Kriittinen noun declension

Finnish
80 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
kriittinen
critical
kriittinen
critical
kriittisen
critical
kriittisen
(of) critical
kriittistä
(part of) critical
kriittisessä
(in) critical
kriittisestä
(out of) critical
kriittiseen
(into) critical
kriittisellä
(at) critical
kriittiseltä
(from) critical
kriittiselle
(onto) critical
kriittisenä
(as) critical
kriittiseksi
(into) critical
kriittisettä
(without) critical
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
kriittiset
critical
kriittiset
critical
kriittisten
(of) critical
kriittisiä
(part of) critical
kriittisissä
(in) critical
kriittisistä
(out of) critical
kriittisiin
(into) critical
kriittisillä
(at) critical
kriittisiltä
(from) critical
kriittisille
(onto) critical
kriittisinä
(as) critical
kriittisiksi
(into) critical
kriittisin
(with) critical
kriittisittä
(without) critical
kriittisine
(together with) critical

Examples of kriittinen

Example in FinnishTranslation in English
- Jos energia kerääntyy tähän tahtiin, - portti saavuttaa kriittisen ylikuormituksen rajan ja räjähtää.If the power continues to build like this, the gate will reach critical overload and most certainly explode.
- Kyllä. Jos virtamäärä laskee alle kriittisen tason, - mekanismi päästää kaupungin irti meren pohjasta ja se nousee pintaan.Yes, if the power drains to a critical level, the mechanism holding the city on the ocean floor will release, and it will rise to the surface.
- Tarvitsemme päätöstänne kriittisen operaation suorittamiseksi.Sir, we're calling you for a decision on a critical operational matter. What is it?
Ai niin, Tarvitsen apuasi yhdessä jutussa, se on kriittisen tärkeää.Oh, but I do need your help with something, it's like critically important.
Aseen laukaisun jälkeen kestää 1 2 minuuttia, kunnes reaktio saavuttaa kriittisen massan.Once the weapon is launched,... ..it will take 12 minutes for the reaction to reach critical mass.
- Edessä on kuusi kriittistä tuntia.- The next six hours will be critical.
- Kun massa on kriittistä, paina tästä.We wait until it hits critical mass and then push this button.
- Toivottavasti ennen kriittistä massapistettä.Hopefully before they reach critical mass.
- Tämä on kriittistä aikaa, Paul.This is a critical time, Paul.
- Voimalähde lähellä kriittistä...Defensive grid: 0. - Power plant near critical mass.
- Edelleen tajuton ja kriittisessä tilassa.Still unconscious and in critical condition.
- He ovat kriittisessä kunnossa.- They're all critical.
- Hereillä, mutta kriittisessä tilassa.She's awake but still critical.
- Herra Ewing on hoitonsa kriittisessä vaiheessa.Mr. Ewing is at a critical juncture in his treatment.
- Hän ei enää ole kriittisessä tilassa.- Someone's off the critical list.
Kaikki nuo linjat-- ne ovat tulevaisuuksia jotka haarautuvat jokaisesta kriittisestä päätöksestä minkä teen.All those lines-- they're futures that branch off of each critical decision I made.
Reaktori 80 prosentissa kriittisestä. Pysytään siinä!Matter/antimatter reactor is at 80 percent of critical.
Tähän asti emo on voinut keskittyä vain pakoon ja selviytymiseen, - mutta nyt sen on saatava poikaset selviämään ensimmäisestä, kriittisestä vuodesta, - kunnes ne voivat puolustaa itseään.Until today, she had only time to focus on escape and survival, but now she must find a way to get her cubs safely through their first critical year, until they can fend for themselves.
Bill sai lisänimensä, koska laittoi kaikki aina kriittiseen tilaan.- They call him Critical Bill... because he never went up against a guy Bill didn't put... the guy in a critical condition at the very least.
Jackin pitää löytää ohjauslaite ennen kuin muut reaktorit menevät kriittiseen tilaan.Jack has got to find the override before the rest of these reactors go critical.
Kampanjanne aikana lupasitte toistuvasti puuttua kriittiseen infrastruktuuriin.During the campaign, you repeatedly promised to address critical infrastructure.
Kemikaalitehdas Kidronissa, Ohiossa. 12 minuuttia kriittiseen tilaan.A chemical plant near kidron, ohio, 12 minutes from going critical.
Kun jäähdytysjärjestelmä pysähtyy, kuluu 10 minuuttia ennenkuin ydin menee kriittiseen tilaan.After the cooling system stops, it takes 10 minutes for the power core to go critical.
97 miljoonaa miinus kahdeksan, korjattu kriittisellä massalla.Ninety seven million, minus eight, corrected to mass critical.
Avolava-auto - hidasti vauhtiaan kriittisellä hetkellä - jolloin avopakettiauton oli ohjattava bussin eteen,at the critical moment, causing the pickup to veer in front of the bus.
Eikä se auta, jos joku ei suostu soittamaan kriittisellä hetkellä.And it doesn't help when someone won't make a lousy cell phone call for you... at a critical moment.
Haluan vain, että kuuntelette kriittisellä mielellä koska hänen mielipiteensä on vain yksi monista.I-I just want you guys to listen critically and know that what he's saying is just one of many opinions.
Ilmakontaminaatio kriittisellä tasolla.Warning! Air contaminants at critical level.
- Mika, en halua kuulostaa kriittiseltä...Mika, I don't want to sound critical...
- Näyttää kriittiseltä.- Looks critical.
Mutta koska kyseessä olen minä, tuntuu vain pahalta ja kriittiseltä.But since it's me, I just feel bad and horribly critical.
Otamme sinut pois kriittiseltä osastolta.We're taking you off the critical list.
Tilanne siellä näyttää kriittiseltä.She's agreed to shut down the power grid, so the situation at One Euclid looks more critical.
Kun reaktorin lämpötila menee kriittiselle...When that reactor temperature hits critical...
Me menemme nyt treenisi kriittiselle tasolle.We're down to the critical stages of your training now.
Moyan vastustuskyky on vajonnut kriittiselle tasolle.Eight entire tiers are burnt, and Moya's immune levels are falling to critical.
Tiedän, että teillä on paineita mutta Kellyn metabolismi on pudonnut kriittiselle tasolle.I know you're under a great deal of pressure, but Crewman Kelly's metabolic rate has dropped to a critical level.
Varoitus. Paine nousee kriittiselle tasolle.Warning, pressure rising to critical levels.
- Tekaistut oireet, jotta tila pysyisi kriittisenä.Faking symptoms to extend his critical status.
Jotkut miehet halusivat tehdä miehen työn kriittisenä aikana.But there were men with better motives, men who saw that times were critical and wanted a man's part.
Tänä kriittisenä hetkenä minun on melkein mahdotonta... Levätä ja olla mukavasti.ln this critical time... it's almost impossible for me... to get any sort of peaceful or comfortable rest.
- Lääkärit kuvailevat hänen tilaansa kriittiseksi.Doctors describe his condition as critical.
- Mikäli hän on muodostamassa liittoumaa, - täytyy meidän pysäyttää hänet, ennen kuin se kasvaa kriittiseksi.Look, if he's putting together a coalition, we have to stop him before it reaches critical mass.
- Milloin energiataso laskee kriittiseksi?How long before the power drain becomes critical, Mr. La Forge?
600 metrissä hän löytää sen juuri kun tilanne on käymässä kriittiseksi.At 2,000 feet, just seconds from it being critical, he finds it.
Ajattelin tämän olevan yksisuuntainen matka, - joten asetin sukkulan menemään kriittiseksi.I figured this was a one-way trip, so I set my shuttle to go critical.
- Elintoiminnot kriittiset!Vital signs critical.
- Lovejoy, tässä on kriittiset paikat.Lovejoy, I'm going critical here!
- Näytä kriittiset järjestelmät.I need to see your critical systems.
- Sammutamme kaikki ei-kriittiset aluksen toiminnot.Shut down all the noncritical ship functions.
Alun vaikeat, kriittiset päivät - maihinnousustamme 7. elokuuta lokakuun 26. päivään, kun täydennysjoukot ja tarpeisto saapuivat - ne rankat päivät ovat ohi.The difficult early days, the critical days, from August 7th when we landed through October 26th when reinforcements and supplies began to pile ashore, those grave days are past.
- Entä kriittisten järjestelmien ohitus?Try the critical systems bypass.
Me taas tarvitsemme sinua nykyhetken kriittisten projektien johtoon.But we can't wait for you. We need you now, guiding critical components of our core business.
Mutta kriittisten kysymysten takaa minä näin agitaattorin.But behind the critical questions I saw an agitator.
Puolustusministeri joutuu kriittisten kysymysten eteen....very critical questions to the Ministry of Defense.
Suljin sen käyttäen kriittisten järjestelmien ohitusta.I shut it off, using the critical systems bypass.
- Hänen vammansa ovat kriittisiä.- His injuries are very critical.
- Miksei hän ohita kriittisiä järjestelmiä? - Ei nyt.- You can bypass the critical systems.
- Ne eivät ole kriittisiä järjestelmiä.They're not critical systems.
-Milloin reaktoreista tehdään kriittisiä?How long until I send the reactors critical?
Etenkin meillä, koska suhtaudumme niin kriittisesti maailmaan, - ihmisten elämäntapoihin ja heidän suhteeseensa luontoon, - että olemme joskus äärimmäisen kriittisiä myös toisiamme kohtaan.That's one really sad thing about... you know, about a lot of social movements, but, you know, I think ours especially, because we all are so critical... of the world and of the way people live in the world... and how they interact with the natural world, that we sometimes are extremely critical on each other.
Olemme olleet kriittisissä tilanteissa...We are in a critical moment, in our hands...
Odotan innolla keskustelua kriittisistä aiheista...I'm looking forward to discussing some of the critical issues...
Polttoaine lopussa, kriittisistä säteilyvahingoista kärsien, tämä kuoleva avaruusalus sukeltaa Ion purkautuvan tulivuoren polttavaan tuhkaan ja viimeisillä voimillaan kerää näytteen geologien graalin maljasta:With its fuel spent and suffering critical radiation damage, the dying spacecraft will dive headlong into a plume of fiery ash from an erupting volcano on Io, sampling with its last gasp the geologist's Holy Grail:
En pääse kriittisiin järjestelmiin ja muitakin pystyn vain lukemaan.I'm having a hard time accessing several of the critical systems. And the ones that I can access are read-only. What're you...
Voit lukea tietokantaamme tästä päätteestä. Et pääse sillä kriittisiin järjestelmiin.You may access our database and schematic information from this computer terminal, but it will not allow you to interface with any critical systems.
Eräs vieraileva muukalainen väitti, että hänen rotunsa oli vieraillut luonamme satojen vuosien ajan, ja he olivat itse asiassa vaikuttaneet ihmiskunnan historian kulkuun joillain melko kriittisillä ja hätkähdyttävillä tavoilla.Another alien visitor claimed... That his race had been looking in on us for centuries, And that they had, in fact, influenced the course of human history... ln some rather critical and startling ways.
Kun se viimein toteutettiin vuoden 2010 puolivälissä hallinnon talousuudistus oli heikko. Joillakin kriittisillä alueilla, kuten luokitusyhtiöiden lobbauksen ja palkkioiden osalta mitään merkittävää ei edes esitetty.But when finally enacted in mid-2010... the administration's financial reforms were weak... and in some critical areas, including the rating agencies... lobbying, and compensation... nothing significant was even proposed.
Mitä tarkoitatte kriittisillä komplikaatioilla?What do you mean by critical complications?
Viranomaiset ovat nostaneet turvallisuutta kaikilla kriittisillä alueilla.Authorities have increased security at all critical sites.
Tämä kerros on kriittisille potilaille, ei itsemurhamänteille.This is for critical patients here not for suicidal retards.
Tämä on tärkeä tilaisuus kriittisinä aikoina.I like it. It's a big ticket at a critical time, and a worthwhile endeavor.
Säteilytasot olisivat menneet kriittisiksi.The radiation would've gone critical.
Pian koittaa Messias- projektin kriittisin vaihe:Sometime in the next hour, the Messiah mission will enter its most critical phase:
Tärkeimmän asiakkaamme kriittisin risteys.We're only at the most critical juncture on our most important consult.
"Hän on tajuton ja hänen tilansa on kriittinen"Doctors describe his condition as critical."
- 3 tunnin päästä reaktorien tila on kriittinen.In two hours, all the reactors will have gone critical.
- Ajoitus on kriittinen, George.- The timing is critical, George.
- Ensiapulääkärin mukaan tila on kriittinen.- On-site physician says she's critical.
- Ensimmäinen puoli vuotta - on kriittinen lapsen kehitykselle.Well, studies show those first six months between mother and child are critical to the baby's development.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'critical':

None found.
Learning languages?