עצר [‘tsr] (to stop) conjugation

Hebrew
99 examples
This verb can also mean the following: arrest, halt

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
עוצר
‘ṿotser
I/you/he (masculine) stop
עוצרת
‘ṿotseret
I/you/she (feminine) stop
עוצרים
‘ṿotsəriym
we/you all/they (masculine) stop
עוצרות
‘ṿotsərṿot
we/you all/they (feminine) stop
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
עצרתי
‘atsarətiy
I stopped
עצרת
‘atsarəta
you (masculine) stopped
עצרת
‘atsarətə
you (feminine) stopped
עצר
‘atsar
he stopped
עצרה
‘atsərah
she stopped
עצרנו
‘atsarənṿ
we stopped
עצרתם
‘atsarətem
you all (masculine) stopped
עצרתן
‘atsarəten
you all (feminine) stopped
עצרו
‘atsərṿ
they stopped
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אעצור
’‘tsṿr
I will stop
תעצור
t‘tsṿr
you (masculine) will stop
תעצרי
ta‘atsəriy
you (feminine) will stop
יעצור
y‘tsṿr
he will stop
תעצור
t‘tsṿr
she will stop
נעצור
n‘tsṿr
we will stop
תעצרו
ta‘atsərṿ
you all (masculine) will stop
תעצורנה
t‘tsṿrnh
you all (feminine) will stop
יעצרו
ya‘atsərṿ
they (masculine) will stop
תעצורנה
t‘tsṿrnh
they (feminine) will stop
Imperative mood
-
עצור
‘tsṿr
stop!
עצרי
‘itsəriy
stop!
-
-
-
עצרו
‘itsərṿ
stop!
עצורנה
‘tsṿrnh
stop!
-
-

Examples of עצר

Example in HebrewTranslation in English
! אבל שום דבר לא יכל לעצור אותה הוא יכל לשמוע את ...הקריאה הפראית שלה ?He stood it up, he dated others, but nothing could stop it!
! אדון טאלו, תנסה לעצור אותם ,אני מכיר אותם:Lord Talou, try to stop them !
! אי אפשר לעצור אותה !She cannot be stopped!
! אי אפשר לעצור!No stoppin' now!
! אי ני יכולה לעצור בכםI can't stop you!
! זה עצרIt stopped
"? מה עצר בעדך"What stopped you?
"איך זה גם עצר ונעו בפעם אחת בשילוב שנמצאת בכביש לכל מה שהוא קדוש.""How it is both stopped and moving at once. In that combination lies the road to all that is holy."
"זה בטח מה שהאות "מ שהייתה על השעון סימלה לכן זה שעון עצר .של 24 שעותThat must be what this "m" on the watch is for. That's why it's a 24-hour stopwatch.
"חייב לראות את שני פניות של פעם איך זה הוא גם עצר ונעו בפעם אחת""Must see the two faces of time. How it is both stopped and moving at once."
! דבר לא עוצר ביNothing stops me!
" ,אם אני עוצר בשלט הדפוקים האלה יהרגו אותי"."If I stop at this sign, these crackers'll kill me.
" אם יש פשע, ה-FBI עוצר אותו."If there is a crime, the FBI stops it.
"וכמו הגיבור שלנו הולך על היום שלו, הוא עוצר לחטיף מזין. ""And as our hero goes about his day, he stops for a nutritious snack."
$דווייט חייב לי מעל 1200 אם הוא לא היה שומר את הכסף .מהעבודה שלי הייתי בסדר ,אם הכלב לא היה עוצר להשתין .הוא היה תופס את הארנב-Dwight owes me over $1 200. If he hadn't kept my paper route money I'd be okay. If the dog hadn't stopped to pee, he would have caught the rabbit.
! את לא עוצרת - !- You not stop!
"אנחנו נהיה באמת "רוכבים קשוחים .שם הקבוצה) בפנים) אתן יודעות, אני לא עוצרת עד שהקבוצה .של התיכון שלנו תהיה הכוכבתWe're gonna be real Rough Riders in the building. You know, I ain't stopping until our high school squad is an All Star squad.
"ברגע ש "לה טיבידאוקס ,עוצרת את ההופעה של מדיאה במטרופוליטן בגלל שמישהו הציץ בשעון שלו בזמן שהיא עשתה את אחד מ"אני הורגת את התינוקות שלי" במוזיקה .היא הרסה אותו האם אתה חושב שהיאOnce, "La Tibideaux" stopped a performance of Medea at the Met because someone glanced at their watch while she was doing one of her "I'm killing my babies" arias.
'כי את' כמו רוב האנשים .לא עוצרת להתבונן בתמונה הגדולהBecause you, like most people... ...neverstoptolook at the big picture.
(יללות סירנה, עוצרת)(siren wails, stops)
! למה אנחנו עוצרים?Why are we stopping?
! לעזאזל ? למה אתם עוצרים אותנו !Damn it, what are you stopping us for?
! שככה עוצרים מטוסThat's how you stop a plane!
"... אני חושבת שכולם ככה" ,מריצים קדימה את החיים ,לעולם לא עוצרים ליהנות מהרגע עסוקים מדי בלנסות להאיץ הכלI think everyone's like that... living life in fast forward, never stopping to enjoy the moment, too busy trying to rush through everything, so we can get on with what we're really supposed to be doing with our lives.
"אנשים מכאן ועד שכונת "דיטמרס .היו עוצרים כאן בדרך לעבודה אתה יודע, אתה מזכיר .לי את אחד מהםPeople from here to Ditmars used to stop by on the way to work. You know, you remind me of one of them.
,הן עוצרות ואוספות את האבקהThey stop and collect pollen.
,למה אנחנו עוצרות ?Why are we stopping, mom?
-למרכז העיר .היכן שהמוניות לא עוצרות ,מרכז העיר .היכן שהאוכל מגעיל ,מרכז העיר ...היכן שהמסוממים משחקים בשלג"Downtown "Where the cabs don't stop "Downtown
.'הלוואי שהיינו עוצרות ב'סיינט אונרה ?I wish we'd stopped at Saint Honoré.
.אך הן לא עוצרות .בדרך כלל- ...אחת, שתיים, שלוש, ארבע- but don't stop. - Usually. One, two, three, four...
! מה עצרתי אותך?Why I stopped you?
"אוטובוס "נכנט בתערוכה במוזאון .יכול היה להיות גרוע יותר .עצרתי אותו לפני שמישהו נפגעIt could've been worse. I stopped the bus before anyone was hurt.
"אני אף פעם לא עצרתי במקום אחד.""I never stopped at one place."
'הבחורים שלך חברו למיטץ זה לא התיישב להם טוב כשהילדה הקטנה ,שלי גנבה את השלל שלנו מהצנחת המזון ואני עצרתי את מיטשל קאפרטי .מלירות לה כדור בראשYour guys sided with Mitch? It didn't sit too well with them that my little girl stole our haul from the food drop and I stopped Mitchell Cafferty from putting a bullet in her brain.
'נער הזהב ג'ורג עצרתי את ההשתובבות הקטנה שלנו בגלל ,שהייתי מטורפת חלקית שיכורה לגמרי והנשימה שלך .הדיפה ריח של בירה זולהI stopped our little frolic because I was half-crazed, full-drunk, and your breath smelled like generic beer.
,אבל לא עצרת שם .תמיד המשכת צעד קדימה ...לא, אני לא יכול, הייתי ממשיךBut you never, ever stopped there. You always went one step further. No, Alex.
,יכולת לעצור את כל זה מזמן .אבל לא עצרתYou could've stopped all of this a long time ago, but you didn't.
,כשלקחתי את דייוויס למבצר .עצרת בעדי מלסלק אותוWhen I took Davis to the fortress, you stopped me from sending him away.
,לכן עצרת את החתונה כדי למנוע מעצמך .לבצע טעות גורליתThat's why you stopped the wedding, to keep yourself from committing this terrible mistake.
- .תודה לך - תראה, עצרתי אותך בגלל .שהפנסים האחוריים שלך מקולקלים .עצרת אותי?- Thank you. I stopped you because your taillight is out. Stopped me?
, בתחומי פרנקפורט . הרכבת עצרה בתחנהAt Frankfurt Oder, the train stopped at the station.
,אמא שלי סבלה ממני מאוד בנסיעות אז פעם אחת כשאני השתוללתי היא עצרה, הורידה אותי בצד הדרך .והמשיכה לנסועMy mother used to have the worst time with me in the car, so one time when I was acting up, she stopped and left me on the side of the road, and she drove off.
,אשר יכולים לגרום למחלות .ולמפגוע במערכת הרבייה למרבה המזל, התנגדות .אזרחית עצרה את הפרוייקטFortunately, civil resistance stopped the project.
,באמצע הנתיב, מכונית עצרה ,נראה שהיא סתם עומדת .אורות הבלמים דלקו ...אבל איך שעצרתי, הוא .הוא נסע מכאןAnd I was just sort of stopped here, and then there's, in the middle Lane, a car stopped, just sort of idling with, like, brake lights on. But when I stopped, he... he just took off.
,בכל מקרה, אדוני השגריר לפני שש שנים מלחמת האזרחים עצרה את הפקת הנפט .בקהרון למשך שנה שלמהAnyway, six years ago the civil war stopped all oil production in Kharun for a year.
'החזרנו את פייג .ועצרנו את האוטובוסים כן, אבל לא קישרנו אותם .לסולאנו או עצרנו מישהוWe got Paige back, stopped the buses. Yeah, but we never connected them to Solano, didn't arrest anyone.
'סופו של דבר, עצרנו מריבות ו תפסתי עמדות ההתחלה שלנו על המסלול, 'שבו התברר שיש הייתה כניסה מאוחרת הפתעה. "'Eventually, we stopped bickering and took our start positions on the track, 'where it turned out there was a surprise late entry.'
'עצרנו במחסן של גנרל רותלדג ,ועברנו ומר רותלגד' אמר שהייתם אתמול קניתם מספוא לסוסיםWe stopped by rutledge's general store as we passed through, And mr rutledge said you were in yesterday buying feed for your horses.
(מצחקק) עצרנו בתכשיטנים.(Chuckles) We stopped at a jewelers.
(קטיה) עצרנו אותו.(Katya) we stopped it.
,אז רק כדי להיות ברורים ,במקום לעזור לחבר שלך .עצרתם לקחת תמונהSo just to be clear, instead of helping untie your friend, you stopped to take a photo.
,כשאתם עצרתם אותי .אני הייתי בדרכי לכנסייה ,לא חשתי בטוב, אני מודה בפניך ...אניWhen you stopped me, I was going to church. I've been... unwell.
,לא רק שעצרתם לאכול .עצרתם כדי למלא דלקNot only did you stop for food, you stopped for gas.
...את והאחרים אתם עצרתם בעדי... ביישתם אותי אל מול אחייYou and the others you stopped me. Shamed me before my brothers.
.אתם עצרתם בעדיYou... You stopped me.
אל תגעי בכפתור הזה כבר לחצתי עליו - זה עצר אתן עצרתן אותם -- Don't touch that button! - I already pressed it! - It stopped!
בראבו .עצרתן את ריקו .שטויות, זה כלום מה זה עזר לנו?Bravo! You stopped Rico cold! Aw, shucks.
! הם עצרו !They stopped.
! הם עצרו ממש לפני רח' 33 ?-She stopped just below 33rd Street.
"לפני החזרה הבייתה לארוחת הערב, האומנת ותינוק בו עצרו בבית החיילים הישן לבקר את מר טינסל.""Before returning home for supper, Nanny and Baby Boo stopped at the Old Soldiers' Home to visit Mr Tinsel."
,אבל במהלך מסעם, הם עצרו וקשרו את הבחור השחור המסכן לעץ ,ממש מדרום לנהר ורכבו משם בעגלה . עמוסת הזהב שלהם ...אבל כשהם חזרוBut during their journey, they stopped, and they tied poor black fox to a tree just south of the river, and they rode off in their gold-laden wagon.
,אחרי 30 ק"מ ,החיילים הגרמנים עצרו את הרכבת .והכריחו את כולם לצאתAfter 30 kilometres... the German soldiers stopped the train and forced everyone out.
'במילה ז להפסיק להשתמש ...'במילה ז שאלוהים יעזור לי, אעצור את הרכב ברגע זה(MIMICKING) So help me, I will stop this car right now if all three of you don't quit it this instant!
,אני אולי לא יכולה להרוג אותך .אבל אני אעצור אותךI may not be able to kill you, but I will stop you.
,אני אעצור אותו ,אבל מהסיבות שלי .שאתם יודעים היטב מה הןI sensed him when he was injured. I will stop him, but for my own reasons... - which you well know.
,אני אעצור אותוI will stop him.
,הם רוצי םלהרוג אותך .אבל אני אעצור בעדםNo, don't drink. They want to kill you, but i will stop them.
,אם המאהדי יחצה את הנהר ויתקוף מכאן .התעלה תעצור כל התקפהNow, when it's flooded, the city will become an island... and if the Mahdi crosses the river... and attacks from out here, the ditch will stop any charge.
,אתה תעצור ותסתכל עליו על חתיכת החיים הזו ,שהרסתWhen you catch one, no matter what kind it is, you will stop and you will look at it, at this piece of life that you destroyed, and you will think to yourself,
,הדדלוס תעצור בדרכה לאטלנטיס .כדי להעריך את המצבThe Daedalus will stop on its way back to Atlantis to assess the situation.
,המשכתי לצפות" "קיוויתי שהרכבת תעצורhoping the rain will stop and I could see the stars..
,זה לא מה שיעצור אותו .זה רק יציל אותם .אולי האבן תעצור אותוThat's not gonna stop him, that'll just save them. Well, maybe the gem will stop him.
,"שכשאני אני אומר "עצרי .את תעצרי ...אחת...I'm going to close my eyes and pray to God that when I say stop, you will stop.
! היא יעצור כלוםShe will stop at nothing!
"מי יעצור אותנו בשער?""Who will stop us at the gate?"
"שום דבר לא יעצור אותי, שום דבר בעולם, ' ~ ברגע שאני יודע שזה אתה.'Nothing will stop me, nothing in the world,' ~ as soon as I know it's you.
, עם בן אדם שלא יעצור בשום דבר .כדי לשמר את הכסף שלוWe are engaging in a battle with a man who will stop at nothing to preserve his fortune.
,אךבמלחמה גם אם אוזניך מדממות ,ואתה רודף אחרי אויביך קיימת התקווה שמישהו שפוי ממך יעצור אותך .לפני שתגיע למטרה שלךBut, in war, even as the blood beats in your ears and you race after your enemy, there is the hope that saner minds than yours will stop you before you reach your target.
,ידעתי .אנחנו נעצור אותםI knew it. One will stop them.
.'נעצור אותך' ...אם לא תפסיק לחטט' I will stop you. ' If you don't stop prying...
.אז נעצור את ספייק- !- Then we will stop Spike.
.אל תדאגי .נעצור את הבן זונהDon't worry. We will stop this son of a bitch.
.וביחד אחנו נעצור את הטירוף הזה ...ו ,נשיב את השלום באדמותנו על כנו ...'אביך האוהב...And together we will stop this madness... and bring peace to these lands.
,בדרך לדלהי .אתם תעצרו בפנקוט .פנקוט לא בדרך לדלהיOn the way to Delhi, you will stop at Pankot. Pankot is not on the way to Delhi.
,איומים על חברי מושבעים ,זיופי עדים החבר'ה האלו .פשוט לא יעצרוJury intimidation, witness tampering, These guys will stop at nothing.
,אם תישלחי איתות ביטול מקופסת הבקרה על מספר 7 .כל התותחים יעצרוIf you shut down the control box inside No.7 all Mobile Fortresses will stop
.אלה לוחמים אמיתיים בעלי יכולת הם יעצרו את התקדמות .הגרמנים בבלגיהThese are fighting soldiers with true grid, They will stop the German advance through Belgium.
.אני משחרר אותה, אלנה .וחלק, לא יעצרו עד שישיגו אותהI'm setting you free, Elena. And some will stop at nothing to get it.
.הם יעצרו את האדם הכי להוטTrust me, my friend, they will stop even the most committed of men.
! אבא, אבא, עצור , עצור , עצור ?- Dad, Dad, stop, stop, stop.
! אבא, עצורDad, stop!
! אדום משמעו עצורRed means stop!
! אדוני ! עצור !Sir, stop!
! .עצרי.No, stop, stop!
! אווה, עצרי !Ava, stop!
! אורסולה, עצרי - !- Ursula, stop!
! אמא, עצריMother, stop!
! אמנדה, עצריAmanda, stop.
.גבירותיי, עצורנהLadies, stop.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אגר
hoard
אמר
say
בחר
choose
גבר
become stronger
גזר
cut
גמר
finish
דקר
stab
זכר
remember
חדר
penetrate
חפר
dig
מכר
sell
נהר
stream
סגר
close
ספר
count
עבר
pass

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

לקה
be hit
לקח
take
נהר
stream
ניחש
guess
עצם
close
עקף
overtake
צרך
consume
קרא
read
קרן
radiate
קשר
tie

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning languages?