בגד [vgd] (to betray) conjugation

Hebrew
60 examples
This verb can also mean the following: cheat

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
בוגד
vṿoged
I/you/he (masculine) betray
בוגדת
vṿogedet
I/you/she (feminine) betray
בוגדים
vṿogədiym
we/you all/they (masculine) betray
בוגדות
vṿogədṿot
we/you all/they (feminine) betray
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
בגדתי
vagadətiy
I betrayed
בגדת
vagadəta
you (masculine) betrayed
בגדת
vagadətə
you (feminine) betrayed
בגד
vagad
he betrayed
בגדה
vagədah
she betrayed
בגדנו
vagadənṿ
we betrayed
בגדתם
vəgadətem
you all (masculine) betrayed
בגדתן
vəgadəten
you all (feminine) betrayed
בגדו
vagədṿ
they betrayed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אבגד
’evəgad
I will betray
תבגד
tivəgad
you (masculine) will betray
תבגדי
tivəgədiy
you (feminine) will betray
יבגד
yivəgad
he will betray
תבגד
tivəgad
she will betray
נבגד
nivəgad
we will betray
תבגדו
tivəgədṿ
you all (masculine) will betray
תבגדנה
tivəgadənah
you all (feminine) will betray
יבגדו
yivəgədṿ
they (masculine) will betray
תבגדנה
tivəgadənah
they (feminine) will betray
Imperative mood
-
בגד
vəgad
betray!
בגדי
vigədiy
betray!
-
-
-
בגדו
vigədṿ
betray!
בגדנה
vəgadənah
betray!
-
-

Examples of בגד

Example in HebrewTranslation in English
! ואז לבגוד ביWas it necessary for you to enter my circle of trust and then betray me?
".ואל לך לבגוד בגבר שלך""And you shouldn't betray a man who is."
,אבל אם היית רוצה לבגוד בי......but if you were going to betray me, you would have done it long ago.
,אבל גם חלומות יכולים לבגוד ?But dreams betray, too, remember?
,אבל לבגוד באמון הזה .זה מנוגד למי שאניBut betraying that trust is -- opposes who i am.
! בגד ביThe last general I trusted... betrayed me.
, ובסוף הוא יבגוד בכם .כפי שהוא בגד ביAnd finally betrayed as he betrayed me!
,אבל בספר האחרון .הילד בגד בו וקייסי השאיר אותו .במדבר למותIn the last book, the boy betrays him. Casey leaves him in the desert to die.
,אבל עם הרצון לכוח .קלו בגד ביוצר שלו .פלין, לךBut in his thirst for power, Clu betrayed his creator. Flynn, go.
,אומר לך זאת ;אדוני הרטפורד כל עוד היה צ'רלס ברנדון ,בשירותי ,מעולם לא בגד בחבר ומעולם לא ניצל יתרון בלתי הוגן .על אויבו- I tell you this, as long as Charles Brandon served me, he never betrayed a friend, nor ever... took unfair advantage of an enemy.
,50%מהזוגות ,מישהו בוגד במישהו .ויותר מפעם אחת50% of couples, someone betrays the other and more than once.
,אדוני, זאת לא אוכל .ולא אעשה כן שכן אדם המבטיח להיות נאמן למישהו, ואז בוגד בוSir, that I cannot and will not do. For a man who promises to be true to someone then betrays him may truly be called a traitor.
,אם מישהו בוגד בנו .הוא מהצד שלך, לא שליIf we've been betrayed, then it's coming from your house, not mine.
,אם תיתן את העסקה לשון מרפי .אתה בוגד בשבועה שלך לתפקידIf you give this deal to Sean Murphy, you are betraying your oath of office.
,אני מדברת איתך .חתיכת בן זונה .אני לא בוגד באיש .אתה גרוע יותר מאביך-I'm talking to you, you son of bitch! - I'm not betraying anyone. - You're worse than your father.
".בוגדתEgeria... betrayer of the Goa'uld."
,אם את משנה את מה שאת ,את בוגדת בהורים שלך .בעמך ובמסורתIf you change what you are, then you are betraying your parents, your people and your heritage.
,אם מאדג' באמת בוגדת בנו .היא בוודאי אינה פועלת לבדהIf Madge is betraying us, she will not be acting alone.
,אני שקרנית ,בוגדתI am a liar, a betrayer.
,באופן מיוחד, הסודות חוזרים אליי .דבר שיכול לפגוע כשמתכוונים לבגוד .לא בגדתי בך, בילי .לא הייתי בוגדת בך.Secrets have a way of filtering back to me, which can hurt when they're about betrayal. I didn't, Billy. I wouldn't betray you.
,אבל אנשים בוגדים בךBut people betray you,
,אם אנחנו בוגדים אחד בשני ,כשאנחנו בוגדים אחד בשני .השביל להחלמה פחות ברורwhen we betray each other when we betray each other the path of recovery is last clear
,אם היית פועלת לפי ההוראות .כל זה לא היה קורה אנשים בוגדים בארץ שלהם ...משלוש סיבותIf you'd just followed the instructions, none of this would've happened. People only betray their country for three reasons -
,אנחנו זוממים, אנחנו מפתים ,אנחנו בוגדים ועשינו את כל הנזכר לעיל .כמה פעמים אחד לשניWe scheme, we seduce, we betray, and we've done all the above to each other a few times over.
,אתם ,כשובים שלהם תנסו לגרום להם להודות ,שהם בגדו בארצנו שהם בוגדים בארצות .הברית של אמריקהYou will, as their captors, attempt to get them to confess that they betrayed our country, been traitors to the u.s. Of a.
.גם אתה חושק בו .עיניך בוגדות בךYou crave it too. Your eyes betray you.
.המחשבות שלך בוגדות בך, אבי ,אני מרגיש את הטוב שבך .את ההתנגדותYour thoughts betray you, Father. I feel the good in you, the conflict.
.המחשבות שלך בוגדות בך, המשנה ,אני יכולה לחוש את דאגותיךYour thoughts betray you, Viceroy
.מחשבותיך בוגדות בך ...רגשותיך כלפיהם חזקים ...במיוחד לYour thoughts betray you. Your feelings for them are strong... especially for... sister.
? מדוע הן תמיד בוגדות ביWhy do they always betray me?
, טוב תראי, אני מצטער , בגדתי בך לגמרי אבל תקשיבי, יש לי בעיה אחת . קטנה שאני צריך לטפל בהAll right, look, I'm sorry. I totally betrayed you, but listen, I got just one little problem I gotta take care of.
,אני בגדתי בו בשמו של הכופר""I have betrayed him in the name of the infidel,
,אני בגדתי בך ? או שאתה בגדת בי !Have I betrayed you or have you betrayed me,eh?
,אני שמחה שזה סוף סוף עלה .כי אין לי מושג כיצד בגדתי בה ?I am glad this finally came up because i'm still unaware of how i betrayed her.
,את האמנת בי כבמאית ...את את נתת לי הזדמנות ואני לגמרי .בגדתי באמונךYou believed in me as a director, you, you gave me a chance and I completely betrayed your trust.
! אז בגדת ביSince you have betrayed me
! אתה בגדת בי ! וכעת אתה מנסה להשמיד אותיYou have betrayed me and are trying to destroy me!
! בגדת באנשים שלךYou betrayed your own people!
! בגדת בבעלך בפעם האחרונהYou've betrayed your husband for the last time!
! בגדת בי - ! מאסטרו - !- You have betrayed me!
"הוצבת על פרויקט "פעמון אדום .יחד עם 7 סוכנים נוספים ,חברת לצוות .שרה מייסון, בגדה בךYou were tasked on Project Red Bell with seven other agents. A member of your own team, Sarah Mason, betrayed you.
,אז אמור לי למה אתה חושב שהאשה ? הזאת בגדה בךSo, tell me why do you feel this woman betrayed you?
,איבדת את בארט ,אליזבט בגדה בך והמחשבה על לאבד .את לילי מפחידה אותךYou've lost Bart, Elizabeth betrayed you, And the thought of losing Lily terrifies you.
,איפה היא היום .לא עשתה כלום עם זה .ובכן, היא אף פעם לא בגדה בךWhere she is today has nothing to do with that. Well, she never betrayed you.
,אם היא בגדה בי בצורה כזו .היא בטח בגדה בי גם בתחומים אחרים .אני לא חושב כך, מיטצ'ל ?If she betrayed me like that, she must have betrayed me in other ways. I don't think so, Mitchell.
,בגדנו בשכנים שלנו וזמן כה-רב כך שלמשוגע הזה ,יש את הכח לחשוף אותנו ...עלינו לציית להוראות שלנו ,עבור ההישרדות שלנו .אם לא של אלק ?We have betrayed our neighbors, and so long as that madman has the power to expose us, we must obey his commands for our own survival, if not Alak's.
.זה עשוי להיראות כאילו בגדנו בה .-לא !But it could sound like we betrayed her. - No, never.
אנחנו אף פעם לא בגדנו זה בזה, לא פעם אחת, כל אחד מאתנו, על כל השנים האלה, ואני לא מתכוון להתחיל עכשיו.We never betrayed each other, not once, any of us, over all these years, and I'm not about to start now.
אנחנו בגדנו !We are betrayed!
אנחנו בסייבר בגדנו באמון" .שבנינו עם הלקוחות שלנו אנו מצטערים על" ,התגובה האיטית"we at sabre have betrayed the trust "that we have built with our customers. "we regret our slow response
! הם בגדו גם בךThey betrayed you, too.
,אבל הם בגדו בי .אז כל ההסכמים בטלים אין לי בריתות, אין לי נאמנויות .ולא אכפת ליBut they now have betrayed me so all bets are off. I have no alliances,i have no allegiances,i don't care.
,אין ספק .בגדו בנו זה לא תמיד כך ?There is no question. We were betrayed. Aren't we always with Allied missions?
,אני מרגישה שהם בגדו בנו .השאירו אותנו למות פה .וכשתמות, זה יהיה הסוף ?l feel like they've just betrayed us, they've just left us here to die. And once you've been killed, that is it.
,אתם ,כשובים שלהם תנסו לגרום להם להודות ,שהם בגדו בארצנו שהם בוגדים בארצות .הברית של אמריקהYou will, as their captors, attempt to get them to confess that they betrayed our country, been traitors to the u.s. Of a.
זו הסיבה שאת תבגדי בו .בעוד שלושים שנהThat is why you will betray him in 30 years' time.
.הם יבגדו בנוThey will betray us.
.כולם יבגדו בך ,אם אתה לא בן אלמוות .תיזהרAll will betray you. If you're not immortal, be careful.
לא נוכל לומר לכם בדיוק ,לאן החשוד הזה הולך או מה הוא חושב, אבל פעולותיו .יבגדו בכוונות שלוWe can't tell you exactly where this unsub's going or what he's thinking, but his actions will betray his intentions.
להרוג אותו, זוכרת אם יש מישהו שיודע כיצד .להרוג אומק בוגר זאת יוול החבר'ה האלו יבגדו בנו .בהזדמנות הראשונה שתהיה להםIf anyone knows how to kill a mature Omec, it's Yewll. These men will betray us the first chance they get.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אבד
be pressed
בדה
make up
בדק
check
בחר
choose
בטח
rely on
בכה
cry
בלה
wear out
בלע
swallow
בנה
build
ברא
create
ברח
escape
למד
learn
מדד
measure to determine the size
מרד
do
נגד
oppose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

אץ
hurry
בא
come
בדה
make up
בדק
check
בילבל
confuse
האט
slow down
שכן
dwell
שם
put
שרף
burn
שרק
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'betray':

None found.
Learning languages?