Nykyinen noun declension

Finnish
84 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
nykyinen
current
nykyinen
current
nykyisen
current
nykyisen
(of) current
nykyistä
(part of) current
nykyisessä
(in) current
nykyisestä
(out of) current
nykyiseen
(into) current
nykyisellä
(at) current
nykyiseltä
(from) current
nykyiselle
(onto) current
nykyisenä
(as) current
nykyiseksi
(into) current
nykyisettä
(without) current
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
nykyiset
current
nykyiset
current
nykyisten
(of) current
nykyisiä
(part of) current
nykyisissä
(in) current
nykyisistä
(out of) current
nykyisiin
(into) current
nykyisillä
(at) current
nykyisiltä
(from) current
nykyisille
(onto) current
nykyisinä
(as) current
nykyisiksi
(into) current
nykyisin
(with) current
nykyisittä
(without) current
nykyisine
(together with) current

Examples of nykyinen

Example in FinnishTranslation in English
- Koska tiedätte hänen nykyisen tehtävänsä?What's his current assignment? I don't know.
- Saat bonuksesi, optiosi, ja säilytät nykyisen asemasi.You'll get your bonus, your options, and keep your current base.
- Sitten selvität nykyisen omistajan.The dmv can tell you who the current owner is All right,good,charlie,thanks
- Tiedät nykyisen tilanteeni.You're aware of my current personal situation, right?
- Voitettuanne nykyisen mestarimme.After you beat him, our current champion.
- Asiani koskee nykyistä tutkimustasi.I wanted to talk to you about the case that you're currently investigating.
- Edustamme nykyistä asianajajaanne.We represent your current lawyer.
- Ei minulla ole nykyistä osoitetta!I don't got no current address, man!
- Käytä nykyistä kanavaa kertoaksesi Elefantille, että operaatio on peruttu.Use the current channel to tell Elephant that action has been cancelled
- Rakastan nykyistä työtäni.I love my current job.
Ainoa syy, ettei niin ole tapahtunut vielä, on koska nykyisessä - ja valitettavassa tilanteessasi, -The only reason it hasn't happened yet is because in your current... unfortunate situation,
Ehkä olen vähemmän houkutteleva nykyisessä tilanteessa.Maybe I'm less appealing in current circumstances.
Eipä siitä olisikaan hyötyä nykyisessä työssäni.Lot of good that would do me in my current line of work.
En osaa kirjoittaa itsestäni nykyisessä mielentilassani.I can't write about myself in my current state of mind.
En usko, että kykenette tapaamaan Jin Sa Woon nykyisessä tunnetilassanne.In your current emotional state, I don't think you'll be able to meet with Jin Sa Woo.
"In-myung":n korjaamisen taikka vikojen tarkistamisen sijaan, pyydämme sinun ammatillista päätöstäsi hänen nykyisestä tilastaan.Instead of repairing or checking for In-myung's defects, we seek your professional judgment on his current state.
- Jack katosi 13 kilometriä pohjoiseen nykyisestä sijainnistasi.We lost Jack eight miles north of your current location.
- Minulla on muutamia kysymyksiä nykyisestä kurssistamme.I have some questions about our current course.
- Olen usein pihalla nykyisestä slangista.I'm often flummoxed by current slang.
- Tehdas on 142 mailia meidän nykyisestä sijainnistamme.KITT, what's our ETA? The plant is 142 miles from our current location.
- Haluamme vaihtaa nykyiseen hallitukseen.JOHN: Make a change in the current administration.
- Sanoin, ettemme ole tyytyväisiä nykyiseen myyjäämme.I told him we weren't happy with our current distributor.
- Yhteydet nykyiseen elämään katkeavat.Any contact with your current life will have to cease.
50,000 taelia riitti nykyiseen paikkaasi.50,000 taels was just enough to buy your current job
Ammattilaiset uskovat nykyiseen tilaan, joka kestää vielä ainakin toisen viikon.Experts believe the current conditions will last for at least another week.
- Kaksi minuuttia nykyisellä täydellä teholla.2 minutes. With the current at full power. Well.
- Se ei kuulu sinulle. Mutta nykyisellä paineella - aine reagoisi kaasun kanssa ja muuttuisi tehottomaksi.But at the pressure which currently prevails in these pipes, the substance will react chemically with the gas and become inert.
-Ei nykyisellä vauhdilla.How's this different? That was before we reached our current speed.
Etenkin nykyisellä kuljetusliikkeellänne.Especially your current carrier.
Hammaslääkäri, joka tutki ne, sanoi ettei niitä oltu tehty, millään nykyisellä käytössä olevalla laitteella, ei ilman hampaan vaurioitumista.A dentist who examined them said they could not have been done... with any of the current equipment in use... not without chipping or damaging the tooth.
5 kilometriä nykyiseltä paikalta.3.2 miles from our current location.
Neuvosto hyväksyi rakennustoimet nykyiseltä kasinolta joelle.The council approved construction on the land here... where the current casino is, up to the river here.
Yhdistyneiden Kansakuntien Globaalin monimuotoisuusarvioinnin luonnoskopiossa - todetaan selkeästi että ihmisväestön määrää tulee vähentää - nykyiseltä tasoltaan kuudesta miljardista yhteen miljardiin.In the draft copy of the United Nations Global Biodiversity Assessment, - it states, very clearly, that we must reduce human population from - it's current level of ~6 billion people down to ~1 billion people.
- Entinen päätoimittaja nykyiselle, mitä mieltä olet?Doyle, come on. Former editor to current editor. What do you think?
Entiseltä mieheltä nykyiselle miehelle.From former man to current man.
Hänet on suunniteltu vastustuskykyiseksi nykyiselle antireplikaattoriteknologialle.He's specifically designed to be resistant - to current anti-Replicator technology.
Jos Formula 1 -kuljettajille, nykyiselle sukupolvellekin, - sanottaisiin: "Yksi näistä autoista on mitä turvallisin.(Mos/e y) /f you took a/I the Formula One drivers, even the current crop of racing dri vers, "and said, " Here are two cars. That one is very safe.
Kaksi: hiilivetyenergian hyödyntäminen, joka mudostaa perustan koko nykyiselle energiantuotannollemme.And Two: the initial discovery of abundant hydrocarbon energy -which is currently the foundation of the entire socio-economic system.
Asennuksen nykyiset omistajat - olivat purkamassa osaa rakennuksesta - tehdäkseen tilaa remontille, - kun työntekijät tekivät karmean löydön.Leme li fpo current owners of the residence Were in the process of demolishing the structure To make room for a renovation project
Budjetti sisältää nykyiset rakennusvaatimukset. Invalidirampit ja -kylpyhuoneet.- Budget will reflect current building code requirements.
Entä jos se ei onnistu, ja nykyiset omistajat vastustavat?And if you can't and the current business owners resist?
Esphenien nykyiset sijainnit ovat vain muutaman kilometrin päässä.Here are the current Espheni positions only a few miles away.
Haluatko koko listan vai pelkästään nykyiset?What do you want... the whole history or just the current ones? Ha, ha.
-Voin järjestää kokouksen. Tarjoan mustille toimittajasopimusta alle nykyisten tukkuhintojen.I'd set up a meet-and-greet with the black board of directors offer to become their exclusive supplier below current wholesale cost.
Esimerkiksi nykyisten rikkidioksidipäästöjen määrä olkoon raja jota ei saa ylittääSo we're going to say with the current tonnage of sulphur oxides for example we will say that is the limit.
Mikä armeijan nykyisten lieventyneiden - karkurilakien mukaan on kahden päivän päästä. Lopettaen virallisesti kolmen viikon tuomioni.Which, thanks to the currently lenient nature of the United States Army deserting laws is in two days from now, officially satisfying my three-week sentence.
Oletamme nykyisten kuulustelukeinojen jatkuvan, - ellei korkeampi taho toisin määrää.Pending further developments, we can assume that the current open protocols of interrogation continue until otherwise directed by higher authority.
Oletamme nykyisten kuulustelukeinojen jatkuvan, ellei korkeampi taho toisin määrää."We will assume that the current methods of interrogation will continue "unless otherwise directed by a higher authority."
- Mitä näit vastaa nykyisiä kykyjämme.- What you witnessed is the current extent of our abilities.
- Sanotaan, että he ovat sekoitus entisiä - ja uskon että nykyisiä virkamiehiä jotka uskovat yhteiseen asiaan.Well, let's just say that they're composed of former and I believe current law-enforcement officials who share one interest in common.
Ei taloudellisia tapahtumia, ei palveluita, ei nykyisiä osoitteita.they all fell off the grid. There's no financial activity, there's no utilities, no current address.
Entisiä linnakundeja ja nykyisiä linnakundeja.And there's the ex-con or even the current con.
Etsitte nykyisiä koodeja.You filtered through the current codes.
Hallinto ei voi toimia nykyisissä olosuhteissa.As it appears obvious that, the Government cannot function under the current circumstances,
Kaikki työntekijät ovat kiinni nykyisissä työpaikoissaan.One: All employees and wage earners of any kind shall henceforth be attached to their current jobs and may not be discharged or quit said employment.
Onko tohtori Housen nykyisissä tapauksissa johdollisia ongelmia?Are there any supervisory issues with Dr. House's current case load?
- Veteraaneja nykyisistä taisteluistamme.Veterans of the current engagement, to be precise.
Ennen lähtöäni puhun vielä muidenkin suurlähettiläiden kanssa, - mutta halusin nähdä sinut ensin - johtuen nykyisistä hyvistä Minbaari-suhteistamme.Before I leave, I will be speaking with other ambassadors, but I wanted to see you first... because of our current good relations with Minbar.
Enää tarvitsee vain huolehtia nykyisistä asukeista.We just need to deal with the current... tenants.
Et tiedä mitään nykyisistä asioistani.McCall, trust me when I tell you you don't have a clue about my current priorities.
Haluan listan Delauney'sin nykyisistä asiakkaista - ja nimistä, jotka olet saattanut mainita isällesi.I want a list of Delauneys' current clients and anyone else you can think of that you mentioned to your father.
- Siitä syystä, - että jos minua pidetään vastuullisena nykyisiin ongelmiin, - minut leimattaisiin toistuvaksi lainrikkojaksi.Because of that if they find me at all responsible for the current problems I would be classified as a repeat offender.
Jos viittaatte nykyisiin tai entisiin potilaisiin, ne tiedot ovat myös suojattuja.Or people that he got close to... If you're referring to current or former patients, Those records are also protected.
Mennäänkö pankin nykyisiin tiloihin ja vaan, en tiedä vaikka pissataan seinille?You want to go down to the current gnb building And just, like... I don't know,
Uskoaksemme voimme tuottaa tarvittavan teknologian, jolla sähkömoottorit saadaan teidän nykyisiin malleihinne.We believe we could produce the technology to incorporate an electronic motor in your current models.
vertaamalla tallenteiden tilaa ennen sekoamista näihin nykyisiin lukemiin, näyttäisi että kaikki hänen toimintonsa ovat aivan sekaisin!Comparing recorded norms to these current readings shows all his functions are just going crazy!
Mitä resursseihin tulee yleisesti, nykyisillä kulutusmalleilla v.2030 mennessä tarvitsemme kaksi planeettaa jatkaaksemme samaa.As far as resources in general at our current patterns of consumption, by 2030 we will need 2 planets to continue our rates.
Panehan nämä vaakakuppiin - nykyisillä harkkohinnoilla.You put all of this on a scale at current bullion prices.
He eivät saa sitä nykyisiltä poliittisilta johtajilta, joten suostuin täyttämään sen roolin.They're not getting it from the current political leaders, so I agreed to fill a role.
Sen nimistä paikkaa ei löydy nykyisiltä tähtikartoilta.There is no Tau Alpha C listed on current star maps.
- Mitä toivotte tehdä nykyisille asukkaille?So, what do you hope to do with the current residents?
Minusta on virhe jäädyttää high school paita, se antaa väärän viestin nykyisille pelaajille.I think it is a mistake withdraw a player like that. Sends cheating current players.
Olisi pitänyt tähdentää sitä nykyisille asukkaille, kuten tuolle.I should have made that more clear to some of the current residents. Like this one.
Siihen asti, kunnes piirustuksiin on lisätty- uudet asunnot myös nykyisille asukkaille. Herra MacGyverin hienovaraisesti esittämä toive toteutuu- ja Gloria Diaz pääsee uuteen kotiin.Only until the final plans have been revised to include brand-new housi for current residents, the vital need for which has been so eloquently express by Mr. MacGyver on behalf of Gloria Diaz.
- Hyvä. Mikä suhteesi häneen on nykyisin?What is your current relationship with her?
38 osavaltiota sallii nykyisin elinkautisen ilman koevapautta murhan tehneille alaikäisille, mutta onko se perustuslain mukaista?Supreme Court is going to be deciding tomorrow, that 38 states currently allow life without parole for minors who commit murder, but is it constitutional?
Aivan kuin se ei olisi riittävästi, se on nykyisin myös pahan kirjan koti.As if that wasn't enough, it's also currently home of the Book of Pure Evil.
Aivan, mitä kuvittelette tekevänne ihmisille, jotka asuvat siellä nykyisin?Yes, what is it do you envision for the people currently living there?
Ayrton on paras saatavilla oleva ja nykyisin kilpaileva kuljettaja.Ayrton is arguably the best driver available, the best driver currently racing.
"Onko nykyinen vaimoni täällä?"ls my current wife here?"
- Anna apulaiselleni nykyinen osoitteesi.Give my assistant your current address.
- Anna nykyinen osoitteesi sihteerilleni.Give your current address to my assistant...
- Coventryn nykyinen valmentaja. Hän osoittaa minua, numero 17.That's Emmitt... the current coach of Coventry, and he's pointing at me, number 17.
- Dale on nykyinen mieheni.Dale is my current husband.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'current':

None found.
Learning languages?