I will fear no evil, for thou art with me. "
,לא אפחד מהרשע" .ואסחוב עימי רק טוב ,כולם ניחמו אותי""I will fear no evil, for thou art with me... "thy rod and thy staff they comfort me.
...אני לא אפחד משום ייצור חי .כל עוד זה איתיI will fear no living creature as long as I keep this near me.
.אני לא אוהב איש ,וכשאקח מזינה את הטבעת .לא אפחד משום דבר ...גרינהילדה לא תרשה- גרינהילדה-I love no one. And once I've secured that ring from Xena, I will fear nothing. -Grinhilda will never let...
.טום כאן הולך דרך העמק של צללי ...המוות, אני אפחדTom's here. Walk through the valley of the shadow of death, I will fear...
.ואתה תפחד ממנו ?And you will fear it.
-ואז הוא לא יפחד מכלום.- Then he will fear nothing.
.ואף אחד לא יפחד ממך שוב .ההשפלה הזו לא תעבור בשתיקהI'll put it out there for all to see and no-one will fear you again. This humiliation will not go unpunished.
כזה הכרחי .כבר דנו בזה .רק האשם יפחד לקחת את זהWe have already discussed this. Only the guilty will fear to take it.
מי יהיה עכשיו יפחד ממך?Who now will fear you?
.אתם מעיזים ליהנות בנוכחותי ,אני הבוגימן .ואתם תפחדו ממניYou dare have fun in my presence? I am the Boogeyman and you will fear me!
,ועכשיו, בגללכם .ההרמוניה נשברה עם הזמן הם יפחדו מאיתנו ...וישתמשו בקי שאנחנו מפזרים בנהרותAnd now, because of you, that harmony has been broken. In time they will fear us and use the Ke we scatter through the rivers... ..and forge weapons against us.
.אבל הם יפחדו מהחרב שלנוThey may not fear him, but they will fear our swords.
אבל יום אחד... כשנהיה רבים מספיק, הם כל כך יפחדו מאיתנו, שהם יטפלו בנו.But one day... When we've got the numbers, they will fear us so much, that they'll please us.
וזהו הקול שממנו הם יפחדוOne man inspiring you to live! And that is the sound that they will fear!
ללמד אותך- .קסם אפל- ,כדי שיום אחד אנשים יפחדו ממני .כפי שהם מפחדים ממך- Dark magic. So that one day people will fear me, as they fear you.
,הוא נתן לי את העבודה הזאת ,מספק את צרכינו .סילק את פחדי הוא נתן לי במתנה את אליפות המדינה .רק בגלל שהוא יכולHe gave me this job, provided for our needs, took away my fear.
,היה זה חסד שלימד ליבי פחד מהו" "והחסד פחדי הקל ,כמה יקר נראה אותו החסד" "בשעה בה האמנתי לראשונה"It was grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved." "A precious day that grace appeared the hour I first believed."
."וכל פחדי נשארים מאחור"And all my fears are left behind
.אבל התפתחתי, התקדמתי הלאה .התגברתי על פחדי .ואז הפכתי לחכם יותר ?But I advanced, I moved forward. I got over my fears. And I got smarter.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אבד
be pressed
בגד
betray
למד
learn
מדד
measure to determine the size
מרד
do
נגד
oppose
עמד
stand
פגע
hurt
פגש
meet
פסל
disqualify
פצע
wound
פקד
count
פקח
do
פרה
grow
פרץ
breach to break open a

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

מילא
fill
ניפץ
smash
סיפק
provide
עישן
smoke
פושט
do
פילפל
pepper
קיבל
receive
קינא
be jealous
קנה
buy
רותך
be welded

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'fear':

None found.
Learning languages?