Osapuoli noun declension

Finnish
64 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
osapuolet
parties
osapuolet
parties
osapuolten
(of) parties
osapuolia
(part of) parties
osapuolissa
(in) parties
osapuolista
(out of) parties
osapuoliin
(into) parties
osapuolilla
(at) parties
osapuolilta
(from) parties
osapuolille
(onto) parties
osapuolina
(as) parties
osapuoliksi
(into) parties
osapuolin
(with) parties
osapuolitta
(without) parties
osapuolineen
(together with) parties
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
osapuoli
party
osapuoli
party
osapuolen
party
osapuolen
(of) party
osapuolta
(part of) party
osapuolessa
(in) party
osapuolesta
(out of) party
osapuoleen
(into) party
osapuolella
(at) party
osapuolelta
(from) party
osapuolelle
(onto) party
osapuolena
(as) party
osapuoleksi
(into) party
osapuoletta
(without) party

Examples of osapuoli

Example in FinnishTranslation in English
"Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä että fuusio johtaa vain -"Both parties have fully agreed that this merger can only result...
- Molemmat osapuolet voittaisivat.Both parties would win.
- Ymmärtävätkö osapuolet tämän?- Do both parties understand?
Asian on pysyttävä salassa, ― kunnes osapuolet on saatu neuvotteluihin Tanskaan.Keep a lid on it until both parties are on their way to Denmark to negotiate.
Daimon, neuvottelujen luonteen vuoksi kaikki osapuolet ovat myöntyneet lähettämään vain yhden edustajan.DaiMon, due to the delicate nature of these negotiations, all parties have agreed that one representative will suffice.
"Tässä aselepoa koskevassa sopimuksessa olevat ehdot - on kaikkien osapuolten täytettävä huolellisesti."Conditions of an armistice under this agreement are to be strictly forced by all the parties involved.
En hyväksy suunnitelmaa, ellen saa kaikkien osapuolten suostumusta.I won't approve any plan unless I have unanimous agreement from all parties.
Kaikkien osapuolten pitää tuntea koodinimet.All parties acknowledge with initials.
Kirkon oppi sanoo: ennen kuin mitään häitä voi olla - osapuolten nimet on julkisesti ilmoitettava kolmena peräkkäisenä...Church doctrine says before there can be any wedding, the names of the contracted parties must be publicly announced three times and three consecutive-
Korea osallistuu kuuden maan kokoukseen, - jos saavutetaan yhteisymmärrys, joka perustuu kaikkien osapuolten tasa-arvoiseen kohteluun.Korea will attend the six-country conference, if an accord is reached... that is based on equal treatment for all parties.
- Minulla on mielenkiintoisia osapuolia.You have no friends. - I have interested parties.
...vaikka ompelu onkin ala-arvoista, ja väri eroaa suunnittelijan prototyypistä ainakin yhden sävyn verran, olen silti valmis sopimaan järkevästä hinnasta sisareni puolesta, mikä hyödyttäisi kaikkia osapuolia....even though the stitching is subpar, the color is off by at Ieast one shade from the designer's runway prototype, I'm still willing to negotiate a reasonable price on behalf of my sister that would benefit both parties.
Edustan osapuolia, jotka haluavat pysyä nimettöminä, ja ovat pyytäneet minua maksamaan syytettyjen takuut, ja maksamaan sakot, jos he tunnustavat syyllisyytensä, ja olen varma, että he suostuvat siihen.I represent parties who wish to remain anonymous and who have instructed me to post bail for the defendants or pay any fines levied in case they plead guilty which I'm sure they will now do.
Ennen kuolemaansa Jonas Hodges kertoi, - että bioasetta oli hänen lisäkseen luomassa muitakin osapuolia. Erittäin salainen ja voimakas yksityisarmeijoiden ryhmä, - jotka tekevät yhteistyötä tämän maan hallituksen heikentämiseksi.Before his death, jonas hodges told us that there were other parties involved with him in the creation of this bioweapon-- a highly secret and extremely powerful group of private military firms collaborating to undermine the government of this country.
Ennen kuolemaansa Jonas Hodges kertoi, - että bioasetta oli hänen lisäkseen luomassa muitakin osapuolia.Before his death, Jonas Hodges told us... that there were other parties involved with him in the creation of this bioweapon.
Lantasodan kehityksen - vuoksi aloitan laaja-alaisen tutkimuksen molemmista osapuolista.As a result of the recent developments in the manure wars, I have issued the launch of a comprehensive and all-encompassing investigation into both parties.
Manischewitz, huomenna. Suoriutuisitko osapuolista?Manischewitz, tomorrow afternoon- think you can handle the parties involved?
On useiden osapuolien etujen mukaista, ettei niin äänestetä. Sinusta tuli yksi niistä osapuolista.However, it's in the interests of numerous parties that this vote does not pass, and you, my friend, just became one of those parties.
Syyni selkäni kääntämiselle mahdollisuudelle liittyi - toisiin osapuoliin.I-I-I thought it was a terrible idea, at first, so utterly complicated, but then I realized the reason I was turning my back on the possibility had to do with other parties.
Poika, kun kaksi osapuolta on tehnyt sopimuksen, - ja he ovat tulleet umpikujaan, molemmilla osapuolilla...Henry, look, son, when two parties have entered into a contract and they've reached an impasse,
Siksi osapuolilla on velvollisuuksia toisiaan kohtaan...This is mutually consented to be de jure... and therefore parties have certain obligations to each other.
- Näin on paras kaikille osapuolille.- The best solution for all parties.
- Sopimus on hyvä molemmille osapuolille.Deal's good for both parties.
Intensiivisiä ei-selviä aistiharhoja kolmansille osapuolille.Intensive non-lucid hallucinations in third parties.
Jos se käy molemmille osapuolille, se on mainio tapa jouduttaa sopimusta.If it works for both parties, it's a great way to expedite the deal.
Kyllä, mutta Lycar saa suurimman osan voitoistaan RD: ltä - lisensioimalla teknologiaa kolmansille osapuolille.Yeah, but Lycar makes most of its profits from RD licensing technology to third parties.
- Kysymys muka-Gustolle Jos ilmiannat jonkun ja varastat sen nimen edes pahoittelematta - etkö luulisi loukatun osapuolen karkaavan vankilasta - ja mättävän sua turpaan?If you set someone up for the police then stole his name, didn't even say "excuse me", wouldn't you expect the injured party to bust out of jail, hunt you down
-Palkkasin kolmannen osapuolen.I don't stand still! I hired a third party to check out the situation!
Bianca kauppaa merkkiä kolmannen osapuolen puolesta.Yeah, that's right. Bianca's auctioning the stamp on behalf of a third party.
Ei kolmannen osapuolen seurantaa.No third-party monitoring.
Eilinen tapaus johtui kolmannen osapuolen sekaantumisesta.Last night's incident was the result of third party interference.
-Asiakkaani ymmärtää tilanteen. Kiirehtiminen ei auta kumpaakaan osapuolta.My client understands the stakes, Your Honor, but rushing a trial serves neither party's interest.
Ei kolmatta osapuolta.No third party.
Emme odottaneet kolmatta osapuolta.- We didn't consider a third party.
Emme tarvitse kolmatta osapuolta.We do not need a third party.
En. Minä teen sen. Esitän kolmatta osapuolta.No, I'm going to, posing as a third party.
Senaattori jätti tunnustuksen, - mutta paikalta löytyi todisteita toisesta osapuolesta.FBI sources claim that while the senator did leave a recorded confession, other evidence found at the scene suggests another party may have been involved.
Tietystä kolmannesta osapuolesta.Information about a certain third party.
Enkä minä luota toiseen osapuoleen.And the truth is, I don't trust the other party involved.
Olet kyllä ihana mutta sopimus määrää, että ensimmäinen osapuoli eli Danny- ja toinen osapuoli eli minä eivät saa langeta kolmanteen osapuoleen eli sinuun.You're a handsome piece, that I don't deny but the contract states the party of the first part, Danny and the party of the second part, which is me shall nowise compromise ourselves with parties of the third part, which is you.
Otit yhteyden kolmanteen osapuoleen, joka palkkasi minut pitämään kiinni tornitaloistasi.You reached out to a third party who engaged me in the purpose of holding your Towers.
Ulkoisvaikutus tarkoittaa kahden ihmisen välisen jonkin liiketoimen vaikutusta kolmanteen osapuoleen joka ei ole suostunut tai jolla ei ole osaa eikä arpaa siihen liiketoimeenAn externality is the effect of a transaction between two individuals. Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transaction
Onko kummallakaan osapuolella mitään lisättävää ennen kuin teen päätöksen jaosta ja elatusavusta?Does either party have anything to add before I rulon the division of assets and alimony?
Ja tämän sain eräältä - anonyymilta kolmannelta osapuolelta.And this one I got from yet a third party who doesn't want to be named.
Meiltä on rahat kateissa ja toiselta osapuolelta huumeet.And we're out a bunch of money, and the other party is out his product.
Tarmokkaalta kolmannelta osapuolelta.An enterprising third party.
"Uskon että on tapahtunut laiton yritys siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle.""There's been an illegal attempt to transfer the title to a third party."
-kolmannelle osapuolelle--- to a third party other than his doctor...
... vapautetaan palveluksesta lakien tai asetusten perusteella mutta luovutetaan vaadittaessa palvelun hankkineelle osapuolelle.You have- -now out of service in one section of the Filoz era- -shall, in any consequence of any law or regulation be discharged from such service but shall be delivered up on claim of the party to whom such service may be due.
Avioliitto, jonka osapuolet eivät rakasta eikä kunnioita toisiaan - ei voi olla miellyttävä kummallekaan osapuolelle.A marriage... where either partner cannot love nor respect the other, that cannot be agreeable... to either party.
Genevessä keskeytimme viestin kolmannelle osapuolelle.When you were in Geneva, we picked up a third-party transmission.
Bender, loukattuna osapuolena saa valita aseen.Bender, as the offended party, shall have choice of weapon.
En tiedä miksi hän pitää itseään loukattuna osapuolena.You know,i don't know where she gets off being the injured party.
Muistutan sinua, että sodan häviävänä osapuolena - korvaatte Allianssin menetetyt alukset.I will, however, remind you that as the losing party in this war you will make reparations to the Alliance worlds that your ships attacked.
Thurgood Marshall jääväsi itsensä jutusta ja jätti kaikki jutut, - joissa osapuolena oli NAACP, jonka johdossa hän oli ollut.Justice Thurgood Marshall recused himself from the case. He was largely removing himself from any case... where the N.A.A.C.P. Legal Defense Fund, of which he used to be the head, was representing a party.
Ymmärrän tämän olevan vaikeaa. Vastuullisena osapuolena joudutte ehkä tekemään päätöksiä. - Ei.I understand that this is hard, but as the responsible party here, there's certain decisions that you might have to make.
Puolueettomaksi osapuoleksi vietät paljon aikaa niiden friikkien seurassa.You know, for a neutral party, you spend an awful lot of time with those weirdos.
Pyysin pankkimme edustajan neutraaliksi osapuoleksi.I've asked the bank to arbitrate as neutral party.
Voisitte varmaan kutsua minua huolestuneeksi kolmanneksi osapuoleksi.I guess you could call me a concerned third party.
"...jolloin ensimmäinen osapuoli - luopuu kaikista oikeuksistaan Kanadan valtioon.""...in which case, the party of the second part forfeits all rights to Canada ad infinitum."
"Jos toinen osapuoli unohtaa ilmoittaa toiselle...""Should the party of the first part "fail to inform the party of the second part of his intent" --
"Jos toinen osapuoli..."So, "should the party of the second part
- Huolestunut kolmas osapuoli.A concerned third party.
- Jos hän on viaton ja loukattu osapuoli - hän voi vaatia oikeudessa muhkeaa elatusrahaa.And that as the innocent and injured party, she will be entitled to claim substantial alimony from the courts.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

alapuoli
in adessive

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

osanto
partitive
osasto
an area
orvonhapero
russula neglecta
osakepääoma
thing
osakkeisto
thing
osakkeenomistaja
shareholder
ostelu
shopping
osteofyytti
osteophyte
osakeluettelo
thing
osakesarja
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'party':

None found.
Learning languages?