עבר [‘vr] (to pass) conjugation

Hebrew
89 examples
This verb can also mean the following: move, cross

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
עובר
‘ṿover
I/you/he (masculine) pass
עוברת
‘ṿoveret
I/you/she (feminine) pass
עוברים
‘ṿovəriym
we/you all/they (masculine) pass
עוברות
‘ṿovərṿot
we/you all/they (feminine) pass
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
עברתי
‘avarətiy
I passed
עברת
‘avarəta
you (masculine) passed
עברת
‘avarətə
you (feminine) passed
עבר
‘avar
he passed
עברה
‘avərah
she passed
עברנו
‘avarənṿ
we passed
עברתם
‘avarətem
you all (masculine) passed
עברתן
‘avarəten
you all (feminine) passed
עברו
‘avərṿ
they passed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אעבור
’‘vṿr
I will pass
תעבור
t‘vṿr
you (masculine) will pass
תעברי
ta‘avəriy
you (feminine) will pass
יעבור
y‘vṿr
he will pass
תעבור
t‘vṿr
she will pass
נעבור
n‘vṿr
we will pass
תעברו
ta‘avərṿ
you all (masculine) will pass
תעבורנה
t‘vṿrnh
you all (feminine) will pass
יעברו
ya‘avərṿ
they (masculine) will pass
תעבורנה
t‘vṿrnh
they (feminine) will pass
Imperative mood
-
עבור
‘vṿr
pass!
עברי
‘ivəriy
pass!
-
-
-
עברו
‘ivərṿ
pass!
עבורנה
‘vṿrnh
pass!
-
-

Examples of עבר

Example in HebrewTranslation in English
! אל תתני לו לעבור !Oh, don't let him pass!
! אסור לך לעבורYou cannot pass!
! את לא יכולה לעבורYour car cannot pass!
! הייתי חצי נקודה בשביל לעבור !I was half a point off passing!
! תן לו לעבור אותך, דרי ?Let him pass you, Darry!
! בני עבר כאן ! עכשיו אמצא אותו !My son passed here!
! הוא עברHe passes!
" אוצר זה היה עבר מאב לבן ."This treasure was passed from father to son.
"בסופו של אף אחד מ הפאבים עבר את המבחן.'In the end, none of the pubs passed muster.
"מלאך מוות פרש את כנפיו על הפיצוץ, ונשמתי את פניו של האויבים כמו שהוא עבר "."The Angel of Death spread his wings on the blast, and breathed in the face of the foes as he passed."
" כבר עובר דרך אזורי מגורים בהפרת של תקנים הפדרליים ""have been passing through residential areas in violation of federal standards."
"אז אני עובר אליהם עדיין חי על מקש זה"So I pass to them still living this key
"אתה עובד פרילנס בעיתון "אדישן ניו-יורק ."כתבת ספר אחד, "אני עובר כמו הלילה והדירוג שלך באמזון .הוא בערך 447,000You freelance at Edition NY. You've written one book, I pass like night. And your Amazon ranking is roughly 447,000.
"היא צריכה לקבל "טוב במבחן הבא שלה ובכל בחינה אחריה .על מנת לקבל ציון עוברShe needs to get a "b" on her next exam And every exam after that just to pass.
"כפי שאתה עובר פסק דין על אחד מהבנים שלנו ולשקול לשלוח אותו לגורלו בארצות הברית, יודע ש, Extraditables, יהיה לשפוט אותך ולהביא משפט קשה בהרבה ""As you pass judgment on one of our sons and consider sending him to his fate in the United States, know we, the Extraditables, will pass judgment on you and bring a sentence far harsher."
"כשהשמש עוברת דרך, על היום הרביעי לאחר היפוך "... זה כמו סטונהנג '."When the sun passes through, upon the fourth day after solstice"... It's like Stonehenge.
* וזה קורה כל יום * * כאשר איזו עוברת אורח *# And it happens every day # When some passer-by # invites your eye
,'היא עוברת את קלרידג .ואז נכנסת לכיכר ,לפתע, הם רואים זה את זהShe passes Claridge's, then she enters the square. Suddenly, they see each other.
,או כל פעם שאני עוברת ליד קופי-פוט .רציתי להתייאש ולוותרAnd every time I pass Starbucks, or every time I passed the Coffee Pot, it's like, I'd start to reach for it.
,אם אני עוצם אותם כשאת עוברת .כל גופי זועק לאווירIf I close them when you pass, my whole body cries out for air.
"הצעיר פרסיבל, לא יותר מ15... מהבטיחות של הסבך, צפה האבירים עוברים"Young Percival, no more than 15 from the safety of the thicket, watched the knights pass by.
(צפר) הם עוברים את יציאת Sylmar.They're passing the Sylmar exit.
, נעמדתי על הרגליים ומעולם לא הרגשתי מים עוברים מתחת לגלשן . כל כך מהרAnd I hit my feet and I've never felt water pass across the bottom of a surfboard so fast.
,אבל אתה יודע, אני ,אני פשוט יכולה לחוש את החיים עוברים .למול עינייBut you know, I can just- - I can just feel... Life passing me by.
,אבל זה לא מושלם .הם עדיין פולטים חום ,בכל פעם שהם עוברים מעל חדר זה יגרום לעלייה .קלה בטמפרטורת החדר .ניתוח אקליםEvery time they pass over a room, it'll cause a slight rise in the ambient temperature.
,השנים עוברות .אבל זה תמיד יישאר האיזור הארקטיThe years pass, but this will always remain the Arctic.
,זו חייבת להיות רכבת ארוכה רכבת משא את-ה יכול-ה גם לראות את הרכבות עוברות מכאןThis must be the long one, the freight train You can also watch the trains passing by from here
,כל תשע הממלכות ,כל תשע הממלכות עוברות זו בזו וכוח הכובד, האור ואפילו חומר .מתרסקים מעולם אחד לשניBut during the Alignment, everything is connected, all nine realms. All nine realms are passing through each other and gravity, light, and even matter, is crashing from one world to the other.
,כמו שקרני רנטגן לא עוברות דרך עופרת .זמן לא יכול לעבור דרך שדה הקיפאון ,למרות שאתה קיים ,אתה כבר לא קיים בזמןSee, just as X-rays can't pass through lead, time cannot penetrate the stasis field. So, although you exist, you no longer exist in time, and for you time itself does not exist.
,עדיין, כשהשנים עוברות ,ואתה מסתכל שוב על החיים חלק בי מקווה שעדיין הייתי .יכול לתקוע אותו גם לרוביןStill, as the years pass, and you take stock of your life, part of me wishes I could've kept sticking it to Robin, too.
(מצחקק) הטוב, אני מקווה שזה אומר שאני עברתי בדיקה.(Chuckles) Well, I hope this means I've passed inspection.
*כן* .אושרתי .עברתי את האבחון-הפסיכולוגי שלי♪ Yeah... ♪ I've been approved. I passed my psychological evaluation.
,אבל במקרה שאת סקרנית .עברתי את הבדיקה ,אולי עכשיו תרדי לי מהגב .ותתני לעבר להישאר בעברBut in case you're curious, I passed the test. Maybe now you'll get off my back and let my past stay in the past.
,אבל תראו .אני מצטערת שאני מפריעה הממ, עברתי על פני ,מלון בדרך לכאן ... ואני הולכת להישאר שם, וBut look, I am sorry to intrude. Um, I passed a hotel on the way here, so I'm gonna stay there, and...
,אישה מבוגרת הכניסה אותי פנימה .נתנה לי להסתובב לבד ,עברתי ליד משרדו ,הוא לא ראה אותיAn old woman let me in, let me wander around by myself. I passed his office, he didn't see me, and it was open.
! מתוק, עברת!Honey, you passed.
! עברת את המבחןYou have passed the test.
! ריס, הרגע עברת את בית החוליםReese, you just passed the hospital!
".עברת את המבחן, ילדה"You passed my test, girl.
,אוגי, חדשות טובות .עברת את מבדק הפוליגרף .תחזור לשולחנך מחר בבוקר- Auggie, good news- - you passed your polygraph. You'll be back on your desk tomorrow morning.
,אל תרחם עליי, מקסוול .נשמתי פשוט עברה לממד אחר !Don't feel sorry for me, Maxwell. My soul has merely passed into a different dimension.
,אם אין לך הגנה .אין סיבה לשימוע ,אנה עברה כל בדיקת סמים .גם משבוע שעברYes, but Anna has passed every drug test, including the one last week for Monday's race, Your Honor.
,בהלנה ,הטבעת הזו עברה דרך המגניםB'Elanna, this ring has passed through the shields, crushed the hull, twisted the ship.
,בסיפור שקשור לנושא הרשות המחוקקת עברה בצורה מכרעת על הצעת חוק האוסר ביקורי התייחדות .בין אסירים לנשותיהםIn a related story, state legislatives have overwhelmingly passed a bill banning conjugal visits between the inmates and their wives.
,היא עברה לידו ,בקושי סנטימטר ממנו ".כאילו הוא לא היה קייםShe passed by him, barely a centimeter away, as if he didn't exist."
! הרגע עברנו את ה-64We just passed 40!
! הרגע עברנו את ה-70!We just passed 45!
! כבר עברנו את הפאב ?We passed by the pub already.
".כרגע עברנו את העיר "טרברסWe just passed Traverse City!
"טוב, כרגע עברנו את "מוזר ."ואנחנו נכנסים מיד ל"מפחידOk, we just passed awkward and headed straight into creepy.
,למדתם לטפל בילדים שלכם ...איך לתחזק את בתיכם .וכולכם עברתם את בדיקת הסמיםYou've learned how to care for your children, how to maintain your homes... and you've all passed the drug test.
- האבורג'ינית‏ (ילידים אוסטרליים .עברתם דרכם בדרך לכאןThe Aboriginal one. You would have passed it on the way in.
...איך את .מזל טוב, עברתם את המבחן הראשוןWhoa! How did you... Congratulations, you have passed the first test.
...תקשיב ,כשעזבתם את ההרים .בוודאי עברתם בניו-יורקListen, when you left the mountains you must've passed through New York.
.ברכותיי, יחידה כולכם עברתם בהצלחה .את האימון הבסיסיCongratulations, men. You've all passed basic training.
.עברתן את המבחן ?- You guys passed the test.
"כל הנכסים של ה"אש .הישן עברו אלי זה אומר שכל מה .שבמעבדהAs The new Ash, all The old Ash's chattel is passed to me. That means everything from the lab.
'אנחנו המשכנו בבנייה וכימים הארוכים וחמים עברו, ' הגשר עקב בצד אגודל קרוב יותר לגדה הנגדית "'We carried on with the build and as the long, hot days passed, 'the bridge inched closer to the opposite bank.'
* זכרונות עברו * * אז חופשי וקל *♪ Memories passed ♪ ♪ So free and easy ♪
,'עברו קרוב ל-30 דק וביאטריס עדיין יכלה להרגיש את החיפזון .מהפלירטוט של קונרדNearly 30 minutes had passed and Beatrice could still feel a rush from Conrad's flirtation.
,... אתה יודע חבר .כבר עברו תשע שעותI know my friend, passed nine hours!
(צוחק) אני אעבור.(Laughs) I will pass.
.אעבור איתך את שער הביתI will pass through the gates with you.
00 אנחנו בכיוון פרינס .רופרט שבקולומביה הבריטית אעבור דרך ונקובר .ומשם ארד לסיאטל ...ולאחר מכן, סן-פרנסיסקוPotting a course for Prince Rupert in British Columbia. I will pass Vancouver, drop down to Seattle.
אם זו ,הדרך בה הן מתייחסות אלייך אין שום סיכוי שקופר .ייכנס לבית הספר הזה ,לא, הן בוחנות אותי .ואני אעבור את המבחן שלהןTrust me. If that's the way they're treating you, there's no way Cooper is gonna get into this school. No, they're testing me, and I will pass.
אני אעבור על ההודעה שלך, האדון.I will pass on your message, Lord.
,הצעת החוק תעבור .ברוב של שני קולות את יכולה למסור את זה .לחברה שלך, גברת סקורסקיThe bill will pass. We have it by two votes. You can pass that along to your friend, Ms. Skorsky.
,תעבור את המבחן הראשון רק אם הרגליים שלך .לא נוגעות בריצפהYou will pass the 1st test only if your feet don't touch the ground
.אם תעשה את המבחן שוב, תעבור ברגע שתהיה מודע לכך, שיכולים להיותIf we'll do the test again you will pass. Once you are aware, that their can be black harts and red spades, you'll be able to parse them.
.הבחילה שלך תעבורThe sickness to your stomach will pass.
.הבחילה תעבור ברגע שנתרגל לגובהThe sickness will pass once we get used to the altitude.
.את תעברי את הבחינה' את תגידי לאביך לומר לאייק'"You will pass your bar. "You will tell your daddy to tell Ike... not to send up the U-2. "
".איש בעל תשובה יעבור""The penitent man will pass.
".אני חושב שהוא יעבור"I think he will pass."
".רק איש בעל תשובה יעבור""Only the penitent man will pass."
...אם הכיוון של סקינר נכון ...נעבור דרך מיצרים מסוכנים ,וניכנס לנהר האמור .שנשפך לאגמי הקרח של מונגוליה ...כמעט בלתי נגישים לזריםIf Skinner's headings are correct we will pass through the treacherous Straits of Tartary and enter the Amur River, which empties out into the frozen lakes of Mongolia, virtually inaccessible to outsiders.
אבל אל תטעו, אנחנו נראה .לעולם שאנחנו נעבור את המבחן הזה .אלוהים יברך אתכםBut make no mistake, we will show the world that we will pass this test. God bless.
,למרבה הצער, רובכם תעברו אבל יש אחד או שניים מכםSadly, most of you will pass, But there are one or two of you out there
,אם כך ,הם יעברו דרך רומא ,אם יגיעו כה רחוקSo,they will pass through Rome,if they get this far,and leave the Holy City as it was.
..מאות שנים יעברו ..אבל מחורבות עירנו ומצבות זיכרוןCenturies will pass, but from the ruins of our cities and cultural monuments
.אני אגדל זקן אנשים מחיי הקודמים יעברו דרך העירI'll grow a beard. People from my old life will pass through town. They won't even recognize me.
.והרגשות האלו שלך י.. יעברוWe put a bit of distance between him and ourselves, and these feelings of yours will-will pass.
.מעולם לא ראיתי עיר .מעולם לא דיברתי עם גברים ...ואני חוששת שחיי יעברוI've never seen a city, I've never spoken with men. And I fear my whole life will pass...
".כבוד , כבוד, עבור מכאן""Ave, ave, passed through this way."
# יום אחד, עם עבור הזמן #When time has passed
# תתחרט על כך # # ... יום אחד, עם עבור הזמן #You'll regret it one day when time has passed.
, יש רק דרך אחת בטוחה עבור סניור אנטוניו .שאת תחתמי על הדרכון לחזרתוThere is only one safe course for Señor Antonio... that you sign the passport for his return.
,אולי נזרוק לו חבל הצלה .ניתן לו כמה נקודות זכות עבור המידע רק בגלל שהוא שוטר זה לא אומר .שנוותר לו.Let's throw him a lifeline, give him a free pass for the information. Just 'cause he's a cop doesn't mean he gets a free pass.
-עברי לצד השני .למה?- Get in the passenger seat.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אגר
hoard
אמר
say
בחר
choose
גבר
become stronger
גזר
cut
גמר
finish
דקר
stab
זכר
remember
חדר
penetrate
חפר
dig
מכר
sell
נהר
stream
סגר
close
ספר
count
עטה
wrap

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

מצץ
suck
נבח
bark
נשא
lift
סיים
finish
סיפר
tell
סר
turn
עודד
encourage
צמח
do
קדם
precede
קיבל
receive

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'pass':

None found.
Learning languages?