כתב [khtv] (to write) conjugation

Hebrew
99 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
כותב
khṿotev
I/you/he (masculine) write
כותבת
khṿotevet
I/you/she (feminine) write
כותבים
khṿotəviym
we/you all/they (masculine) write
כותבות
khṿotəvṿot
we/you all/they (feminine) write
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
כתבתי
khatavətiy
I wrote
כתבת
khatavəta
you (masculine) wrote
כתבת
khatavətə
you (feminine) wrote
כתב
khatav
he wrote
כתבה
khatəvah
she wrote
כתבנו
khatavənṿ
we wrote
כתבתם
khətavətem
you all (masculine) wrote
כתבתן
khətavəten
you all (feminine) wrote
כתבו
khatəvṿ
they wrote
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אכתוב
’khtṿv
I will write
תכתוב
tkhtṿv
you (masculine) will write
תכתבי
tikhətəviy
you (feminine) will write
יכתוב
ykhtṿv
he will write
תכתוב
tkhtṿv
she will write
נכתוב
nkhtṿv
we will write
תכתבו
tikhətəvṿ
you all (masculine) will write
תכתובנה
tkhtṿvnh
you all (feminine) will write
יכתבו
yikhətəvṿ
they (masculine) will write
תכתובנה
tkhtṿvnh
they (feminine) will write
Imperative mood
-
כתוב
khtṿv
write!
כתבי
khitəviy
write!
-
-
-
כתבו
khitəvṿ
write!
כתובנה
khtṿvnh
write!
-
-

Examples of כתב

Example in HebrewTranslation in English
! אני לא רוצה לכתוב !I don't want to write!
! אני שונא לכתובI hate to write!
" אני בקושי יכול לכתוב מכתב זה אני מקבל כל כך מופעל."I can barely write this letter I get so turned on.
" ועכשיו אני מוצאשאני לא יכול חושב או לכתוב באופן ברור בשלמכריע רגשות שליליים סביבי , ולכןאניבוחרלבטאאתעצמיכאן כדילהעביראת כולם אנרגיה לקראתי . ""And now I find that I cannot think or write clearly due to the overwhelming negative emotions around me, so I choose to express myself here in order to shift everyone's energy towards me."
"'חתום בפשטות "ג "הוא לא היה צריך לכתוב "ג'ק .הוא ידע שאני אדע שזה הואSigned simply "j." He didn't have to write "jack." He knew I knew it was him.
! ריי, אתה כתב הספורט של השנה , כשרוב האנשים זוכים בפרס הם לא נראים כאילו !You know, Ray, you're Sportswriter of the Year.
"כתב מ"האובסרבר .שלח לי כתבה עלייך הוא רצה ממני ציטוט על עבודתי .בשנה הראשונה עם פטיA writer from The Observer sent me an article on you. He wanted a quote from me about working for Patty in my first year.
"ריימונד, אתה כתב כל-כך טוב, "יכולת להיות משורר.-'Oh, oh, Raymond, you are such a great writer, you could have been writing poetry.'
(את פאולוס (דמות בנצרות .הוא כתב מכתבים .כל טיפש יכול לכתוב מכתביםOh, he wrote letters. Any fool can write letters.
,אבל תומס לא כתב את זה .אני בטוחה בכךBut Thomas didn't write it, I'm sure of that.
! אתה כותב !You're a writer.
"'בשביל בחור מ"אד אייג .הוא כותב טוב .הוא גם כותב שאתה נשוי .אלוהים-For a guy from Ad Age, he can really write. -He also says you're married. -Jesus.
"? למה יש קליפה צהובה והוא כותב" - .בננה כדורית -- "What has yellow skin and writes?"
"אני כותב כדי להציע עדכון"I write to offer an update
"אני כותב לך מתוך תחושה חזקה שעלינו להמשיך בשיחתנו".I write with a strong sense of the necessity... of continuing our talk.
".אבל זה בסדר, כי היא כותבת על זה"My friend's an escort but it's OK, she writes about it.
"אולגה טליס כותבת ב"סאנדיי אובסרבר ...המשטרה נוטה להתפאר ...הם משבחים את עצמם ...בהשלמת משימתם, בעוד שבאמתOlga Tellis writes in the Sunday Observer
"אני כותבת לך... אני מדברת אתך...""I write to you, I speak to you...
"אני כותבת שטויות."I write nonsense, but if you can't write again,
"את כותבת "מחתרת ,על מעטפה ,מלקקת בול ,מדביקה אותו על הכלבלב ,משליכה אותה לתיבת הדואר .היא מגיעה אליYou write "downlow" on an envelope, you lick a stamp, stick it on that puppy, drop it in the mailbox, it comes to me.
"אבל אנחנו קוראים לזה "חופש .אנחנו כותבים על זה שירים אתם בטח מגבירים אותם ,ברכב שלכםBut we call it "Freedom" We write songs about it. You probably crank them in your car, and never thought about it much.
"ועל הילד שלא היה שלו" ובכן, קודם כל, אני בטוחה שיש כותבים .במשפחת סימפסון שאינם חנונים ושנית, אני חושבת שהמחוייבות .שאתה עושה היא נהדרתWell, first of all, I'm sure there are writers on The Simpsons who aren't geeks, and secondly, I think this commitment you're making is great.
"שמעתי שב"בוסטון ליגל .מחפשים כותבים ?I hear Boston Legal's looking for writers.
, ובכן ...שהם יכלו באמת להיות ...כותבים מפורסמים, וכוכבי פופ .ודמויות תרבות חשובותYou know, I think early in the game... they saw that, well, they could really be... famous writers and pop stars... and important cultural figures.
,אבל אתם עדיין כותבים ? כאילו, קטעים משלכם וכאלה, נכון כאילו עבודה משלכם ?But you all still write, like, your own pieces and stuff, right?
. - האם בנות כותבות אליו ?- ls it girls who write to him?
.הן עדיין כותבותThey still write.
.כאן הבנות נחות שאין עבודה הן כותבות מכתבים,צופות בטלווזיה .או משחקות קלפיםThis is where my girls relax when they're not working. They write letters, watch television or play cards.
.נגד ליאו וונג האקו-שוביניסט במיוחד נחוצות לנו .כותבות שדרים טובותWe especially need good communique writers.
אז מי זאת הבחורה שדברת איתה .זאת אפריל- ."היא כותבת ל"מודרן איקון .אנחנו יוצאים בחמישי לא ידעתי שיש כותבות למגזינים .שלא יצאת איתן עדייןThat's April. She writes for Modern Icon. We're going out on Thursday.
! אני כתבתי אותו, אז תקשיבוI wrote it, so listen!
! כתבתי את השירים בעצמיI wrote these myself!
! כתבתי עם מרקרI wrote with a Flair pen.
",אתה על "פולסום מזונות .לא על מוניקה איטון הארווי, הם משתמשים ,בדיוק בתביעה שאני כתבתיHarvey, they're using the exact lawsuit I wrote, word for word.
",כתבתי משהו קטן""I wrote a little something,
! את כתבת את זה הרגעYou just wrote this!
! כתבת ספר על בחורה צרפתייה שמנהYou wrote a book about a fat French girl!
"'את כתבת "זכרי להקליט 'קנדרה ,על היד שלך .נראה לי שתוכלי להתמודד עם זהYou wrote "remember to DVR Kendra" on your hand. I think you can handle it.
",בשוליים כתבת את המילים, יותר מדי "עתיד ורוד .ואחריו סימן שאלה .עתיד ורוד ...אני חושב שאניIn the margin, you wrote the words, too rosy, followed by a question mark. Too rosy. I think I was... wondering about the tone of the speech.
"את כתבת "הגיע הזמן לתת לה את הגרזן .ביום שהיא נרצחה בגרזןYou wrote, "It's time to give her the ax" The day she was killed with an ax.
" ... לפני יומיים, זנג הואיק" .היא כתבה גם עלי"Two days ago, Zhang Huike..." Hey, she wrote about me, too.
".תגדירי "לא ממש .היא כתבה לכמה גברים-Define "really"' Well, there are guys that she wrote to.
"אחותו כתבה את "הדור הנוגה הייתם צריכים לראות אותהHis sister wrote The Saddest Generation. You should have seen her.
"בחנות האישה כתבה אותו."'The woman in the shop wrote it down.'
"היא כתבה "אין סיכוי .בקפוצ'ינו של שנינו .ברט המסכןShe wrote "no way" on both our cappuccinos. Poor Bert.
,אבל אנחנו לא עושים את זה .אנחנו מיוטיני .שנינו כתבנו תוכנה די מטורפת ?But we don't do that. We're Mutiny. Uh, well, we both wrote some pretty bitching code.
,אנחנו היהודים, כתבנו ...שרנו ועבדנו בפרך ,יצאנו למלחמה עבור גרמניה .בכל זאת הומתנו בגז, כולנו כאחדWe Jews wrote, sang and slaved... went to war for Germany, yet we were gassed, one and all.
,זה לא הספר שלנו .הוא של רג'ינה כן, היא מנסה שזה ייראה כאילו .אנחנו כתבנו אותו, אבל זו היאIt's not ours, it's Regina's. Yeah, she's trying to make it look like we wrote it, but really, she wrote it.
,כשלני עזב לאוקיינוס בשקט .ליבי כמעט נשבר ...כתבנו כל יום עד שWhen Lenny left for the South Pacific, it nearly broke my heart. We wrote every day until....
,לא, תשמע, כתבנו מאמר יחד עכשיו אנחנו נוסעים לאוניברסיטה .ולדבר עליו?Stop bragging. No, listen, we wrote a paper together. Now we get to go to a university and talk about it?
"והשיר של ה"בלאק אייד פיז .שהם כתבו בשביל בר מצוות .ג'נה מארוני, לקומהThere's going to be booze and a karaoke machine and that Black Eyed Peas song they wrote for bar mitzvahs. Jenna Maroney to the floor.
'ע"י ה'עיתונות האמריקנית החופשית קוראים כתבו והעלו את הרושם שמנוע זהAfter this photo was published by American Free Press, readers wrote in to suggest that the turbine was a piece from the Auxilliary Power Unit
(הדודות שלי כתבו לסבתי (אם אימי לשלוח כסף .עבור הכרטיסיםMy aunts wrote to my mam's mother... to send money for the tickets.
(קרול נהמות, צעקות) אתה יודע, הביטלס כתבו שיר(Carol grunting, yelling) You know, the Beatles wrote a song
,אז, הדבר המוזר הוא שניתוח הדם ,שהם כתבו על פיל ניקסSo, the weird thing is, the blood work That they wrote up on phil nix
"אני אכתוב סאגת האהבה שלנו בשמים.""l will write our love saga on the skies."
"חוץ מזה, חשבתי של"לפיד ...לא יזיק סיפור בלעדי, שאותו .אכתוב ברגע שאצא מכאןBesides, I figured the Torch could use an exclusive, which I will write as soon as I get out of here.
(התעטשות) אני אכתוב לך את אם אתה מתעטש, או אם אתה, בכל דרך, יבין אותי לח עם הנוזלים שלך.(SNEEZING) I will write you up if you sneeze, or if you, in any way, get me moist with your fluids.
,אכתוב את השם שלי ואת המספר שלי .ותוכל להתקשר אלייI will write down my name and my number, and you can call me.
,אכתוב את מכתבך, אדוני ,כי אם זה יוביל לחירותך ,זה יהיה לי יותר מכבודI will write your letter, sir. And if it brings you your freedom, it will be more than a pleasure.
,אם אני בכתבה שלה .היא תכתוב שחיקיתי את פופי ,אבל אם אני לא ,היא תראה רק את האוסף של פופי ואז כולם יניחו שאני החקיינית !If I'm in her article, she will write that I copied Poppy.
,אם ברידג'ט תכתוב לי צ'ק כזה .אני ארגיש לך ת'צורהIf Bridget will write me a check like that, I'll diggity your brains out.
,ומספר שתיים, טיילור סוויפט כי היא תכתוב עליך שיר ושמו ."תוקע סכינים בגב ורוצח חלומות"And number two, Taylor Swift, because she will write a song about you called "Back-Stabbing Dream Killer."
.אתה תכתוב לג'יימס ,תגיד לו שאני על ערש דווי .אבל שהכול נמצא בשליטהYou will write to James. You will tell him that I am gravely ill, but that all is in hand.
.גם אשתך תכתוב ,פרנטישק היקר" לצערי, איני יודעתYour one will write. Dear František, I'm afraid I don't know whether this letter finds you at home, or in that place.
...תכתבי הייכן את ...אכתוב ...בסדר גברת רוזהLet me know where you are I will write Okay... Okay.
.אלה הדפים שאת תכתבי הקרבות המכריעים ביותר .עדיין לפניכםThese are the pages you will write. The most crucial battles still lie ahead.
.ואני חוששת מאי הבנה כל שהיא האם תכתבי לו ?misunderstanding. You will write to him and set everything right?
.והיא תלמד לשלוט בו את תכתבי זאת .מאה פעמים לפני שתלכי היוםAnd she will learn to control it. You will write this one hundred times before leaving today.
.לא תכתבי יותר מכתבים .לא תכתבי לאף אחד .במיוחד לא לג'ספר טודורYou will write no more letters. You will write to no-one at all. Especially Jasper Tudor.
,כל מה שאני אומרת שישנה תקווה ,תקווה שרוי יכתוב עוד ספר ...אך בעתיד, בגלגול אחרAll I'm saying is there's hope, hope that maybe Roy will write another book, but in some future incarnation.
,צריכים להוציא כסף .כדי להשפיל אותם עוד אם אין שורה בדו"ח הכספי להשפלת .מתחרים, דון יכתוב ואני אשלםAs tempting as it sounds, I don't know if we need to be spending money to further their embarrassment. Look, if there's no line item for humiliating the competition, Don will write it and I'll pay for it.
.אז כדאי שתהיה גם אשכולית מוכנה אני אחזור עם שם כל כך מדהים .שפיטר גרגורי יכתוב לנו 10 צ'קיםI'm gonna come back with a name so amazing that Peter Gregory will write us ten checks.
.הוא יכתוב לך, אני בטוחHe will write... I'm sure he will.
אדם גדול יכתוב על .הגבורה שליGreat men will write about my bravery.
אנחנו נכתוב את .ההיסטוריה ביחד, אחי .ומיליונים יכבדו את השם שלךWe will write history together, brother. And millions will respect your name.
אנחנו נכתוב היסטוריה יחד, אח .We will write history together, brother.
ויהי האל אתכם .נכתוב לכם לאמריקה אם תרצו .נהיה אצל דוד אברם- And God be with you. - We will write to you in America. We will be staying with Uncle Avram!
זו לא בעיה בגלל שאני אמא שלך ואני נכתוב לך פתק 'ותוכלי לעשות מועד בThat's not a problem, because I will-- your mom and I will write you a note, and you can take a makeup test.
לא, אם תיצור אתה ,ממלכה עבורנו .נכתוב את ספר עתידנו ,עתיד הכנסיה ,של העולם בו אנו חיים .יהא שלנוNo, if you create for us a kingdom, we will write the book of our future.
אנחנו נחקור ספרים נפלאים של הספרות ,מהמאה ה-20 ואתם תכתבו דוחו"ת על הספרים האלה ,דמנקודת מבט של המאה ה-20This semester, we will explore the great books of literature from the 20th Century, and you will write reports on these books from the 20th Century.
בזמן שאתם מהרהרים ,בהתנהגות הרעה שלכם כולכם תכתבו תקציר .על היסטוריית קרסטוויוWhile pondering your erroneous ways, the six of you will write... a summary on the history of Crestview Academy.
ועכשיו, בזמן שסימפסון ,מקבל יום חופש כולכם תכתבו חיבורים בני 30 עמודים בנושא ."הומר סימפסון:Hush! Now, while Simpson gets the day off, the rest of you will write 30-page essays entitled "Homer Simpson:
לפני "לחפור עמוק", אתם תכתבו את הסצנה הארוכה במיוחד הזו ותשימו אותה על שולחני ? עד השעה 5, מובןAnd if she wants you to write an extra-long scene before dig deep, you will write that extra-long scene and you will have it on my desk by 5:00, understood?
.אני נגעלת .עוד תראי- יום אחד יכתבו עליי מאמרים .בירחון הרפואי של בוסטוןYou'll see. They will write articles about me one day in the Boston Medical Journal. Ha!
.אנשים יכתבו עליי ספרים תלמידי כיתות ג' יכינו ,יצירות תלת מימד ממקרוניAnd people will write books about me. Third graders will create macaroni-art dioramas depicting scenes from my life.
.חרזנים יכתבו עליו שירים (משוררים בימי הביניים) ,יש לי רעיון:Minstrels will write songs about him. Okay, how about this? I'll do the talking.
.חרזנים יכתבו שירים עליךMinstrels will write songs about you.
.יתווכחו ביניהם נוצריים טובים יכתבו לפובליציסטיקה ויציעו לאמץ אותה ולהרחיקה .מהוריה החולניים שנאבקיםGood Christian folks will write into the Op-Eds offering to adopt her away from her sick and perverted warring parents.
"כתוב רק "קלרנס היקר .כי לא יכולתי להמשיך לכתוב :אז פשוט אמרתי .אלבמה, תתוודי"There's a note on your TV. It only says "Dear Clarence," because I couldn't write anymore. So I just said, "Alabama, come clean.
"שמקדימה כתוב "שקרנים .ומאחורה השם שלהם .השם האמיתי שלהםOn the front, they can write "liars." On the back, their name. Their real one.
,ושיהיה כתוב מתחת לזה אם קיים גיהינום" ".נתראה"if there's a hell, i'll see you there, Janet." You gonna write that down?
,טוב, תראה ... כתוב את שם הרחוב ,תן לי את מספר הכתובת .כל דברOkay, look, write the name of the street. Give me the number of the address. Anything.
,כשתגיע הביתה .כתוב את שמו 7 פעמים על פיסת נייר .חבר את כל השמות לשם אחדWhen you get home, write his name 7 times on a piece of paper. Connect all the names into one.
,אמינטה כתבי חוזה התקשרות עם השורות .שהרגע הזכרתיAminata, write up an indenture agreement along the lines I just mentioned.
,עם פרשנויות משופטינו המפורסמים .כתבי הספורטWhile fill the good comments of our lustrous panel of sportswriters.
.את כל כתבי הקודש בעל פה .הוא מדקלם אותם כל הזמןRabbi Akiva has been learned all our holy memory writes. Recites constantly.
.את רוצה שאכתוב להם שוב .אבל נסי לשמור על ניסוח מעורפל .כתבי שאת'ל רוצהYou want me to write to them again. But leave it vague.
.בבקשה כתבי כנאמר .לרודי אתמול בלילה היה בלתי יאומן"Please write as follows. "To Rudi. Last night was unglaublich.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

גנב
steal
הסב
cause a change in course
חלב
milk
ישב
sit
כבש
conquer
כלה
be finished
כפה
do
כפל
double
כרע
kneel
קרב
approach
רכב
ride
רעב
hunger

Similar but longer

התכתב
correspond

Random

התכופף
bend over
חילל
do
טיגן
fry to cook
כיבס
wash
כפה
do
כרע
kneel
לבש
wear
מדד
measure to determine the size
נאהב
be loved
ניחש
guess

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'write':

None found.
Learning languages?